18. jun 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

85. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

86. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

A. Besøg fra Kulturstyrelsen > Evaluering af Thy Teater.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

87. Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Beskæftigelsesstrategien tager afsæt i Thisted Kommunes politik for Erhverv og Beskæftigelse, men har nære samarbejdsflader til Politikken for Sårbare voksne og ældre for så vidt angår en række sårbare ledige og sygemeldte, samt til Ungestrategien for ledige og sygemeldte under 30 år.

Idet beskæftigelsesindsatsen har mange samarbejdsrelationer, foreslås det, at strategien sendes i høring inden endelig vedtagelse, så der sikres den bredest mulige forankring.

Det foreslås, at strategien sendes i høring hos følgende samarbejdspartnere, som det fremgår af strategiens afsnit om tilblivelse og inddragelse af interessenter:

 • LO
 • DA
 • Dansk Industri
 • Dansk Byggeri
 • Thy Erhvervsforum
 • DH-Thisted (Danske Handicaporganisationer)

Høringsbrev udsendes den 19. juni 2019. Frist for høringssvar sættes til den 5. juli 2019 kl. 12.00.

Derudover drøftes strategien i Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 21. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at strategien sendes i høring til de høringsparter, der fremgår af afsnittet om ”Strategiens tilblivelse, herunder inddragelse af interessenter”.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

88. Handleplan for implementering af ungestrategi

Udskriv

Sagstema

Handleplan for implementering af ungestrategien, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Redegørelse

Den vedtagne ungestrategi rummer en række ambitiøse strategiske målsætninger for indsatsen over for Thisted Kommunes unge. Målsætningerne går på tværs af forvaltningsområder, og succes med ungestrategien forudsætter derfor, at implementeringen sker på en måde, så strategien forankres bredt.

Der er derfor udarbejdet en handleplan for implementering af ungestrategien, hvor der nedsættes seks arbejdsgrupper med deltagere fra både Thisted Kommune og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsgrupperne skal udfolde strategiens ni målsætninger i praktiske handlinger, der kan være styrende for det daglige arbejde med kommunens unge.

Forslag fra de indkomne høringssvar til ungestrategien drøftes i de relevante grupper.

Arbejdsgrupperne afrapporterer til en styregruppe bestående af fire ledelsesrepræsentanter fra den koordinerede ungeindsats – 2 fra Undervisningsafdelingen og 2 fra Beskæftigelsesafdelingen.

Styregruppen fremlægger materialet for Uddannelsesgaranti Thy (UGT), Chef– og direktørnetværket, med henblik på drøftelse. Herefter fremsendes materialet til Direktionen med henblik på endelig beslutning.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. juni 2019, pkt. 95:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 132:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

89. Tids- og handleplan for udbud af danskuddannelse

Udskriv

Sagstema

Tids- og handleplan for processen omkring udbud af danskuddannelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. marts 2019 at organisere Sprogcenter Thisted under Beskæftigelsesafdelingen. Det blev samtidigt besluttet at arbejde med at konkurrenceudsætte danskuddannelsesopgaven, samt at kommunen skulle afgive kontrolbud.

Beskæftigelsesafdelingen har i samarbejde med Integrationsafdelingen, der hidtil har varetaget opgaven omkring danskuddannelse, samt Center for Økonomi og Løn truffet aftale om, hvordan processen kan tilrettelægges således, at der bliver den lovmæssige adskillelse af udbud og kontrolbud.


Det er aftalt, at udbuddet varetages af Beskæftigelsesafdelingen, mens kontrolbuddet udarbejdes af Sprogcenter Thisted med assistance fra Center for Økonomi og Løn. Beskæftigelsesafdelingen vil således ikke være involveret i kontrolbuddet.

Beskæftigelsesafdelingen har indgået aftale med BDO om konsulentbistand til udbudsprocessen.

Der ønskes en kort proces af hensyn til medarbejderne på Sprogcenter Thisted, der vil blive virksomhedsoverdraget ved eventuelt valg af ny leverandør.

Der planlægges derfor en så kortvarig proces som mulig under hensyntagen til de lovmæssige frister og den politiske proces i Thisted Kommune ved valg af leverandør. Da det i vejledningen om udbud af danskuddannelse anbefales, at leverandør starter sine aktiviteter op enten 1. januar eller 1. august, da dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af undervisningen, ønskes i Thisted Kommune en proces, hvor der indgås aftale om opstart af aktiviteter pr. 1. januar 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme for udførelsen er på 400.000 kr.

Afregning sker med midler fra Asyl- og Integrationsafdelingen, idet der efter lukning af denne afdeling sker overførsel af 400.000 kr. til Beskæftigelsesafdelingen til dækning af udgiften til konsulentbistand.

Center for økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

90. Budget 2020 - statusorientering

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for arbejdet med Direktionens forslag til budget 2020 (-23).

Redegørelse

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 20. februar 2019 proceduren for arbejdet med budget 2020 (-23), og udvalget besluttede i den forbindelse bl.a. at:

 • Direktionen på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august skal fremlægge et budgetoplæg med balance mellem udgifter og indtægter, dog under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens beslutning om at bruge 100 mio. kr. af kassen i 2018-2020.
 • udvalgene i juni orienteres om forslagene for deres område.

På den baggrund forelægges denne orientering.

Det økonomiske udgangspunkt

Ved behandlingen af budgetproceduren i februar var det forventet, at det ajourførte overslagsbudget for 2020 (-23) ville vise balance mellem udgifter og indtægter. Efterfølgende har Danmarks Statistik offentliggjort de enkelte kommuners befolkningstal pr. 1. januar 2019, og Thisted Kommune har fået lavet en ny befolkningsprognose. Beregninger baseret på de to ting viser, at:

 • Befolkningstallet for Thisted Kommune er faldet mindre end forventet
 • Skoler, dagtilbud, ældreinstitutioner og en række andre aktivitetsområder efter kommunens regler for demografiregulering derfor skal tilføres i alt omkring 15 mio. kr. i 2020
 • Thisted Kommune på grund af en række paradoksale mekanismer i det statslige tilskudssystem vil modtage ca. 20 mio. kr. mindre end tidligere forventet i statstilskud i 2020, og at det vil ske på trods af, at kommunen efter hovedintentionerne bag systemet og den forventede befolkningsudvikling burde få et større tilskud end forudsat i februar

Alt i alt ser udgangspunktet derfor nu ud til at blive op til 35 mio. kr. dårlige end forventet i februar, og for arbejdet med budgetforslaget har det betydet, at det er blevet nødvendigt at se på spare-/råderumsforslag. Det arbejde er p.t. ikke afsluttet, men de foreløbige forslag fremgår i overordnet form (se nedenfor om materiale).

Tekniske korrektioner og drøftelse af servicejusteringer

Ud over de befolkningsbaserede beregninger har Direktionen gennemgået de enkelte serviceområder og drøftet, om der er områder, hvor der er

 • ubalance mellem de nuværende aktivitetsmål og budgettet
 • særlige forhold, som peger på et behov for en fornyet politisk drøftelse af serviceniveauet

Punkterne har resulteret i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner og behov, men også et supplerende beredskab af råderumsforslag, som kan inddrages i det omfang, nye forslag til ajourføring af budgettet og servicejusteringer skal finansieres.

Forslag

Samlet er arbejdet med oplægget til budget 2020 (-23) udmøntet i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner, behov og råderum. De foreløbige forslag følger dette punkt.

Administrationen vil arbejde videre med forslagene, frem til at mappen til Kommunalbestyrelsens budgetseminar udsendes.

Det videre forløb

Omkring 1. juli 2019 modtager kommunen den endelige udmelding fra staten om indtægterne fra skatter og statstilskud, og Direktionen vil herefter opstille et forslag til et samlet budget, hvor de tekniske korrektioner er indarbejdet, og hvor der skabes balance ved i nødvendigt omfang at medtage råderumsforslag. Forslaget vil sammen med behovsforslagene og de yderlige råderumsforslag indgå i det samlede budgetmateriale, som udsendes til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29.-30. august 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Område-MED Kultur og fritid den 24. juni 2019

Område-MED Drift og anlæg den 25. juni 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 25. juni 2019

Område-MED Skoler den 26. juni 2019

Område-MED Administrationen den 26. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 11. juni 2019, pkt. 90:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 130:

Taget til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. juni 2019, pkt. 172:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 11. juni 2019:

Preben Holler og Kaj Kirk

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 11. juni 2019, pkt. 2:

Martin orienterer.

Der kan forventes en besparelse, hvilket giver bekymringer hos medarbejderne i MED, da de ved, at der er 2 store områder (normeringer og struktur), det kan komme til at påvirke.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 11. juni 2019:

Trine Bakke, Susanne Harbøll

Område-MED Handicap og Psykiatri, 18. juni 2019, pkt. 7:

Lone Becker deltog i punktet og orienterede om processen vedr. budget 2020.

Der er to store usikkerheder:

 • dels den demografiske udvikling
 • dels udligningsmodellen

som tilsammen skaber et råderumsbehov på 35 mio. kr.

Direktionen er opmærksom på udgiftspresset på handicap- og psykiatriområdet og har opgjort behovet til 6 mio. kr.

Der forventes ingen afklaring af de budgetmæssige forudsætninger før tidligst ultimo august.


Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 18. juni 2019 :
Mette Frostholm Bertelsen, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann og Lone Kappel Sunesen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

91. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene. Disse forelægges i udgangspunktet som sager, der tages til efterretning.

Redegørelse

Totalt set forventes mindreforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Der forventes mindreforbrug på Arbejdsmarked, overførsler på 8,4 mio. kr. samt på Erhvervsudvikling på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på Kultur på 0,5 mio. kr.

Arbejdsmarked - overførselsindkomst

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt forventning om mindreforbrug på det forsikrede område (5,5 mio. kr.). På nuværende tidspunkt er det uvist, hvorvidt dette vil resultere i en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019. På de øvrige områder forventes et netto-mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som dog dækker over forskydninger mellem de enkelte områder. Beskæftigelsesområdet er kendetegnet ved høj grad af konjunkturfølsomhed, og ændringer i arbejdsmarkedet slår umiddelbart igennem på udgifterne, hvorfor der altid er en vis usikkerhed omkring udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere. Samtidig er refusionsindtægterne efter den nye refusionsomlægning beregnet af Staten forbundet med en vis grad af usikkerhed. Der må derfor tages højde for, at der kan komme uforudsete udsving.

Opfølgning i forhold til udgifter omfattet af Jobvækst Thy

Samlet set er budgettet for 2019 forlods blevet reduceret med den forventede besparelse på 18 mio. kr. som følge af iværksættelse af Jobvækst Thy. Budgetopfølgningen er som nævnt ovenfor forbundet med megen usikkerhed, og på nuværende tidspunkt forventes næsten balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsforbrug.

Erhvervsudvikling

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører Danish Ocean House.

Kultur

Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Omkring 2/3 af det samlede budget på kulturområdet bruges på Kulturrummet (bibliotek, musikskole og plantagehuset). Den sidste 1/3 af budgettet udbetales primært som tilskud til private institutioner, foreninger og øvrige aktiviteter. Kulturrummet har fået overført et underskud på 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Underskuddet forventes reduceret til omkring 0,5 mio. kr. ved udgangen af 2019. På øvrige områder er der overført et overskud på 0,2 mio. kr. fra 2018 til 2019. På disse områder forventes det samlede budget inkl. overførslerne anvendt i 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes jf. ovenstående et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 9,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Direktørerne for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen samt Teknik og Erhverv indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

92. Organisationsændringer - Borgerservice og Ydelser

Udskriv

Sagstema

Organisationsændringer i Borgerservice og Ydelser.

Redegørelse

På baggrund af at den nuværende borgerservicechef den 1. august 2019 overgår til stillingen som chef for Handicap og Psykiatri, vil Direktionen benytte lejligheden til at vurdere dele af den samlede organisering. Dette med henblik på at identificere mulige justeringer, som kan bidrage til at optimere organisationen ledelsesmæssigt og ift. snitflader og faglige synergier.

Ultimo 2016 blev Borgerservice oprettet som selvstændigt chefområde med henblik på at styrke den oplevede borgerservice. Projektet ”Sammen om Service” er bl.a. blevet gennemført for at understøtte dette. Planen på det tidspunkt var, at borgerserviceområdet skulle styrke den samlede serviceorienterede ledelse i kommunen. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt, og det vurderes i stedet, at serviceorienteret ledelse skal drives af de enkelte chefområder.

Et gennemgående fokus i Borgerservice og Ydelser er og har længe været det kontinuerlige arbejde med digitalisering. Udviklingen hen imod en endnu større grad af selvbetjening for borgerne via anvendelse af digitale løsninger er uformindsket. Thisted Kommunes Borgerservice er rigtig godt med i den omstilling, det kræver, og er på forkant med den digitale udvikling.

En del af opgaveporteføljen i Borgerservice og Ydelser omfatter myndighedsopgaver herunder vedrørende økonomiske ydelser til borgere (såsom kontanthjælp, sygedagpenge m.v.).

Borgerservice og Ydelser består af følgende teams, hvert team ledes af en sektionsleder:

Team Ydelser

Team 1

Team 2

Det er Direktionens vurdering, at området – set i forhold til øvrige chefområder - ikke kan bære en selvstændig chef. Det foreslås derfor, at Borgerservice og Ydelser nedlægges som selvstændigt chefområde.

Det foreslås, at Borgerservice og Ydelser deles som følgende:

Team Ydelser organiseres i Beskæftigelsesafdelingen.

Team 1 organiseres i Center for IT og Digitalisering.

Team 2 organiseres i Center for IT og Digitalisering.

