14. aug 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

113. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

114. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Ad B Torben Overgaard orienterede om Rotunden. Der er indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde pga. for ringe udlejning.

Ad C Forvaltningen orienterede om Kulturmødet på Mors, hvor Thisted Kommune er repræsenteret ved en stand.

Til toppen

115. Ansøgning fra Lild Strand vedrørende Kreativitetshuset

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om støtte til realisering af KreativitetsHuset i Lild Strand.

Redegørelse

Foreningen KreativitetsHuset i Lild Strand ansøger Thisted Kommune om 595.000 kr. til realisering af KreativitetsHuset i Lild Strand, der skal fungere som overnatningstilbud, kreativt værksted for kreative sjæle samt understøtte andre projekter i Lild Strand med informationer om de natur- og kulturhistoriske oplevelser i Lild Strand og det omkringliggende område.

De ansøgte midler ønsker foreningen bag Kreativitetshuset at anvende til at købe bygningen, hvor Kreativitetshuset skal opføres. Efter ansøgers egen vurdering er den foreslåede bygning den eneste i Lild Strand, der kan anvendes til formålet. Købsprisen på huset er på 995.000 kr., hvoraf ansøger har skaffet en egenfinansiering på 400.000 kr., der kan anvendes som medfinansiering. Den efterfølgende renovering og realisering søges finansieret igennem fondsansøgninger, hvor projektets samlede budget er 2.881.300 kr. inklusiv omkostninger til køb af bygning. Processen omkring fondsansøgninger til renovering og endelig realisering vil pågå efter, at bygningen er anskaffet. Denne ansøgning omhandler derfor alene delbudgettet vedr. køb af bygning.

Formålet med KreativitetsHuset i Strandkanten er ifølge ansøger, at det bliver et mødested for lokale beboere, kunstnere, naturturister og fritidshusfolk. Aktiviteterne tager udgangspunkt i og respekterer naturen, det autentiske rekreative miljø og de værdier, som kendetegner Lild Strand. Kreative workshops vil kunne danne rammen for læring i og med naturen. I huset tilbydes endvidere overnatningsmuligheder i form af udlejningsværelser (5 i alt).

Kreativitetshuset understøtter den generelle udvikling af Lild Strand, der er beskrevet i den vedlagte masterplan for området både i forhold til at blive en del af Nationalpark Thy og som en minidestination under Kystsporet og Dark Skyes. Alle tre er elementer, der må formodes at skabe et øget besøgstal i Lild Strand.

Ansøger oplyser, at de har fået positive tilbagemeldinger omkring de nødvendige tilladelser fra Teknik og Erhverv, som ikke ser nogle umiddelbare forhindringer i at realisere projektet.

Forvaltningen vurderer, at Lild Strand er inde i en positiv udvikling og masterplanen, der er udarbejdet i april 2018 og løbende er revideret, har skabt et solidt og gennemarbejdet værktøj, der kan sætte retningen for Lild Strands fremtidige udvikling. I Masterplan Lild Strand har Udviklingsgruppen, der er nedsat på tværs af lokale foreninger, lavet en prioriteret liste over projekter, der ønskes realiseret i Lild Strand. Det fremgår af masterplanen (side 4), at Kreativitetshuset ikke hører under Udviklingsgruppen men kører i et andet regi, hvilket ansøger også selv påpeger i brevet til byrådspolitikerne (vedhæftet som bilag). På baggrund af masterplanen og et fokus på Lild Strands udvikling som en helhed er det forvaltningens opfattelse, at investeringer i udviklingen af Lild Strand bør ske ud fra prioriteringerne i den udarbejdede masterplan.

Ansøger oplyser i finansieringsplanen, der er vedhæftet som bilag, at fonde og sponsorer til realiseringen af Kreativitetshuset først ansøges, når huset er købt. Da det er usikkert, om der opnåes fondsmidler til at realisere renoveringen og gennemføre den resterende del af projektet, er der en risiko for, at projektet ikke realiseres efter køb af huset.

Retsgrundlag

Der er endnu ikke foretaget en dybdegående juridisk vurdering af lovligheden i en eventuel støtte til Kreativitetshuset og særligt i forhold til spørgsmålet om udlejningsfaciliteter, hvorfor der søges en principiel politisk godkendelse. Den endelige godkendelse vil bero på en konkret juridisk vurdering af sagens lovlighed.

Økonomiske konsekvenser

Projektet søges støttet med 595.000 kr. fra Medfinansieringspuljen. Beløbet udgør 59,8% af delbudgettet vedr. køb af bygning.

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen kriterierne for støtte fra Medfinansieringspuljen.

Et af kriterierne er, at "projektet skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier". Dette projekt er ikke indeholdt i den udarbejdede Masterplan Lild Strand og opfylder derfor ikke ovennævnte kriterie, der er for tildeling fra Medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at der gives afslag på ansøgningen idet det anbefales, at prioriteringerne i masterplanen følges – det vil sige a) madpakkehus og b) kystterrasser.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at sagen skal behandles i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget på førstkommende møde. Inden udvalgsbehandling skal sagen vurderes juridisk.

Beslutning

Det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives et tilskud på 300.000 kr. finansieret af medfinansieringspuljen.

Det forudsættes, at projektet bliver realiseret inden 1. juli 2020, og at driften fremover finansieres af foreningen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

116. Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Beskæftigelsesstrategien tager afsæt i Thisted Kommunes politik for Erhverv og Beskæftigelse, men har nære samarbejdsflader til Politikken for Sårbare voksne og ældre for så vidt angår en række sårbare ledige og sygemeldte, samt til Ungestrategien for ledige og sygemeldte under 30 år.

Idet beskæftigelsesindsatsen har mange samarbejdsrelationer, foreslås det, at strategien sendes i høring inden endelig vedtagelse, så der sikres den bredest mulige forankring.

