15. maj 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

72. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

73. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Torben Overgaard orienterede om status på Rotunden.

Direktøren orienterer om "Frontrunner" på beskæftigelsesområdet. Vi er udvalgt som 1 af 15 kommuner, som skal arbejde særligt med borgere langt fra arbejdsmarkedet. Medarbejderne skal til møde i styrelsen og fortælle om de gode erfaringer.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

74. Oprettelse af Lokalområdernes Udviklingsforum

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en godkendelse af medlemmer til Lokalområdernes Udviklingsforum.

Redegørelse

Den 29. januar 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, at oprette Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF), som skal bestå af 15 borgere, hvor opgaven blandt andet er at uddele midler til lokal udvikling. Der er blevet afholdt to orienteringsmøder for borgere, der kunne være interesseret i at stille op til LUF, hvor formålet samt opgaverne for LUF blev gennemgået.

Efter møderne har borgerne haft mulighed for at melde ind til Thisted Kommune, hvis de ønskede at stille op. Det har ikke været en forudsætning, at man har deltaget i ét af møderne for, at kunne stille op.

Der er indkommet tilkendegivelser fra 15 borgere, på tværs af Thisted Kommunes geografi, der ønsker at stille op til LUF. Dette betyder, at alle der har ønsket at stille op, vil blive indstillet som medlem af LUF.

LUF vil derfor ved godkendelse bestå af følgende 15 borgere gældende indtil den 31. december 2020:

 • Flemming Worm Nielsen - Svankjær og omegns Beboerforening
 • Christian Liberg - Boddum-Ydby Borgerforening & Fjordbyernes Netværk
 • Lars Peter Christensen - Bedsted Borgerforening & Landsbygruppen Thy
 • Otto Lægaard - Landsbyklyngen Agger-Krik-Vestervig
 • Jens Otto Nystrup - LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø. Vandet)
 • Annette Yde - Ydby Håndværker- og Borgerforening
 • Inge Nielsen - Sundby og Omegns Håndværker- og Borgerforening
 • Jens Højbak - Vesløs Håndværker- og Borgerforening
 • Jørn Søndergaard Nielsen - Beboerforeningerne i Hunstrup og Østerild
 • Søren Bertelsen - Foreningen Hannik
 • David Gill - Sennels Borger- og Udviklingsforeningen
 • Maria Vangsgaard - Hanstholm Rådet
 • Jette Højberg - Krik & Omegns Beboerforening
 • Knud Schrieber - Kystbyernes Netværk
 • Steffen Borregaard Schultz - Hundborg Udviklingsråd

Det er ikke pt. muligt at udpege 2 suppleanter. Disse vil blive forsøgt fundet i foreningens egne rækker, hvis et medlem ønsker at udtræde.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 15. maj 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at sammensætningen af Lokalområdernes Udviklingsforum godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

75. Godkendelse af sundhedsaftale 2019

Udskriv

Sagstema

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særligt fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Handicaprådet - orientering - den 23. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. At Sundhedsaftalen 2019 godkendes.
 2. At der udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 102:

Ad 1.

Udvalget indstiller Sundhedsaftalen til godkendelse.

Ad 2.

Udvalget ønsker at pege på formanden for Børne- og Familieudvalget Søren Zohnesen, formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Henrik Gregersen og medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jens Otto Madsen.

Børne- og Familieudvalget, 14. maj 2019, pkt. 70:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

76. Status på puljer på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Jobcenter Thisted orienterer om status på puljer for beskæftigelsesafdelingen pr. marts 2019.

Redegørelse

Jobcenter Thisted orienterer om status på puljer pr. marts 2019. Den samlede oversigt kan findes i vedlagte bilag. Status på de ansøgte puljer er som følger:

Projekt "Udvikling i Fleksjob II", periode 21. december 2018 til 30. september 2020:

 • Kommunen har modtaget tilsagn på 2.457.600 kr. til at videreføre arbejdet med at udvikle arbejdsevnen hos personer, der er ansat i fleksjob på 10 timer og derunder.
 • Hele beløbet forventes anvendt i løbet af projektperioden.

