13. mar 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

37. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

38. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Til toppen

39. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 for udvalgets område

Udskriv

Sagstema

Der udarbejdes i princippet 4 årlige budgetopfølgninger til fagudvalgene, disse forelægges i udgangspunktet som orienteringssager.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019 er grundet det tidlige tidspunkt på året udarbejdet med fokus på, om der er kritiske områder i forhold til at overholde det vedtagne budget for 2019. Overførslerne af over- og underskud fra 2018 er endnu ikke politisk vedtaget, men de forventede overførsler er indregnet i budgetopfølgningen af hensyn til stillingtagen til, om de forventede underskud fra 2018 til 2019 indhentes, og om overførte overskud forventes anvendt i 2019.

Budgetopfølgningen viser et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. forventet overførsel fra 2018.

Der forventes mindreforbrug på Arbejdsmarked, overførsler på 6 mio. kr. samt på Erhvervsudvikling på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på Kultur på 0,5 mio. kr.

Arbejdsmarked - overførselsindkomst

Der forventes et mindre forbrug på 6 mio. kr.

Mindre forbruget forventes på området vedrørende de forsikrede ledige. På nuværende tidspunkt er det uvist, hvorvidt dette vil resultere i en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2019.

Erhvervsudvikling

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug inkl. overførsler på 1,2 mio. kr.

Kultur

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på kulturområdet samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Omkring 2/3-dele af det samlede budget på kulturområdet bruges på kulturrummet (bibliotek, musikskole og plantagehuset). Den sidste 1/3-del af budgettet udbetales primært som tilskud til private institutioner, foreninger og øvrige aktiviteter.

Kulturrummet forventes samlet set at få overført et underskud på 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019. Underskuddet forventes reduceret til omkring 0,5 mio. kr. ved udgangen af 2019.

På øvrige områder forventes der overført et overskud på 0,2 mio. kr. fra 2018 til 2019. På disse områder forventes det samlede budget inkl. overførslerne anvendt i 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Der forventes jf. ovenstående et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. forventede overførsler på 6,7 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes at Erhvervsudvikling forventer at anvende 0,6 mio. kr.af overførte overskud fra 2018 på 1,8 mio. kr., mens Kultur netto forventer at indhente 0,5 mio. kr. af det overførte underskud fra 2018 på 1 mio. kr.

Også i 2019 forventes Thisted kommunes serviceramme generelt at komme under pres, hvorfor der bør udarbejdes planer for nedbringelse af det forventede merforbrug på servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Direktørerne for Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Familieforvaltningen samt Teknik og Erhverv indstiller budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

40. Pulje til udvikling i Fleksjob

Udskriv

Sagstema

Pulje til udvikling i fleksjob.

Redegørelse

På baggrund af erfaringer fra ”Projekt Udvikling i fleksjob”, evalueringen af reformen af førtidspension og fleksjob 'Rundt om fleksjob' samt erfaringerne fra ”JobFirst” har STAR udbudt puljen Udvikling i Fleksjob II”. Thisted Kommune har fået tilsagn om bevilling af midler fra puljen, der løber fra den 1. april 2019 til den 1. oktober 2020.

Projektet har tre hovedformål:

 • Borgere på ledighedsydelse skal i fleksjob ved hjælp af en intensiv jobrettet indsats.
 • Der skal skabes progression i jobbet for borgere i fleksjob på 10 timer eller derunder.
 • Afprøve JobFirst metode for borgere i fleksjobordningen for dermed at bidrage med viden og erfaringer om, hvordan kommuner kan arbejde effektivt med indsatsen.

Målgruppen for projektet er alle ledige fleksjobberettigede i kommunen samt alle ny-tilkendte fleksjobs under 10 timer i projektperioden.

Projektet skal medvirke til, at der arbejdes ekstra intensivt med at hjælpe ledige fleksjobberettigede borgere i arbejde. Dette understøttes blandt andet via en særligt tæt kontakt, hvor de ledige borgere skal i projektperioden samtale med deres sagsbehandler/jobformidler hver 14. dag. Den ordinære indsats foreskriver jf. lovgivningen i dag minimum en samtale hver 12. uge.

Projektets jobformidlere skal sikre det virksomhedsrettede fokus i sagerne inden tilkendelse af fleksjob, og de skal også sikre det jobrettede fokus ved at sidde med på rehabiliteringsteammøderne, hvor retten til fleksjob behandles.

Såfremt en ledig fleksjobberettiget borger i projektperioden ikke er tilbudt nogen beskæftigelsesrettet indsats gennem 6 måneder, skal borgers sag forelægges rehabiliteringsteamet til tværfaglig vurdering af de fremtidige muligheder for borger.

De borgere, der ansættes i fleksjob med under 10 timers effektivitet i projektperioden, støttes i progression via hyppigere opfølgning svarende til 4 samtaler de første 6 måneder. Lovgivningen foreskriver i dag minimum opfølgning efter 2½ år. Der er i projektet fokus på, at der kan oprettes virksomhedspraktik sideløbende med en fleksjobansættelse for at understøtte en progression for borger.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune er blev bevilget 2.457.600 kr. over projektperioden fra den 1. april 2019 til den 1. oktober 2020.

Beløbet fordeles som nedenstående:

Bevilgede midler

Løn til jobformidlere

2.250.000 kr.

Løn til projektledelse

195.000 kr.

Revision

12.600 kr.

I alt

2.457.600 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

41. Jobvækst Thy KPI-opfølgning regnskab 2018

Udskriv

Sagstema

Som et led i budgetforliget for 2016 blev der aftalt en investering i Jobvækst Thy, som er en 4-årig strategiplan på beskæftigelsesområdet. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en evalueringsmodel, således at udviklingen kunne følges tæt.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at resultaterne for Jobvækst Thy skulle følges tæt.