Det foreslås, at strategien sendes i høring hos følgende samarbejdspartnere, som det fremgår af strategiens afsnit om tilblivelse og inddragelse af interessenter:

 • LO
 • DA
 • Dansk Industri
 • Dansk Byggeri
 • Thy Erhvervsforum
 • DH-Thisted (Danske Handicaporganisationer)

Høringsbrev udsendes den 19. juni 2019. Frist for høringssvar sættes til den 5. juli 2019 kl. 12.00.

Derudover drøftes strategien i Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 5. juli 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at strategien sendes i høring til de høringsparter, der fremgår af afsnittet om ”Strategiens tilblivelse, herunder inddragelse af interessenter”.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 87:

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 18. juni 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 5. juli 2019, pkt. 1:

Godkendt.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på baggrund af de modtagne høringssvar (se bilag), at:

 1. I det omfang, der måtte være modstrid mellem fokus på, at borger skal være kortest tid på offentlig forsørgelse, og at der bør være tale om varige løsninger for borgeren, må vægtningen med udgangspunkt i gældende lovgivning på området være på kortest mulig vej til selvforsørgelse. Af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 1 nr. 3 fremgår således, at ”Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie."

Målsætning 2.2 fastholdes derfor i sin nuværende ordlyd.

 1. Det præciseres yderligere i strategien, at det er nødvendigt med sammenhæng mellem den virksomhedsrettede og den borgerrettede indsats.
  Det foreslås, at der ændres på side 4 i første boks (”ambitionen”), således at der i stedet for den nuværende indledning indledes med følgende:
  ”Vores ambition for beskæftigelsesindsatsen er på baggrund heraf at skabe en beskæftigelsesindsats, hvor der er fokus på både det borgerrettede perspektiv og det virksomhedsrettede perspektiv og sammenhængen mellem disse, således at der kan skabes fælles løsninger, der gavner både den enkelte borger og områdets virksomheder”.

Derefter forsættes med følgende ”Vi vil derfor i borgerindsatsen…… kommer i job eller uddannelse” og resten af teksten forbliver som nu.

 1. Det præciseres i strategien, at rekruttering handler både om målrettet kompetenceudvikling af ledige fra Thisted Kommune og tiltrækning af arbejdskraft udefra.
  Målsætning 1.1 Rekruttering foreslås derfor ændret således,

A. at sætningen ” Vi vil bistå med rekruttering ved hjælp af match og kompetenceudvikling af ledige borgere fra Thisted Kommune….” ændres til følgende ”Vi vil gennem kompetenceudvikling målrettet efterspørgslen
på arbejdsmarkedet og det gode match mellem den ledige og arbejdspladsen bistå med rekruttering af ledige borgere fra Thisted Kommune….”

B. at der i stedet for ”…bistå med rekruttering af medarbejdere generelt f.eks. fra andre kommuner….” kommer til at stå ”…bistå med rekruttering af medarbejdere fra andre kommuner og udlandet…”. Desuden vil der i
forbindelse med implementeringen blive arbejdet på at beskrive, hvordan samarbejdet med andre jobcentre omkring rekruttering styrkes.

 1. Det fastholdes, at der i Beskæftigelsesstrategien ikke skrives særligt om handicappede, idet disse er omfattet af hele strategien på lige fod med borgere uden handicap. Strategien omfatter alle borgere, der er omfattet af jobcentrets målgrupper, og ingen af disse er nævnt særskilt. Dog vil handicapområdet blive drøftet særskilt i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for implementering af beskæftigelsesstrategien, idet handicapområdet er genstand for særskilte ministermål.
 1. De øvrige høringssvar vil blive drøftet i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for implementering af strategien.

Beslutning

Godkendt.

Fremsendes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

117. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Nordvest

Udskriv

Sagstema

FGU Nordvest anmoder om, at kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune udpeger medlemmer til den ordinære bestyrelse for FGU Nordvest for perioden 27. august 2019 til 30. april 2022.

Redegørelse

FGU Nordvest er en statslig selvejende institution, som dækker Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune. Der er en skole for de forberedende grunduddannelser (FGU) i hver af de 3 kommuner, hvoraf skolen i Morsø Kommune også omfatter institutionen FGU Nordvest, hvor institutionens ledelse og administrationen har sit udgangspunkt. FGU Nordvest ledes af direktør Ann Hvid Skouboe og har ca. 50 ansatte. Det forventes, at de tre skoler tilsammen kan tiltrække op til 300 elever, når den nye uddannelse har fået rodfæstet sig.

I forbindelse med etableringen af FGU-institutionen i efteråret 2018 blev der nedsat en første midlertidig bestyrelse. Den første bestyrelses funktionsperiode ophørte den 31. juli 2019. Thisted Kommune har været repræsenteret ved kommunalbestyrelsesmedlemmerne Preben Dahlgaard og Jane Rishøj.

Af vedtægten for FGU Nordvest fremgår det, at kommunalbestyrelserne i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune hver især skal udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Herudover skal kommunalbestyrelserne i de 3 kommuner i forening foretage udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.

I forbindelse med nedsættelse af den første bestyrelse for FGU-institutionen aftalte borgmestrene i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune, at kommunalbestyrelserne i Jammerbugt og Thisted udpeger 1 medlem hver til de 2 pladser, som skal udpeges i forening af kommunerne, og at Morsø Kommune bakker op om det valg, der foretages.

Medlemmerne af den første bestyrelse for FGU Nordvest kan udpeges til at fortsætte i den ordinære bestyrelse.

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, samt institutionens vedtægter, fremgår det blandt andet, at bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelse og tilknyttede aktiviteter på kort og langt sigt, samt godkender budget og regnskab.

Loven præciserer bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver:

 • Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.
 • Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
 • Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig.

Retsgrundlag

LBK nr. 604 af 24. maj 2019 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Vedtægter af 2. juli 2019 for FGU Nordvest.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for FGU Nordvest.

