06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

35. Showroom Hanstholm - afrapportering og ansøgning

Udskriv

Sagstema

Hanstholm Rådet har indsendt afrapportering og regnskab for fase 1 samt ansøgning om 215.000 kr. til fase 2 af projektet Showroom for Fiskeriet i Hanstholm.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 8. februar 2017 at støtte Hanstholm Rådets forprojekt om mulig etablering af et "showroom for fiskeriet i Hanstholm" med 55.500 kr. Hanstholm Rådet har sammen med styregruppens øvrige medlemmer (Museumscenter Hanstholm, Hanstholm Fiskeriforening, Hanstholm Havn, Thy Turistforening og Hanstholm Fiskeauktion) indsendt afrapportering og regnskab vedrørende denne fase 1. Her har man brugt 45.500 kr. af den kommunale bevilling. Hanstholm Rådet søger i samme forbindelse om 205.000 kr. til gennemførelse af projektets fase 2 samt om overførsel af de uforbrugte 10.000 kr. fra fase 1 til fase 2, i alt 215.000 kr.

Styregruppen konkluderer på baggrund af fase 1, at hovedelementerne i et showroom skal være Hanstholm Havns historie og udvidelse, fiskeriets historie, tilgængelighed til Hanstholm Fiskeauktion, kuttersimulator, fiskens værdi som spisefisk, forarbejdning af fisken samt skiftende udstillinger om nævnte temaer. Formidlingen skal ske tættest muligt på havnen og skal til dels ske via gangbroer og markerede gangruter, så gæsterne færdes sikkert. Planen er, at gæsterne kommer ind i en velkomstbygning, hvor formidlingen begynder, og herfra ledes gæsterne ud i det nævnte "gangsystem". Selve velkomstbygningen foreslås placeret ved Pynten, i modsatte ende i forhold til Hanstholm Madbar. Her vil gæster skulle betale entre og får her den første formidling. Her fra leder oplevelses-gangbroen ned over skrænten og videre til havnen.

Det vil i projektets fase 2 kræve et tæt samarbejde med Thisted Kommune at sikre de planmæssige rammer. Man ledes blandt andet gennem fiskeauktionen på denne rute, og idéen er, at ruten kan afsluttes i en bar eller restaurant uden for havnen, så gæsterne fornemmer hav, bølger og vind. Denne model giver oplevelsesmuligheder i al slags vejr og kan dermed blive en af områdets relativt få indendørs oplevelser. Målet er et arkitektonisk interessant projekt, som ikke ses andre steder. Det foreslås, at man skal kunne booke en guidet tur, og formidling skal ske på dansk, engelsk og tysk. Man planlægger helårsåbent. For at sikre et altid interessant indhold vil man ansætte en daglig leder samt en formidler. Ydermere vil man arbejde for en bred frivillig indsats.

Hovedmålgruppen er turister, børn som voksne, grupper som individuelle. Hanstholm og omegn har i forvejen mange turister, der vurderes som mulige gæster. Alene på Museumscenter Hanstholm kommer der årligt 60.000 gæster, og her vil man gerne etablere et billetsamarbejde - en mulighed, som også drøftes med virksomheden bag sejlture til det Gule Rev. Styregruppen vurderer også, at de mange besøgende i Nationalpark Thy er potentielle gæster i et showroom. Der er et lokalt ønske om, at attraktionen skal være gratis for lokale borgere.

Man har indkredset følgende gruppe af konkurrenter, som udbyder beslægtede men dog ikke samme produkter: Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Fiskeriets Hus i Hvide Sande, Kystcenteret i Thyborøn, Jyllandsakvariet i Thyborøn, Kattegatcentret i Grenå, Kyst- og Bæltcentret i Kerteminde og Tirpitz i Blåvand.

Styregruppen forventer, at man kan tiltrække 22.000 gæster allerede det første år. Showroomet skal generere egne indtægter via entrebilletter og guidede rundvisninger. Man har taget afsæt i de nævnte konkurrenters entréer og anslår derfor en entré på 80 kr. pr. voksen og 60 kr. pr. barn som realistisk og dermed altså 280 kr. for en almindelig familie.

Styregruppen kan endnu ikke præcisere det fysiske omfang af et showroom og dermed ej heller opstille et anlægsbudget eller en finansieringsplan. Man anslår dog, at der bliver tale om et "tocifret millionbeløb", hvoraf dele med en vis sandsynlighed vil kunne fundraises. På trods af denne usikkerhed har styregruppen opstillet et bud på et driftsbudget, som afspejler, at driften af oplevelsescentre generelt er en udfordring. I den sammenhæng arbejder styregruppen med to forudsætninger, som skal være på plads, før man ser det muligt at realisere projektet:

 • Showroomet skal være gældfrit ved åbningen.
 • Der skal sikres et årligt kommunalt driftstilskud på anslået 200.000 kr.