På dette møde fremlægges KPI-opfølgningen for Jobvækst Thy på baggrund af regnskabet for 2018.

I 2018 er der for områderne omfattet af Jobvækst Thy realiseret en reduktion på 90 helårspersoner, hvor der er budgetteret med en reduktion på 18 helårspersoner. Der er således realiseret en reduktion på et antal helårspersoner, der er væsentligt højere end det budgetterede.

Betragtes områderne hver for sig, ses der fremgang på alle områder.

Ledighedsydelsesområdet realiserer en helårsperson mindre end budgetteret, og er dermed det eneste område, der ikke når det budgetterede mål.

For både kontant- og uddannelseshjælp realiseres der samlet en reduktion, der er større end forventet. Fælles for begge områder er, at der ses en stigning i antallet af henholdsvis jobparate og uddannelsesparate, men et større fald i aktivitetsparate. Dette skyldes en ændret visitation, hvor en borgere som udgangspunkt mødes som job- eller uddannelsesparate. Dernæst er der i indsatsen fokus på at sikre progression for aktivitetsparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Alt dette giver samlet reduktion, der er større end budgettet på begge områder.

Figuren nedenfor viser resultatet for hvert af områder i Jobvækst Thy samlet set.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges med udgangspunkt i budgetforliget for 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet af bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

42. Status Jobvækst Thy regnskab 2018

Udskriv

Sagstema

Status på Jobvækst Thy forelægges til efterretning.

Redegørelse

Status Jobvækst Thy er en status på de mål, der er opsat i Jobvækst Thy for de inkluderede målgrupper. Statusrapporten forelægges udvalget kvartalsvis.

Statusrapporten er vedlagt som et bilag til sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges på baggrund af Budgetforliget 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

43. Indsats målrettet borgere med psykiske diagnoser

Udskriv

Sagstema

Beskæftigelsesindsats målrettet udsatte borgere med psykiske diagnoser.

Redegørelse

I den nuværende situation er der stor efterspørgsel på arbejdskraft. Det betyder, at det nu både er behov og mulighed for, at alle, der kan bidrage på arbejdsmarkedet, bidrager med det, de kan. Jobcenter Thisted har derfor valgt at indgå en aftale med virksomheden Human Recovery omkring etablering af Individual Placement and Support forløb. (IPS)

IPS-metoden udspringer af et forskningsprojekt og bruges i dag af flere kommuner, som har gode erfaringer med metoden, som er afprøvet internationalt og har konsekvent påvist gode resultater.

Målgruppen for IPS-forløbet er udsatte borgere med en eller flere psykiske diagnoser. Forløbet er en individuel, håndholdt indsats med den virksomhedsrettede del som det centrale omdrejningspunkt. Udgangspunktet er borgernes egne præferencer, kompetencer, valg og motivation. Borgere, der indgår i et IPS-forløb, skal inden for de første 5 til 8 uger af forløbet påbegynde beskæftigelse eller virksomhedsrettet aktivering. Sideløbende støttes borgeren i det omfang, det er nødvendigt for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Et IPS-forløb skal afdække en borgers potentialer og muligheder på arbejdsmarkedet, for dernæst at iværksætte en realistisk plan med henblik på uddannelse eller beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Alternativt skal indsatsen udvikle borgerens arbejdsressourcer med henblik på at sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteam.

Thisted Kommune har indgået aftale om, at der opstartes et begrænset antal borgere, 10 til 15 personer, med henblik på at afprøve metoden. Der er ikke truffet aftale om løbende visitation, så der visiteres kun yderligere borgere, såfremt der opnås gode resultater.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Der er indgået en aftale om en pris på 1.500 kr. pr. uge pr. borger.

Udgifterne afholdes inden for rammerne af beskæftigelsesafdelingens nuværende aktiveringsbudget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

44. Beskæftigelsesministerens mål for 2020

Udskriv

Sagstema

Beskæftigelsesministerens mål for 2020.

Redegørelse

Beskæftigelsesministeren har ultimo februar 2019 udsendt ministermålene for det kommende år. Formålet med disse er at udstikke retningen for beskæftigelsesindsatsen.

De udmeldte ministermål for 2020 er formuleret således:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Ministermålene indarbejdes årligt i Thisted Kommunes beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen med de nye ministermål fremsendes årligt til RAR Nordjylland til godkendelse. Thisted Kommunes udvikling på de enkelte ministermål følges løbende via de Benchmarkrapporter, som udgives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en gang hver måned.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

45. Overførsel af FGU-budget

Udskriv

Sagstema

Budget vedrørende den Forberedende Grunduddannelse (FGU) overføres fra Beskæftigelsesafdelingen til Undervisningsafdelingen.

Redegørelse

I Budget 2019 blev Lov- og cirkulæremidler vedr. etablering og drift af FGU placeret under Thisted Kommunes Beskæftigelsesafdeling. Efterfølgende har der mellem Undervisningsafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen været en dialog i forhold til, hvor budgettet for FGU bør placeres.

Da visitationsretten til hovedparten af aktiviteterne i FGU er forankret i Undervisningsafdelingen, vil det være mest hensigtsmæssigt, at Undervisningsafdelingen forvalter de midler, der er afsat til FGU. Det er som følge heraf forvaltningernes indstilling, at budgetbeløb vedrørende FGU, som pt. står placeret under Beskæftigelsesafdelingen, overføres til Undervisningsafdelingen. Ud over Lov- og cirkulæremidler er det også rest budget vedrørende grundtilskud til produktionsskole, som bortfalder pr. 31. juli 2019.