Projekt "Frontrunner - Flere skal med II", periode 5. november 2018 til 31. december 2019:

 • Kommunen har modtaget tilsagn på 2.711.000 kr. til videreførelse af arbejdet fra projektet "Flere skal med I".
 • Hele beløbet forventes anvendt i løbet af projektperioden.

Projekt "Kompetenceudvikling for jobkonsulenter", periode 11. september 2018 til 30. april 2019:

 • Kommunen har modtaget tilsagn på 311.521,20 kr. til optimering af læring og sikring af bedre implementering af ny viden og nye metoder i virksomhedssamarbejdet.
 • Hele beløbet forventes anvendt i løbet af projektperioden.

Projekt "Integrations- og beskæftigelsesambassadør", periode 1. august 2018 - 31. december 2021:

 • Kommunen har modtaget tilsagn på 1.556.295 kr. til ansættelse af ambassadør, der skal sikre vidensdeling på tværs af de kommunale forvaltninger om integrationsindsatsen.
 • Hele beløbet forventes anvendt i løbet af projektperioden.

Projekt "Flere skal med I", periode 30. juni 2017 til 31. august 2019:

 • Kommunen har modtaget tilsagn på 1.445.000 kr. til afklaring og bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse.
 • Hele beløbet forventes anvendt i løbet af projektperioden.

Projekt "Flere flygtninge i job", periode 1. december 2016 til 31. marts 2019:

 • Kommunen har modtaget tilsagn på 600.000 kr. til at udvikle koncepter og gennemføre brancheorienterede forløb i samarbejde med lokale virksomheder.
 • Hele beløbet forventes anvendt i løbet af projektperioden.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder (forsikrede ledige):

 • Kommunen har fået tildelt 80.000 kr. i 2018. Tildeling for 2019 kendes pt. ikke.
 • I 2018 blev der brugt 8.000 kr. (kun få opfylder de opstillede kriterier for målgruppen).

Pulje til uddannelsesløft (forsikrede ledige)

 • Kommunen har fået tildelt 930.000 kr. i 2018 og 928.600 kr. i 2019.
 • I 2018 blev der brugt 335.097 kr. (kun få opfylder de opstillede kriterier for målgruppen).

Den regionale uddannelsespulje (forsikrede ledige)

 • Kommunen har fået tildelt 584.020 kr. i 2018 og 493.900 kr. i 2019.
 • Hele beløbet blev anvendt i 2018.

Ekstra tilsagnsudmelding fra den regionale uddannelsespulje (forsikrede ledige)

 • Kommunen har fået tildelt 128.000 kr. i 2018.
 • Hele beløbet blev anvendt i 2018.

Retsgrundlag

Finansloven 2018

Aftale om satspulje 2018

Økonomiske konsekvenser

Der er primært søgt midler til dækning af løn i forbindelse med projekterne. Lønnen ligger ud over den almindelige drift, til kompetenceløft, afprøvning af metoder og implementering.

Tilskud fra puljerne er målrettet afholdelse af tilbud om vejledning og opkvalificering.

Center for økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

77. CV projektet

Udskriv

Sagstema

Bistand til øget kvalitet og udbytte af arbejdet med Jobnet CV og matching processen.

Redegørelse

Jobcenter Thisted og konsulenthuset mploy har indgået aftale om "Bistand til øget kvalitet og udbytte af arbejdet med Jobnet CV og matching processen". Baggrunden for projektet er et behov for at videreudvikle og løfte kvaliteten af arbejdet med Jobnet CV samt et behov for at styrke arbejdet med formidlingsindsatsen og "det gode match".

I processen er der stort fokus på at styrke samarbejdet med a-kasserne og de faglige organisationer i relation til arbejdet med CV'er for alle målgrupper. Derfor er følgende a-kasser og faglige organisationer inddraget i arbejdsgrupperne: 3F, FOA, HK og Krifa.

