04. sep 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

130. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

Til toppen

131. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Ad A.

Formanden orienterede om møde med formanden for Thisted Vandrehjem.

Ad B.

Torben Overgaard orienterede om esktraordinært bestyrelsesmøde i Rotunden.

Ad C.

Der er indvielse af FGU-institutionen tirsdag den 10. september 2019 fra kl. 15.00 til kl. 17.00.

Program for Kulturrummet uddelt.

Til toppen

132. Punkt fra udvalgsmedlem - Drøftelse af henvendelse fra borgere

Udskriv

Sagstema

Udvalgsmedlem Torben Overgaard ønsker at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget foretager en generel drøftelse af, hvordan henvendelser fra borgere skal behandles.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

133. Mødeplan 2020 - Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2020.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har i 2019 afholdt møde på onsdage kl. 15.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder i 2020 afholdes på følgende datoer med start kl. 15.00:

Onsdag den 15. januar

Onsdag den 5. februar

Onsdag den 18. marts

Onsdag den 15. april

Onsdag den 13. maj

Onsdag den 10. juni

Onsdag den 12. august

Onsdag den 2. september

Torsdag den 8. oktober (grundet budget)

Onsdag den 11. november

Onsdag den 2. december

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

134. Samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune indgår samarbejdsaftale om anerkendelse og støtte af veteraner.

Redegørelse

Veteraner har ydet en særlig indsats for Danmark. De fortjener, at vi er der for dem, når de vender hjem. Denne samarbejdsaftale er lavet mellem Thisted Kommune og Veterancentret og har til formål at sikre, at Veterancentret og Thisted Kommune samarbejder og bruger hinandens kompetencer bedst muligt i målet om at anerkende og støtte veteraner.

Kommunen anerkender og støtter

Kommuner kan gøre meget for veteraner. Anerkendelse kan være, at kommunen er opmærksom på veteraners kompetencer og ressourcer, veteraners familier eller ved at støtte op om lokale veteraninitiativer. En anerkendelse af alle veteraner er afholdelse af Flagdagen den 5. september, der er en landsdækkende anerkendelse af veteraners indsats for Danmark. Ved behov for støtte kan dette eksempelvis spænde fra sparring i forbindelse med overgang fra militært til civilt arbejdsliv til en mere helhedsorienteret indsats med at etablere boligforhold, behandling, økonomisk rådgivning med mere.

Veterancentret støtter op

Veterancentret støtter og rådgiver veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Veterancentrets medarbejdere arbejder tæt sammen med kommuner, regioner, faglige og frivillige organisationer samt Forsvarets myndigheder. Veterancentrets medarbejdere har en specialiseret viden om veteraner, som kan bidrage til at støtte op om kommuners arbejde med veteraner og pårørende. Veterancentret kan blandt andet bistå kommuner med rådgivning af sagsbehandlere, afholdelse af faglige oplæg og formidling af aktiviteter på veteranområdet.

Hensigt med samarbejdet

Med samarbejdsaftalen tilkendegiver Thisted Kommune, at de vil anerkende og støtte veteraner og gøre brug af Veterancentrets rådgivning og tilbud efter behov. Veterancentret vil samtidig understøtte kommunens veteranarbejde.

Varighed af samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen gælder fra 1. oktober 2019 og fremadrettet, til den ene af parterne ønsker, at den ophører.

Retsgrundlag

Regeringens veteranpolitik af 2010 satte rammerne for, hvordan samfundet anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne og deres pårørende. Veteranpolitikken, som blev fornyet i 2016, angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019 (Efterretning)

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2019, pkt. 176:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

135. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene. Disse forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning.

Redegørelse

Totalt set forventes et mindreforbrug på 19,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 er forbedret med 10 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det øgede mindreforbrug forekommer hovedsageligt på arbejdsmarked - overførsler.

Afvigelserne på de enkelte aktivitetsgrupper pr. 31. juli er som anført nedenfor:

Arbejdsmarked - overførselsindkomst:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Arbejdsmarked - overførselsindkomst:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr.

Dette skyldes forventning om mindreforbrug på det forsikrede område (7,8 mio. kr.). På nuværende tidspunkt er det uvist, hvorvidt dette vil resultere i en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019. På de øvrige områder forventes et netto-mindreforbrug på 10,5 mio. kr., som dog dækker over forskydninger mellem de enkelte områder. Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved høj grad af konjunkturfølsomhed, og ændringer i arbejdsmarkedet slår umiddelbart igennem på udgifterne, hvorfor der altid er en vis usikkerhed omkring udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere. Samtidig er refusionsindtægterne efter den nye refusionsomlægning beregnet af Staten forbundet med en vis grad af usikkerhed. Der må derfor tages højde for, at der kan komme uforudsete udsving.

Opfølgning i forhold til udgifter omfattet af Jobvækst Thy

Samlet set er budgettet for 2019 forlods blevet reduceret med den forventede besparelse på 18 mio. kr. som følge af iværksættelse af Jobvækst Thy. Budgetopfølgningen er, som nævnt ovenfor, forbundet med megen usikkerhed. På nuværende tidspunkt forventes en yderligere besparelse på 1,9 mio. kr.

Erhvervsudvikling:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører Danish Ocean House.