Baggrunden for dette forslag er, at Team Ydelser primært har snitflader til Beskæftigelsesområdet, mens de 2 øvrige teams bl.a. har en kontinuerlig opgave med at arbejde for at sikre mest mulig digital tilgang til borgerservice. Der er således en faglig sammenhæng mellem de to teams og Center for IT og Digitalisering i forhold til digitalisering, som vil kunne styrkes ved et organisatorisk tilhørsforhold.

Team Ydelser og de to øvrige teams har ikke et tæt fagligt samarbejde, og det vurderes, at det ikke vil skabe uhensigtsmæssige snitflader, at Team Ydelser organisatorisk placeres et andet sted.

Team Ydelser forbliver i Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen men flyttes til Beskæftigelsesafdelingen, mens de to andre teams flyttes til Center for IT og Digitalisering, som refererer til Kommunaldirektøren.

Budget for de respektive teams følger med til hhv. Beskæftigelsesafdelingen og Center for IT og Digitalisering. Teams og afdelinger vil fortsat referere til de samme politiske udvalg som før.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og har følgende bemærkninger:

Organisationsændringen finansieres indenfor det nuværende budget i Borgerservice og Ydelser, hvor budgettet følger de enkelte medarbejdere og opgaver.

Organisationsændringen i Borgerservice betyder nedlæggelse af en chefstilling. Det foreslås, at besparelsen herfra fra 2020 indgår i arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) til finansiering af en del af de kommende administrative besparelser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Lokal-MED Center for IT og Digitalisering den 2. april 2019

Lokal-MED Borgerservice og Ydelser den 25. april 2019

Lokal-MED Jobcenter den 10. april 2019

Område-MED Administration den 8. maj 2019

Direktionen, til endelig beslutning den 14. maj 2019

Sagen sendes herefter til efterretning i:

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Hoved-MED den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og kommunaldirektøren indstiller:

 1. At organisationsændringer, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes og træder i kraft den 1. august 2019.
 2. At besparelsen vedr. den nedlagte chefstilling fra 2020 indgår i arbejdet med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) til finansiering af en del af de kommende administrative besparelser.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 2:

Ad 1-2. Sagen sendes i høring jf. sagsgang.

Lokal-MED-udvalg for Center for IT og Digitalisering, 2. april 2019, pkt. 1:

Lokal-MED CID havde gerne set, at processen i højere grad havde involveret medarbejderne fra Borgerservice og Ydelse, så de kunne komme med input til løsningsforslag for dermed at kvalificere beslutningsgrundlaget.

I øvrigt kan Lokal-MED CID se muligheder for synergi på digitaliseringsområdet og vil arbejde positivt for etablering af en ny afdeling, såfremt det bliver relevant.

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 10. april 2019, pkt. 1:

Lokal-MED Jobcenter ser mulighed i en tættere knytning mellem Ydelser og Jobcenter i en samlet Beskæftigelsesafdeling. Der er i forvejen et tæt samarbejde omkring fælles borgere, og Lokal-MED Jobcenter ser frem til at arbejde på at få et endnu bedre kendskab til hinanden og styrke det faglige fællesskab.

Lokal-MED-udvalg for Borgerservice og Ydelser, 25. april 2019, pkt. 7:

 • Lokal MED ser ikke en optimering af organisationen ledelsesmæssigt og i forhold til snitflader og faglige synenergier i forhold til opsplitning af Borgerservice og Ydelser, da vi mener, borgeren bliver ”kastebold” i stedet.
 • Opsplitning af Borgerservice og Ydelser falder ikke i tråd med Direktionens beslutning i marts 2019, hvor der blev godkendt et samarbejde mellem bibliotekerne og Borgerservice og Ydelser for at styrke sammenhængskraften i kommunen og skabe synenergi mellem de forskellige institutioner til gavn for borgerne. Lokal-MED er usikker på retningen.
 • Projekt Sammen Om Service har givet en styrket oplevet borgerservice for borgerne. Borgerne er tilfredse med nuværende organisering og føler, at det er blevet mere enkelt og overskueligt, hvor man skal henvende sig. Den nuværende udvikling med, at andre afdelinger betjener borgerne i Borgerservice og Ydelser, er til gavn for både borgere og kollegaer og styrker sammenhængskraften. Borgeren har én indgang. Pt. er Løn og Personale, Sundhed og Kvalitet og Daginstitutionsområdet begyndt at kunne træffes eller tilkaldes til ekspeditionen. Borgertilfredsheden kan ses i Borgerundersøgelsen fra Sammen Om Service, hvor 85 % tilkendegav, at de var meget tilfredse, samt fra nuværende borgerservicechefs tilfredshedsundersøgelse, som for øjeblikket foregår i ekspeditionen. Resultatet her er, at ca. 90 % hver måned giver højeste score – og eneste kommentarer handler om parkeringsforhold og ønske om længere åbningstider.
 • Digitalisering er ikke blot et kontinuerligt arbejde – det er et vilkår for alle medarbejdere i kommunen, uanset om man arbejder i skole, ældreområdet, jobcenter eller Borgerservice og Ydelser.
 • Vi gør opmærksom på, at alle 3 teams udfører myndighedsopgaver. Eksempelvis: Tillæg til pensionister, kørekort, kontanthjælp, flexlønstilskud, folkeregister, inddrivelse af ejendomsskat m.m.
 • Der er ikke sket ændringer i opgavesammensætning eller i forhold til områdets størrelse siden 2016. Her blev det besluttet, at Borgerservice og Ydelser igen skulle have eget chefområde på grund af, at afdelingen har en størrelse og kompleksitet, der naturligt bør være en afdeling med reference til direktøren.
 • Det er ikke kun Team 1 og Team 2 i Borgerservice og Ydelser, der har et kontinuerligt arbejde med at sikre mest mulig digital tilgang for borgeren. Team 3 arbejder også kontinuerligt med denne opgave. Vi ser ikke, at Team 1 og Team 2 har mere faglig sammenhæng med CID end andre afdelinger. Alle forvaltninger og afdelinger i Thisted Kommune har samarbejde med CID omkring it-løsninger.
 • Alle 3 teams i Borgerservice og Ydelser har et tæt fagligt samarbejde, og det vil skabe mange uhensigtsmæssigheder for både medarbejdere og ikke mindst borgere, at man ikke længere kan være én enhed. Vi tager udgangspunkt i borger-rejsen, det vil sige, at vi hjælper borgeren på vej i den enkelte livssituation. Her er vi afhængige af, at alle 3 teams hjælper hinanden og borgeren.

Øvrige bemærkninger:

I bekendtgørelsen af Lov om Udbetaling Danmark står: Kommunen skal i fornødent omfang yde bistand til fremmødte borgere, der vurderes ikke at kunne benytte sig af digitale vejledninger og selvbetjeningsløsninger.

 • I bekendtgørelsen af Lov om kommunale Borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre står: Formålet med denne lov er at fremme, at kommunalbestyrelserne opretter borgerservicecentre, som kan fungere som borgernes indgang til den offentlige sektor. Formålet er endvidere at give kommunalbestyrelserne bedre muligheder for samarbejde i fælleskommunale callcentre.
 • Regeringen har i september 2018 lanceret Sammenhængsreformen, der skal sætte borgeren først i en mere sammenhængende offentlig sektor. Kerneopgaven er i forandring, og samtidig bliver samarbejde på tværs mere nødvendig, idet borgerne sjældent kun hører hjemme i ét team. Strukturer gør det ikke alene, der skal være relationer, for at man kan arbejde på tværs af ”siloer”. Vi mener, at borgeren skal være i centrum, og at der skal ydes en borgernær service – der skal være sammenhængskraft og ingen silotænkning.
 • Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 udstikker spor om, at samarbejde og digitalisering om den enkelte borger skal medvirke til en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor. Vi mener, at den strategi er svær at følge, hvis borgeren fremadrettet skal henvende sig flere steder i Thisted Kommune.
 • I Borgerservice og Ydelser er der et godt og fagligt arbejdsmiljø på tværs af de 3 teams – et arbejdsmiljø og opgaver, der er tiltrækkende også for nye medarbejdere, og hvor der altid er interne ansøgninger ved ledige stillinger. Relationerne er styrket ved det gode samarbejde, der er i Borgerservice og Ydelser, og det er til gavn for borgerne. Borgeren kan nu henvende sig ét sted i kommunen for at få løst almindelige borgerrelaterede opgaver, som udspringer sig af typisk forekomne livssituationer.

Lokal-MED indstiller:

 • Én enhed – Borgerservice og Ydelser skal blive sammen for at yde den bedste service for borgeren, da der er mange snitflader mellem de tre teams i Borgerservice og Ydelser. Enheden bør være selvstændig som nu med en borgerservicechef og fortsat være en del af Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen. Stillingen vil delvist kunne finansieres gennem nedlæggelse af en af de nuværende sektionslederstillinger, og vedkommende vil skulle varetage sine nuværende ledelsesopgaver også.

eller

 • Borgerservice og Ydelser forbliver som én enhed og eget chefområde; andre afdelinger med personlige henvendelser flyttes til Borgerservice og Ydelser, fx Dagtilbud, Visitationen fra Jobcentret, Turistkontoret, Byg & Miljø, Affaldssektionen, Servicelovens §§ 41-42 og 100 fra Handicap og Psykiatri, kropsbårne hjælpemidler mv.

og at:

 • Der ikke udmøntes besparelse på Borgerservice og Ydelsesområdet i 2020. Personaleressourcerne er allerede presset, også set i lyset af at vi fremover også skal drive decentral borgerservice på bibliotekerne uden yderligere normering.

Område-MED Administration, 8. maj 2019, pkt. 3:

Medarbejdersiden udtrykker ønske om at blive inddraget tidligere i processen i forbindelse med forslag om bl.a. organisatoriske ændringer.

Medarbejdersiden bakker op om det første forslag fra lokal-MED for Borgerservice og Ydelser.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 8. maj 2019:

Julie Teresa Christensen

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 2:

Direktionen godkender indstilling fra direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og kommunaldirektøren med den bemærkning, at det forventes, at de to chefområder samarbejder tæt og koordinerer fælles opgaver med henblik på at fortsætte den helhedsorienterede tilgang til borgeren.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 133:

Taget til efterretning.

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

93. Organisationsændringer - Asyl og Integration

Udskriv

Sagstema

Organisationsændringer i Asyl og Integration.

Redegørelse

På baggrund af ændrede tilgange af flygtninge vil Direktionen benytte lejligheden til at vurdere dele af den samlede organisering. Dette med henblik på at identificere mulige justeringer, som kan bidrage til at optimere organisationen ledelsesmæssigt og ift. snitflader og faglige synergier.

Da Asyl og Integrationsafdelingen blev oprettet primo 2016, så kommunen frem til en massiv tilgang af flygtninge til Danmark og til Thisted Kommune. På den baggrund blev afdelingen etableret. Argumentet for at samle en række kompetencer i en særskilt afdeling var primært at kunne løfte den forventede store integrationsopgave med kvalitet og synergi. Oprettelse af afdelingen betød dog også, at man flyttede medarbejdere væk fra det faglige miljø, de var en del af, og over i Asyl og Integrationsafdelingen.

Asyl og Integrationsafdelingens hovedopgaver er:

 • Familiekonsulenter, der primært beskæftiger sig med forebyggende indsatser i børnefamilierne de første 3 år efter deres ankomst til Thisted Kommune.
 • Integrationsmedarbejder i modtagelsen, der primært varetager den konkrete modtagelse af alle flygtninge, boligplacering, integrationsindsatsen den første periode, rådgivning, vejledningen samt (mange) ad hoc-opgaver med integrationsborgerne.
 • Myndighedsopgaver for integrationsborgernes handicap- eller psykiatrisag, og de forebyggende indsatser i familierne.
 • Udviklings-, administrations- og ledelsesopgaver

Det har siden vist sig, at antallet af flygtninge og familiesammenføringer er faldet drastisk, hvilket alt andet lige har betydning for bæredygtigheden af en særskilt afdeling. Samtidig er Thisted Kommune ikke længere operatør på asylområdet. Det samlede aktivitetsniveau på Integrationsområdet forventes at lande på et væsentligt lavere niveau, i forhold til tiden hvor området havde størst aktivitet og flest nytilkomne integrationsborgere i 2015, 2016 og 2017. I 2018 blev der alene visiteret 7 nye integrationsborgere til Thisted Kommune og prognosen for 2019 er identisk.

Dette stiller organisationen overfor visse udfordringer, bl.a. i forhold til at lave rationelle borgerrettede opgaveløsninger, såsom gruppeforløb etc. Færre medarbejdere i afdelingen giver færre muligheder for faglig sparring og input samt en øget sårbarhed. Større økonomisk pres, idet ledelse og en del administrative opgaver er uafhængige af antallet af integrationsborgere, der støttes fra afdelingen.

Disse udfordringer skal imødegås og der skal samtidig sikres en solid kvalitet i modtagelsen af de få flygtninge og familiesammenførte der kommer de kommende år, samt omlægning af integrationsindsatsen til regeringens nye mål på området.

På baggrund af ovenstående vurderer Direktionen, at det er hensigtsmæssigt at vende tilbage til en organisering og opgavefordeling, som den så ud inden oprettelsen af Asyl- og Integrationsafdelingen. Dette ud fra en tanke om at integrationsindsatserne nu igen fylder så lidt, at de kan håndteres som en del af den løbende drift. Opgaverne vil dermed gå fra at blive løst i en særskilt afdeling til fremover at skulle løses i de respektive eksisterende afdelinger og i et samarbejde på tværs af afdelingerne.

Det foreslås, at Asyl og Integrationsafdelingen deles som følgende:

1 sagsbehandler/socialrådgiver organiseres i Handicap og Psykiatri.

3 familiekonsulenter organiseres i Børne- og Familierådgivningen.