Visitationen til FGU varetages i den koordinerede ungeindsats. Lederen af Campus 10, hvor Ungdoms Uddannelsesvejledningen er forankret, har visitationskompetencen. De budgetter, som tidligere var afsat til produktionsskole, EGU, KUU m.m., samles til det fremtidige FGU budget og placeres under Campus 10. Visitationer til FGU varetages på UGT-forumsmøde hvor Undervisningsafdelingen, PPR, Handicap- og Psykiatriafdelingen og Familieafdelingen er repræsenteret på sektionslederniveau. Det er også i dette forum, der visiteres til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Nedenfor følger en udspecificering af, hvilke poster der ønskes overført til Undervisningsafdelingen. Budgetposterne fordeler sig på to hovedkategorier, serviceudgifter og overførsler.

Serviceudgifter

2019

2020

2021

Kommunalt bidrag til drift af FGU

0 kr.

4.690.032 kr.

8.100.096 kr.

Fast kontaktperson

164.772 kr.

329.544 kr.

329.544 kr.

Praktikpladsopsøgende indsats

11.940 kr.

67.660 kr.

76.416 kr.

Afsøgningsforløb - drift

0 kr.

21.492 kr.

114.624 kr.

Rest budget grundtilskud produktionsskole

103.304 kr.

185.464 kr.

185.464 kr.

Bortfald bidrag produktionsskole

0 kr.

-1.074.600 kr.

-2.580.632 kr.

I alt

280.016 kr.

4.219.592 kr.

6.225.512 kr.

Overførsler

2019

2020

2021

Kommunalt bidrag til forsørgelse

0 kr.

1.588.020 kr.

3.510.360 kr.

Afsøgningsforløb - forsørgelse

0 kr.

7.164 kr.

39.004 kr.

I alt

0 kr.

1.595.184 kr.

3.549.364 kr.

Retsgrundlag

Budgetaftalen for 2019 i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at Thisted Kommunes oprindelige budget til grundtilskud til produktionsskolen var på 516.000 kr. årligt. DUT reguleringen på grund af overgang til FGU regulerede grundtilskuddet beregnet for Thisted Kommune med -330.536 kr., der er således et yderligere budget på 103.304 kr. i 2019 og 185.464 kr. årligt fra 2020, som overføres til Undervisningsafdelingen udover DUT reguleringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgettet vedrørende FGU flyttes fra Beskæftigelsesafdelingen til Undervisningsafdelingen jf. ovenstående udspecificering.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 32:

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker en status på etableringen af FGU - gerne inden sommerferien.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

46. Organisering af Sprogcenter Thisted

Udskriv

Sagstema

Sprogcenter Thisted - konkurrenceudsættelse og organisering.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 9. oktober 2018, pkt. 211, blev der orienteret om organisatorisk kapacitetstilpasning på såvel Asyl- og Integrationsområdet som på Sprogcentret.

Tilpasningerne skete på baggrund af den drastisk faldende indrejseaktivitet på asylområdet. I 2016 visiterede Udlændingestyrelsen i alt 10.592 flygtninge til landets kommuner, mens der i 2018 alene blev visiteret 844 flygtninge til landets kommuner, svarende til 8 % af niveauet i 2016.

I forlængelse heraf har Udlændingestyrelsen igen i 2019 varslet de lavest forventede visiteringer af nye integrationsborgere til kommunerne i mere end 10 år.

Det betød, at der alene blev visiteret 7 nye integrationsborgere til Thisted Kommune i 2018, og prognosen for 2019 er identisk. Hertil kommer et ligeledes drastisk faldende antal familiesammenføringer.

Således må det samlede aktivitetsniveau på Integrationsområdet forventes at lande på et væsentligt lavere niveau i forhold til tiden, hvor området havde størst aktivitet og flest nytilkomne integrationsborgere i 2015, 2016 og 2017.

Samtidig blev der som bekendt i sommeren 2018 indført egenbetaling på 2.000 kr. pr. modul (dvs. i alt 12.000 kr. for en hel uddannelse, såfremt alle 6 moduler på Danskuddannelse 1+2 og 5 moduler på Danskuddannelse 3 skal gennemføres. S-kursister er "selvforsørgende" kursister, primært arbejdstagere fra EU. Der kan nu konstateres aktivitetsnedgang af S-kursister på ca. 45 % fra januar 2018 (140 S-kursister) til januar 2019 (65 S-kursister).

I andet halvår 2018 viste kursistprognosen for 2019, at der var behov for organisatorisk kapacitetstilpasning, idet 45 af i alt 257 kursister samt 13 selvstuderende kursister stod over for eksamen og afslutning af deres danskuddannelse ved udgangen af 2018. Dette sammen med øvrigt frafald betyder, at der i januar måned 2019 er indskrevet i alt 183 kursister på Danskuddannelserne (i januar 2018 var antallet 278). Derudover er der tilmeldt 118 kursister på Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og 18 på Ordblinde Undervisning (OBU).

Forventninger til 2019:

Der er for nuværende konstitueret en leder af Sprogcenter Thisted, og tilgangen af nye kursister på Sprogcentret er fortsat lav. Den optimistiske prognose peger på en tilgang af i alt ca. 15 kursister i første halvår 2019. Dette medfører endnu en reduktion i kursistantallet mellem januar og august 2019, estimeret til 10 kursister. Såfremt prognosen holder, står Sprogcentret sandsynligvis over for endnu en kapacitetstilpasning i 2019.

Hertil skal udviklingen på Forberedende Voksen Undervisning (FVU) og Ordblinde Undervisning (OBU) følges tæt, og det er yderst vanskeligt at forudsige en prognose for aktivitetsniveauet for resten af 2019. Det er dog et fokusområde for Sprogcenter Thisted at tiltrække flere FVU og OBU kursister.