Processen vil sætte fokus på:

 • At styrke arbejdet med Jobnet CV
 • At styrke kvaliteten i de lediges CV
 • At implementere en ny model for anvendelsen af Jobnet CV i matchprocessen
 • At kompetenceudvikle/træne medarbejdere i forhold til skabelse af gode match mellem borgere og virksomheder med CV'et som redskab
 • Implementere modeller for vidensdeling og klare leveringskæder for matchingsprocessen
 • At styrke samarbejdet med a-kasserne om CV-projektet

Der foretages en gennemgang af 80 CV'er fra borgere i målgrupperne A-dagpenge, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse. Hensigten er at optimere på baggrund af erfaringerne fra gennemgangen.

Fokus på Jobnet CV er vigtigt, da et godt Jobnet CV kan være forskellen på, om den ledige bliver udsøgt til en konkret jobåbning eller ej. I relation hertil har hver sagsbehandler og jobkonsulent kontakt til mange borgere, og det kan ikke forventes, at de kan huske dem alle. Derudover kan fokus på CV'et danne afsæt for målrettet dialog om borgerens job og uddannelsesmuligheder.

Tidsplanen er således:

Deadline

Milepæl

April

Aftale om arbejdsgruppemøder og udvælgelse af medarbejdere

Maj – medio juni

Afvikling af arbejdsgruppemøder

Medio juni

Arbejdsgrupperne afrapporterer til ledergruppen

Ultimo juni

Ledermøde ift. fastlæggelse af endelige metoder og standarder + koncept for kompetenceforløb

September

1 temadag afvikles

Oktober-november

Afvikling af dag 2-5

Kollegial sparring

Implementering og forankringsmøder

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Honorar til mploy dækkes af Beskæftigelsesafdelingens eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

78. Status på straks-aktivering - ultimo marts 2019

Udskriv

Sagstema

Straks-aktivering af borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Redegørelse

I henhold til Thisted Kommunes aktiveringsstrategi mødes jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, med et krav om straks-aktivering ved første henvendelse i jobcentret.

Som straks-aktivering bruges enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik anvendes ofte, hvor virksomhedspraktikken indgår som en del af borgerens vej tilbage til arbejdsmarkedet. Aktivering i nytteindsats sker typisk på de Nyttecentre, hvor borgere kan påbegynde en nyttepraktik med kort varsel. Indholdet af nytteaktivering er opgaver, som ligger uden for det eksisterende serviceniveau. For nuværende er det reelt kun Nyttecenter Tigervej, der kan benyttes til straks-aktivering. Dette skyldes, at det er det eneste af de nuværende nyttecentre, der med dags varsel og uden et foregående møde kan tage ydelsesansøgere i nytteaktivering.

Det overordnede formål med straks-aktivering er at sikre, at borgere i de ovennævnte målgrupper aktiveres fra starten af deres ydelsesforløb. Nytteaktivering kan derimod ske under hele en borgers ydelsesforløb, og er blot betinget af, om borgeren tilhører en målgruppe, der skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Aktivering i nyttecentre har som det primære formål at sikre, at borgere på ydelse ikke passivt modtager offentligt forsørgelse, men i et vist omfang bidrager tilbage til samfundet. I relation til straks-aktivering gælder det for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Disse kan uanset hvad aktiveres fra dag 1 af deres ydelsesforløb.

Den koordinerede ungeindsats og Jobcenter Thisted har pr. 1. marts 2019 ændret registreringen af straks-aktiverede borgere, hvorfor opgørelsen kun medtager de sager, som er opstartet efter den 1. marts 2019. Der er ialt indgivet 15 ansøgninger om udbetaling af uddannelseshjælp, af disse er 12 unge ikke mødt op til visitationssamtalen. Unge der ikke møder op til visitationssamtalen, vurderes som udgangspunkt at være åbenlyst uddannelsesparate. Da der ikke kan iværksættes straksaktivering uden fremmøde, iværksættes istedet rådighedsvurderinger og partshøring med henblik på at stoppe udbetalingen af ydelsen.