 • 1 medlem som følge af, at Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune hver skal udpege 1 medlem.
 • 1 medlem til den ene af de 2 pladser, der skal udpeges i forening mellem de tre kommuner.

Beslutning

Det indstilles, at der sker genudpegning af Jane Rishøj og Preben Dahlgaard.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

118. Status Jobvækst Thy juni 2019

Udskriv

Sagstema

Status på Jobvækst Thy forelægges til orientering. Statusrapporten forelægges udvalget kvartalsvis.

Redegørelse

Status Jobvækst Thy er en status på de mål, der er opsat i Jobvækst Thy for de inkluderede målgrupper. Statusrapporten er vedlagt som et bilag til sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges på baggrund af Budgetforliget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

119. Jobvækst Thy KPI-opfølgning juni 2019

Udskriv

Sagstema

Som et led i budgetforliget for 2016 blev der aftalt en investering i Jobvækst Thy, som er en 4-årig strategiplan på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en evalueringsmodel således, at udviklingen kunne følges tæt.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at resultaterne for Jobvækst Thy skulle følges tæt.

På dette møde fremlægges KPI-opfølgningen for Jobvækst Thy pr. juni 2019. Figur 1 viser således status ultimo marts 2018.

Samlet set forventes der for Jobvækst Thy en reduktion på 109 helårspersoner, hvor der er budgetteret med en forventet reduktion på 81 helårspersoner. Det vil sige, at der samlet set forventes et resultat, der er væsentligt bedre end det budgetterede. Dog er der forskelle mellem områderne.

På fire af områderne er udviklingen bedre end det budgetterede. For eksempel Unge Aktivitetsparate, hvor der er budgetteret en stigning på 21 helårspersoner, men hvor der forventes en reduktion på 27 helårspersoner. De andre områder er Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere, Ledighedsydelse samt A-dagpenge.

På to af områderne er udviklingen positiv i form af en forventet reduktion i antal helårspersoner, om end udviklingen ikke er på højde med den budgetterede reduktion. Dette gælder for Sygedagpenge og Unge Uddannelsesparate. For eksempel Sygedagpenge, hvor der er en budgetteret reduktion på 68 helårspersoner, men en forventet reduktion på 51 helårspersoner.

Endeligt er der Jobparate Kontanthjælpsmodtagere, hvor der er en forventet stigning på 16 helårspersoner, mens der er budgetteret en reduktion på 25 helårspersoner.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges med udgangspunkt i budgetforliget for 2016.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

120. Status på straksaktivering - ultimo juni 2019

Udskriv

Sagstema

Straksaktivering af borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Redegørelse

I henhold til Thisted Kommunes aktiveringsstrategi mødes jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i jobcentret.

Som straksaktivering bruges enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik anvendes ofte, hvor virksomhedspraktikken indgår som en del af borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. Aktivering i nytteindsats sker typisk på de Nyttecentre, hvor borgere kan påbegynde en nyttepraktik med kort varsel. Indholdet af nytteaktivering er opgaver, som ligger uden for det eksisterende serviceniveau. For nuværende er det reelt kun Nyttecenter Tigervej, der kan benyttes til straksaktivering. Dette skyldes, at det er det eneste af de nuværende nyttecentre, der med dags varsel og uden et foregående møde kan tage ydelsesansøgere i nytteaktivering.

Det overordnede formål med straksaktivering er at sikre, at borgere i de ovennævnte målgrupper aktiveres fra starten af deres ydelsesforløb. Nytteaktivering kan derimod ske under hele en borgers ydelsesforløb og er blot betinget af, om borgeren tilhører en målgruppe, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Aktivering i nyttecentre har som det primære formål at sikre, at borgere på ydelse ikke passivt modtager offentligt forsørgelse, men i et vist omfang bidrager tilbage til samfundet. I relation til straksaktivering gælder det for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Disse kan uanset hvad aktiveres fra dag ét af deres ydelsesforløb.

Den koordinerede ungeindsats og Jobcenter Thisted har pr. 1. marts 2019 ændret registreringen af straksaktiverede borgere, hvorfor opgørelsen kun medtager de sager, som er opstartet mellem den 1. marts 2019 og ultimo juni 2019.

Der er i alt indgivet 31 ansøgninger om udbetaling af uddannelseshjælp af unge, der er vurderet som åbenlyst uddannelsesparate. Af disse er syv unge ikke mødt op til visitationssamtalen. Unge, der ikke møder op til visitationssamtalen, vurderes som udgangspunkt at være åbenlyst uddannelsesparate. Da der ikke kan iværksættes straksaktivering uden fremmøde, iværksættes i stedet rådighedsvurderinger og partshøring med henblik på at stoppe udbetalingen af ydelsen.

På kontanthjælpsområdet er der i alt opstartet 55 sager, som er visiteret som jobparate. Nedenfor følger en opgørelse over antal opstartede sager, samt hvor mange borgere i hver målgrupper, der er straksaktiveret.

I de syv sager, hvor der ikke har været iværksat straksaktivering af jobparate kontanthjælpsmodtagere, er der i tre af sagerne gode forklaringer herpå, mens der i fire sager ikke er sket korrekt straksaktivering. Der er dog ikke sket fejl i maj og juni.

I forhold til de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, så er årsagen til, at der i tre sager ikke er iværksat straksaktivering, at det er nye sager, hvor ansøgningen er indgivet i juni, men visitationen er foregået i juli, og sagerne er stadig inden for fristen for straksaktivering. Der er altså ikke tale om fejl i forbindelse med straksaktivering.

Status på straksaktivering forelægges udvalget kvartalsvis i samme interval som øvrige opfølgningssager fra Beskæftigelsesafdelingen.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik (sanktionering).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

121. Ankestatistik for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes ankestatistik for 2018 på social- og beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

På baggrund af Ankestyrelsens statistik "Ankestatistik 2018 Thisted Kommune" gives en redegørelse for de sager, som i 2018 er hjemvist, ændret eller ophævet i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Ankestyrelsens tabel skal læses med det forbehold, at der indgår 11 sager fra børne- og familieområdet, som ikke er en del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Som det ses i tabellen nedenfor, ligger Thisted Kommunes omgørelsesprocent på 30, hvilket er det samme som landsgennemsnittet.

