10. apr 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

56. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

57. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Show Room Hanstholm blev drøftet i forhold til den videre proces. Udvalget forventer, at projektansøgeren konkretiserer projektet.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

58. Ansøgningskriterier for puljen til lokal udvikling under Lokalområdernes Udviklingsforum

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en godkendelse af ansøgningskriterierne til puljen under Lokalområdernes Udviklingsforum, der omhandler udvikling af lokalområder.

Redegørelse

Den 29. januar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen oprettelsen af Lokalområdernes Udviklingsforum, hvor medlemmerne blev direkte udpeget af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Samtidigt blev det godkendt, at der flyttes 500.000 kr. fra Medfinansieringspuljen over under Lokalområdernes Udviklingsforum, som er deltagende i at udvælge projekter, der kan støttes under puljen. Lokalområdernes Udviklingsforum indstiller udvalgte projekter til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets godkendelse. Kriterierne for at ansøge til puljen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Puljen har blandt andet til formål at understøtte byerne i Thisted Kommunes udvikling, så deres status som attraktive bosætningsbyer styrkes.

Lokalområdernes Udviklingsforum oprettes for at skabe en struktur omkring arbejdet med lokal udvikling og uddelingen af puljemidler. Derfor vil der fremadrettet blive oprettet et årshjul for arbejdet i Lokalområdernes Udviklingsforum.

Der er blevet afholdt informationsmøder for borgerforeninger og andre udviklingsgrupper, der arbejder med lokal udvikling omkring oprettelsen af Lokalområdernes Udviklingsforum. På disse møder blev der fremsagt ønske om, at kriterierne for ansøgninger blev udarbejdet af Lokalområdernes Udviklingsforum.

Vedlagte kriterier er udarbejdet på baggrund af ansøgningskriterier til Landdistriktspuljen i Thisted Kommune 2016.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. fra medfinansieringspuljen til puljen til Lokal Udvikling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller:

 1. At vedlagte ansøgningskriterier godkendes for 2019.
 2. At ansøgningskriterierne fra 2020 og fremadrettet indstilles af Lokalområdernes Udviklingsforum.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 4:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der sættes frist for de to ansøgningsrunder i marts og august.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at kriterierne omformuleres til en vejledning, som gør det nemmere for ansøger.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

59. Regnskab 2018 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2018 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

1. Regnskabsresultatet

Regnskab 2018 for Erhvervs- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område viser et samlet budget på 677,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 638,5 mio. kr.

I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 38,7 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var på Arbejdsmarked-overførselsindkomst med 36,9 mio. kr., Arbejdsmarked med 1,0 mio. kr. og Erhvervsfremme og turisme med 1,8 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 1,0 mio. kr. på Kulturområdet.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes primært en negativ tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet på 14 mio. kr., godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2018 i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. januar 2018 for udvalgets område.

Bemærkningerne til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

Bevilling Kultur

Nettoforbruget blev 1,0 mio. kr. højere end budgettet.

Nettotallet dækker bl.a. over merforbrug på projektet ”Menneske og Vind” med 0,9 mio. kr., Kulturrummet (Musikskolen, Biblioteket og Plantagehuset) med 0,8 mio. kr., og Besøgscenter Østerild 0,2 mio. kr.

I den modsatte retning trak tilskuddet til Nordvest Safari Thy-Mors med et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Thisted Kommune overtog i 2018 projektet "Menneske og Vind" fra Det Nordatlantiske Fyr. Projektet er fuldt ud finansieret af tilskud fra "Grøn Ordning" med 1,7 mio. kr. Der er i 2018 afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. i projektet, som refunderes af ”Grøn Ordning” efter projektets afslutning medio 2019.

I Kulturrummet er byggeprojektet afsluttet og de nybyggede/nyrenoverede lokaler blev indviet i starten af 2018. Kulturrummet har gennem projektperioden oparbejdet et merforbrug på 0,8 mio. kr., som forventes afviklet i forbindelse med overgangen til almindelig drift igen.

Kommunalbestyresen gav i 2018 en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til dækning af det forventede underskud i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af Fonden Nordvest Safari Thy-Mors til Thisted Kommune. Overdragelsen gennemføres primo 2019, hvorfor underskuddet først indfries i 2019.

Bevilling Erhvervsfremme og Turisme

Nettoforbruget blev 1,8 mio. kr. mindre end budgettet.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på ”Danish Ocean House” i Hanstholm, hvor der ikke blev afholdt de budgetterede udgifter på 1,1 mio. kr. Derudover var der på erhvervsudvikling et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes tilskud bevilliget i 2018, men endnu ikke er udbetalt. Derudover var der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på projekt ”Stærkere turismeudbytte – Nationalpark Thy/Cold Hawaii”.

I modsat retning trak et merforbrug på 0,6 mio. kr. på projektet ”Hawskoven, Hanstholm”. Projektet er 100% finansieret af Grøn Ordning og beløbet vil forventeligt tilgå kassen i 2019.

Bevilling Arbejdsmarked

Nettoforbruget blev 1,0 mio. kr. mindre end budgettet.

Dette skyldes hovedsageligt, at der har været færre forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud end forudsat i budgettet (4 mod 12).

Bevilling Arbejdsmarked - overførselsindkomst

Nettoforbruget blev 36,9 mio. kr. mindre end budgettet. Budgettet blev primo 2018 reduceret med 14 mio. kr., da det stod klart, at der ville blive et stort mindreforbrug på beskæftigelsesområdet.

Mindreforbruget kan opdeles på følgende områder: 11,7 mio. kr. vedrørende drifts- og aktiveringsudgifter, 9,0 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, 5,4 mio. kr. på førtidspensionsområdet, 4,7 mio. kr. på integrationsområdet, 3,2 mio. kr. på sygedagpengeområdet, 2,7 mio. kr. på fleksjobområdet samt 2,5 mio. kr. på kontant- og uddannelseshjælp.

I den modsatte retning trak merforbrug til ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 1,9 mio. kr. samt merforbrug til revalidering på 0,4 mio. kr.

Mindreforbruget på drifts- og aktiveringsudgifter skyldes primært, at der var færre ydelsesmodtagere.