1 integrationsmedarbejder organiseres i Team Ydelser, Borgerservice.

1 udviklingskonsulent forbliver i Børne- og Familieforvaltningen til arbejdet med integration af flygtninge og indvandrere på 0-18 års området.

Ovenstående foreslås på baggrund af, hvor de enkelte medarbejdere henter deres primære faglige sparring og har de største snitflader.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og har følgende bemærkninger:

Organisationsændringen finansieres indenfor det nuværende budget i Asyl og Integration, hvor budgettet følger de enkelte medarbejdere og opgaver. I forbindelse med opgørelse og fordeling af Asyl og Integrationsafdelingens budget forventes et restbudget, som efterfølgende kan indgå i opgørelsen af råderum til budgetlægningen for 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 2. april

Lokal-MED Borgerservice og Ydelser den 25. april 2019

Lokal-MED Handicap og Psykiatri den 2. maj 2019

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen - orientering - den 17. juni 2019

Område MED Administration den 8. maj 2019

Direktionen, til endelig beslutning den 14. maj 2019

Sagen sendes herefter til efterretning i:

Integrationsrådet den 23. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Hoved-MED den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Direktøren for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen og direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at organisationsændringer, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes og træder i kraft den 1. august 2019.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 3:

Sagen sendes i høring jf. sagsgang.

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 2. april 2019, pkt. 1:

Punktet drøftet. Punktet genoptages på Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 17. juni 2019.

Fraværende på Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 2. april 2019:

Peder Hanghøj, Per Overgaard

Lokal-MED-udvalg for Borgerservice og Ydelser, 25. april 2019, pkt. 8:

Lokal-MED finder det rigtigt, at integrationsmedarbejderen som foreslået organiseres i Team Ydelser, Borgerservice.

Lokal-MED Handicap og Psykiatri den 2. maj 2019:

Lokalt administrativt MED-udvalg i Handicap- og Psykiatriafdelingen ser positivt på den skitserede organisationsændring.

Område-MED Administration, 8. maj 2019, pkt. 4:

Der er opbakning til forslaget.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 8. maj 2019:

Julie Teresa Christensen

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 3:

Godkendt og sagen sendes til efterretning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Integrationsrådet, 23. maj 2019, pkt. 4:

Punktet udsættes til næste møde.

Fraværende i Integrationsrådet den 23. maj 2019:

Preben Holler, Ann Frederiksen, Martin Kondrup Knudsen

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 134:

Taget til efterretning.

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 17. juni 2019, pkt. 6:

Punktet taget til efterretning

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

94. Orientering om afrapportering af kontrolgruppens arbejde i 2018

Udskriv

Sagstema

Orientering om kontrolgruppens arbejde i 2018.

Redegørelse

Overordnede resultater

De økonomiske resultater i kontrolgruppens afrapportering er opgjort efter KL's standard, der sikrer, at resultaterne kan sammenlignes med andre kommuner. Overordnet har kontrolgruppens arbejde resulteret i en samlet besparelse på 5.599.424 kr., hvoraf Thisted Kommunes andel udgør 3.729.953 kr. Besparelsen på 5.599.424 kr. er udgjort af henholdsvis 378.548 kr. i tilbagebetalingskrav og 5.220.876 kr. i fremadrettede besparelser på baggrund af indsatsen.

Det fremgår af KL's effektmåling, at den estimerede fremadrettede besparelse for alle landets kommuner i 2018 udgør 366 mio. kr. Fordeles denne andel på kommuner efter andel af bloktilskud, betyder det, at Thisted Kommune i 2018 skulle finde besparelser på ca. 4.060.666 kr. Thisted Kommune har dermed fundet 128 % af de forventede besparelser.

Kontrolgruppen har i 2018 behandlet 218 sager, hvoraf 75 sager har været med provenu. Der er modtaget 25 anmeldelser fra borgere, primært anonyme, som har givet anledning til nærmere undersøgelse. De fleste anmeldelser vedrører enlige- og samlivssager. Kontrolgruppen modtager ligeledes henvendelser fra sagsbehandlere omkring sager, som de ønsker faglig sparring til eller grundigere undersøgelse af.

Der er fremsendt 3 bødesager til politiet med anmodning om, at der rejses tiltale for overtrædelse af retssikkerhedsloven. En sag anmeldt til politiet i 2017 om socialt bedrageri er i 2018 afgjort i retten med dom på betinget fængsel i 8 måneder og 150 timers samfundstjeneste med tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.

Kontrolgruppen har fremsendt sager til Udbetaling Danmark, Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering, Skattestyrelsen, Hvidvasksekretariatet og andre kommuner med henblik på nærmere undersøgelse. Provenuet fra disse sager indgår ikke i kontrolgruppens samlede resultat.

Særlige indsatser i 2018

Kontrolgruppen har haft fokus på anmeldte og uanmeldte virksomhedskontroller i 2018. Kontrollen er udført med henblik på at fremskaffe oplysninger om borgernes løn- og arbejdsforhold, som ligger til grund for udbetaling af sociale ydelser og økonomiske tilskud fra kommunen. Virksomhedskontrollerne har været iværksat som generelle kontroller og som en vejledende og forebyggende indsats. Der er i 2018 gennemført 45 virksomhedskontroller, der har bevirket, at der er sket ændringer i ydelserne på flere sagsområder, herunder blandt andet sygedagpenge, kontanthjælp og løntilskud.

Tabel og figur over det samlede økonomiske resultat for kontrolgruppen i 2018 fordelt på ydelser

Type af ydelser

Tilbagebetalingskrav

Fremadrettet beløb

Total 2018

Total 2017

% af samlet sum 2018

Sygedagpenge

147.136

1.855.158

2.002.294

2.983.736

35,8%

Fleksløntilskud

0

823.862

823.862

996.191

14,7%

Personlig assistance

0

270.145

270.145

258.883

4,8%

Ledighedsydelse

0

197.856

197.856

81.238

3,5%

Kontanthjælp

78.779

1.064.735

1.143.514

785.648

20,4%

Økonomisk friplads

29.165

67.880

97.045

283.851

1,7%

Førtidspension

0

754.950

754.950

604.137

13,5%

Boligstøtte

28.923

65.766

94.689

224.105

1,7%

Børnetilskud

94.545

120.524

215.069

323.688

3,8%

SU

0

0

0

24.060

0,0%

Samlet sum

378.548

5.220.876

5.599.424

6.565.537

100,0%

Kommunal andel

188.202

3.541.751

3.729.953

4.294.775

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. maj 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

95. Godkendelse af regnskab 2018 for Museum Thy

Udskriv

Sagstema

Museum Thy fremsender regnskab for 2018 godkendt af museets bestyrelse den 3. april 2019.

Redegørelse

Der har været indtægter på 20.274.011 kr.

Regnskabet udviser et overskud på 532.607 kr.

Thisted Kommune har ydet et samlet driftstilskud på 5.294.792 kr. til museet i 2018. Driftstilskuddet dækker museets alm. tilskud på 5.035.792 kr., fusionstilskuddet på 175.000 kr. samt amtstilskuddet til Museumscenter Hanstholm på 84.000 kr.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at 2018 var det første regnskabsår for det nye fællesmuseum Museum Thy og Museumscenter Hanstholm og starten på en større omstillingsproces med mange nye opgaver og udfordringer. Der er planer for en ny museumsbygning i Thisted, nye magasiner, nyt bevaringstilkøb, flytning af personale til nye adresser samt fusioneringen af de to institutioner.

Fusionen har derfor præget året 2018 med fokus på at finde fælles fodslag som en ny institution - også med henblik på en ny fælles regnskabspraksis. Ledelsen oplyser, at det fremlagte regnskab afspejler de faktiske forhold og er således retvisende.

Den nye situation har også medført, at året 2018 blev startet med mådehold på alle områder, således at der først i slutningen af tredje kvartal blev igangsat nye projekter og investeringer. Samtidig blev andre projekter sat i bero grundet de store planer for den nye fondsfinansierede museumsbygning i Thisted.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende og oplyser, at resultatet også skal ses i lyset af, at Slots- og Kulturstyrelsen har anbefalet, at museet bliver mere økonomisk polstret med hensyn til den øgede økonomiske volumen.

Museet har ved afslutningen af 2018 en egenkapital på 13.329.160 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På baggrund af museets størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Revisionen er derfor kun i mindre omfang baseret på museets forretningsgange og interne kontroller, men har under revisionen ikke konstateret fejl som følge af besvigelser.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at årsregnskabet for Museum Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

96. Godkendelse af regnskab 2018 for Thy Teater

Udskriv

Sagstema

Thy Teater har fremsendt regnskabet for 2018. Det er godkendt af teatrets bestyrelse den 11. marts 2019.

Redegørelse

Udgifterne for 2018 var 4.725.466 kr. Der var indtægter for 903.031 kr. plus tilskud på 3.596.578, hvoraf Thisted kommunes andel var 3.312.900 kr.

(Thisted Kommune får ca. 35 % af dette tilskud tilbage fra staten.)

Regnskabet viser derfor et underskud på 225.857.

Der var budgetteret med balance.

Der er færre udgifter end budgetteret, men salg af forestillinger er mindre end budgetteret, og tilskuddet er også mindre end budgetteret.

Egenkapital ultimo 2018 er 988.597 kr. I 2017 var den 1.214.454 kr.

Ledelsen beretter, at Thy Teater i 2018 har været præget af den nye egnsteateraftale, hvor der har været særligt fokus på teatrets egenproduktioner og nye forpligtende samarbejdsaftaler på området. Derudover har Thy Teater arbejdet med egnsteateraftalens øvrige forpligtelser med bl.a. fokus på at øge antallet af decentrale opførelser i Thisted Kommune, samarbejde med lokale interessenter om specifikke teaterprojekter og at understøtte udviklingen af kystturisme. Ligesom man har understøttet den erhvervspolitiske strategi for bosætning og tiltrækning af nye arbejdspladser og været opmærksom på at samarbejde med kulturlivets aktører. Thy Teater har i 2018 udbudt teatertilbud til alle borgere, men haft særligt fokus på børn og unge, som udgør ca. 75 % af teatrets gæster.

I 2018 blev der opført tre egenproduktioner og syv samproduktioner med særlig fokus på børn, unge og ældre. I alt blev det til 78 visninger. I sammenligning blev der opført syv egen-/ og samproduktioner i 2017 med 84 visninger. Herudover har Thy Teater løbende arrangeret gæstespil for børn, unge og alle andre aldersgrupper, hvor der blev gennemført 95 opførelser af gæstespil. I 2017 blev det til 107 opførelser af gæstespil. Der er samlet set skabt 173 opførelser i 2018. Det vurderes, at 11.041 teatergæster har set en forestilling fra Thy Teater i dette regnskabsår og 922 gæster deltaget i andre teateraktiviteter såsom dramaundervisning, workshops og saloner. I 2017 har 12.323 teatergæster set en forestilling fra Thy Teater. Thy Teaters abonnementsklub tæller ved udgangen af 2018 478 medlemmer.

I revisionsprotokollatet fremgår det, at Thy Teater er orienteret om, at antallet af ansatte giver begrænsninger i funktionsadskillelsen, og det medfører en iboende risiko for besvigelse. Det er dog revisionens vurdering, at foreningens interne kontrol og regnskabsføring er acceptable i forhold til størrelse og aktivitet. Der er ikke yderligere bemærkninger i revisionsprotokollatet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag.

Retsgrundlag

Reglerne for egnsteatret findes i kapitel 7 i Lov om Scenekunst og Egnsteaterbekendtgørelsen.

Revisor vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Thy Teater bliver midtvejsevalueret af Slots- og Kulturstyrelsen her i foråret 2019.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni. 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thy Teaters årsregnskab godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

97. Godkendelse af regnskab 2018 for Spillestedet Thy

Udskriv

Sagstema

Spillestedet Thy har fremsendt regnskabet for 2018, som er godkendt af spillestedets bestyrelse den 19. marts 2019.

Redegørelse

Der har været indtægter på 2.900.847 kr., hvoraf kommunen bidrager med et tilskud på 1.012.231. kr.

Regnskabet udviser et overskud på 73.200 kr. efter skat.

Spillestedet har ved afslutningen af 2018 en egenkapital på 90.772 kr.

Af ledelsesberetningen fremgår, at Spillestedet Thy brugte 2018 til at opbygge organisationen og iværksætte initiativer fordelt over hele Thy; dvs. foruden koncerter også kurser, workshops, happenings og netværksarbejde. Der har på den ene side været fokus på at tilbyde musik inden for de genrer og stilarter, som medlemsforeningerne identificerer sig med og på den anden side også været afsøgt nye veje. Musikprogrammet for 2018 kunne planlægges i bedre tid, således markedsføringen af programmet også var mere tydelig end i det første år.

Ledelsen beretter, at Spillestedet Thy har afholdt mere end de budgetterede 75 koncerter. I alt er der præsenteret 115 koncerter, hvoraf 14 er egenproduktioner og 101 er samarbejdsproduktioner. Der er ikke indkøbt rene fremmedproduktioner. Langt de fleste koncerter er altså samproduktioner og udtryk for Spillestedet Thys særlige organisering, hvor spillestedet er medafsender på de vilkår, det enkelte arrangement og den enkelte lokalforening har behov for.

Koncerterne fordeler sig som følgende:

 • 50 K1 (små koncerter). I ansøgningen var der budgetteret med 20 K1'er.
 • 33 K2 (mellemstore koncerter). I ansøgningen var der budgetteret med 45 K2'er.
 • 25 K3 (store koncerter). I ansøgningen var der budgetteret med 10 K3'er.

I alt har der været 6.813 betalende gæster, som er 1224 flere gæster end i 2017. Det skal også fremhæves, at 81 % af billetterne er solgt i forsalg mod kun 31,6 % i 2017.