Følgende forkortelser er anvendt i tabellen:

LAB: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

LAS: Lov om aktiv socialpolitik

PL: Lov om social pension og loven om højeste, mellemste, mv. førtidspension

SDP: Sygedagpengeloven

SL: Serviceloven

ØVR: Øvrige

En nærmere udspecificering af resultatet er gennemgået i det vedhæftede bilag, hvor de forskellige afdelinger i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen har bidraget med uddybning af resultaterne for deres område.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 20. august 2019

Handicaprådet - orientering - den 22. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 156:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

122. Madværkstedet - forpagtning

Udskriv

Sagstema

Forpagtning af Madværkstedet.

Redegørelse

Madværkstedet er et centralt omdrejningspunkt for KulturRummet - både i synergien mellem brugerne og internt, hvor Madværkstedets personale indgår i et tæt team med Plantagehusets medarbejdere og det øvrige KulturRumspersonale.

Brugerkredsen er bred og rummer alt fra "EDB-kursus for seniorer", som to gange ugentligt får kaffe og brød om formiddagen, til mødregrupper, studerende og frokostgæster.

Der er fællesspisning, hvor enlige, grupper og familier mødes og kan vælge mellem tre retter.

Plantagehuset har pt. over 200 besøgende i ugen i gennemsnit.

Det er af stor betydning for KulturRummet og brugen af Plantagehuset, at der er mulighed for at spise i Madværkstedet. Det er en væsentlig del af det samlede tilbud til brugerne.

Derudover er der en særlig kultur forbundet med Madværkstedet.

Den handler om:

 • socialt ansvar, økonomisk bæredygtighed, hvor en helhedsorienteret indsats bygger på anerkendelse, brugerinvolvering, faglighed og ligeværd og
 • hvor empati, rummelighed, fleksibilitet, kreativitet, tillid, tid og tålmodighed danner basis for udvikling af menneskelige ressourcer og potentialer, samt skaber lokale og meningsfulde jobs.

Kultur og Fritid foreslår, at Madværkstedet forpagtes ud til en forpagter, som vil:

 • bevare den særlige kultur, der er på stedet
 • bevare en rummelig arbejdsplads
 • indgå i et samarbejde om udvikling af f.eks.:
  • madkurser. F.eks. Fars Køkken.
  • mobile Madværkstedsarrangementer (pop-up) i Thy.
  • opstart af fast STU-ordning.
  • evt. samarbejde med Huset om morgenmads- og madpakkeordning.
  • opbygning af nyttehave (dyrkning af egen frugt mv.).
  • mv.

En forpagter, som udelukkende lejer køkkenet, men får stillet selve restauranten til rådighed til spisende gæster, samtidig med at restauranten er et offentligt sted til benyttelse af andre end spisende gæster.

I aftalen med forpagter vil Thisted Kommune kunne love at aftage en vis andel af produktionen til møder og lignende.

Der ønskes en aftale med forpagter hurtigst muligt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med forpagtningen aftales en forpagtningsafgift og derudover eventuelt en aftale som forpligter Thisted Kommune til at aftage varer fra forpagter for en minimumsbeløb om året.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 14. august 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. køkkenet i Madværkstedet forpagtes af privat udbyder
 2. forpagter forpligter sig til at videreføre den særlige kultur i Madværkstedet og KulturRummet
 3. forpagter forpligter sig til at lave arrangementer i samarbejde med KulturRummet
 4. forpagter bevarer Madværkstedet som en rummelig arbejdsplads
 5. Thisted Kommune forpligter sig til at aftage varer for et minimumsbeløb
 6. det oparbejdede merforbrug finansieres af midlerne afsat til drift af Madværkstedet i 2020 og overslagsårene

Beslutning

Godkendt under forudsætning af, at sagen behandles påny når det nærmere er afklaret, hvorledes forpagtning kan foregå.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

123. Reviderede vedtægter for Spillestedet Thy

Udskriv

Sagstema

Spillestedet Thy ansøger om godkendelse af vedtægtsændring for den selvejende institution Spillestedet Thy.

Redegørelse

Spillestedet Thy ønsker at nedlægge Musikrådet.

Musikrådet har haft til formål at bistå bestyrelsen og den daglige ledelse med kunstnerisk og musikfaglig vurdering. Dette skulle ske ved, at Musikrådet udarbejder retningslinjer for spillestedets koncertplan og på denne måde sikrer kvalitet og fornyelse i koncertprogrammet. I praksis har det vist sig, at rådet havde svært ved at finde sin rolle ved siden af en meget velfungerende og aktiv bestyrelse. Der har således ikke være det store output fra dette organ, hvorfor bestyrelsen på generalforsamlingen den 29. april 2019 har foreslået at nedlægge rådet. Forslaget blev godkendt på mødet af 3/4 flertal samt på et efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. maj 2019 også af et 3/4 flertal (jf. §13).

Spillestedet Thys vedtægt kræver på baggrund af denne beslutning følgende ændringer i § 3, § 5 stk. 1 og 2 samt § 8:

 1. § 3 slettes sidste sætning.
 2. § 5 stk. 1 slettes ”og Musikrådet”.
 3. § 5 stk. 2 slettes ”6. Valg af Musikråd”.
 4. § 8 udgår helt og efterfølgende paragraffer om nummereres.

Den redigerede vedtægt er vedhæftet sagen som bilag.

Ifølge Spillestedet Thys vedtægter §13, stk. 2 skal vedtægtsændringer for den selvejende institution Spillestedet Thy også godkendes af Thisted Kommune, hvorfor sagen nu forelægges fagudvalget.