Mindreforbruget på forsikrede ledige skyldes færre på såvel ydelse (396 mod 442) som i løntilskud (7 mod 18) end budgetteret. Budgettet på det forsikrede område var baseret på regeringens forudsætninger.

Mindreforbruget på førtidspension skyldes primært et lavere antal primo 2018 end budgetteret.

Mindreforbruget på integrationsområdet skyldes både færre nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og effekten af at den beskæftigelsesrettede integrationsindsats har bevirket, at flere er kommet i selvforsørgelse - enten i job eller i en SU-berettiget uddannelse. Der var budgetteret med 162 ydelsesmodtagere mod 149. Desuden blev resultattilskud for ordinær beskæftigelse og påbegyndt kompetencegivende uddannelse væsentlig større end budgetteret (123 mod 43). Budgettet på dette område var baseret på regeringens forudsætninger.

Mindreforbruget på sygedagpenge skyldes primært færre fuldtidspersoner end budgetteret (447 mod 455).

Mindreforbruget på fleksjobområdet skyldes primært forskydning mellem fleksjob efter ny ordning og fleksjob omfattet af overgangsordningen.

Mindreforbruget på kontant- og uddannelseshjælp skyldes færre kontanthjælpsmodtagere end budgetteret (371 mod 381) samt færre uddannelseshjælpsmodtagere end budgetteret (331 mod 341).

Merforbruget på ressource- og jobafklaringsforløb skyldes flere fuldtidspersoner end budgetteret (336 mod 330).

Merforbruget på revalidering skyldes flere fuldtidspersoner end budgetteret (78 mod 76).

Opfølgning på udgifter omfattet af Jobvækst Thy.

Samlet set blev budgettet for 2018 forlods reduceret med den forventede besparelse på 16,9 mio. kr. som følge af iværksættelse af Jobvækst Thy. Mindreforbruget på overførselsudgifter til målgrupper omfattet af Jobvækst Thy blev 12,2 mio. kr. større end budgetteret. Den gunstige udvikling skyldes, at vi i stadigt højere grad ser effekten af satsningen med Jobvækst Thy og de principper, der ligger til grund herfor. Dertil kommer, at konjunkturudviklingen sætter ekstra gang i effekten af Jobvækst Thy, idet arbejdsmarkedet er klar til at aftage flere nye medarbejdere, såfremt disse har de rette kompetencer.

2. Redegørelser om over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 overførsel af en del af 2018-regnskabets over- og underskud til 2019. Sagen fulgte kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfattede derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler var undtaget for overførslen.

For udvalgtes område er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. omfattet af reglen om overførsel.

Overførselsreglerne indebærer, at der maximalt må oparbejdes et overskud/underskud på 5 % af det oprindelig udgiftsbudget. De maximale grænser gælder for det enkelte budgetansvarsområde inden for det enkelte aktivitetsområde.

Overskud over 5% overføres ikke. Underskud over 5% overføres fuldt ud. I begge tilfælde skal den budgetansvarlige redegøre for baggrunden for de særlige større overskud /underskud.

Regnskabsresultatet for 2018 betyder, at ingen budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for overskud/underskud over 5%.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

60. Ungestrategi

Udskriv

Sagstema

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har oversendt udkast til ungestrategi til politisk behandling og vedtagelse.

Redegørelse

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har haft som formål at koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen fra 16 til 30 år. Udvalget har valgt at opfylde sit formål ved at udarbejde et udkast til en ungestrategi for unge 16 til 30 årige i Thisted Kommune. Udvalget har i efteråret 2018 arbejdet med strategien og besluttede den 9. januar 2019, at oversende udkastet til ungestrategi til politisk behandling. Idet udvalget refererer til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, har § 17, stk. 4 udvalget udtrykt ønske om, at udkastet til ungestrategi behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, før det forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Udkast til ungestrategi er vedhæftet sagen.

Idet ungeindsatsen varetages bredt af mange aktører, foreslår forvaltningen, at forslaget til strategi sendes i høring bredt før endelig vedtagelse, så det sikres, at en endelig ungestrategi har bedst muligt ejerskab fra alle aktører.

Dette sendes til høring hos følgende:

 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie
 • Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted
 • Lokal-MED Campus 10
 • Lokal-MED UU
 • EUC Nordvest
 • Thy-Mors HF & VUC
 • Thisted Gymnasium
 • SOSU Skive, Thisted og Viborg
 • UCN
 • FGU bestyrelsen Thisted, Mors, Jammerbugt
 • Thy Produktionsskole

Høringsperioden vil være fra fredag den 8. februar 2019 til og med torsdag den 28. marts 2019.

Efter modtagelse af høringssvar fremsender Børne- og Familieforvaltningen sammen med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den endelige ungestrategi til drøftelse i følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019
 • Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter ungestrategien med eventuelle bemærkninger fra de øvrige udvalg på mødet den 10. april 2019 med henblik på videresendelse til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 18. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Område-MED Skoler den 19. marts 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Handicaprådet - høring - den 27. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til ungestrategi og kommer med anbefalinger til udkast til ungestrategi.
 2. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler proces for vedtagelse af ungestrategi.
 3. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter og sender udkast til ungestrategi i høring jf. foreslået procesplan.
 4. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget efter endt høring drøfter revideret udkast til ungestrategi jf. foreslået procesplan.
 5. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget efter endt høring oversender revideret udkast til ungestrategi til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 6. Kommunalbestyrelsen beslutter revideret ungestrategi for Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 11, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

Udvalget anbefaler, at strategien sendes i høring. Udvalget ser frem til at se høringssvar ved næste behandling af strategien.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt med den bemærkning at Skoleledergruppen samt Thy Erhvervsforum suppleres som høringsparter.

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 18. februar 2019, pkt. 4:

Ungestrategien er drøftet.

Afbud: Henriette Christensen

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 5:

Område-MED anbefaler desuden, at der skal være et særlig fokus på overgange mellem de 15-18 årige.

Forud for endelig behandling, ønsker medarbejdersiden at punkterne behandles i MED-systemet.

Område-MED Skoler, 19. marts 2019, pkt. 5:

Strategien er drøftet og taget til efterretning.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 4:

Område-MED Handicap og Psykiatri har drøftet følgende:

Undring over ikke at have været inddraget i processen omkring udarbejdelse af ungestrategien.