Den samlede billetindtægt er på 764.000 kr. og en tydelig stigning i sammenligning med 465.000 kr. i 2017.

Spillestedet Thy beretter, at organisationen efter to år har indtaget sin plads som regionens kraftcenter for rytmisk musik og talentudvikling, og at spillestedet også over de næste to år vil arbejde videre med nye samarbejdspartnere og synliggørelse af sine indsatser over for Thyboerne. Generelt er spillestedet en frontløber indenfor spillestedsverdenen grundet den komplekse organisation, og har således mange initiativer, der foregår på ukendt terræn. Spillestedet Thy lykkedes med det meste og organisationen videreudvikler sig løbende.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at Spillestedet Thy er orienteret om, at begrænsningerne i funktionsadskillelsen medfører en iboende risiko for besvigelse. Revisionsprotokollatet anbefaler i den forbindelse at afhjælpe problemstillingen ved at indføre interne procedurer i form af opfølgende ledelsesmæssige kontroller. Revisionen er ikke stødt på forhold, der kunne indikere besvigelser eller forsøg herpå.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er vedlagt sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af spillestedets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af spillestedets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Spillestedet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at spillestedet Thys årsregnskab godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

98. Renovering af Thisted Musikteater

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen for Thisted Musikteater søger midler til renovering og forbedring af Musikteatret.

Redegørelse

Bestyrelsen for Thisted Musikteater ønsker at udvikle huset, således at det fortsat kan danne ramme om en bred vifte af kulturbegivenheder og andre arrangementer. Musikteatret ønsker at bidrage til den udvikling, som allerede er i gang med at udvikle Thy og Thisted kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde i.

Musikteatret har 80-100 arrangementer om året:

Afholdte i 2018:

 • 3 Kor koncerter
 • 6 Møder - generalforsamlinger
 • 6 Teaterforestillinger
 • 6 Stand-up shows
 • 7 Andet (Slagerparade, DR, Modeshow, Banko, Julebal)
 • 9 Fester med offentlig adgang
 • 9 Klassiske koncerter
 • 9 Foredrag
 • 12 Private fester
 • 13 Rytmiske koncerter

I alt 80 arrangementer.

Set over tid - på 5 år, er der færre teaterforestillinger, kor og klassiske koncerter.

Antallet af rytmiske koncerter vokser, også når man ser ind i 2019.

Budgettet for Musikteateret er på ca. 1 mio. kr. årligt. Indtægterne stammer fra tilskud fra Thisted Kommune på ca. 500.000 kr. og egen indtjening for resten. Der er samlet set ansat, hvad der svarer til 0,8 stilling til at drive og vedligeholde huset. Musikteatret har en kapital på 160.000 kr.

Der er gennem de seneste år gennemført diverse vedligeholdelsesopgaver over driftsbudgettet, herunder vinduesudskiftninger og andet vedrørende klimaskærmen.

Huset bliver brugt meget og er flere steder slidt, og enkelte steder bærer det tydeligt præg af at være af ældre dato. Det bevirker, at en del arbejdsgange er meget tunge, og der kan være betænkeligheder ved sikkerheden omkring ind- og udlastning af grej og sceneteknik.

Der forventes skrappere myndighedskrav til sikkerheden på scenen i de kommende år.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet dette forslag med fire delprojekter, der hver især og samlet vil forbedre forholdene i huset, både for ansatte og brugere af det:

 • Udvendig vedligeholdelse af scenetårnet, der vil sikre tårnet en levetid på yderligere 15-20 år.
 • Nye krav til sikkerhed på scenen peger på udskiftning af hejseværk, som er utidssvarende.
 • Adgangsforholdene til scenen ude fra gadeniveau er ikke lavet til de større og større læs, som teatrene og musikerne bringer med. Det kræver en ombygning/tilbygning med bl.a. en rampe og en stor vareelevator.
 • Lys- og lydforholdene i salen ønskes ændret, så salen kan leve op til de krav og forhold, der er ved koncerter og lignende, hvor der kommer op til 500 gæster.

Disse projekter er dyrere og mere omfattende, end Musikteatret selv magter økonomisk og arbejdsmæssigt.

Bestyrelsen har opdelt det samlede projekt i fire delområder med henblik på, at det samlede projekt kan virkeliggøres over 2-4 år.

Projekterne er nærmere defineret og illustreret i vedhæftede bilag.

Lys og Lydforholdene skal også forbedres. Der vil koste 285.000 kr. Det forsøges dækket gennem fonde.

Det er helt centralt, at sceneadgangen forbedres. Det skyldes arbejdsmiljøforholdene omkring ramper ved trapperne og, at den eksisterende elevator til scenen er meget nedslidt.

Der er kunstnere, der ikke vil optræde på Musikteatret på grund af de uhensigtsmæssige adgangsforhold til scenen.

Hvis huset bliver renoveret som beskrevet, er det forventeligt, at der vil komme mere aktivitet i huset, da det så bliver et scenerum, som lever op til dagens standard.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Musikteatret søger om:

Renovering af scenetårn

738.450 kr.

Scenen

1.120.500 kr.

Sceneadgang

3.962.400 kr.

I alt

5.821.350 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, da der ikke på Kultur- og Fritidsområdet er anlægsmidler, der kan anvendes til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt beløbet skal søges optaget på anlægsbudgettet i 2020 eller i overslagsårene.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. april 2019, pkt. 61:

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Udvalget anerkender, at der er behov for modernisering og vedligeholdelse af Thisted Musikteater.

Endvidere ser udvalget investeringen ske over en årrække med scenen som det første, sceneadgang som det andet og endelig renovering af scenetårn som det sidste.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

99. Thy Motorsport Karting - årligt tilskud om vedligehold af baneanlæg

Udskriv

Sagstema

Thy Motorsport Karting søger om årligt tilskud til vedligehold af klubbens udeanlæg.

Redegørelse

Thy Motorsport Karting modtager på lige fod med alle andre folkeoplysende foreninger tilskud til deres klublokaler.

Foreninger fortæller i ansøgningen, at de har meget store udearealer og at vedligehold af disse belaster foreningens økonomi med ca. 145.000 kr. årligt. Det er disse udgifter foreningen søger om et årligt tilskud til.

Foreningen gør opmærksom på, at kommunen ejer grunden, men at foreningen lejer den. Da kommunen ejer grunden, mener foreningen, at kommunen bør vedligeholde udearealerne på lige vilkår med f.eks. fodboldbaner.

Foreningen søger med denne begrundelse Thisted Kommune om et fast årligt tilskud til vedligehold af deres arealer, eller at kommunen påtager sig græsslåning af alle foreningens udearealer.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ikke i Folkeoplysningsloven er krav om et sådan tilskud. Ej heller i de interne kommunale regler er der nævnt et lignende tilskud.

En beslutning om et årligt tilskud til dette formål, må forventes at afføde mange lignende ansøgninger fra f.eks. rideklubber, hundeførerforeninger, cable park, spejdere og andre med udvendige aktivitetsarealer, som ikke for nuværende er tilskudsberettigede.

Efter dialog med Vej og Park, kan det oplyses, at der ikke i nuværende budget er plads til at tage opgaven ind.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser

Der ikke er afsat midler til opgaven i kommunens budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives afslag.

Beslutning

Udvalget finder ikke, at sagen henhører under deres udvalg.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

100. Fotofestival.dk ansøger om tilskud til årets Fotofestival 2019

Udskriv

Sagstema

Foreningen fotofestival.dk ansøger om økonomisk støtte på 50.000 kr. til Fotofestival 2019 samt en flerårig aftale om støtte til projektet.

Redegørelse

Fotofestival.dk er et naturfoto-event om natur og fotografi med foredrag, udstillinger, fotoworkshops og konkurrencer. Festivalen afvikles for 12. gang i år og finder sted den 4. - 6. oktober 2019 i Thisted. Ansøgningen er vedhæftet i bilag.

Festivalen har igennem de seneste år opbygget stor erfaring samt netværk og arbejder ambitiøst med at gøre naturfotografering mere tilgængeligt og mangfoldigt. I afviklingen satser foreningen på et bredt samarbejde med lokale aktører og virksomheder. Der er eksempelvis indgået et samarbejde med Nationalpark Thy om en tur for unge naturfotografer mellem 17-25 år samt efterfølgende udstillinger.

Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler at støtte fotofestival.dk delvist. Det er afdelingens vurdering, at festivalens udstillinger bidrager til diversitet blandt kulturtilbuddene. Derudover er festivalen med til at skabe national og international bevågenhed på natur og naturaktiviteter i Thy og understøtter på denne måde kommunens mål om, at kommunens store naturområder skal være katalysator for mødet mellem kunst og natur. Festivalen og de mange aktiviteter er endvidere med til at give såvel det professionelle som det amatørbaserede fotomiljø i kommunen en platform.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Fotofestival.dk har modtaget 20.000 kr. i støtte i 2018.

I 2019 er der budgetteret med udgifter på 319.200 kr. Dog er de 90.000 kr. en værdiansættelse af frivilligt arbejde. Der regnes med indtægter på 316.000 kr., så der kalkuleres med et mindre underskud.

De 55.000 kr. er entrebilletter og dagskort, og de 90.000 kr. til frivilligt arbejde indgår også som en indtægt.

Der er desuden ansøgt forskellige fonde, og det forventes, at man kan sælge nogle sponsorater, der skal bidrage til at budgettet kommer i balance.

Fotofestival.dk har en egenkapital på 10.614 kr. ved udgangen af 2018.

Forvaltningen anbefaler at støtte årets festival med 25.000 kr. fra tilskudskontoen i 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Fotofestival.dk samarbejder med Forening Norden om jubilæet og har således valgt "Norden" som årets tema.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Fotofestival 2019 støttes med 25.000 kr. fra tilskudskontoen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

101. Kulturforeningen Tysted ansøger om støtte til en operakoncert

Udskriv

Sagstema

Kulturforeningen Tysted søger om 25.000 kr. til en operakoncert den 30. august 2019.

Redegørelse

Kulturforeningen Tysteds formål er at præsentere det bedste inden for lyrisk sang og gerne i nye sammenhænge. Ønsket er, at genren åbnes op og tiltrækker nye lyttere fra egnen. Således har foreningen siden 2013 arrangeret en række forskellige operakoncerter.

Til august planlægger Tysted en koncert med tre spanske sopraner, hvor operaens repertoire kombineres med andre genrer som lied og musical. Ansøgningen er vedhæftet sagen.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at Kulturforeningen Tysted har fået fat i en genre, der er svær at få adgang til uden for storbyerne. Foreningen bidrager således til egnens kulturliv med arrangementer af højt fagligt niveau, samtidigt med at foreningen eksperimenterer med koncertformen. Afdelingen anbefaler derfor at yde tilskud til den ansøgte koncert.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Tysted ansøger om 25.000 kr. ud af et samlet budget på 65.000 kr. (se budgettet i ansøgningen på side 2-3).

Foreningen har siden 2015 modtaget både underskudsgarantier og direkte tilskud. Ved afslutningen af sæson 2017-2018 har Tysted en egenkapital på små 4.000 kr. efter det sidste regnskabsår.

Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler under hensyntagen til den samlede puljes størrelse at støtte koncerten med 20.000 kr. fra tilskudskontoen for 2019.

Det skal bemærkes, at Kulturforeningen Tysted oprindeligt havde planlagt en koncertoplevelse med Aalborg Symfoniorkester på Thy Rock festivalen 2019. Grundet foreningen ikke har kunnet opnå den ønskede økonomi, blev koncertplanerne sat i bero, og den kommunale støtte er ikke kommet til udbetaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at koncerten støttes med 20.000 kr. fra tilskudskontoen 2019 under forudsætning af, at koncerten afholdes som beskrevet i ansøgningen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

102. Fortællecafeen Lytteposten ansøger om støtte til sæson 2019-2020

Udskriv

Sagstema

Fortællecafeen Lytteposten ansøger om støtte til sæson 2019-2020.

Redegørelse

Ansøgning om støtte til Fortællecafeen Lytteposten, Frøstrup Gl. Kro.

Lytteposten blev oprettet i efteråret 2017, og i sæson 2017-2018 blev der afholdt. 6 arrangementer. I sæsonen 2018-2019 blev der afholdt 4 arrangementer.

I Lytteposten fortælles i en mundtlig fortælleform uden manuskript. Det er en fortælleform, der findes hos Evald Tang Kristensens fortællere, men der er også mere moderne forbilleder, som Dario Fo og Vigga Bro.

I fortællecafeen bliver der både fortalt selvoplevede historier og bearbejdet litterære tekster, f.eks. Martin Andersen Nexø og Johan Skjoldborg.

I Lytteposten har man i to år arbejdet uden tilskud og har haft held til at hente fortællere fra Hune, Skive, Viborg og Aarhus. Det er sket på folks velvilje, derfor vil Lytteposten nu søge om støtte til projektet, da det ikke kan fortsætte.

Der er fin opbakning, mindst 20 mennesker møder op hver gang. Der betales ingen entre, men man betaler 30 kr. til kaffe/te og kage.

Indtil nu har lokalet, som aktiviteten foregår i, været gratis, men i den nye sæson vil det ændre sig, og der skal betales 400 kr. pr. gang.

Fortællecafeen Lytteposten sæson 2019-2020:

Søndage kl. 14-16 i 2019:

29. september.

Fortællere Jens Peter Madsen, Odense, og Ejvind Winther, Klim.

Fortællinger: Lille Claus og Store Claus og andre historier.

17. november:

Kurt Thinggaard, Mors, og Connie Anette Nordholt, Vesten Bjerget.

Fortællinger: En strandingshistorie indsamlet af Mylius Erichsen og mundtlige bearbejdninger af Johan Skjoldborg fortællinger.