Kultur- og Fritid vurderer, at vedtægtsændringen ikke har nogen væsentlig betydning for Spillestedet Thys virke og anbefaler derfor at godkende ændringen.

Retsgrundlag

Thisted Kommune er offentlig tilsynsmyndighed. Tilsynet udøves i henhold til lov nr. 1531 og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de nye vedtægter for den selvejende institution Spillestedet Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

124. Demokratour

Udskriv

Sagstema

Demokratour som Thisted Kommunes ungeråd.

Redegørelse

Revitalisering af Thisted Kommunes ungepolitik.

Vision:

 • At unge skal høres, inddrages og have medindflydelse i spørgsmål, som vedrører deres liv. Demokratisk forståelse og medindflydelse gør unge til initiativrige og ansvarlige samfundsborgere.
 • At højne den politiske deltagelse, skabe lyst til at indgå i demokratisk deltagelse.
 • At alle unge har et organ, de kan henvende sig til.
 • At unge har kort vej til dialog med kommunale politikere – og omvendt: at lokale politikere har kortere vej til at gå dialog med de unge i Thisted Kommune.

For at styrke dialogen mellem unge mennesker i Thisted Kommune og det politiske - og administrative niveau i Thisted Kommune, kunne der skabes et stærkere Demokratour.

Det kunne blive et sted, hvor man reelt kan få politisk indflydelse gennem dialog. Unge skal derfor vide, at de kan gå til Demokratour for at blive hørt og få indflydelse. Derfor skal der være fokus på at gøre Demokratour mere synlige, hvis et samarbejde med Thisted Kommunes administrative - og politiske niveau skal lykkes.

Demokratour kan være med til at sikre, at de unge kan få politisk indflydelse i Thisted Kommune. Lige nu har Demokratour meget fokus på demokratisk oplysning, men de unge oplever, at de input de har, når de holder workshops, ofte går tabt blandt andet fordi, der ikke er nogle klare og synlige kanaler til Thisted Kommune.

De unge spørger: "Hvordan ved vores kommunalpolitikere, hvad vi beskæftiger os med og hvad der er relevant."

For at styrke dialogen mellem unge mennesker i Thisted Kommune og det politiske - og administrative niveau i Thisted Kommune, kunne der skabes en tættere kontakt til Thisted Kommunes Ungeråd - Demokratour.

Formålet med dialogen mellem Demokratour og Thisted Kommune er, at Demokratour kan blive hørt i sager, hvor der er brug for en ”ung stemme”. Således bliver Demokratour et politisk talerør for unge mennesker i Thisted Kommune. Dette vil give unge større muligheder for at få indflydelse og blive hørt og det kommunale niveau større viden og indsigt i de unges ønsker og behov.
En styrket dialog kunne også ske gennem en forpligtelse for begge parter til som minimum at blive enige om ét årligt tema for ungepolitikken i kommunen.

I alle henseender er det dog altafgørende for samarbejdet, at Demokratour stadig får lov til at være selvstændige og beholde suverænitet til f.eks. at planlægge arrangementer og søge midler andetsteds.

Hvis der skal ske en styrket dialog, anbefaler Kultur og Fritid, at der ansættes en ung proceskonsulent, der har til opgave:

 • at være Demokratours første sparring
 • at være Demokratours bindeled til Thisted Kommune
 • at styrke dialogen mellem de unge og Thisted Kommune
 • at skabe struktur på samarbejdet
 • at styre udarbejdelse af ny ungestrategi og -handleplan.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der afsættes 60.000 kr. årligt til lønudgift. Pengene kan eventuelt findes i Kulturområdet på konto 6, da der en ubesat stilling i Kulturafdelingen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget afsætter 60.000 kr. årligt til lønudgift til en ung proceskonsulent forankret i KulturRummet.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at et bredere udsnit af de unge i Thisted Kommune inddrages.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

125. Status på tilskudskonto 1. halvår 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på tilskudskontoen i 1. halvår 2019 samt orientering om administrative bevillinger givet i perioden fra januar til juli 2019.

Redegørelse

Der er i perioden fra januar til juli 2019 givet følgende administrative bevillinger fra tilskudskontoen:

Nessund Vikingeskibslaug

4.000 kr.

Forening Norden

50.000 kr.

Spil Dansk Kommunepakke

40.000 kr.

Vestervig Kirke sommerkoncerter

10.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne anvises fra tilskudskontoen for 2019.

Til rest på tilskudskontoen er der ialt 37.080 kr. i 2019. Der er udbetalt 148.120 kr. og yderligere 232.700 kr. reserveret til udbetaling i 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for administrative bevillinger, som er aftalt med udvalget: "Aktører, der gennem flere år har modtaget en bevilling til en specifik aktivitet, som Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, der har kulturel værdi for Thisted Kommune samt til mindre bevillingsværdige arrangementer og aktiviteter. "

Kriterierne for tilskud fra tilskudskontoen er fastlagt gennem beslutning fra 2010 i det daværende Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg den 26. april 2010.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

126. Orientering fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet.

Redegørelse

Thy til Kultur - en ny tilbagevendende begivenhed

Thy til Kultur blev navnet på uge 25, der samlede mange kulturaktørers aktiviteter over hele Thy under samme titel.

Intentionen og målet med konceptet var at give borgere i alle aldre et samlet indtryk af det mangfoldige kulturliv i Thy. En kulturuge for og med lokale borgere, diverse samarbejdspartnere og kulturaktører.

KulturRummet tog initiativet og præsenterede idéen for kulturledernetværket i februar 2019. Selvom det var med kort varsel, var der stor opbakning til idéen, og med KulturRummet som tovholder for de mange inputs som kom, blev Thy til Kultur fyldt med aktiviteter i et mangfoldigt program.