Handicap- og Psykiatriafdelingen har kompetencerne og erfaringen med at arbejde udviklingsorienteret med psykisk sårbare/syge unge. Denne ekspertise er ikke sat i spil.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at tværsektoriel koordinering forudsætter, at der er fornødne ressourcer til stede i de sektorer, som forventes at bidrage med indsatser.

Det er vigtigt, at sociale indsatser understøttes af beskæftigelsesrettede indsatser lige så vel som det modsatte.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Handicaprådet, 27. marts 2019, pkt. 5:

Handicaporganisationerne undrer sig over, at STU ikke er omtalt i strategien. I det hele taget, at borgere med handicap ikke er omtalt – blinde og andre har også behov for uddannelse og beskæftigelse. Gør opmærksom på betydningen af, at borgernes behov udredes, også løbende, hvis situationen ændres, eller der vurderes at være behov herfor.

Handicaporganisationerne håber, at ovenstående opmærksomhedspunkter indarbejdes i kommende handleplaner.

Handicaporganisationerne kan i øvrigt tilslutte sig ungestrategien.

Fraværende i Handicaprådet - 27. marts 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen

Ny indstilling på baggrund af høringssvar:

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på baggrund af de modtagne høringssvar, at:

 1. Strategiens fokus på flere unge til erhvervsuddannelserne fastholdes, da Thisted Kommunes erhvervsstruktur tilsiger et behov for flere unge på erhvervsuddannelserne end de fastsatte nationale mål.
 2. Det fastholdes, at der i ungestrategien ikke skrives særligt om handicappede unge, fordi strategien omfatter alle unge under 30 år, herunder også handicappede unge, jf. beskrivelse på strategiens side 5 ”Kort introduktion til strategiens område”.
 3. Der ikke ændres i den eksisterende Ungestrategi, men at forslag til supplerende indhold drøftes i de arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med implementering af ungestrategien.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 73:

Ad 1.

Udvalget indstiller en anden vægtning i forhold til erhvervsuddannelser mere i overensstemmelse med høringssvarene, herunder at det er lige så væsentligt, at unge har tilgang til gymnasiale uddannelser, hvis dette er ønskerne.

Ad 2.

Indstilles til godkendelse, men har dog et særligt fokus på, at det er væsentligt, at der nuanceres i tilgangen til den enkelte unge, som har behov for hjælp.

Ad 3.

Udvalget indstiller, at der tilføjes følgende i ungestrategien:

Under overskriften: Udfordringer på erhvervs- og ungeområdet i Thisted Kommune:

Udvalget ønsker tilføjet, at der er udfordringer med rekruttering på hele sundhedsområdet og på det tekniske område såsom ingeniører etc.

Udvalget ønsker tillige at se implementeringsplan for ungestrategi samt løbende følge implementeringen.

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 53:

Indstilles til godkendelse, idet det forudsættes at punkt 3 tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar.

Beslutning

Børne- og Familieudvalgets indstilling af 9. april 2019 følges.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

61. Renovering af Thisted Musikteater

Udskriv

Sagstema

Bestyrelsen for Thisted Musikteater søger midler til renovering og forbedring af Musikteatret.

Redegørelse

Bestyrelsen for Thisted Musikteater ønsker at udvikle huset, således at det fortsat kan danne ramme om en bred vifte af kulturbegivenheder og andre arrangementer. Musikteatret ønsker at bidrage til den udvikling, som allerede er i gang med at udvikle Thy og Thisted kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde i.

Musikteatret har 80-100 arrangementer om året:

Afholdte i 2018:

 • 3 Kor koncerter
 • 6 Møder - generalforsamlinger
 • 6 Teaterforestillinger
 • 6 Stand-up shows
 • 7 Andet (Slagerparade, DR, Modeshow, Banko, Julebal)
 • 9 Fester med offentlig adgang
 • 9 Klassiske koncerter
 • 9 Foredrag
 • 12 Private fester
 • 13 Rytmiske koncerter

I alt 80 arrangementer.

Set over tid - på 5 år, er der færre teaterforestillinger, kor og klassiske koncerter.

Antallet af rytmiske koncerter vokser, også når man ser ind i 2019.

Budgettet for Musikteateret er på ca. 1 mio. kr. årligt. Indtægterne stammer fra tilskud fra Thisted Kommune på ca. 500.000 kr. og egen indtjening for resten. Der er samlet set ansat, hvad der svarer til 0,8 stilling til at drive og vedligeholde huset. Musikteatret har en kapital på 160.000 kr.

Der er gennem de seneste år gennemført diverse vedligeholdelsesopgaver over driftsbudgettet, herunder vinduesudskiftninger og andet vedrørende klimaskærmen.

Huset bliver brugt meget og er flere steder slidt, og enkelte steder bærer det tydeligt præg af at være af ældre dato. Det bevirker, at en del arbejdsgange er meget tunge, og der kan være betænkeligheder ved sikkerheden omkring ind- og udlastning af grej og sceneteknik.

Der forventes skrappere myndighedskrav til sikkerheden på scenen i de kommende år.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet dette forslag med fire delprojekter, der hver især og samlet vil forbedre forholdene i huset, både for ansatte og brugere af det:

 • Udvendig vedligeholdelse af scenetårnet, der vil sikre tårnet en levetid på yderligere 15-20 år.
 • Nye krav til sikkerhed på scenen peger på udskiftning af hejseværk, som er utidssvarende.
 • Adgangsforholdene til scenen ude fra gadeniveau er ikke lavet til de større og større læs, som teatrene og musikerne bringer med. Det kræver en ombygning/tilbygning med bl.a. en rampe og en stor vareelevator.
 • Lys- og lydforholdene i salen ønskes ændret, så salen kan leve op til de krav og forhold, der er ved koncerter og lignende, hvor der kommer op til 500 gæster.

Disse projekter er dyrere og mere omfattende, end Musikteatret selv magter økonomisk og arbejdsmæssigt.

Bestyrelsen har opdelt det samlede projekt i fire delområder med henblik på, at det samlede projekt kan virkeliggøres over 2-4 år.