Kultur:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Omkring 2/3-dele af det samlede budget på kulturområdet bruges på KulturRummet (bibliotek, musikskole og plantagehuset). Den sidste 1/3-del af budgettet udbetales primært som tilskud til private institutioner, foreninger og øvrige aktiviteter. KulturRummet har fået overført et underskud på 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Underskuddet forventes reduceret til omkring 0,5 mio. kr. ved udgangen af 2019. På øvrige områder er der overført et overskud på 0,2 mio. kr. fra 2018 til 2019. På disse områder forventes det samlede budget inkl. overførslerne anvendt i 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Indstilling

Direktørerne for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen samt Teknik og Erhverv indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

136. Status Jobvækst Thy september 2019

Udskriv

Sagstema

Status på Jobvækst Thy forelægges til orientering. Statusrapporten forelægges udvalget kvartalsvis.

Redegørelse

Status Jobvækst Thy er en status på de mål, der er opsat i Jobvækst Thy for de inkluderede målgrupper. Statusrapporten er vedlagt som et bilag.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges på baggrund af Budgetforliget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

137. Jobvækst Thy KPI-opfølgning september 2019

Udskriv

Sagstema

Som et led i budgetforliget for 2016 blev der aftalt en investering i Jobvækst Thy, som er en 4-årig strategiplan på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en evalueringsmodel således, at udviklingen kunne følges tæt.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at resultaterne for Jobvækst Thy skulle følges tæt.

På dette møde fremlægges KPI-opfølgningen for Jobvækst Thy pr. september 2019. Figur 1 viser således status ultimo juli 2019.

Samlet set forventes der for Jobvækst Thy en reduktion på 37 helårspersoner, hvor der er budgetteret med en forventet reduktion på 5 helårspersoner. Det vil sige, at der samlet set forventes et resultat, der er væsentligt bedre end det budgetterede. Der er imidlertid forskelle mellem områderne.

På fire af områderne er udviklingen bedre end det budgetterede. For eksempel Unge Aktivitetsparate, hvor der er budgetteret en stigning på 22 helårspersoner, men hvor der forventes en reduktion på 35 helårspersoner. De andre områder er Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere, Ledighedsydelse samt A-dagpenge.

På tre af områderne er udviklingen dårligere end det budgetterede. Det gælder eksempelvis for Sygedagpenge, hvor der er budgetteret med en forventet reduktion på 10 helårspersoner, men hvor der forventes en stigning på 16 helårspersoner. De andre områder er Unge Uddannelsesparate og Jobparate Kontanthjælpsmodtagere.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges med udgangspunkt i budgetforliget for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. september 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

138. Kulturpuljer

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen foreslår, at der sker en nyvurdering af kulturpuljerne og de kriterier, der skal opfyldes for at kunne få del i puljemidlerne.

Redegørelse

I Thisted Kommune er der forskellige puljer, som kan søges af kulturaktører. Opdelingen af puljerne er historisk betinget og stammer blandt andet tilbage fra tiden med amter. Opdelingerne er ikke omfattet af lovgivning.

Der er 1.067.000 kr. i puljerne i 2019.

Forvaltningen foreslår, at der sker en nyvurdering af puljerne og de kriterier, der skal opfyldes for at kunne få del i puljemidlerne.

Det positive

 • Der uddeles puljemidler til kulturindsatser til stor glæde for borgere i Thisted Kommune.

Udfordringer

 • Kriterierne for uddeling er ikke klare nok.
 • Nogle af dem der får tilskud i dag, får midler hvert år og vil ikke kunne eksistere, hvis ikke de fik hvert år. Skal de så søge?

Alternativer i fremtiden

 • Opdeling af puljerne i faste tilskud og pulje til nye initiativer.
 • Vedtagelse af kriterier for at få del i puljemidlerne.

Hensigten med midlerne kunne være

 • At yde økonomisk støtte til nye initiativer og nyskabende virksomhed på kulturområdet.
 • At være med til at udvikle de kulturelle tilbud i Thy.

Det er foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.

Støtten kan gives enten som et direkte tilskud eller en underskudsgaranti.

Eksempel på retningslinjer for tildeling til nye initiativer

 • Der gives kun til kulturelle formål.
 • Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende i Thisted Kommune eller have en stor andel af deltagende borgere fra kommunen.
 • Kommunale eller selvejende institutioner kan kun søge, hvis de indgår i samarbejde med foreninger eller selvejende institutioner.
 • Der gives ikke til driftsopgaver.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer, selvom det er en anden ansøger.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Der kan ikke bevilges midler med tilbagevirkende kraft.
 • Ansøgninger behandles løbende.

Eksempel på pulje - faste tilskud

Hvilke områder, der skal have et fast tilskud hvert år besluttes som udgangspunkt efter drøftelse i det politiske udvalg – hvert 4. år. I første valgår.

Dog kan udvalget altid træffe anden afgørelse i valgperioden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten, Lov om egnsteatre, Museumsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelse over bevillinger givet i 2018

Af de frie midler er der i alt uddelt 920.725 kr. i 2018.

Bevillingerne fordeler sig på følgende måde:

Amtskommunale midler

Museumscenter Hanstholm

84.000 kr.

Thisted Kommune, Hanstholm Fyr

94.000 kr.

Thisted Teaterkreds

40.000 kr.

Thy Masterclass

50.000 kr.

Kirsten Kjærs Museum

28.500 kr.

Thy Alive Festival (eller lignende initiativer)

60.000 kr.

Levende Musik i Skolen

55.000 kr.

I alt

411.500 kr.