Man ønsker, at attraktionen skal etableres som en selvejende institution med egen bestyrelse.

Det nævnes, at det i Thisted Kommunes udviklingsprojekt "Hanstholm og Havnen" (udarbejdet i samarbejde med RealDania) foreslås, at man som en forløber for et showroom etablerer en midlertidig "infobox", hvor formidlingsformer afprøves, og hvor viden om potentielle showroom-gæster indsamles. Det oplyses, at Hanstholm Havn allerede har investeret 1 mio. kr. i infoboxe. Hanstholm Rådet ønsker at benytte en af disse infoboxe til nævnte vidensindsamling. Derfor er infoboxen indregnet som en del af budgettet for fase 2. I denne fase 2 vil man i øvrigt rette fokus mod et formidlingskoncept og en arkitektur, som kan gå hånd i hånd. Derefter kan der arbejdes med etableringsbudget og et mere præcist driftsbudget.

I fase 2 bliver opgaverne derfor i større detalje at analysere kundegruppe, efterspørgsel, betalingsvillighed, formidling, arkitektur, forretningsmodel og risici.

Styregruppen anbefaler på baggrund af fase 1, at der bør arbejdes videre med planerne om realisering af et showroom. Gruppen ser et stort potentiale for havn, by og kommune ved at formidle fortællingen om havn og erhverv. Derfor søger man nu Thisted Kommune om 215.000 kr. til projektets fase 2. Regnskabet for fase 1 viser blandt andet, at 10.000 kr. af Thisted Kommunes støtte endnu ikke er brugt, hvorfor man søger om overførsel heraf til en fase 2.

Der medsendes bilag med regnskab, foranalyse, budget fase 2, anslået driftsbudget, visualiseringer samt fremtidige projektfaser.

Forvaltningens bemærkninger

Projektoplægget fra Hanstholm Rådet og projektets styregruppe er interessant; men det rummer også betydelige usikkerheder. Derfor må der i en fase 2 af projektet være skarpt fokus på følgende elementer:

 1. En entré på 80/60 kr. for voksne/børn er vanskelig at vurdere, så længe indhold, omfang og form ikke er præcist defineret. Der bør derfor arbejdes i dybden med potentielle gæsters efterspørgsel og betalingsvillighed og dermed niveau for entré. Der kan i fase 2 med fordel arbejdes med en alternativ model, hvor en del af oplevelsen gøres gratis (adgang til havnen), og hvor selve udstillingsdelen med kuttersimulator m.m. kræver entré. Det vil fjerne problemstillingen i forhold til, om lokale skal kunne få gratis adgang til havneoplevelsen. Disse vinkler bør undersøges nærmere, blandt andet via den planlagte infobox.
 2. Som også nævnt i ansøgningen bliver det meget vigtigt at få udarbejdet en solid beskrivelse af formidlingskonceptet baseret på mere indgående viden om målgruppers efterspørgsel og betalingsvillighed.
 3. Det synes at være en ret ambitiøs målsætning at tiltrække 22.000 gæster alene i det første år. Til sammenligning har det meget markedsførte tiltag, vandre- og oplevelsesruten "Camønoen" på Møn, tiltrukket 20-25.000 gæster i år tre. Der kan med fordel arbejdes videre med forventninger til besøgstallet baseret på erfaringer fra andre oplevelser i denne skala, sådan at driftsbudgettet opnår større grad af sikkerhed.
 4. Det har naturligt nok ikke været muligt at opstille et anlægsbudget endnu, hvilket følgelig gør driftsbudgettet yderst usikkert. Særligt driftsudgifter til udstillinger, vedligehold og forsikringer må være behæftet med meget stor usikkerhed. Det betyder også, at det anslåede årlige kommunale driftstilskud på 200.000 kr. er behæftet med markant usikkerhed. Der bør arbejdes i dybden hermed i en fase 2.
 5. En delvis fondsfinansiering af projektet vil med stor sandsynlighed fordre en markant kommunal medfinansiering. Og attraktionens ønskede status som gældfri vil med lignende sandsynlighed betyde, at Thisted Kommune og eventuelt andre sponsorer skal lukke eventuelle økonomiske huller før åbning af attraktionen. Det er ikke usandsynligt, at Thisted Kommune dermed vil udgøre attraktionens økonomiske sikkerhedsnet. Derfor bør der senere i en fase 2 udarbejdes et grundigt anlægsbudget.
 6. Det bliver vigtigt, som ansøger også selv nævner, at få udarbejdet en væsentlig styrket forretningsplan og risikoanalyse baseret på ovenstående anlægs- og driftsbudgetter, formidlingsformer, gæsteefterspørgsel, entré m.m.
 7. En fase 2 kan med fordel vurdere på mulighederne for at integrere lystfiskeri som en del af oplevelsen og formidlingen.
 8. Og endelig kan ansøger med fordel overveje at søge LAG-midler til eventuelle senere faser af projektet.