Søndage kl. 14-16 i 2020:

26. januar:

Fortællere: Rune Green og Anne-Mie Dohlerup Green, Randers.

Tema: Fortællingens Dag.

15. marts

Fortællere Else Christensen, Skive, og Ruth Dein, Viborg.

Fortælling: Aakjær og andre fortællinger.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Budget for Fortællecafeen Lytteposten sæson 2019-2020:

Udgift til fortællere:

Honorarer 3.000 kr. x 4

12.000 kr.

Transport

2.131 kr.

Lokaleleje: 4 x 400 kr.

1.600 kr.

I alt

15.731 kr.

Det er dette beløb, Fortællecafeen Lytteposten søger om.

Der er ingen indtægter i Fortællecafeen Lytteposten, og arbejdet med planlægning og koordinering er en frivillig aktivitet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne og Familieforvaltningen anbefaler, at der gives et tilskud på 10.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

103. Midtvejsevaluering Spillestedet Thy

Udskriv

Sagstema

Spillestedet Thy har i henhold til rammeaftalen indsendt en midtvejsevaluering.

Redegørelse

Spillestedet Thy er udpeget som regionalt spillested i perioden 2017-2020. Som et led i rammeaftalen indgået mellem staten, kommunen og spillestedet har parterne aftalt, at Spillestedet Thy skal midtvejsevalueres.

Statens Kunstfond har afholdt midtvejsevalueringsmøder i maj med alle regionale spillesteder på baggrund af spillestedernes årsrapporter for 2017 og 2018. Endvidere har Thisted Kommune under supplerende mål og rammer for Spillestedet Thy ønsket at midtvejsevaluere kommunens forventninger til spillestedet:

 1. at Spillestedet Thy styrker og videreudvikler musikmiljøet i Thisted Kommune.
 2. at Spillestedet Thy bliver en aktiv medspiller i KulturRummet og ligeledes en central aktør i kommunens øvrige kulturliv.
 3. at Spillestedet Thy tilbyder borgere i såvel Thisted Kommune som, i begrænset omfang, i Nordvestjylland mødet med alsidige musikalske genrer både lokalt, nationalt og internationalt.
 4. at Spillestedet Thy inddrager ungemiljøer samt støtter de unge og yngre menneskers engagement som aktive medborgere inden for musiklivet.
 5. at Spillestedet Thy indgår i kommunens musikpædagogiske indsats og strategien om talentudvikling.
 6. at Spillestedet Thy tilbyder en platform for vækstlaget og smalle genrer i Thisted Kommune.
 7. at Spillestedet Thy i dialog med Thisted Kommune midtvejsevaluerer og eventuelt justerer de kommunale mål.

Midtvejsevalueringen er vedlagt sagen som bilag.

Kultur- og Fritidsafdelingen har gennemgået midtvejsevalueringen samt ledelsesberetningen i årsrapporten for 2018 og har derudover afholdt et dialogmøde med Spillestedet Thy. Afdelingen vurderer, at Spillestedet Thy arbejder aktivt med kommunens forventninger, og at det i høj grad lykkes at opfylde de kommunale mål. Der skal særligt fremhæves følgende forhold:

 • Spillestedet Thy har fundet sine ben i den komplekse organisering og er ved at konsolidere deres unikke spillestedskoncept. Dette ses eksempelvis ved, at medlemsforeningerne, dvs. de rytmiske og cross-over musikaktører, tillader større satsninger grundet organisationens stabile rammer.
 • Programmet og øvrige initiativer udviser en stor geografisk spredning, ligeledes i forhold til genrer og aldersgrupper. Derudover afprøver spillestedet også nye formater og har bl.a. med Klitmøller Garage Festival sat sig selv og egnen på landkortet.
 • Der er fokus på fødekæden både med henblik på ungemiljøers engagement i musiklivet og med henblik på talentudvikling, hvor der er fokus på, at de unge får frihed under ansvar.
 • Spillestedet Thy er opmærksom på de endnu ikke indfriede mål, heriblandt et formaliseret samarbejde med KulturRummet og en udvidelse af den musikpædagogiske indsats.

Retsgrundlag

Spillestedet Thy Rammeaftale 2017-2020.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Spillestedet Thy og forvaltningen er påbegyndt arbejdet med genansøgning om regionalt spillested for næstkommende periode 2021-2024.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at midtvejsevalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

104. Madværkstedet

Udskriv

Sagstema

Status og plan for Madværkstedet 2019 og 2020.

Redegørelse

Det er tidligere besluttet at:

 • Madværkstedet Thy har et almennyttigt formål og i en treårig periode vil være tilknyttet kommunen, hvorefter det planlægges, at spisestedet ”afknoppes” og bliver en selvejende socialøkonomisk virksomhed. Intentionen fra Thisted Kommunes side er at modne projektet, hvorefter driften overdrages til et privat-offentligt samarbejde. Her er tanken at en privat aktør driver Madværkstedet Thy som en non-profit-foretagende eller alternativt som en forening eller erhvervsdrivende fond.
 • Denne beslutning træffes på politisk niveau i løbet af projektet – og senest i projektets tredje år i 2019.

Madværkstedet skal være synonym med:

 • socialt ansvar, økonomisk bæredygtighed hvor en helhedsorienteret indsats bygger på anerkendelse, brugerinvolvering, faglighed og ligeværd
 • og hvor empati, rummelighed, fleksibilitet, kreativitet, tillid, tid og tålmodighed danner basis for udvikling af menneskelige ressourcer og potentialer – samt skaber lokale og meningsfulde jobs

Fokus på drift:

Madværkstedet har siden januar 2019 haft et større fokus på drift og på at matche en regulær arbejdsplads for de medarbejdere, der er ansat med flex.

Det betyder, at åbningstiderne fra den 23. januar 2019 er udvidet med aftenåbning torsdag, hvor der er åbent til kl. 19.00.

Mandag er som før jul lukket, men her serveres mødeforplejning til brugere i Plantagehuset.

Tirsdag, onsdag og fredag er åbningstiden fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

I 2019 er der skåret ned på antallet af ansatte, og stillingstyperne er ændret, så Madværkstedet matcher en ordinær, men rummelig arbejdsplads.

Madværkstedet har to ordinære ansatte, begge på 37 timer/ugen samt 5 medarbejdere i flex-job, der har et samlet timetal på 57 timer/ugen.

Alle ansatte er ansat i tidsbegrænsede stillinger til 30. juni 2019.

Medarbejderne i flex-job rekrutteres gennem Beskæftigelsesafdelingen, og ansættelsen starter med en afprøvningspraktik, hvorefter der tages stilling til, om medarbejderen matcher jobbeskrivelsen.

Da medarbejderne er ansat i tidsbegrænsede stillinger, tages der løbende stilling til, om der tilbydes forlængelse, eller der skal nye medarbejdere ind.

Fokus på synergi med KulturRummet:
Madværkstedet har desuden et øget fokus på sammenhængen med Plantagehuset og KulturRummet - både i synergien mellem brugerne og internt i den organisatoriske struktur, hvor Madværkstedets personale indgår i et tættere team med Plantagehusets personale.

Brugergruppen er bred og rummer alt fra "EDB-kursus for seniorer" med ca. 30 kursister, der 2 gange ugentligt får kaffe og brød om formiddagen - til mødregrupper, studerende og frokostgæster. Plantagehuset har over 200 besøgende i ugen i gennemsnit.

Madværkstedets aftensmadkoncept om torsdagen fungerer som fællesspisning, hvor enlige, grupper og familier mødes og kan vælge mellem 3 retter. Et koncept, der med udvidelsen af åbningstiden understøtter Madværkstedets formål.
Antal spisende torsdag aften har siden februar ligget mellem 40 - 75 personer.

Det er af stor betydning for KulturRummet, at der er mulighed for at spise i Madværkstedet. Det er en væsentlig del af det samlede tilbud til brugerne.

Kultur og Fritid vil arbejde med at gøre Madværkstedet til en socialøkonomisk virksomhed fra januar 2020. Alternativt arbejdes på en forpagtningsaftale med privat udbyder, men med særlige krav om støtte af borgere, der har svært ved at få ordinær ansættelse.

Derfor arbejdes der netop nu med kontakt og relationer til mulige private aktører.

Det er ikke realistisk at regne med, at en privat virksomhed vil overtage et eventuelt merforbrug fra 2018 og 2019.

Det videre arbejde med Madværkstedet i resten af 2019 indbefatter derfor, at:

 • De to ordinære ansatte i Madværkstedet er forlænget til 31. december 2019.
 • Medarbejderne i flex er tilbudt forlængelse af nuværende stilling til 31. december 2019. Evt. nye medarbejdere i flex ansættes i tidsbegrænset stilling, men inden for samme samlede timetal.
 • Der laves netværksmøder med relevante private aktører for at skabe mulighed for evt. justeringer og forpagtelse i 2020.
 • Der laves et større statusmøde med Beskæftigelsesafdelingen.
 • Der i efteråret 2019 udarbejdes en forretningsmodel for Madværkstedet fra 2020.

Der arbejdes desuden på forskellige ideer til udvikling af Madværkstedskonceptet. Det kunne være:

 • Opstart af madkurser - eks. Fars Køkken.
 • Opstart af mobile Madværkstedsarrangementer (pop-up) i Thy.
 • Overvejelser om opstart af fast STU-ordning.
 • Opstart af samarbejde med Huset om morgenmads- og madpakkeordning.
 • Opstart med akademiske og professionsstuderende.
 • Opstart af nyttehave (dyrkning af egen frugt mv.).

Retsgrundlag

Det fremgår af lov om registrerede socialøkonomiske virksomheders § 5, at en virksomhed skal opfylde en række betingelser for at kunne blive registreret.

Betingelserne er, at den skal:

Have et socialt formål

 • Være erhvervsdrivende.
 • Være uafhængig af det offentlige.
 • Være inddragende og ansvarlig i sit virke.
 • Have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til social geninvestering.

Økonomiske konsekvenser

I 2018 havde Madværkstedet et merforbrug på 370.299 kr. Det skyldes, at der var store lønudgifter og udbetalinger af overarbejdstimer, og at der blev igangsat mange nye projekter.

På baggrund af dette er der i 2018 skåret ned på antallet af ansatte, og stillingstyperne er ændret, så hvor lønforbruget i 2018 var 2.127.326 kr., forventes et samlet lønforbrug i 2019 på 1.254.400 kr. og i 2020 på 1.148.800 kr.

Lønforbruget er højere i 2019 sammenlignet med 2020, fordi der skal udbetales ferie ol., når ansatte stopper.

Indtægterne i 2019 og 2020 er ca. 500.000 kr. lavere end 2018, da der ikke er fondsmidler i budgettet mere, og der kalkuleres pt. med en lidt lavere fortjeneste på madsalget.

Derudover var der i 2018 en overførsel fra beskæftigelsesområdet på 600.000 kr.

I 2019 har Madværkstedet ikke modtaget overførsel fra beskæftigelsesområdet, og således afholdes alle lønudgifter til medarbejdere i flex fra Madværkstedets budget.

Den direkte fortjeneste på madsalget i 2018 var 338.000 kr.

I marts og april 2019 har salget givet en fortjeneste på 22-23.000 kr. i både marts og april. Indtjeningen på madsalg tjenes udelukkende ved daglig drift i caféens åbningstid og ikke ved ekstra ordinære arrangementer.

På baggrund af salget i disse 2 måned fremregnes der et madsalg på minimum 250.000 kr. i 2019 og 2020.

Med det udarbejdede budget for 2019 vil der blive et merforbrug på 98.400 kr., og i 2020 vil der være balance.

Der vil være et samlet merforbrug på ca. 470.000 kr. med udgangen af 2019 – opsamlet i 2018 og 2019, som ikke er indregnet i budgetterne.

2018

Budget 2019

Budget 2020

Indtægter

Kr.

Kr.

Kr.

Kommunal finansiering

846.000

1.000.000

1.000.000

Fondsmidler

599.000

Budgetomplacering (el, vand, varme + husleje)

Fortjeneste ved salg

338.000

250.000

250.000

Indtægt

1.783.000

1.250.000

1.250.000

Faste omkostninger

Kr.

Kr.

Kr.

Løn køkkenleder

410.500

374.400

374.400

Andet personale

117.796

360.000

374.400

Løn pædagog/støttefunktion rettet praktikanter

413.280

Løn projektleder (indtil marts 2019)

500.750

120.000

0

Flexjob

685.000

400.000

400.000

Lokaleleje (12 x 10000)

0

0

0

El, vand og varme (8000 kr. mdr. x 12)

0

0

0

Vedligeholdelse

6.173

30.000

30.000

Levnedsmiddelkontrol, affaldsafgifter m.v.

4.000

4.000

Kontorartikler

10.000

10.000

10.000

Uforudsete omkostninger

25.000

25.000

Indkøb rengøringsmidler, arbejdstøj + diverse indkøb

9.800

25.000

25.000

Faste omkostninger i alt

2.153.299

1.348.400

1.242.800

Resultat

Kr.

Kr.

Kr.

Nettooverskud

-370.299

-98.400

7.200

Overførsel merforbrug

-370.299

-468.699

Merforbrug

-370.299

-468.699

-461.499

Lønudgifter

2.127.326

1.254.400

1.148.800

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Formål, mål og succeskriterier:

Samlet set fungerer Madværkstedet som:

 • En arbejdsplads, der udvikler omsorg, ressourcer og livskvalitet blandt fleksjobbere samt praktikanter langt fra arbejdsmarkedet.
 • Et sted, der styrker kultur- og medborgerhusets profil og position som et centralt, socialt og kulturelt mødested i Thisted Kommunes Kulturrum.
 • Et socialt netværksforum med plads til og muligheder for alle borgere

Der er et behov for arbejdspladser og aktiveringstilbud til de allersvageste borgere, hvor disse dels kan opleve at være en del af en attraktiv arbejdsplads, der spiller en rolle i lokalområdet, og hvor de dels kan opnå kompetencer, der kan styrke dem fremadrettet.