Såfremt den nuværende organisering og drift fortsættes, kan der på sigt forventes en merudgift på området for at kompensere for sårbarhed og øgede udgifter til ledelse, administration og praktiske opgaver på Sprogcentret. Det kan betyde en øget takstudgift pr. kursist. Samtidig må der forventes udfordringer med at bevare og udvikle kvaliteten i Sprogcentrets faglige og didaktiske tilgange og løsninger.

På baggrund af de fremadrettede forventninger og udfordringer ønsker forvaltningen derfor at imødekomme de kommende udfordringer med færre kursister mv. gennem konstruktive drøftelser af mulighederne for at sikre en solid kvalitet i den Danskundervisning for udlændinge, som kommunen er forpligtet til at tilbyde alle nye udenlandske borgere.

I budgetforliget 2019 er der udtrykt politisk ønske om at se på mulighederne for at øge omfanget af konkurrenceudsættelse af udvalgte kommunale opgaver. Med den nuværende situation og de prognoser, der er for området, er der mulighed for at konkurrenceudsætte danskuddannelserne for udlændinge (lade sprogcenteropgaverne gå i udbud). Det kan give mulighed for at lade en privat organisation håndtere opgaven, eventuelt på tværs af kommunegrænserne i området. Undervisningsministeriet har tidligere udarbejdet en evaluering af Danskuddannelserne på tværs af kommunerne, hvor resultaterne viste, at de private aktører på området leverede bedre kvalitet til lavere priser. Det vurderes dog, at Sprogcenter Thisted har både kvalitet og takstniveau i forhold til landsgennemsnittet.

Derudover ønsker Børne- og Familieforvaltningen at ændre den nuværende organisatoriske placering af Sprogcenter Thisted til Beskæftigelsesområdet, herunder Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. En organisering der er praktiseret i en række kommuner. Målet med denne tilknytning skal være at skabe bedre muligheder for konkrete samarbejder, tilsyn og opgaver.

Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Driften af Sprogcenter Thisted sker via modulbetalinger, og centrets udgiftsbudget er på 15 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Sprogcenter Thisted, kursister samt Integrationsrådet har ytret ønsket om at undersøge muligheden for at flytte Sprogcenter Thisted tættere på Thisted By af hensyn til kursisternes fremmøde og omkostninger til bustransport.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Lokal-MED Sprogcenter Thisted den 8. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019 (til orientering)

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen tages til efterretning.
 2. Der træffes beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med konkurrenceudsættelse af Sprogcenter Thisted.
 3. Der træffes beslutning om en fremtidig organisering under Beskæftigelsesafdelingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 1:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefaler at der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af Sprogcenter Thisted.

Ad 3. Anbefaler at fremtidig organisering er under Beskæftigelsesafdelingen samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Lokal-MED Sprogcenter Thisted den 8. marts 2019:

Se bilag.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 51:

Jens Otto Madsen og Henrik Gregersen erklæres inhabil i sagen.

Ad 1.

Taget til efterretning.

Ad 2.

Udvalget indstiller, at forvaltningen arbejder videre i forhold til konkurrenceudsættelse. Udvalget indstiller endvidere, at kommunen i forbindelse med udbuddet afgiver kontrolbud.

Ad 3.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges

Til toppen

47. Besøgscenter Østerild

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2018 og Budget 2019 for Besøgscenter Østerild.

Redegørelse

Besøgscenter Østerild har i 2018 haft et merforbrug på 229.900 kr.

Det er indtægterne, der ikke har stået mål med forventningerne. De samlede udgifter ligger på det niveau, der var regnet med i partnerskabsaftalen med Realdania. De fleste udgifter ligger lavere end forventet, mens rengøring og vintertjeneste ligger over.

På indtægtssiden er der to områder, som har svigtet.

 • Lejeindtægten:
  • DTU er stort set eneste lejer, og de har bidraget med en lejeindtægt på 34.500 kr. Forventningen var, at de ville levere en lejeindtægt på 187.500 kr.
 • Salget til besøgende:
  • Man forventede, at salget af en app ville indbringe 10.000 kr. Det har ikke været muligt at tjene disse penge.
  • Udlejningen af Segways er under det forventede, blandt andet på grund af tekniske problemer med dem.

Der er udarbejdet et budget for 2019, som hænger sammen. Der forventes en stigning i indtægterne på guidede ture, udlejning af cykler, samt udlejning af lokaler. Det er helt afgørende, at lokalerne bliver udlejet i overensstemmelse med de forventninger der var, da partnerskabsaftalen blev indgået. Der er netop indgået aftale om, at DTU og Siemens betaler en fast årlig leje, som matcher budgetbeløbet.

At lønudgiften stiger fra 2018 til 2019 skyldes, at noget af lønudgiften i 2018 var en del af anlægsudgiften.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Det forudsættes, at der ved et vigende indtægtsgrundlag sker tilsvarende reduktioner i udgifterne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 26:

Udsat til næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

48. Thy Motorsport - ansøgning om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved

Udskriv

Sagstema

Thy Motorsport ansøger om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved.

Redegørelse

Thy Motorsport ansøger i henvendelse af 22. januar 2019, og efterfølgende supplerende oplysninger, om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved.

Klubben oplyser i ansøgningen, at Thy Motorsport Karting blev grundlagt i 1990, hvorefter foreningen gik i gang med at etablere en international gokartbane i Thy, som blev indviet i 1994.

Klubben og dens faciliteter bliver besøgt af mellem 300 til 500 personer i forbindelse med 2 til 3 store årlige løb, desuden afvikles der 3 til 6 mindre løb med 150 til 250 gæster.