Projekterne er nærmere defineret og illustreret i vedhæftede bilag.

Lys og Lydforholdene skal også forbedres. Der vil koste 285.000 kr. Det forsøges dækket gennem fonde.

Det er helt centralt, at sceneadgangen forbedres. Det skyldes arbejdsmiljøforholdene omkring ramper ved trapperne og, at den eksisterende elevator til scenen er meget nedslidt.

Der er kunstnere, der ikke vil optræde på Musikteatret på grund af de uhensigtsmæssige adgangsforhold til scenen.

Hvis huset bliver renoveret som beskrevet, er det forventeligt, at der vil komme mere aktivitet i huset, da det så bliver et scenerum, som lever op til dagens standard.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Musikteatret søger om:

Renovering af scenetårn

738.450 kr.

Scenen

1.120.500 kr.

Sceneadgang

3.962.400 kr.

I alt

5.821.350 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, da der ikke på Kultur- og Fritidsområdet er anlægsmidler, der kan anvendes til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt beløbet skal søges optaget på anlægsbudgettet i 2020 eller i overslagsårene.

Beslutning

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

62. Ansøgning om støtte til Den Kgl. Ballet i Nationalpark Thy i 2020

Udskriv

Sagstema

Foreningen "Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy 2014" ansøger om 50.000 kr. til et nyt besøg i juni 2020.

Redegørelse

Foreningen Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy 2014 er oprettet med henblik på at formidle ballet af høj kvalitet for kommunens borgere samt forene natur og kultur. Ultimo 2018 er foreningen blevet kontaktet af Den Kongelige Ballet, som gerne vil gæste Thy igen. Den Kongelige Ballet har været glad for scenen i Thy og bruger optagelser fra 2014 i deres eget markedsføringsmateriale.

Sommerballetten i 2014 har været et stort tilløbsstykke med skønsmæssigt over 3.000 publikummer med gæster fra hele Nord- og Vestjylland. Det særlige ved Den Kongelige Ballets sommerturne er, at der ikke må opkræves entré. Alle er velkomne. Foreningen oplyser, at sommerballetten i 2014 har været besøgt af mange forskellige målgrupper, og foreningen fremhæver, at særligt også børnefamilier har benyttet sig af muligheden for at se ballet.

Arbejdet før, under og efter balletten udføres af frivillig og ulønnet arbejdskraft. Derudover har foreningen allieret sig med lokale kræfter om markedsføringen af sommerballetten, herunder Nationalpark Thy og Turistforeningen Thy.

Hvis arrangementet aflyses på grund af dårligt vejr, har man i kontrakten aftalt, at Den Kongelige Ballet frafalder sit honorar for 2020 og tilbyder en ny forestilling i 2021.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at Den Kongelige Ballets sommerturne er et spændende initiativ med henblik på at blande finkultur og natur samt at give adgang til en større målgruppe, end den der traditionelt går til ballet. Afdelingen anbefaler på denne baggrund at støtte et fornyet besøg af Den Kongelige Ballet i Thy.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen arbejder med et budget på 150.000 kr., som tager udgangspunkt i erfaringerne med udgifterne til Sommerballetten i 2014:

Udgifter

Den Kongelige Ballet - honorar

93.750 kr.

Naturstyrelsen - leje af plads mm. ved Nors Sø

10.000 kr.

Affaldshåndtering

8.000 kr.

EL, toiletvogne og diverse samt uforudsete udgifter

25.000 kr.

Forplejning til Hjemmeværnet, de frivillige og danserne efter forestillingen

13.250 kr.

Udgifter i alt

150.000 kr.

Den Kongelige Ballet afholder alle udgifter til annoncer og reklamer samt udgifter til hotelophold med forplejning og udgifter i forbindelse med opsætning af scene og lyd.

Foreningen har et overskud fra 2014 på ca. 23.000 kr. og forventer at dække de resterende udgifter med ekstern finansiering, hvor Thisted Kommune ansøges om 50.000 kr.

I 2014 formåede foreningen at finansiere Den Kongelig Ballets besøg med eksterne midler og blev af Thisted Kommune støttet med en underskudsgaranti op til 10.000 kr., som ikke kom til udbetaling.

Forvaltningen anbefaler at støtte med det fulde beløb fra kulturområdet i 2020.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Thisted Kommune støtter også Verdensballettens besøg i Agger i 2019.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller at støtte Foreningen "Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy 2014" med 50.000 kr. til Den Kongelig Ballets Sommerballet i 2020 under forudsætning af, at foreningen bruger "Følg din Natur" kampagne synlig i forbindelse med arrangementet.

Beslutning

Godkendt idet tilskuddet øremærkes til medfinansiering af honorar.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

63. Kulturforeningen Sjørring Sø ansøger om tilskud til årets friluftspil om kaptajn Jagd's levned

Udskriv

Sagstema

Kulturforeningen Sjørring Sø ansøger om 30.000 kr. til opføring af årets friluftspil på Egebaksande "Kulsoens beretning om Kaptajn Jagd".

Redegørelse

Foreningen Kulturforeningen Sjørring Sø er klar med et nyt amatørteaterstykke på Egebaksande om Kaptajn Jagd's levetid med titlen "Kulsoens beretning om Kaptajn Jagd". Spillet tager traditionen tro udgangspunkt i en lokal historie, hvor Kaptajn Jagds hverdagsliv i Thy med dets op- og nedture fortælles. Stykket har premiere onsdag den 19. juni 2019 og slutter søndag den 23. juni 2019. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Foreningen arrangerer et nyt friluftsspil hvert andet år med årets spil som den 7. i rækken. Det skal nævnes, at foreningen tidligere har været aktiv på herregården Rosvang under navnet Kulturforeningen Rosvang. En vigtig hjørnesten i foreningens arbejde er de frivillige kræfter, der medvirker i planlægningen og afviklingen. Derudover samarbejder foreningen med andre lokale foreninger og organisationer.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at Kulturforeningen Sjørrings Søs friluftsteater er et velintegreret tiltag blandt kommunens mangfoldige amatørteaterkultur, som oplever stor lokal opbakning på tværs af generationer og samarbejdspartnere. Afdelingen anbefaler derfor at støtte årets forestilling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Forestillingen har et udgiftsbudget på i alt 175.000 kr. (Se bilag, side 2).