Derudover kan vi i 2019 se, at Madværkstedet nu mere matcher en ordinær arbejdsplads, da der i 2019 ikke er ansat en socialfaglig medarbejder eller en projektleder.
Således oplever de ansatte, hvordan det er at have et arbejde, hvor der er taget højde for evt. skånehensyn.
Mødet med andre i samme situation og kundekontakten til en bred borgergruppe har en yderst positiv effekt på medarbejdernes livskvalitet.

Ydermere er det vigtigt, at Madværkstedet Thy er en aktiv medspiller i KulturRummet:

Madværkstedet fungerer som et levende og varmt samlings- og mødested for brugere af KulturRummet. Frem for alt er Madværkstedet et sted, der fremmer relationer, udveksling og udvikling mellem alle brugergrupper. Stedet rummer alle brugergrupper, fra unge til ældre, fra højtuddannede til socialt sårbare.

Madværkstedet understøtter derfor de mange kulturelle aktiviteter, der foregår i KulturRummet - og omvendt understøtter KulturRummets besøgende Madværkstedets madsalg.

Plantagehuset danner ramme for knap 50 registrerede brugere eller foreninger. Dertil kommer alle de ikkeregistrerede besøgende.
Madværksteder har siden januar 2019 haft et bevidst fokus på at understøtte Plantagehusets brugeres behov, og mødeforplejning er derfor både en indtægtskilde, der har et stort potentiale til at vokse, samt et fokus, der har givet endnu mere synergi mellem KulturRummet, Plantagehuset og brugerne.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

105. Orientering om elevtal og tiltag på Musikskolen

Udskriv

Sagstema

Orientering om elevtal og tiltag på Musikskolen.

Redegørelse

Status:
Ved en sammentælling af elevtal i maj 2018 og i maj 2019 ses en stigning i både det samlede elevtal samt på de forskellige holdtilbud.

Flere elever går til mere end ét fag. I den nuværende sæson har der været 32 elever med flere fag. I sidste sæson havde 18 elever flere fag.

Vores nye tiltag Aspirantlinjen er før-udgaven af talentlinjen, og foregår ligeledes med optagelsesprøve. Et tiltag, der også har givet flere elever i en yngre alder flere fag.


Kulturfagene har i indeværende sæson givet en elevstigning med tilføjelse af flere fag.

Særligt vores Forfatterskole har givet mange elever på kort tid, og er et positivt fokus på biblioteket i både Thisted og Hurup for de deltagende børn og unge.

Kulturfagene har som samlet faggruppe givet synergi og tværfagligt samarbejde mellem elever og lærere på Musikskolen.

Det skal til optællingen bemærkes, at det er antal af betalende elever.

Antal af aktivitetselever i 2017/2018 hentet fra Danmarks Statistik og tæller 750 elever.
Disse tal dækker antal aktivitetselever og ikke antal indmeldte betalingselever – her er musik-i-hverdagen-elever f.eks. talt med.

Der er endnu ikke opgjort aktivitetselever for 2018/2019, men vi har i indeværende sæson haft et øget samarbejde med skoler og dagtilbud, så antallet af aktivitetselever forventes at være større.

2017/2018

2018/2019

Samlet Elevtal

374

446

Aspirantlinje

12

Talentlinje

27

26

Bands, rytmisk sammenspil

59

64

Bands, klassisk sammenspil

15

26

Kor

8

13

Musikalsk legestue

27

44

Soloelever

355

367

Kulturfag

Billedskole

9

11

Dramaskole

15

17

Forfatterskole

34

UXK:THY

9

Fokus og fremadrettet strategi:

Det er et stort fokus at få rekrutteret flere elever til musikskolen. Hvor der tidligere har været søsat mange forskellige projekter, vil der i 2018/2019 være fokus på projekter, der er målrettet elevrekruttering.
Der er udarbejdet en årsplan, hvor en række tiltag skal understøtte målsætningen om flere elever.

Tættere samarbejde med skoler og dagtilbud:

Der er fremadrettet et øget fokus på et tættere samarbejde med skoler og dagtilbud.

I samarbejdet med folkeskolerne gentænkes Musik i hverdagen-konceptet for 4. årgang med mulighed for mere decentral undervisning på skolerne efter skoletid. Her er musiklærere fra Musikskolen også i flere uger som en integreret del af folkeskolens musikundervisning. I stedet for de store stævner i Teutonersalen, er der i kommende skoleår fokus på flere uger ude på skolerne samt mindre, men lokale koncerter på skolerne sammen med børnene for forældrene.

Forældreinddragelse:

I efteråret 2018 havde Musikskolen Åbent Hus en lørdag, hvor elever og forældre kunne få prøvetimer i forskellige fag/instrumenter. På Åbent Hus-dagen blev der indmeldt 11 nye elever, og det er derfor et tiltag, som der skal arbejdes videre med. Særligt den personlige forældredialog samt oplevelsen af Musikskolen som kreativt læringsmiljø gav positive tilbagemeldinger.

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer, der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendte den 15. maj 2019 takster for sæson 2019/2020.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendte den 15. maj 2018 flerfagsrabat.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

106. Medfinansiering af eventuel støtte fra RealDania til udviklingsplan for Klitmøller-Nr. Vorupør

Udskriv

Sagstema

RealDania har inviteret vestkystkommunerne til at søge midler i en pulje på 40 mio. kr. til at udvikle og løfte kvaliteten af kystbyer langs den jyske vestkyst. Der var deadline for ansøgninger den 16. maj 2019, og Thisted Kommune har indsendt ansøgning. Eventuel støtte fra puljen kræver medfinansiering fra Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har indsendt ansøgning til RealDania med baggrund i kommunens medvirken i Partnerskab for Vestkystturisme, herunder medvirken i udarbejdelsen af partnerskabets "Udviklingsplan for Vestkysten". Det er netop denne udviklingsplan, som RealDania nu ønsker at støtte implementeringen af ved at tildele støtte til udvalgte ansøgninger om midler til strategisk-fysiske udviklingsplaner for vestkystbyer, som ikke allerede har en sådan plan. Her ses en oplagt mulighed for at hente støtte til udviklingen af det særlige feriested Klitmøller-Nr. Vorupør.

Med afsæt i dette tydelige interessesammenfald har Teknik og Erhverv indsendt ansøgning inden Økonomiudvalget har bevilget den nødvendige medfinansiering. Denne proces er valgt, for at kunne overholde ansøgningsfristen, og det er i ansøgningen oplyst, at sagen behandles i Thisted Kommune, sideløbende med RealDanias behandling af kommunens ansøgning. Thisted Kommunes ansøgning rummer et projektbudget på 1 mio. kr., hvoraf RealDania kan beslutte at bidrage med 500.000 kr., og hvor Thisted Kommune ved eventuelt tildelt støtte forventes at bidrage med et tilsvarende beløb. Den samlede projektsum forventes at gå til ekstern konsulentbistand, primært fordelt på borgerinddragelse, kortlægning, fysiske planer og materialer til investortiltrækning.

Ansøgningen, som er sendt til RealDania, medsendes som bilag, men her opridses dens hovedelementer:

Thisted Kommunalbestyrelse har i sin Vision 2022 udtrykt, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. Som en del af Partnerskab for Vestkystturisme er kommunens målsætning blandt andet, at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal bidrage til flere overnatninger, større omsætning og højere døgnforbrug pr. gæst. Tilmed kan turismeudvikling bidrage med nye jobs i de kystområder, hvor det er vanskeligt at skabe jobs på anden vis.

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en samlet udviklingsplan for hele den jyske vestkyst. Planen er skabt i et samarbejde mellem alle 11 vestkystkommuner, og anviser en række konkrete indsatser, som hver enkelt kommune med fordel kan iværksætte for netop at øge antal overnatninger, omsætning og døgnforbrug pr. gæst. Blandt de væsentligste anbefalinger er udvikling af overnatningskapacitet (kvalitet og variation heri), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og tiltrækning af flere investeringer. Derfor kan der nu med fordel udarbejdes en lokal udviklingsplan, som lægger sporet for de kommende års turismeudvikling på Thisted Kommunes del af Vestkysten, og med specifikt fokus på Klitmøller/Nr. Vorupør, der er udpeget som et af de 18 særlige feriesteder. En sådan indsats vil samtidig matche Thisted Kommunes fokus på den fortsatte udvikling af Cold Hawaii og kommunens fokus på vestkystturisme i en kommende destinationsstruktur.

Udviklingsplanen må vægte bynær arealanvendelse til nye overnatnings- og oplevelsestilbud, sådan at grundlæggende naturværdier ikke kompromitteres. Tilsvarende skal der i vidt omfang arbejdes med anvendelse af arealer, der allerede er udlagt til turismeformål, herunder udlagte arealer som vil kunne konverteres fra en overnatningstype til andre typer af overnatning. Der skal dog hele tiden være fokus på arealer, der vil være attraktive for potentielle investorer.

Udviklingsplanens ultimative mål er at skabe erhvervsudvikling, jobs, værditilvækst, øget skattegrundlag, byudvikling, attraktive miljøer for fastboende året rundt og mindst mulig naturpåvirkning. Tilmed skal udviklingsplanen bedst muligt respektere eksisterende lokale udviklingsplaner, som for eksempel i Klitmøller og Vorupør, ligesom planen må bygge på de stærke værdier, som kendetegner kommunen – Nationalpark Thy, Cold Hawaii, outdoor turisme og vedvarende energi.

En forventelig vigtig forudsætning for at kunne skabe en mere markant vækst i turismen bliver, at der gennem udarbejdelse af udviklingsplanen kan udpeges og markedsføres meget attraktive investeringsarealer.

Arbejdet frem mod den færdige udviklingsplan må forventeligt rumme - som minimum - følgende punkter og overvejelser:

 • Kortlægning af eksisterende arealer udlagt til overnatnings- og oplevelsesfaciliteter.
 • Afdækning af muligheder for at udlægge nye, kystnære arealer til samme formål, herunder konvertering af eksisterende arealer til nye og mere attraktivt beliggende arealer.
 • Udarbejdelse og visualisering af konkrete planer for arealernes anvendelse, f.eks. højkvalitets overnatning og oplevelser tilpasset lokal natur.
 • Kortlægning af og plan for byudviklingsmuligheder i Vorupør og Klitmøller med henblik på fortætning, udpegning af bynære udviklingsområder og sammenhæng mellem kyst og by.
 • Oplæg til ”reason to go-oplevelser” og arealer hertil.
 • Potentialeplanen skal dermed rumme anvisninger og arealer til et mere varieret overnatnings- og oplevelsestilbud (f.eks. unikke overnatningstilbud samt markante attraktioner) omkring eksisterende bebyggelser, styrkelse af bykernerne i Vorupør og Klitmøller og samlet set tiltrække nye investeringer, hvor Thisted Kommune går forrest i at sikre styrkede rammer (rekreativ infrastruktur, services og oplevelsesudbud)
 • Planen skal kunne anvendes som blikfang for private investorer såvel som for fonde, og skal anvendes som et offensivt værktøj i bestræbelserne på at tiltrække nye investeringer.

Først og fremmest vil udviklingsplanen med skarpt fokus på Klitmøller/Nr. Vorupør blive solidt forankret i Thisted Kommunes strategiplan, hvor også kommunens turismepolitiske overvejelser kommer til at indgå. I øvrigt vil udviklingsplanen blive udformet under hensyn til Masterplan 2 Cold Hawaii, som netop nu er under udarbejdelse.

RealDania melder ud primo juli, om Thisted Kommune tildeles støtte. Og udviklingsplanen skal være færdig med udgangen af januar 2020. Det betyder også, at der skal kunne handles hurtigt på projektet, hvis RealDania tildeler Thisted Kommune støtte, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at afsætte en ramme på op til 500.000 kr. til medfinansiering.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme, § 14, ifølge hvilken kommunerne kan varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsudvikling.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 500.000 kr. til medfinansiering af eventuel støtte kan dækkes af puljen til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der bevilges 500.000 kr. til medfinansiering af eventuel støtte fra RealDania, finansieret af puljen til medfinansiering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

107. Agger Athlon ansøger om støtte ved Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Agger Athlon ansøger Thisted Kommune om støtte til videreudvikling af event i 2019 og 2020.

Redegørelse

Agger Athlon ansøger Thisted Kommune om støtte på 150.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i 2020. Midlerne skal bruges til at videreudvikle Agger Athlon som et bidragende led i Thisted Kommunes bosætnings-, markedsførings- og turismemæssige udvikling. Dette betyder, at midlerne konkret vil blive brugt til markedsføringsmæssige tiltag af Agger Athlon, som gerne skulle styrke virksomheden og trække flere deltagere og turister til Thisted Kommune. Det har tidligere været forventet, at eventen skulle blive selvfinansierende. Dette er dog ikke sket, ifølge ansøger grundet uforudsete personelle omstruktureringer ved udgangen af 2018. Det forventede sponsorbudget blev således ikke opnået i 2018. Agger Athlon mener, at man i 2019 og 2020 har gode chancer for at indhente aftaler med tidligere lokale sponsorer og stræber efter to sponsorindtægter for 2019 samt en del aftaler for 2020.