I løbet af uge 25 var der samlet et program for Thy til Kultur, som både kunne ses på Thy360.dk, i KulturRummets katalog, på Thisted Kommunes og KulturRummets Facebook samt i Thisted Posten i både uge 24 og uge 25. Thy til Kultur blev til et samlet og bredt program med flere samarbejdspartnere:

 • Museum Thy
 • Fyrspillerne
 • TGI
 • Alive
 • Integrationsrådet
 • Spillestedet Thy
 • Handelsstandsforeningen
 • Thy Tango
 • Lokale bands

I KulturRummets institutioner blev der, udover de traditionsbundne forårskoncerter med elever fra Musikskolen, afviklet booktalks, inspiration til ferielæsning, oplæsning for børnehaver og skoler på KulturRummets filialer. I både Thisted, Hanstholm og Hurup var Bogbussen også rundt til skoler og daginstitutioner med musikalske sanglege, oplæsning, rim og remser.

Åbningsevent den 15. juli 2019
Thy til Kultur blev åbnet med en stor åbningsevent den 15. juni 2019 i og omkring Christiansgave. Åbningseventet var KulturRummets tiltag om at lave åbent hus for borgere og dermed give et indblik i sammensmeltningen af miljøerne i Thisted. Dagen var derfor fyldt med aktiviteter for alle aldre med alt fra morgensang, korworkshop, litteraturbingo, koncerter og aktivitetsløb for børn og familier.

Madværkstedet slog dørene op til morgenmad og frokost, og URT var en aktiv medspiller, der lavede hyggelige aktiviteter for unge, børn og forældre.

Som konsekvens af regnvejret rykkede musik- og åbningstalerne fra scenen i Christiansgave ind i Kultursalen, uden det betød programændringer.

I løbet af dagen mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 var der ca. 200 besøgende.

Flaskepost til fremtiden
Flaskepost til Fremtiden er en del af Thy til Kultur, et projekt der er skabt af KulturRummet og har til formål at sætte fokus på fortid, nutid og fremtidsforståelsen for unge med fortællinger som omdrejningspunkt. Et pædagogisk-filosofisk projekt der binder unge, skoler og kulturinstitutioner sammen om fortællingen: Et stykke kulturhistorie fra Thy.
100 elever fra Hurup Skole, Tingstrup Skole, Thorsted Friskole og fra KulturRummets Forfatterskole har skrevet 100 personlige breve til 100 andre unge om 100 år.
Nikolai Seidelin Banke, der er idémand og afvikler på projektet, underviser også på KulturRummets Forfatterskole. Projektet er i tæt samarbejde med Museum Thy, og Nikolai har, sammen med Rune Tjørnild fra Museet, været rundt i klasseværelserne og guide elevernes tanker på gled.

Thisted Bryghus har specialdesignet flasker, som brevene skulle indkapsles i på den historiske dag den 18. juni 2019 med overværelse af borgmesteren. På dagen i Kultursalen i KulturRummet var der derfor også udlånt kapselmaskiner, så processen kunne gå rigtigt til. Ligeledes var brevene skrevet på specielt papir, som kan overleve i 100 år. Herefter blev tidskapslerne (de 100 flasker) overrakt til Jytte Nielsen fra Museum Thy, der i 100 år vil opbevare hemmelighederne.
Projektet var støttet af KulturRummet, Thisted Kommune, Museum Thy, Thisted Bryghus og Foreningen Norden.

I løbet af ugen blev der også afholdt en hyggelig og farverig fællesspisning i Madværkstedet i samarbejde med Integrationsrådet. Her havde vi besøg af 5 gæstekokke fra Eritrea, Ukraine og Syrien, der lavede spændende retter med ingredienser, der var svære at udtale for det faste team af medarbejdere i Madværkstedets køkken. Et velbesøgt arrangement med 60 spisende gæster, hvor mange efterspurgte næste gang med mad fra fjerne himmelstrøg.

Ugen blev sluttet af med en festlig reception fredag den 21. juni 2019 med Kulturelt Samråds uddeling af Thisted Kommunes Kulturpris i Kultursalen på Musikskolen. Det var i år Jonah Blacksmith, der løb med prisen, og som optakt til prisuddelingen spillede elever fra Thorsted Friskole og de to lokale bands Krain og Char, mens både Thy Tango dansere og fyrspillerne fyldte KulturRummet med svævende dansetrin og farverige dragter. Madværkstedet havde lavet en lækker buffet med farverige fristelser, som kunne nydes sammen med et glas vin.
Gennem hele dagen var der ca. 300 besøgende.

KulturRummet vurderer, at der er et stort potentiale til, at Thy til Kultur til næste år organiseres i et endnu tættere samspil med flere kulturaktører.

I samråd med Kulturledernetværket besluttes ugen for Thy til Kultur 2020, så der er mindst mulige sammenfald med andre større kulturelle happenings som for eksempel Folkemødet på Bornholm, Thy Rock mv.

Kulturmødet

KulturRummet deltager i årets Kulturmøde på Mors i Thisted Kommunes stand med aktiviteter fra kulturfagslærerne. Her vil undervisere fra Forfatterskolen, Billedskolen og Dramaskolen lave workshops, som børn i alle aldre kan være med til under temaet Følg din Natur.

Derudover er KulturRummet vært for en debat fredag over projektet Flaskepost til Fremtiden samt mulighed for selv at sende en flaskepost til fremtiden, der arkiveres i specialdesignede flasker fra Thisted Bryghus og udstilles under Kulturmødet og senere på Thisted Museum.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Et styrket samarbejde mellem forskellige kulturaktører i Thisted Kommune, både uformelt samarbejde samt øget kendskab til kulturinstitutionernes virke, målsætninger og arbejdsgange.

Et mere samlet aktivitetsoverblik af kulturaktiviteter for borgere i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

127. Nordisk Folkecenter ansøger om støtte til konference

Udskriv

Sagstema

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (NF) ansøger Thisted Kommune om støtte til afholdelse af konference.