Tilskudskonto

Verdensballetten og Skulpturfestival i Agger

20.000 kr.

Medlemskab URT

1.050 kr.

Kulturforening Tysted - operaaften

20.000 kr.

Kulturelt Samråds Kulturpulje

67.000 kr.

Kulturpris

13.323 kr.

Heavy Agger Festival

20.000 kr.

Fjordbyernes Netværk

20.000 kr.

Thisted Handels- og Industriforening sommerkoncerter

15.000 kr.

Thy Rock - Den Lille Vilde

40.000 kr.

Kulturelt Samråd - medlemskabsrefusion

20.000 kr.

Fotofestival

20.000 kr.

TCMA - Udviklingsprojekt musikalsk scenekunst

10.500 kr.

SøndagsSommerSjov

18.399 kr.

I alt

285.272 kr.

Administrative bevillinger 2018:

Hanstholm Nytårskoncert

Underskudsgaranti op til 20.000 kr.

Udbetalt: 0 kr.

Fyrspillene i Sydthy

Underskudsgaranti op til 20.000 kr.

Udbetalt: 16.953 kr.

Thy Kammermusikfestival

41.500 kr.

Spil Dansk Kommunepakke

37.000 kr.

Thisted Musikforening

15.000 kr.

Kulturekspressen

20.000 kr.

Vestervig Kirkemusikskole sommerkoncerter

10.000 kr.

I alt

140.453 kr.

Puljen til initiativer for børn og unge

Børnekulturnat

13.500 kr.

Puljen til nye initiativer

Thy Alive

70.000 kr.

Midler til rådighed i 2019

I 2019 fordeler midlerne til uddeling sig på nedenstående måde. Foruden disse midler gives der faste bevillinger til enkelte aktører såsom SøndagsSommerSjov, Det Nye Kastet, Thisted Teaterkreds, Hanstholm Kunstbygning.

Amtskommunale midler

422.400 kr.

Tilskudskontoen

417.900 kr.

Puljen til initiativer for børn og unge, herunder

Kulturtjeneste Thy pulje

38.500 kr.

50.000 kr.

Puljen til nye initiativer

76.100 kr.

Skulpturpuljen

62.100 kr.

I alt

1.067.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Mere klarhed over søgemulighederne.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Indstilling

Kultur- og Fritid indstiller, at udvalget drøfter kriterier for udbetaling af tilskud fra kulturpuljerne.

Beslutning

Drøftet og behandles påny på næste møde.

Til toppen

139. Det nordatlantiske fyr - halvårsregnskab

Udskriv

Sagstema

Den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr har indsendt halvårsregnskab for 2019.

Redegørelse

Det Nordatlantiske fyr får 94.000 kr., som stammer fra amtets tid.

Den 3. februar 2015 godkendte Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, at den selvejende institution Det Nordatlantiske Fyr (DNF) årligt modtager 64.000 kr. i ordinært driftstilskud, og at udgifter til almindelig drift varetages af den selvejende institution, og at der derudover tilgår eller forbliver indtægter fra salg af ydelser og huslejeindtægter hos den selvejende institution. I forbindelse med sagsfremstillingen er der blevet udarbejdet et bilag med økonomiske overvejelser for fyrets fremtidige driftsbudget efter renoveringen (se bilag 1).

Den 18. december 2018 godkendte kommunalbestyrelsen at give en tillægsbevilling på 300.000 kr. i 2019. Udvalget ønsker en budgetopfølgning for 1. halvår 2019 senest august 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Bestyrelsens kommentarer til budgettet:

"Balancen er gennemgået med Revision Limfjord, som har forestået bogføringen ud fra de fremsendte bilag fra DNF.

I 2017 og 2018 er der med DNF som ansøger via fonde skaffet midler til at gennemføre projektet ”Hanstholm Art Space” (HAS). Signe Højmark er ansat som projektleder på dette projekt. I den siddende bestyrelse har det hele tiden været vigtigt at adskille driften af DNF fra de projekter som drives på DNF – eksempelvis HAS. Derfor fremgår resultatopgørelsen for HAS særskilt af vedhæftede resultatopgørelse og er ikke blandet sammen med driften af DNF. Det samme gør sig gældende for et projekt som er støttet af LAG Thy/Mors.

Kommentarer til indtægter:

Indtægtsniveauet på fyret er samlet set 90.000 kr. bagud for budget. Det skyldes primært, at ved ansøgningen til HAS projektet er der i sin tid budgetteret med en egenfinansiering på samlet ca. 540.000 kr. Dette beløb er dels ”eget arbejde udført af DNF” og leje af lokaler og lejligheder på fyret. I foråret – i forbindelse med ledelsesskifte på DNF - opdager vi i bestyrelsen, at den indtægt DNF har budgetteret med som ”udlejning” af lokaler og lejligheder til HAS projektet er en del af egenfinansieringen til HAS projektet.

I forhold til lejeindtægterne er disse medregnet i budget 2019. Derfor vil DNF i den samlede projektperiode som er 2019 og 2020 i alt mangle ca. 160.000 kr. i lejeindtægt eller 80.000 pr. år.

Det forventes, at vi ved udgangen af 2019, holder vores indtægtsniveau som budgetteret – bortset fra den manglende indtægt fra HAS.

Der er igangsat udlejning af lejligheder og det ser lovende ud med de bookninger, der er indløbet siden vi igangsatte udlejning primo maj måned.