Teknik og Erhverv vurderer, at projektets fase 2 kan leve op til kriterierne for medfinansieringspuljen:

Ender det med, at showroomet realiseres, vil det være tæt relateret til Kommunalbestyrelsens vision 2022 om at skabe Danmarks førende naturoplevelser.

Projektets fase 2 er budgetteret til 285.000 kr. Hanstholm Rådet har skaffet 70.000 kr., svarende til 24,6 %, fra Hanstholm Industristøtte og Hanstholm Fiskeauktion.

Hanstholm Rådet har i projektets fase 1 skitseret nogle overordnede forventninger til forretningsplan (antal gæster, entré, billetsamarbejder, anslåede driftsudgifter m.m.), jævnfør de medsendte bilag. I projektets fase 2 vil ansøger, med gratis bistand fra Thy Erhvervsforum, udvikle og styrke denne forretningsplan.

Med usikkerhederne i de otte ovenstående punkter in mente, vurderer Teknik og Erhverv, at en bevilling til projektets fase 2 med fordel kan opdeles i en etape a og en etape b:

Bevilling til etape a:

Analyse af kundegruppe/efterspørgsel (23.000 kr.), udarbejdelse af formidlingskoncept (60.000 kr.), projektledelse (20.000 kr.), afprøvning af formidlingsformer i infobox - udstillinger og publikumsaktiviteter (65.000 kr.), ialt 168.000 kr., heraf 75 % kommunal medfinansiering = 126.000 kr.

Bevilling til eventuel etape b:

På baggrund af en vurdering af resultaterne i etape a kan der siden hen tages stilling til en mulig bevilling til:

Udarbejdelse af arkitekturskitser (60.000 kr.), projektledelse (20.000 kr.), ialt 80.000 kr., heraf 75 % kommunal medfinansiering = 60.000 kr.

Dermed kan der undervejs bedre tages stilling til projektets realiserbarhed, og den kommunale bevilling til den samlede fase 2 kan tilpasses. Modellen vil også betyde, at der ikke ydes støtte til markedsføring og forplejning i denne fase.

Retsgrundlag

Af Lov om Erhvervsfremmes § 14 fremgår det, at kommunerne kan varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsservice og erhvervsudvikling. Af § 14 stk. 3 fremgår, at ved igangsættelse af erhvervsfremmeaktiviteter, herunder aktiviteter inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet, der går videre end lokal erhvervsudvikling, skal kommunerne sikre sig, at aktiviteten ligger inden for rammerne af den samlede strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, jf. § 9, stk. 1, nr. 1.

Det ansøgte projekt holder sig inden for rammerne af lokal erhvervsudvikling, som ikke udføres af andre parter.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 126.000 kr. til en etape a kan finansieres af medfinansieringskontoen (116.000 kr.) og af de resterende 10.000 kr. fra fase 1, ialt 126.000 kr.

En eventuel udgift på 60.000 kr. til etape b kan finansieres af medfinansieringskontoen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Afrapportering og regnskab for fase 1 tages til efterretning.
 2. Der nu bevilges 126.000 kr. til fase 2, etape a, finansieret af medfinansieringskontoen med 116.000 kr. samt 10.000 kr. overført fra fase 1.
 3. Der reserveres 60.000 kr. til en eventuel etape b finansieret af medfinansieringskontoen (beslutning om denne støtte afventer afrapportering og regnskab for etape a).
 4. Ansøger inddrager forvaltningens bemærkninger 1-8 ovenfor i arbejdet i takt med, at projektet skrider frem.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 5:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-4. Indstilles til godkendelse. Direktionen er generelt positiv overfor et showroom i relation til Hanstholm Havn. Direktionen er dog af den opfattelse, at et showroom skal dannes ud fra en mere begrænset anlægs- og driftsøkonomi end anskueliggjort i bilag til sagen.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på yderligere belysning.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019