Redegørelse

Den 25. til 29. august 2019 afholdes på NF den 9. internationale konference under temaet: ”Reliable Renewable Energies for Off-grid Empowering Rural Habitats”.Der vil under konferencen være fokus på at diskutere og præsentere den nye forskning inden for følgende emner:

 • Energi-, Fødevare- og vandsikkerhed og politik
 • Grønne vedvarende energisystemer
 • Udnyttelse af mindre vindmøller i landbruget
 • Energi- og miljømæssig påvirkning i industrien
 • Bæredygtig og økovenlig landbrug
 • SMART landbrugsteknologi
 • Nulspilds bearbejdningsteknologi

For 5 år siden blev den 6. konference med samme titel ligeledes afholdt på NF. De 35 deltagere var meget tilfredse med at være i Thisted Kommune. Til denne konference bevilgede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 15.000 kr. til middagen i forbindelse med deres vedvarende energi-ekskursion i Thy.

Der ansøges derfor igen i 2019 om 15.000 kr. til konferencen. På ekskursionen den 27. august 2019 vil deltagerne besøge de mange vedvarende energianlæg, som findes i Thisted Kommune, og turen slutter i Nr. Vorupør med en middag for alle gæsterne. Det forventes, at der som tidligere vil deltage mellem 30 og 40 gæster fra mange forskellige steder i verden. Allerede nu er der deltagere tilmeldt fra Tyskland, USA, Irak og Indien.

I forbindelse med konferencen vil NF lave pressemeddelelser om konferencen og ekskursionen. Her vil Thisted Kommunens logo komme i programmets sponsorliste. Det vil samtidig være en mulighed, at deltagerne får materiale om Thisted Kommune i deres konferencemapper.

Ansøgers budget

Ud fra NF´s budget kan man se, at totaludgiften er på ca. 95.000 kr. og man har på nuværende tidspunkt budgetteret med en indtægt på ca. 75.000 kr. Indtægterne kommer fra henholdsvis deltagerbetaling og sponsorater. Hovedudgifterne er fra timemedfinansiering samt forplejning under konferencen.

Afdelingens vurdering

Det er afdelingens vurdering, at konferencen har et fokus, som er i god tråd med mange af kommunens fokusområder, herunder Thisted Kommunes Energi- og Ressourcepolitik.

Ud fra en vurdering af det resterende erhvervsbudget og den forventede markedsføringsværdi anbefales det, at konferencen støttes med 5.000 kr.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmelovens §14

Økonomiske konsekvenser

En støtte på 5.000 kr. kan tages fra puljen til markedsføring og analyse. Derefter vil der være cirka 40.000 kr. tilbage på denne pulje til resten af 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. der tildeles støtte til konferencen med 5.000 kr., og midlerne bevilges fra puljen til Markedsføring og Analyse,
 2. ansøger indsender regnskab efter gennemført konference,
 3. alt markedsføringsmateriale bærer Thisted Kommunes logo for "Følg din Natur".

Beslutning

Indstillingen godkendt med 15.000 kr. i støtte.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

128. Lild Strand søger støtte til etablering af madpakkehus

Udskriv

Sagstema

Udviklingsgruppen i Lild Strand søger støtte på 185.000 kr. til etablering af madpakkehus.

Redegørelse

Den 17. januar 2018 besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget ikke at støtte Lild Strands første oplæg til et madpakkehus og samlingssted. Dels var det ikke muligt at anvise finansiering til projektet, som dengang havde et budget på 3.030.000 kr., dels var der tale om en meget begrænset medfinansiering fra andre kilder, og dels blev ansøger opfordret til at arbejde mere med projektets substans. Ønsket var, at ansøger skulle udarbejde en mere komplet udviklingsmodel for Lild Strand. Rationalet var blandt andet, at Thisted Kommunes tidligere støtte på 500.000 kr. til renovering af bygningerne på landingspladsen dermed også ville blive bedre underbygget.

Udviklingsgruppen i Lild Strand har siden da udarbejdet en sammenhængende "Masterplan Lildstrand 2018-2030", som rummer en række højt prioriterede indsatser, med det formål at tiltrække bosætning og turisme, der matcher stedets DNA. De planlagte indsatser er, i prioriteret rækkefølge, etablering af madpakkehus på landingspladsen, kystterrasser på landingspladsen (opholdsfacilitet), historieformidling, Dark Sky-certificering og naturgenopretning af Lild Strandkær. Det mere langsigtede mål er at blive en del af en udvidet Nationalpark Thy med virkning fra 2022. Lykkes det, hvilket udviklingsgruppen har en positiv forventning om, ønsker man at have de nævnte tiltag på plads sådan, at Lild Strand vil udgøre en endnu mere attraktiv perle i Nationalparken og som oplevelsespunkt på "Kystsporet", som Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune i øvrigt samarbejder om.

I masterplanen, særligt siderne 9-11, beskrives planerne for et madpakkehus. Det fremgår, at projektet er nedskaleret fra det nævnte 2018-budget på 3.030.000 kr. til nu 430.000 kr., og nu omfatter en tilbygning til eksisterende lagerhal på 42 m2. Lokalet møbleres enkelt med borde og bænke og udsmykkes i samarbejde med Museum Thy. Bygningen skal fungere som samlingssted for bådelauget, fritidsfiskerne, børnehaver, skoleklasser, fastboende, turister, cyklister m.fl. Foran bygningen anlægges befæstet terrasse med borde og bænke. Toiletfaciliteter findes i overfor beliggende spilhus. Madpakkehuset vil være åbent for alle året rundt. Driftsudgifter vil blive afholdt via medlemskontingenter fra foreninger ved landingspladsen samt ved løsning af forefaldende arbejdsopgaver ved hjælp af frivillig indsats. Projektet ønskes realiseret i løbet af 2019-2020. Budgettet viser udgifter på 430.000 kr., som skal dækkes via egenfinansiering med 30.000 kr., Lokale- og Anlægsfonden 200.000 kr., Nordeas Lokalfond 15.000 kr. samt som ansøgt 185.000 kr. fra Thisted Kommune.