Kommentarer til udgifter:

Helt overordnet følger de realiserede udgifter til driften af fyret det budgetterede niveau.

Vi har haft et par udfordringer i 2019.

SKAT har lavet kontrol af vores kvartalsvise momsopgørelser i 2018 og 2019. Det har vist sig – trods tidligere undersøgelser og forespørgsler – at det svar vi fik fra SKAT i 2018, ikke er et bindende svar, men alene er et svar på, hvordan vi skal afregne moms på et bestemt givet tidspunkt. Momsafregning ændrer sig løbende i forhold til, hvordan DNFs aktiviteter fordeler sig mellem momspligtige og momsfrie aktiviteter. Det har betydet, at vi har fået en ekstra opkrævning fra SKAT på 28.000 kr. som er moms, som er hjemtaget for meget på varekøb.

I forbindelse med ledelsesskiftet på DNF er der dukket nogle mindre uforudsete udgifter op i størrelsesordenen 25.000 kr., og der har været afholdt ekstra lønomkostning til midlertidig drift i ledelsesskiftet.

Som det fremgår af balancen er tilskud fra Thisted Kommune bogført som indtægt under personaleomkostninger. Driften af fyret vil i 2019 stort set kunne dække alle omkostninger men ikke 100% af løn til daglig leder. Hvis det nuværende serviceniveau omkring DNF skal fastholdes, vil det kræve en udefra kommende indtægt i størrelsesorden min. 200.000 kr. i 2020.

DNF oplever en markant fremgang i besøg og interesse for og omkring DNF fra både beboere i Thisted Kommune men i særdeleshed fra turister. Vi glæder os til at se, hvor stort et besøgstal vi kan nå ved udgangen af september måned, hvor den primære turistsæson er afviklet."

Ovenstående tabel viser DNF's budget og halvårsregnskab, men uden diverse projekter.

Som det også fremgår af kommentarerne fra bestyrelsen, er der pt. et merforbrug på 95.505 kr. i forhold til budgettet.

Thisted Kommune har i 2019 udbetalt

Hele amtstilskuddet og hele driftstilskuddet er udbetalt for 2019. Der er kun udbetalt halvdelen af det ekstraordinære tilskud på 300.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Indstilling

Kultur og Fritid anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

140. Ansøgning om støtte til Pop-Pilot - en musiklejr for unge piger

Udskriv

Sagstema

KulturRummet og Spillestedet Thy ansøger om 10.000 kr. til afvikling af Pop-Pilot 2019 - en musiklejr for unge piger.

Redegørelse

I uge 42 afvikler KulturRummet og Spillestedet Thy Pop-Pilot, som er en musiklejr på 6 dage for unge piger. Pop-Pilot er et initiativ fra Dansk Rock Samråd (ROSA), som siden 2012 afvikler lejren i samarbejde med tre byer for Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg. I 2018 blev Thisted én af de tre byer ved siden af Amager og Fredericia, således er musiklejren i Thisted ikke kun en enestående mulighed for lokale piger, men også samlingspunkt for deltagere fra hele Nordjylland. Ansøgningen er vedhæftet sagen.

Rent praktisk afholdes den lokale camp i Thisted Musikskole, hvor pigerne bor sammen med instruktørerne. Forplejningen sørger Madværkstedet Thy for. Derudover er URT en del af samarbejdskredsen og arrangerer en koncert med den lokale kvindelig kunstner Malou Xenia.

Kultur og Fritidsafdelingen vurderer, at projektet understøtter kommunens satsning om at være et regionalt fyrtårn på de rytmiske musikområder. Derudover er projektet et godt eksempel på samarbejde på tværs og KulturRummets rolle som kulturelt kraftcenter. Afdelingen anbefaler derfor at støtte projektet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Pop-Pilot har udgifter for 54.500 kr., som skal dækkes af en refundering på 18.000 kr. fra ROSA samt en medfinansiering fra både KulturRummet på 13.500 kr. og Spillestedet Thy på 13.000 kr. og derudover af de ansøgte 10.000 kr. fra Thisted Kommune. Budgettet er vedhæftet ansøgningen på sagen.

Forvaltningen anbefaler at støtte med det fulde beløb fra puljen for nye initiativer for 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Pop-Pilot støttes med 10.000 kr. fra puljen for nye initiativer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

141. Fremtidens Bibliotek

Udskriv

Sagstema

Fremtidens bibliotek.

Redegørelse

KL og tidligere kulturminister Mette Bock havde fra efteråret 2018 stor fokus på fremtidens biblioteker. Meldingen var klar: Der er brug for biblioteket. Både som digitalt bibliotek og som fysisk institution og mødested.
KL melder klart ud, at der ikke er behov for at ændre på den nuværende bibliotekslov, men der er nogle områder og prioriteringer, som vi er nødt til at drøfte lokalt. Det gælder f.eks. bibliotekernes digitale udvikling, og det tværgående samarbejde og samspil med andre kommunale områder, lokalsamfundets aktører, folkeskole og dagtilbud mv.