På kontanthjælpsområdet er der i alt opstartet 26 sager, som er visiteret som jobparate. Nedenfor følger en opgørelse over antal opstartede sager, samt hvor mange borgere i hver målgrupper, der er straks-aktiveret.

Status på straks-aktivering forelægges udvalget kvartalsvis i samme interval, som øvrige opfølgningssager fra Beskæftigelsesafdelingen. Punktet vil således være på dagsorden igen på mødet i juni.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om aktiv socialpolitik (sanktionering).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at følge statistikken og ønsker en opdateret statistik til august.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

79. Heavy Agger ansøger om tilskud til årets festival 2019

Udskriv

Sagstema

Musikforeningen Heavy Agger ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til årets festival Heavy Agger Metal Festival fra 31. maj til 1. juni 2019.

Redegørelse

Musikforeningen Heavy Agger afholder for fjerde gang Heavy Agger Metal Festival, som igen i år løber over to dage. Omdrejningspunktet er de Sorte Huse i Agger med musiknavne fra både ind- og udland. Se ansøgningen i bilag 1.

Festivalen er anerkendt inden for sin genre samt kendt for sin intime atmosfære med ca. 300 gæster fra både Danmark og udlandet. Bag festivalen står en flok lokale ildsjæle, der har allieret sig med lokale erhvervsdrivende og foreninger for afviklingen af festivalen. De lægger således vægt på at samarbejde og at handle lokalt.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at festivalen er et godt eksempel på en vedfungerende og attraktiv begivenhed uden for købstaden Thisted, som endvidere supplerer kommunens festivallandskab med sin musikalske niche. Derudover giver festivalen merværdi for lokale leverandører og turismeaktører samt sætter kommunen på landkortet inden for metalscenen. Afdelingen anbefaler på denne baggrund at støtte festivalen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Årets budget er på 340.000 kr. (se budgettet i bilag 2), hvoraf indtægter forventes primært fra billet- og barsalg samt sponsorindtægter og det ansøgte tilskud fra Thisted Kommune på 25.000 kr.

Heavy Agger modtog 35.000 kr. i støtte i 2017, hvor festivalen endte med et underskud på knap 15.000 kr. I 2018 modtog foreningen 30.000 kr. i støtte, hvor festivalen endte med et overskud på knap 100.000 kr. Foreningen har i løbet af året også udgifter og indtægter fra køb og salg af merchandise. Ultimo 2018 har foreningen en egenkapital på knap 220.000 kr. (se årsregnskabet i bilag 2).

Under hensyntagen til foreningens egenkapital anbefaler forvaltningen ikke at støtte Heavy Agger Metal Festival 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der ikke gives tilskud med henvisning til Heavy Aggers egenkapital.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

80. Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om Børnekulturnatten i Thy, som afholdes den 13. september 2019 med temaet "Fantasiens Øje".

Redegørelse

Årets Børnekulturnat bliver den 19. i rækken og løber af stablen fredag aften den 13. september 2019 i Thisted by. En bred vifte af foreninger og institutioner åbner deres døre for børn mellem 4 og 12 år og deres familier for at vise byens kulturelle muligheder og tilbud for børn. Temaet i år er "Fantasiens Øje" og er udviklet af 3. og 4. klasses elever på Hannæsskolen i samarbejde med Billedskolen i Thy.

Siden 2016 afholdes "Mød en kunstner" som temauge i uge 37 i dagtilbud og skoler, hvor professionelle kunstnere sammen med børnene udforsker årets børnekulturnatstema. Optakten med et kunstnerforløb på en dag tilbydes til alle dagtilbud og skoler, hvor kunstnerne møder børnene i deres vante rammer med henblik på at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser.