Agger Athlon ønsker at opnå følgende, med indsatsen;

 • at synliggøre eventen ved to danske mesterskaber
 • at få udarbejdet samarbejdsaftaler med sommerhusudlejningsfirmaer og øvrige overnatningsaktører
 • at tilrette hjemmeside til at omfatte engelsk og tysk
 • at rette sig mod det nordtyske marked i samarbejde med to tyske foreninger inden for vandsport, som til sammen har over 5.000 medlemmer
 • at ramme den ønskede målgruppe, som ikke er atleten, men alle som ønsker at blive inspireret til en sundere og mere aktiv hverdag
 • at tilbyde en stærkere festivalplads, der skaber rum til hele familien
 • at Radio Limfjord deltager for første gang i markedsføringen
 • at få udviklet markedsføringsmateriale
 • at videreføre og formalisere samarbejdet med Thy Turistforening
 • at etablere et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne ift. fremtidige praktikmuligheder
 • at fremhæve den sydlige del af kommunen som et outdoor-centrum
 • samt fortsat at skabe rammer for vækst i foreningslivet samt rådgivning om samme til tilflyttere

Ud over ovenstående har Agger Athlon siden 2015 og frem til 2018 opnået en række særlige aftaler og samarbejder, som har potentiale til at markedsføre eventen ud over Thisted Kommune. Dog står Agger Athlon overfor den udfordring, at mange sponsorer planlægger deres markedsføringsmæssige investeringer 2 til 3 år ud i fremtiden og derved ikke reagerer på spontane forespørgsler.

I forlængelse af de sidste års events har man vinklet markedsføring ift. at fremhæve de stedbundne kvaliteter inden for aktiv ferie ved bl.a.;

 • at deltage i samarbejdet mellem Vestervig, Krik og Agger ift. at tiltrække flere turister
 • at udvide med DM i biathlon, kajak og Stand Up Paddling
 • at markedsføre konceptet "Agger Athlon - Når idræt er for alle"
 • at den øgede markedsføring skal danne grundlag for at tiltrække flere sportsinteresserede fra hele landet samt Nordtyskland i 2020

Ovenstående baserer sig på en forretningsplan, der er udviklet med støtte fra Thy Erhvervsforum for netop at sikre, at eventen er økonomisk selvbærende i 2021. Ansøger konkluderer, at denne ansøgning derfor er et vigtigt trin ift. at få realiseret forretningsplanen. Denne plan bygger på 3 ben;

 1. eventen som det årlige fyrtårn for borgere og turister
 2. udvikling af indtægtsgivende arrangementer, der afholdes året rundt (camps, særligt tilrettelagt handicapforløb m.m.)
 3. udvikling af samarbejdskontrakter - Radio Limfjord og samarbejdet i Nordtyskland.

Hidtil er følgende synlighed opnået:

 • Landsdækkende TV i 2015
 • Flere lokale interviews i lokalt TV
 • DR Radio
 • Landsdækkende aviser, dagblade, fagblade m.m.
 • Markedsføring gennem Facebook

Projektøkonomi

Økonomien omfatter på nuværende tidspunkt kun mindre sponsoraftaler på i alt 65.000 kr.

Budgettet, som er vedhæftet ansøgningen, giver en begrænset indsigt i udgifter og indtægter, og der har grundet deadline ikke været mulighed for at få dette yderligere beskrevet. Men ud fra det vedhæftede budget er indtrykket, at der er regnet med, at eventen går i nul, selv uden støtte fra Thisted Kommune.

Forvaltningens vurdering

Thisted Kommune har støttet Agger Athlon i en længere årrække. Da man i sin tid fik bevilget støtte fra Thisted Kommune første gang, var intentionen at skabe en attraktiv ramme for aktive friluftsaktiviteter ved Agger. Målet var, at projektet efter 2012 kunne være mere eller mindre selvkørende.

Thisted Kommune har gennem årene bevilget:

 • 50.000 kr. til 2011 og 2012 (150-200 deltagere)
 • 50.000 kr. til 2014 (112 deltagere)
 • 50.000 kr. til 2015 (204 deltagere)
 • 50.000 kr. til 2016, og i tillæg støtte fra kommunens pulje til udvikling af lokalområder 60.000 kr. (321 deltagere)
 • 100.000 kr. til 2017 (324 deltagere)
 • 150.000 kr. til 2018, reelt udbetalt 64.000 kr. (321 deltagere)

Målet var fra begyndelsen af at nå op på 1.000 deltagere årligt.

Af kommunens tilsagn om støtte på 50.000 kr. i 2016 fremgik det, at Agger Athlon skulle arbejde på en udvikling af konceptet, sådan at 2016 var overgangen til arbejdet med konkrete handlingsplaner, gennemarbejdede budgetter og udviklede finansieringsmodeller. Endvidere skulle der arbejdes med større grad af synlighed uden for kommunegrænsen. Allerede dengang var forvaltningens vurdering, at eventen havde udviklet sig meget lidt over en 5-årig periode, og deltagerantallet og dermed markedsføringspotentialet gennemgående havde været ret begrænset. Derfor var forventningen til arrangøren allerede dengang, at ”For at styrke mulighederne for medfinansiering fra kommunen og andre aktører skal der lægges en klar plan for, hvordan eventet opnår endnu større synlighed uden for kommunegrænsen, og for hvordan man tiltrækker et markant højere antal deltagere – heraf flere, som tiltrækkes udefra.”

Teknik og Erhverv har gennem alle årene vurderet, at der er tale om et interessant koncept, der bidrager til markedsføring i en bosætnings- og turismemæssig sammenhæng, men det er også den klare vurdering, at konceptudviklingen har stået i stampe, og at ansøger gennem en årrække har arbejdet med en lang række målsætninger, som næppe er indfriet. Da den markedsføringsmæssige værdi samtidig har været ret begrænset, må eventuel kommunal støtte skaleres i forhold hertil.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at Thisted Kommune i 2019 kun yder en sponsorstøtte på 25.000 kr. Samtidig gives der ingen tilsagn om støtte i 2020. Midlerne skal udelukkende gå til markedsføringstiltag, så der er tale om et sponsorat ift. markedsføringen af Thisted Kommune og ikke støtte til driften.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmelovens §13.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 25.000 kr. kan tages fra puljen til medfinansiering, da der er mere end 25 %, der finansieres gennem støtte fra andre sponsorer og indtægter fra eventen. Eventet kan samtidig støttes grundet Thisted Kommunes Vision 2022 om at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en væsentlig rolle for turisme og bosætning. Der ses ikke muligheder for at finde finansiering fra andre puljer.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Agger Athlon tildeles en støtte på 25.000 kr. i 2019.
 2. Midlerne bevilges fra puljen til medfinansiering.
 3. Der ikke på nuværende tidspunkt bevilges midler for 2020.
 4. Der efter endt arrangement fremsendes regnskab og evaluering til Thisted Kommune Erhverv.
 5. Alt markedsføringsmateriale benytter "Følg din Natur".

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 6:

Ad 1 - 5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad. 1. Indstilles til godkendelse, at der meddeles afslag på ansøgningen.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

108. Årets ret 2019

Udskriv

Sagstema

Thy Erhvervsforum ansøger om støtte til afholdelse af eventen "Årets ret 2019".

Redegørelse

Årets ret er en årlig event, som afholdes af Danske Madanmeldere på Hotel- og Restaurantskolen i København. Foreningens centrale fokus er den årlige kåring af Årets ret. Denne kåring har eksisteret siden 2000, og de toneangivende kokke har medvirket. Selve Årets ret bliver kåret i forskellige kategorier til den store gallamiddag, der afholdes søndag den 1. september 2019.

I forbindelse med kåringen har Hanstholm Havn (fiskeriforeningen) og Vilsund Blue fået den unikke mulighed at levere fisk og skaldyr fra hav og fjord til gallamiddagens kåring af årets fiskeret. I tilknytning hertil har Thy, som det eneste sted, fået den enestående mulighed at præsentere området for eventens mange deltagere. Der er her tale om en unik mulighed for at præsentere snacks og smagsprøver fra egnens mange fødevarevirksomheder såsom Hanstholm Havn, Gyrup Gård, Vilsund Blue, Thisted Bryghus, Galgebakkens Hjortefarm, Vester Krogsgaard og mange flere. Det planlægges yderligere, at der sammen med udleveringen af snacks og smagsprøver skal være lokale bidrag af musik og film. Det forventes, at der deltager ca. 300 madanmeldere, kokke, restauranter og meningsdannere til gallamiddagen.

Gennem selve underholdningen, i form af musik og film, ønsker Thy Erhvervsforum at skabe en Alive Festival-stemning på stedet. Her arbejdes på, at musikere fra Alive Festivalen samt Jonah Blacksmith skal danne de musikalske rammer. Derudover skal der udarbejdes en kortfilm, som beskriver området og er med til at skabe stemning. Kortfilmen vil være en scenisk præsentation af producenterne i Thy, og der lægges stor vægt på hav og fjord. Filmens råmateriale klippes sammen til flere kortfilm, som efterfølgende kan bruges til PR af egnen og producenterne i Thy.

Markedsføring

Projektet fokuserer på at markedsføre Hanstholm Havn og Thy som leverandør af kvalitetsprodukter til kræsne leverandører og gourmetrestauranter over hele landet. Der skal:

 • fremstilles en præsentationsfilm som vises forud for, at Thisted Kommunes borgmester og Hanstholm Havns fiskeriforeningsformand skal overrække en af aftenens priser
 • fremstilles en bog, som præsenterer alle leverandører samt Vi Elsker Thy, Cold Hawaii, Regional Madkultur, Food Cluster Thy og lignende fyrtårne
 • udarbejdes pressemeddelelser forud for Årets ret og bagefter
 • ske journalistdækning ved arrangementet samt live streaming, når årets fiskeret kåres af borgmester og fiskeriforeningsformand
 • udarbejdes en bølge-nøglering af virksomheden "Strandet", som består af plastik, som er renset op fra Danmarks strande

Projektets økonomi

Projektets budgetterede udgifter er på 490.000 kr.

Thy Erhvervsforum ansøger Thisted Kommune om 150.000 kr., men har allerede på nuværende tidspunkt opnået støtte fra Hanstholm Fiskeriforening, FLAG, mindre sponsorer, egen finansiering samt billetsalg svarende til ca. 407.000 kr. Der regnes derfor med et overskud på ca. 66.000 kr. efter endt arrangement.

Budgettet kan ses i medsendte bilag.

Afdelingens vurdering

Det vurderes, at dette arrangement er en enestående mulighed for at præsentere Thys mange forskellige kvalitetsprodukter for en stor skare af restauranter og potentielle turister. Specielt markedsføringen over for restauranter fra hele Danmark, giver virksomhederne i Thy muligheden for at sætte deres produkter endnu mere på landkortet. Det er samtidig en unik mulighed for at markedsføre Thy, ift. vores natur og høje kvalitet af fødevarer.

I forhold til de ansøgte midler på 150.000 kr. vurderes det, at en støtte på 100.000 kr. vil være rimelig, da arrangementet ikke har behov for at levere et overskud.

Midlerne kan tildeles fra puljen til medfinansiering, da der er opnået mere end 25 % egenfinansiering, samt at projektet er med til at markedsføre Thisted Kommune aktivt inden for de kerneværdier, som Vision 2022 bygger på. Samtidig støtter det op omkring den nyligt vedtagne Erhvervsstrategis Tema 2 - Erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer, hvor bl.a. gastronomitiltag og kommerciel udnyttelse af Nationalpark Thy og Cold Hawaii er vigtige elementer.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven §13.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 100.000 kr. kan bevilges fra puljen til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Thy Erhvervsforum tildeles 100.000 kr. i støtte til Årets ret.
 2. Midlerne bevilges fra puljen til medfinansiering.
 3. Der efter endt arrangement fremsendes evaluering samt regnskab til Thisted Kommune Erhverv.
 4. Alt markedsføringsmateriale benytter "Følg din Natur".

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 3:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Preben Holler og Preben Dahlgaard. Torben Overgaard stemte i mod, da projektet er indeholdt i de 4 mio. kr.

Ad 2-4: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen, Preben Holler og Preben Dahlgaard.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

109. TK Gymnastik ansøger om støtte til NPT Marathon

Udskriv

Sagstema

TK Gymnastik ansøger om en støtte på 20.000 kr. årligt til Nationalpark Thy Marathon, hvor Thisted Kommune ønskes som hovedsponsor i en 3-årig periode.

Redegørelse

TK Gymnastik, som er hovedarrangør af det årlige Nationalpark Thy Marathon, ansøger Thisted Kommune om en hovedsponsoraftale. Hovedsponsoraftalen løber i 3 år og er på 20.000 kr. pr. år.

Arrangementet har tidligere været godt besøgt af byens borgere og virksomheder samt turister igennem årene. Der deltager ca. 1.000 løbere fra hele Danmark samt ca. det samme antal gæster. Løbet henvender sig til borgere og turister i alle aldre og der er distancer til hele bredden lige fra gå distancer til løb og duathlon. Der er fokus på, at løbet øger borgernes og løbernes forståelse for sundhed og motion.

Hovedsponsoratet giver mulighed for synlighed på flere områder:

 • Sort tryk på løbetrøje (1 ærme)
 • Stand på pladsen til at profilere Thisted Kommune
 • Adgang til at lægge reklamemateriale i de poser, som gives til deltagerne
 • Logo på hjemmesiden, plakater, annoncer m.m.
 • Beach flag på pladsen.

Forvaltningen vurderer, at Thisted Kommune med fordel kan være med til at sikre løbets gennemførelse ved at tegne et hovedsponsorat. Dog anbefaler vi, at sponsoratet sættes ned til 15.000 kr. årligt. Grunden til dette er, at der på kontoen for Markedsføring og Analyse kun er ca. 82.000 kr. tilbage til resten af 2019.

Nationalpark Thy Marathon er en af årets store begivenheder i Thy, som viser egnen frem på bedste måde, og som indrammer budskabet om Thy som centrum for aktive naturoplevelser, hvilket er i god tråd med den besluttede Vision 2022. Med afvikling af løbet sendes et signal om, at vi kan tilbyde attraktive rammer for både turister og tilflyttere.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremmes § 13.