Der er brug for biblioteket
På baggrund heraf er der udarbejdet vedhæftede rapport ”KLs bibliotekspolitiske synspunkter" fra maj 2019.
”Meldingen er klar, der er brug for biblioteket. Både som digitalt biblioteket og som fysisk institution.” (s.1 i KLs rapport)
”Faldende udlånstal for fysiske materialer medfører et stigende behov for nytænkning af det fysiske bibliotek. KL ser behov for, at der frigøres økonomi og evt. fysiske rammer til andre formål.” (s. 2 i KLs rapport)

Det er et faktum, at udlånene af de fysiske materialer er faldende i hele landet, men biblioteket er også et mødested, som giver alle borgere fri adgang til demokrati og dannelse. Biblioteket er meget mere end bøger og udlånstal. Her møder man fagligt uddannet personale, der kan vejlede og inspirere ikke bare i litteratur, men i materialer, events, lyd og andre medier, som understøtter demokratisk dialog.

Biblioteket som en del af KulturRummet

Konstellationen i KulturRummet, hvor biblioteket både fysisk og organisatorisk smelter sammen med både Musikskolen og Plantagehuset og URT, har været fremsynet allerede ved beslutningen om KulturRummets tilblivelse.

Biblioteket er på denne måde sammenhængskraft på tværs. På tværs af kulturelle, sociale og økonomiske baggrunde. Her mødes mennesker på kryds og tværs, her findes roen og inspirationen, samtalerne og oplevelserne. Biblioteket i KulturRummet understøtter på denne måde tankerne om, hvordan fremtidens bibliotek ser ud.
Vi har i biblioteket og i KulturRummet et stort fokus på, hvordan vi møder borgerne. På biblioteket er det vigtigt, at borgeren møder en faglig kompetent og imødekommende medarbejder, der tager sig tid til at vejlede, guide og inspirere borgeren til ikke bare litteratur, men en bred vifte af medier og kulturtilbud.

Her sidder mor og læser dagens avis og udveksler et par kommentarer med en anden borger om dagens overskrifter, mens barnet er til musikundervisning. Studerende samles ved bordene i bibliotekets underetage, hvor de har mulighed for at være på Skype med studiekammerater fra den anden ende af landet og lave gruppearbejde anno fremtiden. Kursisterne fra EDB for seniorer, der mødes i Plantagehuset, får hjælp til både digitale emner og materialer fra bibliotekets personale. Og mens storesøster er på billedskole, hygger resten af familien sig med at spiller brætspil på biblioteket og finder en ny godnatlæsnings-lydbog.

Tanken om KulturRummet og sammensmeltningen af de miljøer, der alle arbejder med demokrati og dannelse er dermed et bud på at gribe fremtidens bibliotek og samtidig bevare den traditionelle fysiske institution.

Biblioteket til borgeren i en decentral struktur

Det har siden 2017 været et stort fokus at komme ud til borgere i hele kommunen - både decentralt men også internt i KulturRummets andre rum (f.eks. på Musikskolen, i Christians Gave, Madværkstedet osv.) Her er der fokus på at formidle både læsning, skabe dialog og give inspiration. Således kommer biblioteket også ud til borgeren, så det ikke er borgeren, der skal komme til biblioteket. Således er både bogbussen og Bibliotekets filialer i Hurup og Hanstholm en måde at imødekomme vores decentrale struktur i Thisted Kommune på.

Der er stadig et stort behov fra borgere i alle aldre til at få hjælp og vejledning til digitale ressourcer. Vi har gennem det sidste år arbejdet på et tættere samarbejde med Thisted Kommunes skoler og dagtilbud, hvor biblioteket både inspirerer til læsning og understøtte en bred adgang til læsning og litteratur gennem både fysiske materialer, men oplever et stigende samarbejde om digitale materialer.

Efteruddannelse af fagligt personale

I 2016 støttede Slots- og Kulturstyrelsen et projekt om samarbejde mellem Biblioteket i Thy og Folkeskolernes Pædagogiske LæringsCenter (PLC) i skoleåret 16/17, og her var fokus på at efteruddanne bibliotekarer til at vejlede og inspirerer uden for bibliotekets traditionelle rum.

Formidling er derfor et efteruddannelsesfokus, der til stadighed er et tema i Biblioteket i Thy.

I efteråret 2019 fokuseres der på et kompetenceforløb for fagpersonalet om Fælles Læsning også kaldet ”Shared Reading”, som målrettet borgere i alle aldre. Shared Reading er en læsegruppeform, alle kan deltage i. Ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder, der ikke giver det rigtige svar, men læser højt og guider borgeren til dialog, hvis det er nødvendigt. Formålet med Shared Reading er i fællesskab at åbne teksten, eller helt simpelt bare at have en god oplevelse sammen med andre i trygge rammer.

Forskellige typer af formidlingsarrangementer både i og udenfor bibliotekets fysiske rum skal derfor være et forsøg på at få endnu flere borgere til at besøge biblioteket og måske endda først og fremmest stifte bekendtskab med biblioteket. Som retningsgiver er der i KulturRummet udarbejdet en intern målsætning for hvert år, om at tematisere og videreudvikle kvalitetsniveauet i de arrangementer, som afvikles i biblioteket.

Udlånstal udvalgte Nordjyske biblioteker

Udlånstal (Udlån af fysiske enheder og seriepublikationer Voksne og Børn)

Kommune

Indbyggertal

Udlån 2015

Udlån 2018

Fald i procent

Thisted

43.500

229.645

*144.295

37,17

Mariagerfjord

42.000

320.599

252.929

21,11

Jammerbugt

38.000

211.378

177.319

16,11

Vesthimmerland

37.700

197.788

155.757

21,25

Brønderslev

36.500

231.702

191.673

17,28

Gennemsnitligt udlånstal Region Nordjylland

313.121

256.983

17,93

Kilde: Statistikbanken.dk

*Udflytningen af biblioteket under ombygningen betød, at biblioteket i Thisted havde færre lånere. Biblioteket var først tilbage på matriklen i april 2018 så de første 4 måneder af 2018 har derfor også være lavere end normalt.