Udgifterne forventes dækket gennem medlemskontingent, entrébilletter og eksterne tilskud, hvor Thisted Kommune ansøges om 30.000 kr.

Foreningen blev støttet med 25.000 kr. i 2017.

Foreningen har en egenkapital på ca. 125.000 kr.

Under hensyntagen til foreningens egenkapital og tilskudskontoens samlede midler anbefaler forvaltningen at støtte med en underskudsgaranti op til 25.000 kr., som anvises fra tilskudskontoen i 2019.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Kulturforeningen Sjørring Sø støttes med en underskudsgaranti op til 25.000 kr., som anvises fra tilskudskontoen for 2019.

Beslutning

Der gives en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

64. Nyt fra Kulturrummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet.

Redegørelse

Maden mellem os – fællesspisning i Madværkstedet sammen med Biblioteket i Thy, Folkebevægelsen mod ensomhed og DR den 25. april 2019
Danmark spiser sammen er en kampagne Danmarks Biblioteker og Folkebevægelsen mod ensomhed kører for 4. år i træk.
Målet med fællesspisninger er, at gøre opmærksom på ensomhed som et problem, vi sammen kan løse og at give gæsterne en konkret oplevelse med at møde nye mennesker. Måltidet præsenteres således som en anledning til at indgå i nye relationer og skabe venskaber.

I år har DR sluttet sig til i forbindelse med TV-programmet ”Den store Maddyst” og her deltager en familie fra Thy.

Madværkstedet og Biblioteket i Thy har grebet konceptet. Familien fra TV-programmet vil sammen med en række frivillige fra vores lokale foreninger, som er med i Folkebevægelsen mod ensomhed, være vært for en hyggelig fællesspisning i Madværkstedet.

Collagehimlen – fernisering på Billedskolen og Forfatterskolens projekt den 7. maj 2019
KulturRummet afholder fernisering på skoleprojektet Collagehimlen.
Mere end 250 børn og unge fra kommunens folkeskoler og friskoler har været i Collagehimlen med vores kunstnere fra Billedskolen og Forfatterskolen.
Her har de omdannet kunsthistoriske portrætter og selvportrætter samt litteraturhistoriske digte til helt nye udtryk.
Resultatet er blevet et himmelrige af svævende personligheder og svimlende poesi, som udstilles i Kultursalen på Musikskolen.

Nordvestjysk Pigekor deltager i ferniseringen med en lille koncert.

Projektet er støttet af Børns møde med Kunsten.

Dagplejernes Dag den 8. maj 2019
KulturRummet deltager i Dagplejernes Dag den 8. maj både i Bedsted Hallen og på Storetorv i Thisted, hvor medarbejdere fra Biblioteket i Thy og Musikskolen vil lave løjer, leg og musik, rim og remser.
Bogbussen danner kulissen på Storetorv.

Talentfestival den 10. maj 2019
Spillestedet Thy og Musikskolen i Thy afholder Talentfestival i samarbejde med URT, Thy Music Collective og Alive.
Festivalen er et bud på, hvordan flere kulturaktører med musik som omdrejningspunkt samarbejder om at styrke talentfødekæden i Thy – fra musikskole-bands over upcoming amatørbands til etablerede kunstnere.

I løbet af eftermiddagen vil der på scenen i Christiansgave være koncert med både elever fra Musikskolen og de bands, som har tilmeldt sig.

Et af de tilmeldte bands vinder et spillejob på Thy Rock og Alive.

Aftenen slutter af med en koncert i URT, der fejrer 25 års jubilæum.

Thy til Kultur 15. – 21. juni 2019

Et nyt koncept er ved at finde sin form: En slags festival kombineret med åbent hus, projekter og ferniseringer. KulturRummet har taget initiativ til at samle mangeartede kulturoplevelser i en palette af oplevelser under titlen

Thy til Kultur.

Thy til Kultur åbnes lørdag den 15. juni med aktiviteter for alle aldre i og omkring Christiansgave. Her vil være alt fra korworkshop, litteraturbingo, koncerter og aktivitetsløb m.m.
Madværkstedet holder åbent hele dagen, og URT åbner dørene og fylder gårdhaven med hygge.
Et par unge fra URT er konferenciers og vil guide publikum sikkert igennem dagen fra scenen i byparken.

I løbet af ugen vil der være mulighed for at opleve et koncentrat af noget af det, KulturRummet arbejder med året rundt. Der vil være koncerter, foredrag og madoplevelser men også nye aktiviteter og projekter.

Det er dog slet ikke tanken, at det er KulturRummet selv, som skal stå for det hele. Derfor ligger der en åben invitation hos alle kulturaktører, ildsjæle og foreninger i Thisted Kommune om at koble sig på kulturugen og være med til at gøre den til noget ganske særligt for thyboerne.

Flere har allerede meldt sig under fanerne, og der vil blandt andet være fællesspisning i Madværkstedet sammen med Alive med foredrag om at være ung festivalentrepenør, madfristelser fra andre lande, et yogatilbud i samarbejde med Thisted Gymnastik- og Idrætskultur (TGI) og udstilling ved Hanstholm Art Space.

I løbet af ugen vil KulturRummets projekt "Flaskepost til Fremtiden" afvikles.
Her sender 100 skoleelever personlige breve forsejlet som flaskeposter. Først i år 2119 kan kommende elever åbne dem og få et indblik i hverdagens tanker og håb for fremtiden anno 2019.
Projektet afvikles i samarbejde med Museum Thy, Thisted Bryghus, Foreningen Norden og Nordea-fonden.

Ugen sluttes af med en festlig reception fredag den 21. juni 2019 med Kulturelt Samråds uddeling af Thisted Kommunes Kulturpris i Kultursalen på Musikskolen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs,- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker et årligt møde med lederen af KulturRummet.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

65. Aftale om ændringer på scenekunstområdet

Udskriv

Sagstema

Aftale om ændring af tilskud på scenekunstområdet.

Redegørelse

Den 20. marts 2019 er der indgået aftale mellem alle folketingets partier undtagen Enhedslisten og Alternativet om ændring af tilskud på scenekunstområdet.