Ud over disse løb er der træningsaktiviteter 3 gange ugentlig, hvor der foruden klubbens egne medlemmer, også kommer kørere fra en del andre klubber.

På baggrund af løb og arrangementer på banen vurderes det, at aktiviteterne vil brande Thisted Kommune positivt

Det kan endvidere oplyses, at den kommunale ungdomsskole anvender banen. Hvis der ydes tilskud, anbefaler forvaltningen, at det sker under betingelse af, at ungdomsskolen også fremadrettet har adgang til banen og faciliteterne på uændrede vilkår.

I ansøgningen oplyser Thy Motorsport, at deres gokartbane ved lufthavnen i Tved trænger alvorligt til ny asfaltbelægning, idet banen trods løbende "lappeløsninger" nu er i dårlig stand.

Thy Motorsport har supplerende oplyst, at banens renovering er en betingelse for, at der fortsat kan køres løb.

Klubbens samlede udgifter til projektet forventes at være ca. 860.000 kr.

Thisted Kommune ansøges om et tilskud på 400.000 kr. eller alternativt et tilskud på 300.000 kr. samt et rentefrit lån på 100.000 kr. som kan afdrages over 10 år. Klubben forventes selv at kunne bidrage med 300.000 kr. og fra eksterne fonde forventes der 160.000 kr.

Det skal oplyses, at Thisted Kommune i 1994 ydede et 10 årigt rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med etablering af banen.

Kommunalbestyrelsen har i 2004 og 2014 besluttet yderligere rente- og afdragsfrihed i 10 år.

Det er aftalt med Drifts- og Anlægsafdelingen, at sagen behandles i Kultur- og Fritidsafdelingen, som også har besigtiget baneanlægget og konstateret, at banen er i dårlig stand.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i projektet ser således ud:

Bidragsyder

Bidrag

Thy Motorsport – eget bidrag

300.000 kr.

Thisted Kommune

400.000 kr.

DASU (Banefonden)

50.000 kr.

Andre fonde og bidragydere

110.000 kr.

I alt:

860.000 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, da der ikke på Kultur- og Fritidsområdet er anlægsmidler, der kan anvendes til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt beløbet skal søges optaget på anlægsbudgettet i 2020 eller i overslagsårene.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 42:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkende.se

Til toppen

49. Opera Voce ansøger om underskudsgaranti til nordisk koncert og litteraturaften

Udskriv

Sagstema

Foreningen Opera Voce ansøger om en underskudsgaranti på 15.000 kr. til nordisk koncert og litteraturaften i forbindelse med Forening Nordens 100 års jubilæum.

Redegørelse

Opera Voce kvartetten har hjemsted i Silkeborg Kommune og består af Michala Petri på blokfløjte, Toke Møldrup på cello, Mette Østergaard som mezzosopran og Tine Fenger Thomsen på klaver.

Arrangementet er et initiativ i forbindelse med Forening Nordens 100 års jubilæum og skal finde sted i forlængelse af festugen, der afvikles i uge 21. Koncerten er en kammermusikaften, hvor der sættes fokus på nordisk musik. Koncerten ledsages af en litteratur optaktsforedrag (se ansøgningen i bilag 1).

Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler ikke at støtte arrangementet ud fra begrundelsen, at Opera Voce har hjemstavn i Silkeborg Kommune og ellers ikke samarbejder med lokale foreninger.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Opera Voce ansøger om en underskudsgaranti på 15.000 kr.

Arrangementet samlede udgifter er på 62.000 kr. og forventede indtægter på knap 47.000 kr. heriblandt et sponsorat fra Thisted Musikteater og Forening Norden på 2.500 kr. I omsætningen er der budgetteret med en underskud på 15.000 kr., som Opera Voce ansøger Thisted Kommune om. Budgettet er vedhæftet som bilag.

I tilfælde af, at udvalget ønsker at imødekomme ansøgning kan forvaltningen anvise finansiering fra tilskudskontoen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Der bevilges kr. 10.000 fra tilskudskontoen.

Til toppen

50. Thy Rock ansøger om tilskud til Den lille Vilde 2019

Udskriv

Sagstema

Thy Rock ansøger om 85.000 kr. i støtte til talentscenen Den lille Vilde.

Redegørelse

Talentscenen Den lille Vilde blev etableret i 2013 og har siden hen været Thy Rock festivalens tredje scene, hvor festivalgæsterne bliver præsenteret for talentfulde lokale unge, up-coming samt alternative bands og musikere.

Den lille Vildes bidrag til Thy Rock har været at skabe plads til talenter, fornyelse og smalle genrer, set i forhold til Thy Rocks program generelt. Endvidere bidrager scenen som brobygger mellem Thy Rock og musikmiljøet omkring Plantagehuset med Spillestedet Thy i spidsen. Selvom Den lille Vilde er Thy Rocks tredje og mindste udendørsscene, så er det attraktivt for bands og musikere at spille der. Se ansøgningen i bilag.

Scenen drives af ca. 100 frivillige, som delvist bliver stillet igennem partnerringen ved Rytmus og ellers ved Thy Rock.

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at Den lille Vilde fortsat er et relevant projekt på den årlige Thy Rock festival, der er med til at opfylde kommunens målsætning om talentudvikling både med henblik på at skabe gode rammer for unges aktive kulturliv og at unge har mulighed for at udfolde sig kunstnerisk. Scenen tilbyder Thy Rocks gæster et større udbud af musikalske oplevelser samt lokale og nationale talenter mulighed for at spille på en større festival.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thy Rock ansøger om 85.000 kr. til at støtte festivalens talentinitiativ.

Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler at støtte med 40.000 kr. fra tilskudskontoen.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Talentscenen ”Den lille Vilde” støttes med et tilskud på 40.000 kr. finansieret fra tilskudskontoen under forudsætning af, at Thy Rock bruger "Følg din natur" kampagne synligt før og under festivalen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

51. Status på fremdrift i Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Orientering om projekt Cold Hawaii Inland.

Redegørelse

Hvad er projekt Cold Hawaii Inland – og historien bag?

Gennem en årrække har der nationalt set været en stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet. Denne interesse har også vist sig i Thy, og i starten af 2015 henvendte Thy Cable Park sig til Thisted Kommune med ideen om at udvikle området kendt som ”Synopal Havn” i Thisted Østby. Denne indledende dialog er efterfølgende blevet til projekt Cold Hawaii Inland (CHI), hvis formål er at koble Vesterhavets mange aktiviteter via Vandet Sø til de mere rolige vande i Limfjorden: Doverodde, Krik, Vildsund, Thisted (Dragsbæk, Søbadet, Sydhavnen, Synopal Havn) og Bygholm.

Ambitionen er at gøre Thy til et "nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet” med en fælles arkitektonisk identitet, kaldet ”Streger i Landskabet”, og et fælles brand ”Cold Hawaii Inland”. Cold Hawaii Inland bliver med andre ord en ”Margueritrute” i Thy for vandsportsentusiaster, børnefamilier på tur, nysgerrige forbipasserende og turister, der skal give såvel lokal som national og international genklang.

Cold Hawaii Inland kommer helt konkret til at indeholde:

 • En række faciliteter af høj kvalitet der er tilpasset det specifikke ”spot” og dets brugere, og som tager hensyn til den unikke natur i Thy.
 • Faciliteter som sikrer en optimal før/under/efter oplevelse for både garvede og nybegyndere inden for vandsport.
 • Sammenhæng mellem faciliteterne via en designmanual.
 • Faciliteter som kan bruges af flere målgrupper.
 • Muligheden for at afholde større events.

Historisk tidslinje for CHI

 • Starten af 2015: Thy Cable Park henvender sig til Thisted Kommune.
 • Maj 2016: Kommunalbestyrelsen godkender en bevilling til at idéudvikle og projektmodne Synopal Havn i form af et idékatalog.
 • Februar 2017: Potentialeanalyse, der beskriver behov og potentialer for vandaktiviteter og faciliteter rundt om i Thy, udgives.
 • 19. december 2017: Kommunalbestyrelsen godkender anlægs udgiftsbevilling på 46,6 mio. kr. og en anlægs indtægtsbevilling på 20,8 mio. kr. til CHI, og i forbindelse med budgetforliget for 2019 yderligere 10 mio. kr. i sammenhæng med inddragelse af Krik som ”spot” i CHI.
 • Marts 2018: Kommunalbestyrelsen vælger Spektrum Arkitekter som vinder af den udskrevne konkurrence med deres projektforslag ”Streger i landskabet”.
 • 2018: Spektrum Arkitekter og Thisted Kommune arbejder videre med at kvalificere faciliteterne på de enkelte spots i samarbejde med lokale foreninger og frivillige.
 • Januar 2019: Dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland udgives.
 • Januar 2019: Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland beslutter at øremærke midler til en række udvalgte steder (”spots”) og dermed igangsætte arbejdet med lovgivning, projektering og anlæg af faciliteter i løbet af 2019/2020.

CHI – den kommende proces

Med den politiske styregruppes beslutning om at igangsætte spottene Vildsund, Vandet Sø, Synopal Havn, dele af den rekreative rute samt opførelsen af seks vandshelters er myndighedsarbejde og projektering nu i gang for disse spots. De forventes at være opført med udgangen af 2020. Generelt gælder det, at mange af CHI-spottene er placeret i Natura 2000-områder/ områder med beskyttelse, hvorfor tidslinjen kan være svær at fastlægge helt på nuværende tidspunkt.

De øvrige spots Søbadet, Dragsbæk, Bygholm, Krik og Doverodde afventer beslutning i den politiske styregruppe om at blive sat i gang i 2020/2021.

Projektets administrative styregruppe besluttede den 24. januar 2019, at projektgruppen arbejder med følgende punkter i den kommende tid:

 • Opførelsen af de prioriterede spots og forudgående relaterede processer (myndighedsarbejde, arealerhvervelse, projektering mv.).
 • Dialog med relevante fonde mhp. udarbejdelse af fondsansøgninger og finansiering af CHI.
 • Udarbejdelse af samarbejds- og driftsaftaler med relevante spots.
 • Udarbejdelse af en ”masterplan” (udviklingsplan) for CHI de kommende 3 – 5 år.

Projektgruppen har desuden fokus på borgerinddragelse – i den kommende tid i form af borgermøder (18. og 19. marts 2019), løbende interessentmøder med relevante foreninger i CHI, oprettelse af et CHI-brugernetværk og generel information og kommunikation via mail, FB, hjemmeside mm.

Dispositionsforslaget for CHI kan læses her: http://www.thisted.dk/Borger/NaturMiljoe/AktuelleProjekter/CHI.aspx

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland foretog den 15. januar 2019 følgende økonomiske prioritering:

 • Vildsund: 3,1 mio. kr.
 • Synopal Havn: 22 mio. kr.
 • Den rekreative rute i 2019/2020 (strækning fra Thisted Ro- og Kajakklub til Sydhavnen): 9,2 mio. kr.
 • Vandshelters: 1,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 76:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

52. Erhvervsstrategi 2019-22

Udskriv

Sagstema

Erhvervsstrategi for de næste fire år skal vedtages.