Børnekulturnatten arrangeres af en arbejdsgruppe med Biblioteket i Thy som tovholder. Derudover er der nedsat en styregruppe, som varetager initiativerne for skoler og dagtilbud samt arbejder med at skabe bro mellem disse initiativer og fredag aften. Styregruppen består af Biblioteket i Thy, KulturRummets kommunikationsansvarlige, Biblioteks- og Musikskoleleder, Kulturtjeneste Thy samt kulturkonsulenten.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy finansieres i dag på følgende måde:

 1. Alle deltagende foreninger og institutioner afholder selv udgifterne til deres egne aktiviteter.
 2. Fællesudgifterne til fredag aften dækkes af kommunen, hvor der er afsat op til 14.000 kr. fra puljen for børn og unge til formålet. Fællesudgifter dækker eksempelvis køb af fakler eller transportudgifter til en bus, som kører i pendulfart mellem byen og Thy Uddannelsescenter.
 3. Forløbet "Mød en kunstner" i uge 37 finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En håndfuld børnejournalister har været på opdagelse under sidste års børnekulturnat, hvor temaet var Uglen. Børnene har samlet deres oplevelser i en lille film, som man kan gå ind på YouTube for at se: https://youtu.be/DNR5wnqVvjw​.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. maj 2019, pkt. 80:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

81. Musikskolens takster

Udskriv

Sagstema

Musikskolen i Thy har indsendt forslag til takstblad for sæson 2019/2020.

Redegørelse

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne for fremtiden blot skal godkendes af Børne- og Familieudvalget, og nu i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som kulturområdet hører under.

Musikskolens ledelse har justeret taksterne for den kommende sæson 2019/2020.

Brugerbetalingen er som udgangspunkt justeret og afrundet til hele tal, og prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er justeret således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid. Derudover er undervisningstilbuddet udvidet med flere kulturfag, således der er tilføjet en pris på både billedkunst, drama og forfatterlinje for sæson 2019/2020.

Der er hidtil blevet givet søskenderabat, og med udvidelsen til de nye kulturfag blev i sæson 2018/2019 indført flerfagsrabat på 25%.
Rabatten er tænkt sådan, at der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag,) mens de øvrige fag vil opnå et minus på 25%.
I den nuværende sæson har der været 32 elever med flere fag. I sidste sæson havde 18 elever flere fag.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (bilag).

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at taksterne for 2019/2020 godkendes.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendte den 15. maj 2018 flerfagsrabat.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Bilag

Til toppen

82. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet

Redegørelse

Sammenspil mellem Madværkstedet og Biblioteket til fællesspisning den 25. april 2019.

65 spisende gæster i alle aldre deltog i fællesspisningen under temaet "Danmark spiser sammen", en kampagne Danmarks Biblioteker og Folkebevægelsen mod ensomhed kører for 4. år i træk.
Målet med fællesspisningen var at gøre opmærksom på ensomhed som et problem, vi sammen kan løse og at give gæsterne en konkret oplevelse med at møde nye mennesker.

Måltidet var dermed en anledning til at indgå i nye relationer og venskaber.

Biblioteket, Madværkstedet og Plantagehuset arrangerede fællesspisningen i samspil med vores lokale foreninger:

 • Røde Kors
 • Ældrerådet
 • Frivillig Thy

Til fællesspisningen hjalp 8 frivillige fra foreningerne med at servere og hygge om gæsterne.

Arbejdet med at organisere og inddrage frivillige fra foreninger til særlige arrangementer vil både Biblioteket og Madværkstedet arbejde videre med.

Bogreception i Madværkstedet den 8. maj 2019

Madværkstedet danner ramme for en reception på udgivelsen af en lokal forfatters bog i samarbejde med biblioteket. Et konkret eksempel på, hvordan KulturRummet som kulturelt kraftcenter understøtter og samarbejder med andre kulturelle aktører.