Beregner man fra 1. maj 2018 til 30. april 2019 er udlånstallet 157.843.

Elektroniske ressourcer og digitale udlån

Biblioteket i Thy har mere end fordoblet udlånet af e-bøger, og er godt på vej til et endnu højere udlån i 2019. På trods af skarp konkurrence af andre streamingtjenester.

I rapporten fra KL er det også tydeligt, at den massive digitale udvikling af samfundet gør, at folkebibliotekerne har en vigtig rolle i forhold til digital dannelse.

”KL mener, at folkebiblioteket skal have et stærkt digitalt tilbud for at følge med tiden og for at fremtidssikre biblioteket. Der er brug for mere fokus og fart på udviklingen af det digitale bibliotek, men KL er også opmærksom på, at der er stor tilfredshed med biblioteket som fysisk adgang til medierne.” (s.2)

Der er stadig et stort behov fra borgere i alle aldre til at få hjælp og vejledning til digitale ressourcer. Vi har gennem det sidste år arbejdet på et tættere samarbejde med Thisted Kommunes skoler og dagtilbud, hvor biblioteket både inspirerer til læsning og understøtte en bred adgang til læsning og litteratur gennem både fysiske og digitale materialer.

2015

2016

2017

2018

Stigning i % fra 2015 til 2018

Brønderslev

13247

14597

20796

29112

119,76

Frederikshavn

24535

25703

26831

31763

29,46

Hjørring

25544

24238

27051

33276

30,27

Jammerbugt

12925

14638

14661

17101

32,31

Læsø

..

..

..

296

Mariagerfjord

17067

21606

23950

28260

65,58

Morsø

6453

6724

7846

9544

47,90

Rebild

11636

10798

11916

16795

44,34

Thisted

10216

10259

15690

22985

124,99

Vesthimmerlands

13129

13178

15104

17990

37,02

Aalborg

103532

94054

126648

174834

68,87

Retsgrundlag

Biblioteksloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

142. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet.

Redegørelse

Kulturmødet på Mors.

Billedskolen, Dramaskolen og Forfatterskolen er repræsenteret i Thisted Kommunes stand til Kulturmødet på Mors, hvor de fredag den 22. august kl. 10.00 til kl. 15.00 formidler workshops ud fra temaet ’Følg din Natur’.
Her kan de forbipasserende kreere postkort fra fri fantasi af materialer fra naturen. Det er også muligt at designe sin eget badge, der kan sættes på blusen eller rygsækken ud fra temaet fra den kommende børnekulturnat ”Fantasiens øje”.
Her kan også opleves oplæsning og dialog fra bogen ”Da Ræven kom til Boddum Bæk”. KulturRummets dramaskolelærer vil på kreativ vis formidle bogens historie og billeder med de lokalhistoriske kunstværker som omdrejningspunkt. Således formidles kunsten både gennem dialogisk oplæsning og som lokalhistorisk vidnesbyrd.

Emil de Waal og Gustav Ljunggren spiller sammen med Musikskolens elever mandag den 2. september 2019.

Spillestedet Thy og Musikskolen inviterer til koncert med Emil de Waal og Gustav Ljunggren. Musikskolens elever møder de professionelle musikere til en workshop i løbet af dagen og forbereder her akkompagnementet, som skal fremføres til koncerten om aftenen kl. 19.00 i Kultursalen.

Emil de Waal og Gustav Ljunggren har spillet sammen i 20 år på alle slags scener i hele verden. Alt fra hits fra Dansktoppen over tv-shows til improviserede støjkoncerter i Kina. Det er således et mangfoldigt professionelt møde, eleverne skal deltage i på musikskolen.

Børnekulturnat fredag den 13. september 2019.

Igen i år er KulturRummet tovholder for det populære familieevent, der afvikles fredag i uge 37. Temaet er denne gang ”Fantasiens øje”, som Hannæsskolens 3. og 4. klasseelever har fundet frem til under en workshop, hvor der blev lavet såkaldte sprællefigurer. For fjerde år i træk kan børn i skoler og daginstitutioner få besøg af en professionel kunstner i løbet af uge 37. Denne gang er det bl.a. fotograf Lars Dyrendom og danserteamet Julie Schmidt og Birgitte Lundtoft, der giver børnene en oplevelse med æstetiske læreprocesser. Dette fungerer som optakt i hele Thy og arrangeres i samarbejde med Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og Kulturtjeneste Thy. Selve aftenen byder traditionen tro på masser af aktiviteter i Thisted by med musikalsk åbning på Store Torv. I år flytter Madværkstedet en station op på musikskolen, hvor der kan købes familievenlig aftensmad, hvis man har glemt madpakken, som selvfølgelig også må nydes her.

Samarbejde med Thy Rollespilsforening i Christiansgave.

Der er etableret et tættere samarbejde mellem KulturRummet og Thy Rollespilsforening, som i løbet af efteråret laver en række aktiviteter for både børn og voksne i parken Christiansgave. Aktiviteterne sætter fokus på fantasi, samarbejde og leg. Målet med samarbejdet er at give borgere andre og nye oplevelser i Christiansgave og internt at inspirere til samarbejde på tværs i det grønne område at KulturRummet.