Redegørelse

Forslag til en ny erhvervsstrategi, som følger op på Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2018, er nu på vej. Strategien følger op på de tre første målsætninger i denne politik.

Erhvervsstrategien samler alle temaer og indsatser omkring erhvervsudvikling i bred forstand, herunder turisme.

De hovedudførende parter på erhvervsstrategien er Thisted Kommunes afdeling for Erhverv samt Thy Erhvervsforum.

Processen har været en præsentation og workshop omkring en række erhvervspolitiske temaer på et møde for kommunens erhvervsliv i december 2018, fulgt af dialogmøder med en række erhvervsorganisationer.

Herefter blev et tidligt udkast præsenteret for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i februar 2019, og et tilrettet forslag præsenteret på et høringsmøde for erhvervsorganisationerne i Business Thy-samarbejdet.

På baggrund af bemærkninger foreligger nu et tilrettet forslag til Erhvervsstrategi 2019-22.

Retsgrundlag

Ny erhvervsfremmelov § 14 som indrammer kommunernes kompetence på området.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Høring fra 13. marts til 27. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019(Til efterretning)

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Erhvervsstrategi 2019-22 godkendes og sendes i høring i 14 dage.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med enkelte justeringer.

Til toppen

53. Ny samarbejdsaftale med Thy Erhvervsforum

Udskriv

Sagstema

Samarbejdsaftalen med Thy Erhvervsforum skal fornyes.

Redegørelse

Thisted Kommune anvender en flerårig samarbejdsaftale til at forventningsafstemme Thy Erhvervsforums opgaver og indsatser.

Den nye samarbejdsaftale skal sikre, at Thisted Kommune får den rigtige ydelse fra Thy Erhvervsforum, og at opgavefordelingen mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune lægges fast.

Forslaget til samarbejdsaftalen fastlægges i første omgang ud fra kommunens forventninger. Efter godkendelse i Direktionen og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget sendes forslaget i høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse.

Retsgrundlag

Ny erhvervsfremmelov § 14 som indrammer kommunernes kompetence på området.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse frem til 23. april 2019

Direktionen den 30. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslaget til samarbejdsaftale med Thy Erhvervsforum for 2019-22 godkendes og sendes i høring i Thy Erhvervsforums bestyrelse.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med enkelte justeringer.

Til toppen

54. Friends of Cold Hawaii søger støtte til strategisk indsats samt events 2019-2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 350.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Redegørelse

Ansøgningen rummer i hovedtræk følgende:

Friends of Cold Hawaii søger om støtte til forenings- og eventudvikling i perioden 2019-2021. Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen, og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget 430.000 kr. til.

Der er sammensat en ny, frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Vorupør (Silicon VØ), hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, primært langs Thy-kysten, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum,
 • Arbejde med øget synlighed,
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner,
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy og andre om koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer,
 • Sparringspartner for øvrige events,
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi,
 • Sikre integration af Cold Hawaii Film Festival og Agger Athlon i FOCH i 2020,
 • Undersøge samarbejde med andre events som Alive Festival og Thy Hike,
 • Samarbejde med Nationalpark Thy,
 • Idéudvikling vedrørende værdiskabelse for virksomheder
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Øvrige events arrangeres af lokale sportsklubber, nationale forbund og professionelle eventarrangører. Der vil ikke være penge imellem de øvrige events og FOCH. Samarbejdet består i at udnytte synergierne mellem events og den platform FOCH skaber. Både bredde- og elite-events passer ind i konceptet, idet bredde-events tiltrækker deltagere, som giver kritisk masse til udnyttelse af faciliteter, bespisning og fest/koncert. Man vil fremover aktivere miljøerne indenfor skate, kajak, paraglide, klatring, open water svømning m.v.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week bliver en ny eventuge, som samler surf eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Eksempler på events kan være surfkajak-mesterskab, surfski-mesterskab, paraglide-event, open water swimming-mesterskab, forskellige cykel-events m.v. Disse events vil kunne udnytte fælles kommunikationsplatform og den opmærksomhed, der kan opnås fra flere forskellige sportsmiljøer. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet for perioden 2019-2021 fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, i alt 55.000 kr. over de tre år, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

I den forbindelse ansøges Thisted Kommune om et eventsponsorat på 200.000 kr. pr. år i en tre-årig periode. Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2019: 150.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 350.000 kr.

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2019 og 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Forvaltningen kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag.

Forvaltningens vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på, at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Støtte fra Thisted Kommune vil i øvrigt være en afgørende medfinansiering af de 430.000 kr., som i 2019 og 2020 er bevilget af Erhvervsstyrelsen. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010. Forvaltningen vil have øje for, at FOCH-sporet indarbejdes i den kommende masterplan 2 for Cold Hawaii.

I forhold til kriterier for medfinansieringspuljen kan det konkluderes, at ansøgningen understøtter kommunalbestyrelsens vision 2022 "et attraktivt sted at bo" samt "Danmarks førende naturoplevelser". Det ansøgte kommunale årlige tilskud på 350-400.000 kr. udgør cirka 24% af det samlede budget, hvorfor der er ekstern finansiering på 76%. Forretningsplanen vurderes at være en integreret del af ansøgning og budget med et skærpet fokus på styrket samarbejde med private erhvervsaktører og deraf følgende styrket indtægtsgrundlag.

Retsgrundlag

Af Lov om erhvervsfremmes § 14 fremgår det, at kommuner kan varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsudvikling. Af § 14 stk. 2 fremgår, at kommunerne kan varetage lokale erhvervsserviceaktiviteter, der ikke har overlap til de ydelser, der udbydes af erhvervshusene, eller den højt specialiserede statslige erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til det treårige projektsamarbejde kan finansieres som følger:

2019: 190.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter forventet overførsel fra 2018 på 40.000 kr.), hvorefter puljen er tømt, samt 160.000 kr. fra pulje til medfinansiering, i alt 350.000 kr.