Talentfestival den 10. maj 2019
Spillestedet Thy og Musikskolen i Thy afholder Talentfestival i samarbejde med URT, Thy Music Collective og Alive.
Festivalen er et bud på, hvordan flere kulturaktører med musik som omdrejningspunkt samarbejder om at styrke talentfødekæden i Thy – fra musikskole-bands over upcoming amatørbands til etablerede kunstnere.

Festivalen starter kl. 15.00 i Christiansgave med åbningstale og bands fra Musikskolen.
Herefter spiller de 3 udvalgte bands, der nu er offentliggjort:

 • Eggheads
 • Krain
 • Dustdrome


Et af de 3 bands vinder et spillejob på Thy Rock og Alive.

Aftenen slutter af med en koncert i URT, der fejrer 25-års jubilæum.

Faste samarbejds- og udviklingsmøder med URT og Alive

Der afholdes faste teammøder med både URT og Alive i KulturRummet, så der sikres kontinuerligt kendskab og mulighed for mere samarbejde og synergi.

Derfor er det også aftalt med Alive, at de i Thy til Kulturugen afholder et fællesspisningsarrangement sammen med Madværkstedet og Musikskolen mandag den17. juni 2019. Her vil Alive holde et oplæg om at være ung iværksætter fra Thy i det store professionelle musikalske landskab. Arrangementet akkompagneres med musik af elever fra Musikskolen.

Ligeledes laver URT en eftermiddag med aktiviteter for hele familien til åbningseventet lørdag den 15. juni 2019 til Thy til Kultur. På samme dag er to unge fra URT konferencierer og afholder åbningstalen.

Thy til Kultur 15. – 21. juni 2019

Thy til Kultur åbnes lørdag den 15. juni 2019 med aktiviteter for alle aldre i og omkring Christiansgave. Her vil være alt fra korworkshop, litteraturbingo, koncerter og aktivitetsløb med mere.
Madværkstedet holder åbent hele dagen, og URT åbner dørene og fylder gårdhaven med hygge.

Ugen sluttes af med en festlig reception fredag den 21. juni 2019 med Kulturelt Samråds uddeling af Thisted Kommunes Kulturpris i Kultursalen på Musikskolen.

I løbet af ugen vil der være mulighed for at opleve et koncentrat af noget af det, KulturRummet arbejder med året rundt. Der vil være koncerter, foredrag og madoplevelser men også nye aktiviteter og projekter.

Den samlede oversigt ligger nu klar på Thy360, hvor man kan se hele programmet. Her findes også åbningseventet den 15. juni 2019 og afslutningseventet den 21. juni 2019 med bl.a. uddelingen af Thisted Kommunes Kulturpris ved Kulturelt Samråd. Disse to events har et længere samlet program.

Programmerne trykkes også i fysiske kataloger og er klar i slutningen af maj.

Selvom invitationen til andre kulturaktører har været med kort varsel, er det lykkedes at lave et samlet og bredt program i løbet af ugen med en række samarbejdspartnere:

 • Museum Thy
 • Fyrspillerne
 • TGI
 • Alive
 • Integrationsrådet
 • Spillestedet Thy
 • Handelsstandsforeningen
 • Thy Tango
 • Lokale bands

Der er derfor potentiale til, at Thy til Kultur til næste år organiseres i et endnu tættere samspil med flere kulturaktører.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

83. Friends of Cold Hawaii søger støtte til strategisk indsats samt events 2019-2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 350.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Redegørelse

Ansøgningen rummer i hovedtræk følgende:

Friends of Cold Hawaii søger om støtte til forenings- og eventudvikling i perioden 2019-2021. Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen, og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget 430.000 kr. til.