Kort resume af aftalen:

1. Styrkelse af tre teatre i Jylland

Fredericia Teater, Randers Egnsteater og Vendsyssel Teater styrkes samlet set med 10,5 mio. kr. permanent.

Teatrene omdannes fra egnsteatre og får egne bevillinger på finansloven i henhold til scenekunstlovens § 5, om teatre med særlige opgaver.

Hvilken status teatrene får, når de ikke længere er egnsteatre, er ikke udmeldt.

2. 4-årige udviklingstilskud til egnsteatre m.fl.

Baggrunden for denne del af aftalen er, at nogle teatre fik tilskud fra amterne, og da de blev nedlagt, blev disse teatre lovet et tilsvarende tilskud fra staten hvert år.

Det betyder, at der er teatre, som ikke får dette tilskud, for eksempel hvis de er nye.

Thy teater får et mindre beløb på ca. 100.000 kr., fordi Thy Teater ved amternes nedlæggelse var et lille teater, der lå i Hanstholm Kommune.
Det ekstra tilskud i årene 2019 -2022 gives for at ligestille Thy Teater med andre teatre, som stadig får "amts-penge".

Baggrunden for tilskuddet er et ønske om at styrke egnsteatrene samlet set og i en periode give dem mulighed for at iværksætte og afprøve nye tiltag.

Det betyder et ekstra tilskud til Thy teater på 1,25 mio. kr. i perioden 2019-2022.

3. Opblødning af krav til egnsteatre

Partierne vil stemme for en lovændring, som løsner på kravene til, hvilke produktioner egnsteatre kan medregne i det lovpligtige krav om to årlige egenproduktioner.

Koproduktioner med andre teatre og forestillinger produceret af et mindre kompagni, som huses i egnsteatret over flere år, vil fremadrettet tælle med som egenproduktioner.

Ændringen vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Ændringen får virkning for indgåelse af egnsteateraftaler fra 2020.

4. Det Københavnske Teatersamarbejde

Bevillingen til Det Københavnske Teatersamarbejde reduceres derfor med 1,5 mio. kr. i forbindelse med finansloven 2020.

5. Refusionsudvalget vedrørende børneteater og opsøgende teater.

Refusionsudvalget vedrørende børneteater og opsøgende teater nedlægges. Refusionsudvalget godkender forestillinger til refusion ved 4 årlige fremvisninger (show-cases).

Opgaven med refusionsgodkendelse flyttes, så den foregår i regi af Statens Kunstfond. Der foretages udelukkende en administrativ ændring af godkendelsesproceduren.

Godkendelsen sker fortsat på samme indholdsmæssige vilkår mht. kriterier for, at en forestilling kan opnå godkendelse.

6. Fjernelse af overlap mellem Børneteaterrefusionsordningen og Formidlingsordningen vedrørende enkeltbilletter

Der er enighed om at forenkle Refusionsordningen til børneteater og opsøgende teater, således at der fremover ikke vil være mulighed for at opnå refusion af køb af enkeltbilletter. Derved fjernes risikoen for, at der ydes dobbelt statsstøtte til billetter solgt med rabat til kommuner. Der ydes fremover kun tilskud til enkeltbilletter fra Formidlingsordningen.

7. Reduktion af formidlingsordningen

Formidlingsordningen er et tilskud pr. billet der sælges. Tilskuddet skal bruges til at nedsætte billetprisen. Der sker en reduktion af formidlingsordningen på 16,6 % svarende til 9,0 mio. kr., fuldt indfaset i 2023. Reduktionen berører kun formidlingsordningens puljer til de producerende teatre - derfor rammes Thisted Teaterkreds ikke. Derudover vil reduktionen ikke ramme børne- og ungebilletter.

Thy Teater er et producerende teater, og vil blive ramt af ordningen, men teatret får langt de fleste penge fra formidlingsordningen via salg af børne- og ungebilletter.

Det samlede tilskud til Thy Teater fra ordningen var i 2018 ca. 500.0000 kr. Det er ikke klart, hvor meget dette beløb vil blive mindre i 2023, når ordningen er helt indfaset.

Retsgrundlag

Egnsteaterloven

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være ikke økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Billetpriserne for voksne brugere af teatret kan stige, da formidlingsordningen bliver reduceret.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

66. Orientering om Thisted Kommunes Kulturpris 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om årets kulturprisuddeling, som finder sted den 21. juni 2019.

Redegørelse

I år afholdes Thisted Kommunes Kulturprisuddeling for 8. gang. Kulturprisuddelingen foregår i år som afslutning på kulturugen "Thy til Kultur" fredag den 21. juni 2019.

Thisted Kommunes Kulturpris går til en forening, institution eller aktør, som har ydet en fremragende indsats. Prismodtageren udvælges efter nedenstående kriterier:

 • Modtageren har ydet en fremragende amatør- eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
 • Har fremmet og synliggjort kulturelle aktiviteter i Thisted Kommune.
 • Udvist kulturelt mod og nytænkning.
 • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Kulturprisen uddeles i samarbejde mellem Thisted Kommune og Kulturelt Samråd i Thisted Kommune og arbejdet med at finde årets modtager af Kulturprisen er sat i gang. Alle borgere kan indtil den 15. maj 2019 indstille kandidater til Kulturprisen 2019.

Kandidaten udvælges af en dommerkomité bestående af 2 repræsentanter for Kulturelt Samråd, udvalgsformanden for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, forvaltningsdirektøren for Børne- og Familieforvaltningen samt Kultur- og Fritidschefen.

Forvaltningen indsamler forslagene, hvorefter dommerkomitéen foretager nominering/nomineringer. Prisuddelingen afholdes den 21. juni 2019 i Kultursalen, Musikskole i Thy.

Der annonceres i relevante medier.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune og Kulturelt Samråd deler udgifterne til prisuddelingen ligesom i det forgangne år.

Thisted Kommunes udgifter holdes inden for tidligere års budgetramme med udgifter til max. 15.000 kr., som anvises fra tilskudskontoen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Kulturprisen bliver i år uddelt i nye rammer, idet prisuddelingen bliver afholdt som afslutning på kulturugen "Thy til Kultur". Selve uddelingsceremonien afholdes i Kultursalen, Musikskole i Thy og i samarbejde med KulturRummet, herunder Madværkstedet Thy.