Musikalsk ungdomskultur og Sydamerika i Madværkstedet

Madværkstedet har gennem samarbejdet med de unge i URT arrangeret musik og fredagshygge på udvalgte fredage i efteråret. Tidligere musikskoleelever eller lokale musikalske talenter, der har lyst til at prøve kræfter som selvstændige nyetablerede musikere, får scenen fredag eftermiddag og spiller hyggelige toner, mens ugen går på hæld.

Fredag den 20. september kl. 15.00 spiller Ronni Per, der også er med i det lokale band Krain.

Fredag den 11. oktober kl. 15.00 spiller Malou Xenia, der i forsommeren blev udvalgt til DRs Karrierekanonen, som udvælger og sætter fokus på nye musikalske talenter.

Tirsdag den 2. september inviterer Madværkstedet til fællesspisning med temaet: Smagsoplevelser fra Sydamerika. De ansatte i caféen får besøg af en gæstekok fra Peru, der både sammensætter menuen og lærer de ansatte om nye krydderier og måder at sætte ingredienser sammen på. Gæsterne til aftenens arrangement vil både få en farverig buffet, fortællinger om maden og mulighed for at gå på inspiration i litteratur fra Sydamerika.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

143. Ansøgning om støtte til forprojekt vedrørende "Showroom for fiskeriet"

Udskriv

Sagstema

Styregruppen bag projektet "Showroom for fiskeriet" søger 100.000 kr. til forprojekt.

Redegørelse

Styregruppen består af Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Hanstholm Fiskeriforening, Museumscenter Hanstholm, Thy Turistforening og Hanstholm Rådet. Styregruppen søgte tilbage i februar 2019 også om støtte til en styrket foranalyse af projektet. Den 5. februar indstillede Direktionen en bevilling til første fase på 126.000 kr. samt en reservation af 60.000 kr. til en eventuel senere fase, begge dele fra medfinansieringspuljen. Den 6. februar besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget imidlertid at sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

Styregruppen vender nu tilbage med ny ansøgning, ikke fordi projektet er blevet yderligere belyst, men fordi RealDania har bevilget op til 200.000 kr. til en styrket foranalyse - en bevilling, som fordrer medfinansiering af tilsvarende størrelse. Ansøger har selv tilvejebragt 100.000 kr. via private kilder, og søger derfor nu tilsvarende 100.000 kr. fra Thisted Kommune. Af ansøgningen fremgår egentlig, at man søger 176.000 kr.; men efter dialog med ansøger reduceres det ansøgte beløb til 100.000 kr., sådan at det matcher den private finansiering, og sådan at RealDanias 200.000 kr. samlet set medfinansieres. RealDania skriver i deres tilsagn, at det er ”afgørende at Hanstholm Havn og Thisted Kommune bliver en central del af projektet, så den økonomiske bæredygtighed sikres”.

Allerede inden forprojektet fastholder ansøger idéen om, at etableringsudgifterne vil løbe op i et tocifret millionbeløb, som skal fundraises. Man arbejder desuden fortsat med to forudsætninger, som skal være opfyldt, for at projektet kan realiseres: et showroom skal være gældfrit ved åbningen, og man skal desuden være sikret et kommunalt driftstilskud, som sikrer et minimum af driften. Man har derfor indregnet et årligt kommunalt driftstilskud på 200.000 kr.

Ansøgers budget til forprojektet rummer udgifter til analyse af kundegruppe (25.000 kr.), formidlingskoncept (60.000 kr.), arkitektskitser (100.000 kr.), projektledelse (40.000 kr.), afprøvning af formidlingsformer (100.000 kr.) samt forplejning 3.000 kr., i alt 328.000 kr. Teknik og Erhverv har spurgt ind til udgiftsbudgettet på 328.000 kr., idet ansøger oplyser selv at have det meste af den tilhørende finansiering på plads. Ansøger oplyser dertil, at RealDania vurderer, at udgiftsbudgettet skal opjusteres til minimum 400.000 kr. for at forprojektet kan løftes på tilstrækkeligt højt niveau, hvorfor der er behov for 100.000 kr. fra Thisted Kommune. Dette ses dog ikke indarbejdet i det modtagne budgetmateriale. På trods af den manglende budgetkorrektion sendes sagen til udvalgets stillingtagen, idet processen i forhold til RealDania ikke kan afvente udvalgets møde i oktober.

Teknik og Erhverv henleder i øvrigt udvalgets opmærksomhed på de usikkerheder i projektet, som også blev fremhævet i behandlingen af sagen tilbage i februar - usikkerheder, som der må være skarpt fokus på i et eventuelt kommende, styrket forprojekt:

 1. En entré på 80/60 kr. for voksne/børn er vanskelig at vurdere, så længe indhold, omfang og form ikke er præcist defineret.
 2. Det bliver meget vigtigt at få udarbejdet en solid beskrivelse af formidlingskonceptet baseret på mere indgående viden om målgruppers efterspørgsel og betalingsvillighed.
 3. Det synes at være en ret ambitiøs målsætning at tiltrække 22.000 gæster alene i det første år.
 4. Det har ikke været muligt at opstille et anlægsbudget endnu, hvilket derfor gør driftsbudgettet yderst usikkert.
 5. En delvis fondsfinansiering af projektet vil med stor sandsynlighed fordre en markant kommunal medfinansiering. Og attraktionens ønskede status som gældfri vil med lignende sandsynlighed betyde, at Thisted Kommune og eventuelt andre sponsorer skal lukke eventuelle økonomiske huller før åbning af attraktionen.
 6. Det bliver vigtigt at få udarbejdet en væsentlig styrket forretningsplan og risikoanalyse baseret på ovenstående anlægs- og driftsbudgetter m.m.
 7. Et forprojekt kan med fordel vurdere på mulighederne for at integrere lystfiskeri som en del af oplevelsen og formidlingen.
 8. Og endelig kan ansøger med fordel arbejde videre med at søge LAG-midler til eventuelle senere faser af projektet.