2020: 200.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2020), hvorefter puljen er på 75.000 kr., samt 200.000 kr. fra pulje til medfinansiering, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. fra pulje til sportevents (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021), hvorefter puljen rummer 300.000 kr., samt 200.000 kr. fra puljen til medfinansiering, i alt 400.000 kr.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der indgås 3-årig aftale med FOCH, som derved støttes med 350.000 kr. i 2019, 400.000 kr. i 2020 og 400.000 kr. i 2021 finansieret dels af pulje til sportevents og dels af pulje til medfinansiering.
 2. FOCH indsender forenings- og eventregnskab samt eventevaluering for hvert af årene 2019-2021.
 3. Teknik og Erhverv, sammen med FOCH, løbende i perioden følger og evaluerer den strategiske udvikling samt eventudviklingen.
 4. Thisted Kommune opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles godkendt for 2019. For så vidt angår de kommende år ønsker udvalget en drøftelse med Friends of Cold Hawaii.

Til toppen

55. Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab

Udskriv

Sagstema

Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner drøfter muligheden for at danne et fælles destinationsselskab, der har ansvar for destinationsudvikling i området, og som kan varetage den lokale turismefremmeindsats i de nævnte kommuner. Der skal træffes beslutning om en hensigtserklæring om den videre proces.

Redegørelse

Formålet med en hensigtserklæring er at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale om oprettelsen af et tværkommunalt destinationsselskab.

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen betyder bl.a., at turismeindsatsen fremover skal samles i 15-25 destinationsselskaber på landsplan, hvor der i dag er omkring 80 selskaber.

Med afsæt i forhandlingerne med Erhvervsministeriet er rammerne for konsolideringen aftalt, og KL har udarbejdet fem hensyn, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til:

 1. Sammenhængende geografi: Et destinationsselskab skal dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune
 2. Kritisk masse af turister: Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning
 3. Kommunal basisfinansiering: Et destinationsselskab skal have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler)
 4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats: Et destinationsselskab skal have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner
 5. Specialiserede kompetencer: Et destinationsselskab skal have specialiserede kompetencer inden for bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice

Destinationsselskabets fremmeste opgave bliver at sikre, at der etableres en stærk og markant Vestkystdestination, der kan klare sig i den internationale konkurrence om turisterne, og at turismen fortsat kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse.

Hensigtserklæringen (se medsendt bilag) træder i kraft, når den er politisk godkendt i de tre kommuner, og den ophører ved indgåelse af endelig aftale om oprettelse af et fælles destinationsselskab.

Efter tiltrædelse af hensigtserklæringen nedsættes en forberedelsesgruppe bestående af kommunaldirektørkredsen fra de deltagende kommuner samt 1-2 medarbejdere fra hver kommune. Arbejdsgruppen fastsætter overordnede rammer og indhold for det fælles tværkommunale destinationsselskab. Udformningen af aftale om et fælles destinationsselskab forventes klar senest i juni 2019, hvor der også træffes politisk beslutning herom. Anden halvdel af 2019 bruges på udarbejdelse af fælles retning, principper og strategi og fra januar 2020 forventes det nye destinationsselskab at være i drift, efter endelig politisk behandling.

Arbejdet med Udviklingsplan for Vestkysten de seneste 2 år har vist, at området på tværs af kommunerne Jammerbugt, Hjørring og Thisted har fælles træk i forhold til udviklingsmuligheder, stedbundne kvaliteter, målgrupper og oplevelsesprofiler. For nuværende er Morsø og andre kommuner i gang med at afklare deres position i forhold til den fremtidige destinationsstruktur. Såfremt Morsø og andre kommuner politisk beslutter, at de ønsker at samarbejde med Hjørring, Jammerbugt og Thisted, bliver de inviteret med i den fremtidige proces.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje på 40 mio.kr. årligt, der er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Puljen kan kun søges af kommuner, der har indgået en hensigtserklæring om dannelse af et tværkommunalt destinationsselskab. Erhvervsstyrelsen har stillet i udsigt, at destinationsudviklingspuljen kan søges allerede fra sommeren 2019.

Retsgrundlag

Ny Lov om Erhvervsfremme, vedtaget den 12. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner bidrager med arbejdskraft til det forberedende arbejde og udarbejdelse af aftale. Deltager flere kommuner i det forberedende arbejde, bidrager de på lige fod med arbejdskraft.

Efter etablering af et destinationsselskab forventes det, at størstedelen af de midler som kommunerne i dag anvender til turismefremme, fremadrettet vil udgøre kommunernes basisbidrag til destinationsselskabet.

Det forventes, at de samarbejdende kommuners bidrag baseres på indbyggertal, turismeovernatninger og turismeomsætning. Størrelsen på den kommunale basisfinansiering til destinationsselskabet fastlægges i forberedelsesfasen på vej til det nye selskab, og der træffes politisk beslutning herom senere.

Andre konsekvenser

En ny destinationsstruktur vil få betydning for den lokale turismefremmeindsats, som i dag udføres af Thy Turistforening.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 13. marts 2019

Økonomiudvalget 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen 26. marts 2019.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at oplæg til hensigtserklæring godkendes, og at der arbejdes videre med etableringen af et fælles tværkommunalt destinationsselskab mellem Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner, med mulighed for inddragelse af også andre interesserede kommuner.

Beslutning

Indstilles godkendt under forudsætning af, at der inddrages én eller flere kommuner langs Vestkysten.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00