Der er sammensat en ny, frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Vorupør (Silicon VØ), hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, primært langs Thy-kysten, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum,
 • Arbejde med øget synlighed,
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy og andre om koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer,
 • Sparringspartner for øvrige events,
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi,
 • Sikre integration af Cold Hawaii Film Festival og Agger Athlon i FOCH i 2020,
 • Undersøge samarbejde med andre events som Alive Festival og Thy Hike,
 • Samarbejde med Nationalpark Thy,
 • Idéudvikling vedrørende værdiskabelse for virksomheder
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Øvrige events arrangeres af lokale sportsklubber, nationale forbund og professionelle eventarrangører. Der vil ikke være penge imellem de øvrige events og FOCH. Samarbejdet består i at udnytte synergierne mellem events og den platform FOCH skaber. Både bredde- og elite-events passer ind i konceptet, idet bredde-events tiltrækker deltagere, som giver kritisk masse til udnyttelse af faciliteter, bespisning og fest/koncert. Man vil fremover aktivere miljøerne indenfor skate, kajak, paraglide, klatring, open water svømning m.v.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week bliver en ny eventuge, som samler surf eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Eksempler på events kan være surfkajak-mesterskab, surfski-mesterskab, paraglide-event, open water swimming-mesterskab, forskellige cykel-events m.v. Disse events vil kunne udnytte fælles kommunikationsplatform og den opmærksomhed, der kan opnås fra flere forskellige sportsmiljøer. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet for perioden 2019-2021 fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, i alt 55.000 kr. over de tre år, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

I den forbindelse ansøges Thisted Kommune om et eventsponsorat på 200.000 kr. pr. år i en tre-årig periode. Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2019: 150.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 350.000 kr.

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2019 og 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Forvaltningen kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag.

Forvaltningens vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på, at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Støtte fra Thisted Kommune vil i øvrigt være en afgørende medfinansiering af de 430.000 kr., som i 2019 og 2020 er bevilget af Erhvervsstyrelsen. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010. Forvaltningen vil have øje for, at FOCH-sporet indarbejdes i den kommende masterplan 2 for Cold Hawaii.

I forhold til kriterier for medfinansieringspuljen kan det konkluderes, at ansøgningen understøtter kommunalbestyrelsens vision 2022 "et attraktivt sted at bo" samt "Danmarks førende naturoplevelser". Det ansøgte kommunale årlige tilskud på 350-400.000 kr. udgør cirka 24% af det samlede budget, hvorfor der er ekstern finansiering på 76%. Forretningsplanen vurderes at være en integreret del af ansøgning og budget med et skærpet fokus på styrket samarbejde med private erhvervsaktører og deraf følgende styrket indtægtsgrundlag.

Retsgrundlag

Af Lov om erhvervsfremmes § 14 fremgår det, at kommuner kan varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsudvikling. Af § 14 stk. 2 fremgår, at kommunerne kan varetage lokale erhvervsserviceaktiviteter, der ikke har overlap til de ydelser, der udbydes af erhvervshusene, eller den højt specialiserede statslige erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til det treårige projektsamarbejde kan finansieres som følger:

2019: 190.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter forventet overførsel fra 2018 på 40.000 kr.), hvorefter puljen er tømt, samt 160.000 kr. fra pulje til medfinansiering, i alt 350.000 kr.

2020: 200.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2020), hvorefter puljen er på 75.000 kr., samt 200.000 kr. fra pulje til medfinansiering, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021), hvorefter puljen rummer 300.000 kr., samt 200.000 kr. fra puljen til medfinansiering, i alt 400.000 kr.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der indgås 3-årig aftale med FOCH, som derved støttes med 350.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021 finansieret dels af pulje til sportevents og dels af pulje til medfinansiering.
 2. FOCH indsender forenings- og eventregnskab samt eventevaluering for hvert af årene 2019-2021.
 3. Teknik og Erhverv, sammen med FOCH, løbende i perioden følger og evaluerer den strategiske udvikling samt eventudviklingen.
 4. Thisted Kommune opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 54:

Indstilles godkendt for 2019. For så vidt angår de kommende år ønsker udvalget en drøftelse med Friends of Cold Hawaii.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 66:

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Sagen genoptages.