Samarbejdet med Kulturelt Samråd fortsætter uændret.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

67. Erhvervsstrategi 2019-22

Udskriv

Sagstema

Erhvervsstrategi for de næste fire år skal vedtages.

Redegørelse

Forslag til en ny erhvervsstrategi, som følger op på Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2018, er nu på vej. Strategien følger op på de tre første målsætninger i denne politik.

Erhvervsstrategien samler alle temaer og indsatser omkring erhvervsudvikling i bred forstand, herunder turisme.

De hovedudførende parter på erhvervsstrategien er Thisted Kommunes afdeling for Erhverv samt Thy Erhvervsforum.

Processen har været en præsentation og workshop omkring en række erhvervspolitiske temaer på et møde for kommunens erhvervsliv i december 2018, fulgt af dialogmøder med en række erhvervsorganisationer.

Herefter blev et tidligt udkast præsenteret for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i februar 2019, og et tilrettet forslag præsenteret på et høringsmøde for erhvervsorganisationerne i Business Thy-samarbejdet.

På baggrund af bemærkninger foreligger nu et tilrettet forslag til Erhvervsstrategi 2019-22.

Retsgrundlag

Ny erhvervsfremmelov § 14 som indrammer kommunernes kompetence på området.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Høring fra 13. marts til 27. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019(Til efterretning)

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Erhvervsstrategi 2019-22 godkendes og sendes i høring i 14 dage.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs,- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 52:

Godkendt med enkelte justeringer.

Genoptagelse af sag:

Erhvervsstrategien har været i høring til og med 27. marts 2019.

Der er indkommet høringssvar fra Thy Erhvervsforum og DI Thy-Mors. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forslaget til erhvervsstrategi har endvidere været præsenteret for erhvervslivet på et Business Breakfast-møde den 26. marts, dog uden det gav anledning til ændringsforslag.

På baggrund af høringssvarene er der foretaget enkelte mindre justeringer og tilføjelser.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at revideret Erhvervsstrategi 2019-22 godkendes.

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker

Beslutning

Godkendt med mindre justeringer.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

68. Stafet for Livet ansøger om støtte

Udskriv

Sagstema

Stafet for Livet 2019 ansøger Thisted Kommune om støtte på 40.000 kr.

Redegørelse

Stafet for Livet afholdes for femte år i træk i Thisted Kommune. I 2018 deltog der 71 fightere, 23 hold, 865 deltagere i stafetten samt 420 deltagere i en lysceremoni plus tilskuere. Dette er en nedgang i antallet i forhold til 2017, og man har derfor sat tiltag i gang, som skal vende udviklingen. Man har indgået et samarbejde med folkeskolerne og privatskolernes 5. årgange om en plakatkonkurrence.

Overskuddet i 2018 blev på 445.000 kr. hvoraf 10% af dette går til Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Thisted. Penge som vil blive brugt lokalt til kræftramte og deres pårørende.

Stafet for Livet er som tidligere et 24 timers løb, som sætter fokus på alle kræftramte i Danmark. Eventen afholdes den 25. og 26. maj ved Thy Hallen og Thisted Gymnasium. Det er et event, som støtter op om alle kræftramte og deres pårørende, samt mindes dem der tabte kampen.

Stafet for Livet blev sidste år afholdt i 73 kommuner landet over. Eventen bæres af frivillige kræfter, og på nuværende tidspunkt er der 24 personer involveret i eventen i Thisted Kommune, samt man forventer omkring 125 frivillige på dagene, hvor staffen afholdes.

Stafet for Livet 2019 søger støtte hos Thisted Kommune, da man starter eventen op helt uden økonomi. Midlerne vil gå til indkøb af rekvisitter, herunder leje af telte, borde, stole m.m.

Markedsføring

For midlerne tilbydes Thisted Kommune PR i form af:

 • De vil gerne låne 5 store flag med Thisted Kommunes logo, som opsættes forskellige steder.
 • Thisted Kommunes logo vil blive vist på digitale tavler over sponsorer samt på hjemmeside.
 • Derudover vil Thisted Kommune blive nævnt i diverse pressemeddelelser.

Forvaltningens vurdering

i forhold til markedsføringen af Thisted Kommune til denne type af events, er det begrænset, hvor megen omtale Thisted Kommune vil få i forhold til turister og tilflyttere, da dette er et lokalt event mest for lokale borgere.

Stafet for Livet søger om en støtte på 40.000 kr. i 2019. De er tidligere i både 2017 og 2018 blevet tildelt 20.000 kr. fra henholdsvis puljen for markedsføring og analyse i 2017 og puljen for sportevents i 2018.

I 2019 er der på nuværende tidspunkt ikke flere frie midler på puljen for sportevents og på puljen for markedsføring og analyse resterer der ca. 70.000 kr. til hele 2019.

På baggrund af den begrænsede markedsføringsværdi i forhold til turister og tilflyttere samt de meget begrænsede midler til markedsføring og analyse til resten af 2019, anbefales det at der ikke tildeles støtte til Stafet for Livet i 2019.

Retsgrundlag

Ifølge bekendtgørelse om lov af erhvervsfremme §13.

Økonomiske konsekvenser

Eventen vil kunne støttes på puljen for markedsføring og analyse, hvor der står ca. 70.000 kr., men støtte anbefales ikke.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Teknisk og Erhverv indstiller, at der ikke tildeles støtte til Stafet for Livet i 2019.

Beslutning

Erhvervs,- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget anerkender det store engagement i sagen men imødekommer ikke ansøgningen, idet de tidligere års tilskud betragtes som støtte til opstart.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

69. Helshagevej 53, Hanstholm - resultat af dialogproces

Udskriv

Sagstema

Resultat af dialogproces gennemført i efteråret 2018 samt drøftelse af den fremadrettede proces for anvendelse af ejendommen Helshagevej 53 i Hanstholm.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. september 2018 at gennemføre en åben debatproces om fremtidig anvendelse af ejendommen Helshagevej 53 i Hanstholm. Udgangspunktet var udvalgets behandling af sagen på mødet den 11. juni 2018, hvor et flertal af udvalget besluttede, at der arbejdes videre med projektudvikling af et hus til kultur og natur, hvilket også er tiltrådt af Kommunalbestyrelsen.