Økonomiske konsekvenser

En støtte på 15.000 kr. anbefales givet fra puljen for Markedsføring og Analyse. Der vil efter støtten i 2019, være 68.000 kr. tilbage på puljen. Det er den eneste pulje, der kan forefindes midler på, da puljen for Sportevents allerede er brugt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Thisted Kommune indgår en 3-årig aftale med TK Gymnastik om støtte af Nationalpark Thy Marathon med 15.000 kr. i årene 2019-2021
 2. Midlerne tages fra puljen for Markedsføring og Analyse.
 3. Der efter endt arrangement fremsendes et regnskab og evaluering til Thisted Kommune Erhverv.
 4. Alt reklamemateriale bærer logoet "Thisted Kommune - Følg din Natur".

Beslutning

Ad 1-4: Godkendt.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

110. Thy Erhvervsforum søger om bevilling til Local Cooking

Udskriv

Sagstema

Thy Erhvervsforum ansøger Thisted Kommune om støtte til projektet Local Cooking.

Redegørelse

Thy Erhvervsforum står i spidsen for igangsætningen af en årlig tilbagevendende event – ”Local Cooking Thy-Mors”. Det er en konkurrence, hvor restauranter fra lokalområdet dyster om at lave den bedste ret baseret på lokale råvarer.

Local Cooking gennemføres over hele landet som regionale restaurantkonkurrencer. Dette lokale initiativ gennemføres af Thy Erhvervsforum i samarbejde med Regional Madkultur Thy-Mors og lokale restauranter samt Morsø Erhvervsråd, som rådgiver ift. restauranter på Morsø.

Initiativet og projektet har til formål at få flere danske restauranter til at bruge lokale råvarer og samarbejde med lokale landmænd, fiskere og fødevareproducenter. Ideen bag er at give danske spisesteder et stærkere lokalt udtryk og give gastronomien et løft i hele landet.

I Local Cooking bliver deltagerne udstyret med et køkken, og med minimum 75 % lokale råvarer skal restauranterne kreere en hovedret, der serveres for et dommerpanel og det tilhørende publikum. Konkurrencen satser på, at få større lokal identitet på menukortet i hele Danmark og samtidig give gæster fra ind- og udland mulighed for bedre madoplevelser med et mere egnsspecifikt præg.

Restauranterne vil efterfølgende have de deltagende retter på menukortet og dermed give gæsterne mulighed for at smage de lokale kreationer.

Den lokale vinder deltager efterfølgende i en finale, hvor vindere fra hele landet dyster om at blive landets bedste spisested for lokale råvarer. Finalen 2019 afholdes i Aarhus den 8. september.

Planen er at invitere 15 restauranter fra Thy og Mors til at komme med et bud på en speciel hovedret med mindst 75 % lokale råvarer. Fem af disse restauranter vælges bagefter til at deltage i den lokale konkurrence. En konsekvens af dette kan være, at finalisterne til den lokale konkurrence, kan ende ud med udelukkende at være fra Morsø Kommune eller Thisted Kommune.

Herudover inviteres EUC Nordvest til at deltage med et hold fra deres fødevareuddannelse. Deres ret vurderes på lige vilkår, men de kan ikke vinde konkurrencen, da deres ret ikke kan præsenteres i et menukort sæsonen ud, hvilket er vigtigt for Local Cooking-konceptet.

I 2019 afholdes konkurrencen i Thisted i slutningen af august i forbindelse med SKILLS eventen. I den forbindelse bliver der arrangeret bagekonkurrencer, madværksteder og langbordsmiddag. Alt sammen med lokale foreninger/forretninger ved roret.

De færdige retter vurderes af professionelle dommere. Dommerpanelet består af følgende (indtil videre):

 • VM guldvinder ved Bocuse d'or, Kenneth Toft-Hansen fra Svinkløv Badehotel
 • Stjernekok og thybo Anita Klemensen, tidligere ejer af Den røde Cottage og Den gule Cottage
 • Madanmelder fra Nordjyske, Lars Bang
 • En repræsentant fra kokkelandsholdet

Local Cooking vil i 2019 blive afholdt i Thisted dog uden samarbejde med Morsø Kommune. Udmeldingen fra Morsø Kommune er, at de har rigtig mange fødevaretiltag i år og derfor ikke kan afsætte tid eller midler til projektet i 2019.

Projektbudget

Den totale økonomi på projektet er på ca. 480.000 kr. hvoraf Thisted Kommune søges om 100.000 kr. Budgettet for hele projektet kan ses i vedhæftede Excel ark.

Projektet er på nuværende tidspunkt indstillet til støtte fra Erhvervsstyrelsen igennem LAG-midler, og afventer derfor kun bevillingsbrevet med støtte på ca. 180.000 kr. Herudover er der egen medfinansiering på 190.000 kr. fra Thy Erhvervsforum og mindre sponsorater.

Markedsføring

Der vil blive udarbejdet pressemeddelelser, oprettet hjemmeside, udarbejdet foldere, lavet en Facebook-side og en Instagramprofil samt der udarbejdes bannere og tavler med logoer. Ift. de enkelte kanaler, vil der ske eksponering som følgende:

 • Pressemeddelelser: rettes til forskellige målgrupper (restauranter, besøgende m.fl.)
 • Hjemmeside: udarbejdes, hvor konceptet præsenteres med al information omkring eventen samt billeder og informationer om dagene og efterfølgende med resultater.
 • Facebook-side: oprettes ift. at skabe ekstra eksponering. Her skabes der begivenheder, uploades billeder og deles information. Her kan man måle interessen fra kunder ved "likes" samt streaming af live events.
 • Instagram-profil skabes for at få besøgende til at dele deres billeder fra dagen og finalen.
 • Folder: udarbejdes for de deltagende kokke og deres restauranter.
 • Bannere, tavler og billeder bruges for at skabe mere eksponering på dagen og i efterfølgende materiale samt på online medier.

Forvaltningens vurdering

En bevilling på 100.000 kr. kan bevilliges fra puljen for medfinansiering. Projektet kan opnå støtte fra denne pulje, da mere end 25% finansieres fra anden part. Derudover er projektet i god tråd med den vedtagne Erhvervsstrategi om, at "Thisted Kommune særligt skal understøtte de erhvervsmæssige styrkepositioner og områdets potentialer". Der er tale om et projekt, som skal være med til at fremme turismen i Thy og sikre, at turisterne kommer hertil for netop at opleve noget helt specielt. Derved vurderes det, at der her er tale om et projekt, som kan være med til at styrke det potentiale, som turismen har i Thisted Kommune. Samtidig er der tale om et fødevareprojekt, som støtter op om hele tankegangen om mere fokus på fødevarer i Thy, og projektet underbygger indsatsen i Food Cluster Thy. Som et Thy-Mors-projekt ville det have været en oplagt fordel, om Morsø Kommune også havde besluttet at støtte projektet, men da en meget stor del af finansieringen i øvrigt er på plads, anbefales det at støtte projektet, med alle de fordele projektet rummer.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven §13.

Økonomiske konsekvenser

De ansøgte midler kan anvises fra puljen for medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at;

 1. Der tildeles projektet Local Cooking støtte på 100.000 kr.
 2. Midlerne bevilliges fra medfinansieringspuljen.
 3. Der efter endt arrangement i 2019 fremsendes regnskab og evaluering til Thisted Kommune/Erhverv.
 4. Alt markedsføringsmateriale via de nævnte kanaler skal være mærket med "Følg din Natur".

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 4:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen og Preben Holler. Imod stemte Preben Dahlgaard og Torben Overgaard da projektet er indeholdt i de 4 mio. kr.

Ad 2-4: Indstilles til godkendelse af Niels Jørgen Pedersen og Preben Holler.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

111. Ny samarbejdsaftale med Thy Erhvervsforum

Udskriv

Sagstema

Samarbejdsaftalen med Thy Erhvervsforum skal fornyes.

Redegørelse

Thisted Kommune anvender en flerårig samarbejdsaftale til at forventningsafstemme Thy Erhvervsforums opgaver og indsatser.

Den nye samarbejdsaftale skal sikre, at Thisted Kommune får den rigtige ydelse fra Thy Erhvervsforum, og at opgavefordelingen mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune lægges fast.

Forslaget til samarbejdsaftalen fastlægges i første omgang ud fra kommunens forventninger. Efter godkendelse i Direktionen og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget sendes forslaget i høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse.

Retsgrundlag

Ny erhvervsfremmelov § 14 som indrammer kommunernes kompetence på området.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse frem til 23. april 2019

Direktionen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslaget til samarbejdsaftale med Thy Erhvervsforum for 2019-22 godkendes og sendes i høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 53:

Godkendt med enkelte justeringer.

Høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse frem til 23. april 2019:

Se vedhæftede bilag.

Direktionen, 30. april 2019, pkt. 2:

Direktionen tager høringssvaret til efterretning og sagen tilbagesendes til Teknik og Erhverv med henblik på behandling af opdateret samarbejdsaftale på kommende direktionsmøde. Direktionen forventer, at opgaverne med kontakten til uddannelsesinstitutionerne og kvalificeret arbejdskraft i overvejende grad er placeret i Thisted Kommune og under hensyntagen til beslutningen i snitfladenotatet.

Sagen genoptages på Direktionsmødet den 14. maj 2019.

Samarbejdsaftalen med Thy Erhvervsforum er rettet til efter Direktionens tidligere beslutning.

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 7:

Godkendt og sagen sendes til efterretning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

112. Kommissorium for destinationsselskabet for den nordjyske vestkyst

Udskriv

Sagstema

Kommissorium for etablering af nyt destinationsselskab for den nordjyske vestkyst sendes til godkendelse.

Redegørelse

Den 26. marts 2019 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse oplæg til hensigtserklæring for ny destination bestående af Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner, samt at der arbejdes videre med etablering af tværkommunalt destinationsselskab, under forudsætning af inddragelse af en eller flere andre kommuner langs Vestkysten.

Med dette afsæt sendes hermed til godkendelse oplæg til "Kommissorium for destinationsselskabet for den nordjyske Vestkyst", udarbejdet af kommunaldirektørerne og tilknyttet arbejdsgruppe fra de fem kommuner. Hovedpunkterne i oplægget er som følger:

Kommunalbestyrelserne i Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner har, jf. den nationale beslutning om konsolidering af den lokale turismefremme (Lov om Erhvervsfremme, den 13. december 2018), besluttet at undersøge muligheden for at etablere et destinationsselskab dækkende de fem kommuner.

Det primære strategiske afsæt for selskabet er Udviklingsplan for Vestkysten (2018) og dermed bliver planens målsætninger og udvikling af de udpegede stærke feriesteder i området udgangspunktet for destinationens virke.

Dette kommissorium beskriver rammerne for det forberedende arbejde, der skal igangsættes i forhold til at etablere et destinationsselskab, som lever op til intentionerne i Lov om Erhvervsfremme og som sikrer et solidt grundlag for den fremtidige turismeudvikling i destinationen.

KL og Erhvervsministeriet fremhæver i et fælles notat fem hensyn i konsolidering af den lokale turismefremme, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til: Sammenhængende geografi, kritisk masse af turister, kommunal basisfinansiering, ansvar for den lokale turismefremmeindsats og specialiserede kompetencer.

Destinationsselskabet for den nordjyske Vestkyst vil udgøre en sammenhængende geografi langs Vestkysten og havde i 2018 ca. 5,5 mio. kommercielle overnatninger (efterlever dermed hensyn 1 og 2). Hensyn 3-5 indgår i udarbejdelsen af grundlaget for det nye destinationsselskab. Det forberedende arbejde skal mere konkret afdække nedenstående forhold:

Målsætninger - forretningsmæssige mål i forhold til overnatninger, omsætning, kapacitetsforøgelse, kvalitetsoplevelser, merværdi for turismevirksomheder, gæster og kommuner.

Opgaver - strategisk destinationsudvikling, digital markedsføring, produkt- og forretningsudvikling, gæsteservice, projektudvikling, projektfinansiering, samarbejde med turismeerhvervet, netværks- og kompetenceudvikling samt afklaring af hvilke typer projekter, der er forankret i destinationsselskabet, og hvilke der er forankret i den enkelte kommune. Snitflader til andre aktører skal afklares, for eksempel i forhold til de stiftende kommuner, eksisterende turistforeninger, VisitDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme, Partnerskab for Vestkystturisme, VisitNordjylland samt erhvervshuse i Nord- og Midtjylland.

Organisering - det skal afdækkes, hvilken form selskabet kan organiseres i. Desuden afklares styreform og sammensætning af en kommende bestyrelse,

organisationsmodel som sikrer, at destinationsselskabets kompetencer vil være bredt tilgængelige i destinationen, samt destinationsselskabets daglige ledelse og driftsorganisation - og herunder proces- og tidsplan for implementering.

Økonomi - destinationsselskabets basisfinansiering udgøres af driftstilskud fra de fem kommuner, som skal beregnes på baggrund af en fordelingsnøgle. Oplægget til denne fordelingsnøgle skal forholde sig til de nuværende bevillinger til turismefremmeindsatsen.

Den overordnede tidsplan er ridset op i kommissoriet, og heri ligger dialogmøder med turismevirksomheder i august, politisk behandling af endeligt grundlag for etablering af selskabet i oktober, nedsættelse af bestyrelse i november samt igangsætning af drift samt udarbejdelse af ny turismestrategi i januar 2020.

Oplæg til kommissorium medsendes som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme § 1 og § 14.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af kommissorium har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2019

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at oplæg til kommissorium, herunder tidsplan, godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse idet udvalget ønsker størst mulig lokal forankring.

Fraværende:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00