Med henvisning til beslutning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019 for så vidt angår eventuel støtte i 2020 og 2021, deltager Friends of Cold Hawaii repræsenteret ved Rasmus Fejerskov i udvalgsmødet den 15. maj 2019 kl. 15.15 i mødelokale A, Thisted Rådhus.

Beslutning

Drøftet, sagen genoptages når den kommende masterplan for Cold Hawaii foreligger.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

84. Autocampere i Thy

Udskriv

Sagstema

Til udvalgets drøftelse: Hvorledes vil Thisted Kommune nu og i fremtiden forholde sig til autocampere, der kommer på besøg i Thy?

Redegørelse

Thisted Kommune er i sommeren 2018 i flere omgange blevet kontaktet af ejerne af Hanstholm Camping og Krik Vig Camping. Begge henvendelser drejer sig om, at campingpladserne føler sig truet på deres eksistens, fordi Thisted Kommune ikke gør nok for at presse autocamperne ind på de etablerede campingpladser.

I dag er der parkering forbudt i tidsrummet kl. 24-06 på en lang række lokaliteter i Thisted Kommune, og håndhævelsen af forbuddet udføres af P-Nord. Kontrolkørslen langs vestkysten sker i 2018 om aftenen og natten 1-2 gange om ugen på forskellige ugedage og tidspunkter. Herudover køres der i forskellige områder af Thisted Kommune 3-4 gange ugentligt i dagtimerne.

Langt den overvejende del af campingpladserne har i dag tilpasset deres tilbud og prisstruktur til at kunne imødekomme autocampernes behov for et parkeringsfelt med mulighed for tilslutning af el, påfyldning af vand og tømning af spildevandstank. Modsatrettet argumenterer autocamperne for, at pladserne ikke er attraktive, da de også ønsker udsigtspladser og om muligt bynære pladser.

Udover campingpladsernes tilbud er der et antal pladser på privat initiativ, pladserne er registreret på hjemmesiderne http://www.stellplatz-danmark.dk/#/ og

https://batchgeo.com/map/7e5f38f671411833263e0fca25d6315e

På Thisted Kommunes arealer er der to pladser for autocampere. Den ene ligger på Vilsund Havn med fire pladser og drives af Sejlklubben, som indtægterne tilfalder. Den anden ligger i Thisted på Kystvejen med 5 pladser med parkering i maksimalt ét døgn, der er ikke El, vand og afløb, og parkeringen er gratis.

Retsgrundlag

Afhængig af, hvilke politiske beslutninger der er præference for, skal de respektere den gældende Kommuneplan og de enkelte lokalplaner. For håndhævelse af forskellige forbud mod parkering vil det være vejloven og færdselsloven, der er gældende.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At udvalget for Klima-, Miljø- og Teknik tager henvendelserne fra Hanstholm Camping og Krik Vig Camping til efterretning, og
 2. at udvalget drøfter, hvilken proces og tiltag de vil have iværksat.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2018, pkt. 149:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt, at sagen oversendes til Turistforeningen med henblik på en plan, som håndterer autocampere i Thisted Kommune, herunder placering af autocamperpladserne. Planen ønskes behandlet i relevante udvalg inden årets udgang.

Sagen genoptages

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har på mødet anledning til at drøfte, hvorledes det er muligt at komme videre, set i lyset af at der endnu ikke foreligger en plan fra Turistforeningen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 45:

Udsættes til beslutning på næste møde.

Thy Turistforening fremsender rapport "Autocampere i Thisted Kommune" med tilhørende bilag til udvalgenes drøftelser.

Fornyet høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 93:

Udvalget ønsker et oplæg fra Teknik og Erhverv på baggrund af det modtagne materiale.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. april 2019, pkt. 70:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning følges med den tilføjelse, at Teknik- og Erhvervs oplæg behandles på et fællesmøde mellem Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Sagen genoptages

Der afholdes fællesmøde med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. maj 2019 kl. 17.00 i mødelokale 4, Asylgade 22, Thisted.

Beslutning

Udsat.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00