Vigtigt er det også at pointere, at eventuel kommunal støtte til forprojektet ikke må ses som et indirekte kommunalt tilsagn om støtte til en eventuel senere anlægsfase.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme, § 14.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandling af sagen tilbage i februar blev der reserveret en ramme på op til 176.000 kr. af medfinansieringspuljen. Beløbet er fortsat reserveret til formålet, hvorfor en udgift på nu 100.000 kr. kan afholdes herfra, i fald projektet støttes.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Økonomiudvalget den 11. september 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At det drøftes, om forprojektet støttes på det ansøgte niveau.
 2. At ansøger indarbejder de otte ovenstående punkter i foranalysen.
 3. At foranalyse og regnskab sendes til Thisted Kommune.

Beslutning

Udsat med henblik på yderligere beslysning samt undersøgelse af, hvorvidt der er et lignende projekt under udvikling i Hanstholm.

Til toppen

144. Thy Motorsport Karting ansøger om støtte

Udskriv

Sagstema

Thy Motorsport Karting ansøger Thisted Kommune om støtte til "Dansk Super Kart 2019"

Redegørelse

Thy Motorsport Karting har igen i år fået tildelt en afdeling af ”Dansk Super Kart”, som afholdes den 20., 21. og 22. september 2019. Dansk Automobil Sports Union (DASU), som er hovedforbundet, sætter reglerne for afviklingen og bemander de vigtigste poster før, under og efter løbet. Klubben skal stille med ca. 30 til 40 frivillige hjælpere. Klubben har tidligere gjort brug af medlemmer fra andre klubber i Danmark, som har erfaring med afvikling af Dansk Super Kart, og det er der også behov for i år. Dette medfører en del omkostninger til befordring og overnatning.

Klubben afviklede også et lignende løb i 2018, hvor der dog kun deltog 42 kører imod 85 i 2017. Dette skyldes en del kritik af DASU fra kørernes side af. Det betød, at der kun var ca. 250 personer plus løbets kørere i hele weekenden. De fleste af disse overnattede på hoteller eller campingpladser i nærheden. Uenighederne mellem DASU og kørerne er umiddelbart løste og det forventes, at der kommer mellem 80-125 kørere, der fordeles på 5 klasser. Sammen med disse, eventuelle teammedlemmer og tilskuere forventes det, at der kommer op til 600 personer i løbet af weekenden. Der er en del, som allerede kommer og bor i Thy ugen forinden, da de har mulighed for at træne på banen.

Markedsføring i 2019

Løbet tilbyder samme markedsføringsmuligheder som tidligere år:

 • TV dækning på en af TV3´s sportskanaler
 • TV program i England der hedder "MOTOR"
 • Muligvis TV dækning på TV2s lokalstationer (Dette er dog ikke endeligt aftalt endnu)
 • Derudover vil der blive udarbejdet markedsføringsmateriale om løbet
 • Sociale medier
 • Udover dette vil de gøre brug af så megen markedsføring af Thy, som muligt. Dette betyder, at forskelligt materiale vil blive lagt fremme til deltagere og tilskuere.

Ansøgers budget

Ved gennemgang af ansøgers budget fremgår det, at ansøger har budgetteret et overskud på 27.500 kr. for 2019, dette er medregnet støtten fra Thisted Kommune. Der har også de tidligere år været et positivt overskud på 35.000 kr. i 2017 og trods markant færre deltagere og tilskuere i 2018, havde de et overskud på 17.600 kr. Både i 2017 og 2018 blev arrangementet støttet med 15.000 kr. af Thisted Kommune.

Afdelingens vurdering

Thy Motorsport Karting ansøger i 2019 Thisted Kommune om en støtte på 25.000 kr. Som nævnt tidligere har de i 2017 og 2018 modtaget støtte fra Thisted Kommune på 15.000 kr.

Hvis man ser på deltagelsen og tilskuere antal samt eksponeringen af Thisted Kommune, vurderes det at have en begrænset værdi. Dermed ikke sagt, at løbet ikke trækker nye turister til området, som genererer økonomi i den omkringliggende restaurations- og hotelbranche. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke flere disponible midler på kontoen for sportevents. På kontoen for markedsføring og analyse, er der til resten af 2019 15.381 kr. Derved anbefaler Teknik og Erhverv, at der ikke tildeles støtte til Thy Motorsport karting grundet manglende finansiering.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven §13

Økonomiske konsekvenser

Grundet manglende bevilling kan Thy Motorsport Karting 2019 ikke støttes med 25.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 4. september 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der ikke ydes støtte til Thy Motorsport Karting grundet manglende bevilling.

Beslutning

Der bevilges 15.000 kr.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00