Ansøger oplyser, at tilladelse til etablering af madpakkehus allerede foreligger fra Thisted Kommune.

Planen er i øvrigt, at projektet med en samlet finansiering på 430.000 kr. skal indgå som medfinansiering af projektfase 2, kystterrasser, hvortil man vil søge støtte fra forskellige fonde. Parallelt med ansøgningen om 185.000 kr. til madpakkehus har udviklingsgruppen sendt ansøgning til Thisted Kommunes "Lokalområdernes Udviklingsforum" om 50.000 kr. til forprojekt vedrørende fase 2, kystterrasser.

Ansøgning, budget og masterplan medsendes som bilag.

Teknik og Erhvervs vurdering

Ansøger har nu taget højde for udvalgets beslutning fra 2018. Projektet er reduceret markant i omfang, man har sikret en markant medfinansiering, og man har udarbejdet en sammenhængende masterplan for udvikling af området, som indeholder klare prioriteringer og faseinddelinger. Desuden vil såvel madpakkehuset i fase 1 som kystterrasser i fase 2 på fin vis understøtte Lild Strands mulige placering i Nationalpark Thy og som oplevelsespunkt i forbindelse med "Kystsporet". Samtidig henvender indsatserne sig til en bred målgruppe. Ansøger skal sammen med Teknik og Erhverv sikre alle fornødne tilladelser til projektet.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme, § 14.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 185.000 kr. kan afholdes via puljen til medfinansiering.

Projektet opfylder de kriterier, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2018, for udbetaling fra Medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Projekt madpakkehus støttes med 185.000 kr. finansieret af puljen til medfinansiering.

2. Ansøger sikrer alle fornødne tilladelser sammen med Teknik og Erhverv.

3. Ansøger sender regnskab til Thisted Kommune efter projektets gennemførelse.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 3:

Ad 1-3. indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

129. FC Thy Thisted Q's Kvindeligaudvalg søger ekstraordinær støtte til klubben

Udskriv

Sagstema

FC Thy Thisted Q's Kvindeligaudvalg søger ekstraordinært tilskud på 67.375 kr.

Redegørelse

FC Thy - Thisted Q anmoder om økonomisk støtte til at imødegå skærpede krav, som DBU stiller til klubberne i den nye Kvindeliga. Støtten søges alene med henblik på at kunne opfylde disse krav og derved fremadrettet sikre, at klubben er berettiget til at kunne modtage kvindeligamidler fra DBU’s Kvindeligaudvalg, når disse bliver frigivet i sæsonen 2020 – 2021. De fremtidige midler fra DBU til klubberne vil blive uddelt med afsæt i en fordelingsnøgle, hvor de klubber, som opfylder flest krav i indeværende sæson 2019 - 2020, tildeles flest midler. FC Thy - Thisted Q arbejder på, at løfte de krav der stilles til klubben, og man har igangsat nye tiltag i forbindelse med talentudvikling, bedre træningsmiljø og sundhedsbehandling for truppen. Størstedelen af de nye krav løfter FC Thy - Thisted Q således selv med afsæt i eksisterende budget; men særligt krav om live streaming af kampe og krav om sundhedsbehandling (fysioterapi) til alle hjemmekampe har så stor økonomisk tyngde, at de er uopnåelige i indeværende budget, ikke mindst fordi klubben ikke var bekendt med disse udgifter fra budgetårets begyndelse.

Der er fra DBU's Kvindeligaudvalg særlig opmærksomhed på synlighed og profilering af Kvindeligaen og dennes sponsorer. Derfor er der særligt fokus på speaket live streaming af alle hjemmekampe. Det kræver, at FC Thy - Thisted Q indgår aftale med ekstern udbyder. Klubben oplyser, at man selv for nylig har investeret i bedre udstyr til at optage kampene med, men at man ikke har økonomisk mulighed for i indeværende budgetår, at indgå en aftale om speaket live streaming. Udgiften forbundet med speaket live streaming beløber sig til 6.000 kr. pr. kamp, og dermed en samlet udgift til 7 hjemmekampe på 42.000 kr.

Man er ligeledes stærkt udfordret af kravet om tilgængelig fysioterapeut for både ude- og hjemmehold til alle hjemmekampe. Kravet indebærer, at klubben skal have en fysioterapeut til stede under alle hjemmekampe, og at denne skal kunne yde gratis behandling til spillere fra begge hold umiddelbart efter en skades opståen. Det betyder, at man skal løfte en udgift svarende til gennemsnitligt 3.625 kr. pr. kamp og dermed samlet set for 7 hjemmekampe 25.375 kr. Det er der, i lighed med udgifterne til streaming, ikke mulighed for at løfte i det nuværende budget.

Klubben anmoder derfor om et samlet støttebeløb på 67.375 kr., og man er åben for en dialog om yderligere profilering af Thisted Kommune.

Teknik og Erhverv kan tilføje, at da Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019 besluttede at indgå sponsoraftale med klubben for 2019, tilføjede udvalget til sin beslutning, at udvalget ønsker fokus på en samlet strategisk indsats i hele TFC. Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt modtaget noget strategisk oplæg fra TFC, hvorfor nærværende ansøgning ikke bygger på sådanne strategiske overvejelser, men udelukkende på en pludselig opstået udfordring.

Retsgrundlag

I 2007 forespurgte Thisted Kommune hos det kommunale tilsyn om muligheden for at kommunen kan støtte Thisted Fodbold Club Elite. Tilsynet fremkom med en vejledende udtalelse, der konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i Eliteidrætslovens § 7 kan støtte klubben. Der henvises til samme hjemmel i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Ønsker udvalget at støtte klubben yderligere, ses der kun mulighed herfor via puljen til medfinansiering. Ansøgningen matcher dog ikke de kriterier, som er knyttet til denne pulje. Hvis udvalget alligevel ønsker at finde midler i puljen, skal sagen behandles i Direktionen samt i Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00