Teknik og Erhverv oprettede en hjemmeside med fakta omkring ejendommen og opfordrede til indsendelse af idéer og forslag. Derudover er der opsamlet bemærkninger på kommunens Facebook side. Dialogprocessen er gennemført i oktober/november 2018.

De indkomne bemærkninger fremgår i uddrag af bilag A, hvor de er tematiserede ud fra de anvendelser, der foreslås. Bilag B viser emner med mest fokus, hvilket drejer sig om noget, der bidrager til kultur, fællesskab og turisme. Selve funktionen er der flere forskellige forslag til heriblandt erhverv, rekreativt areal, restauration, musik og udstillinger.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. juni 2018, at ejendommen nedrives og derfor ses bort fra forslag om bevaring og restaurering af bygningen. Derudover indgår forslag om beboelse heller ikke i de kommende overvejelser, da der vil være miljøkonflikter i forhold til havnen.

Evaluering af dialogform i forhold til borgerinddragelse

På mødet den 3. september 2018 blev det besluttet, at den uformelle dialogform - herunder brugen af Facebook - evalueres med henblik på anvendelse i andre kommende sager.

Fordelene er primært:

 • Stort lokalt engagement, hvilket fremgår af de bemærkninger vi har modtaget
 • Input fra borgere vi normalt ikke hører fra, hvilket primært relaterer sig til Facebook, hvor opslaget fik 16.400 visninger og 55 likes.

Ulemperne er primært:

 • Vanskeligheder for borgerne med at skelne den uformelle dialogform fra en debatfase i lovgivningsmæssig forstand
 • Ingen udløbsdato på opslag på Facebook og borgerne derfor kan have en forventning om, at deres bemærkninger indgår, uanset hvornår de er slået op.

Derudover er det en relativ ressourcekrævende dialogform blandt andet etablering af hjemmeside, opsamling af inputs og formidling af, hvad der kom ud af processen.

Teknik og Erhverv anbefaler, at dialogformen bruges i tilfælde, hvor man politisk ønsker en hel åben dialogfase i forhold til udviklingsprojekter i kommunen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At den videre proces for anvendelse af Helshagevej 53 drøftes, og
 1. at evalueringen af dialogformen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 57:

Ad 1: Anvendelse af Helshagevej 53 oversendes til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Ad 2: Tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Børne- og Familieforvaltningen arbejder videre med sagen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

70. Autocampere i Thy

Udskriv

Sagstema

Til udvalgets drøftelse: Hvorledes vil Thisted Kommune nu og i fremtiden forholde sig til autocampere, der kommer på besøg i Thy?

Redegørelse

Thisted Kommune er i sommeren 2018 i flere omgange blevet kontaktet af ejerne af Hanstholm Camping og Krik Vig Camping. Begge henvendelser drejer sig om, at campingpladserne føler sig truet på deres eksistens, fordi Thisted Kommune ikke gør nok for at presse autocamperne ind på de etablerede campingpladser.

I dag er der parkering forbudt i tidsrummet kl. 24-06 på en lang række lokaliteter i Thisted Kommune, og håndhævelsen af forbuddet udføres af P-Nord. Kontrolkørslen langs vestkysten sker i 2018 om aftenen og natten 1-2 gange om ugen på forskellige ugedage og tidspunkter. Herudover køres der i forskellige områder af Thisted Kommune 3-4 gange ugentligt i dagtimerne.

Langt den overvejende del af campingpladserne har i dag tilpasset deres tilbud og prisstruktur til at kunne imødekomme autocampernes behov for et parkeringsfelt med mulighed for tilslutning af el, påfyldning af vand og tømning af spildevandstank. Modsatrettet argumenterer autocamperne for, at pladserne ikke er attraktive, da de også ønsker udsigtspladser og om muligt bynære pladser.

Udover campingpladsernes tilbud er der et antal pladser på privat initiativ, pladserne er registreret på hjemmesiderne http://www.stellplatz-danmark.dk/#/ og

https://batchgeo.com/map/7e5f38f671411833263e0fca25d6315e

På Thisted Kommunes arealer er der to pladser for autocampere. Den ene ligger på Vilsund Havn med fire pladser og drives af Sejlklubben, som indtægterne tilfalder. Den anden ligger i Thisted på Kystvejen med 5 pladser med parkering i makismalt ét døgn, der er ikke El, vand og afløb, og parkeringen er gratis.

Retsgrundlag

Afhængig af, hvilke politiske beslutninger der er præference for, skal de respektere den gældende Kommuneplan og de enkelte lokalplaner. For håndhævelse af forskellige forbud mod parkering vil det være vejloven og færdselsloven, der er gældende.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At udvalget for Klima-, Miljø- og Teknik tager henvendelserne fra Hanstholm Camping og Krik Vig Camping til efterretning, og
 2. at udvalget drøfter, hvilken proces og tiltag de vil have iværksat.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2018, pkt. 149:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Godkendt, at sagen oversendes til Turistforeningen med henblik på en plan, som håndterer autocampere i Thisted Kommune, herunder placering af autocamperpladserne. Planen ønskes behandlet i relevante udvalg inden årets udgang.

Sagen genoptages

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har på mødet anledning til at drøfte, hvorledes det er muligt at komme videre, set i lyset af at der endnu ikke foreligger en plan fra Turistforeningen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 45:

Udsættes til beslutning på næste møde.

Thy Turistforening fremsender rapport "Autocampere i Thisted Kommune" med tilhørende bilag til udvalgenes drøftelser.

Fornyet høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Indstilling

Til drøftelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 93:

Udvalget ønsker et oplæg fra Teknik og Erhverv på baggrund af det modtagne materiale.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 93:

Udvalget ønsker et oplæg fra Teknik og Erhverv på baggrund af det modtagne materiale.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets beslutning følges med den tilføjelse, at Teknik- og Erhvervs oplæg behandles på et fællesmøde mellem Klima-, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

71. Revisorerklæring

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00