06. feb 2019

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

24. Frikommuneforsøgene i perspektiv til Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats

Udskriv

Sagstema

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats udmøntes i foråret 2019 ved lov. I forlængelse heraf opstår der er en række snitflader til de igangværende frikommuneforsøg i Thisted Kommune.

Redegørelse

Det forventes, at lovgrundlaget for den forenklede beskæftigelsesindsats træder i kraft d. 1. juli 2019. Det sker som en konsekvens af Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, der blev indgået mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i august 2018. Ændringer i lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen er også ensbetydende med, at der ændres i det juridiske udgangspunkt for de igangværende frikommuneforsøg. Alle de igangværende frikommuneforsøg baserer sig på fritagelser og forsøgshjemler, der giver muligheder i beskæftigelsesindsatsen, der ellers ikke var tilgængelige i den gældende lovgivning.

Beskæftigelsesministeren og Økonomi- og Indenrigsministeren udsendte ultimo december et brev til borgmestrene i de kommuner, der har igangværende forsøg under Frikommuneforsøg II. Formålet hermed var at informere kommunerne om snitflader mellem igangværende frikommuneforsøg og den kommende lovgivning på beskæftigelsesområdet. Derudover blev der i brevet henstillet til, at kommunerne skulle tage stilling til frikommuneforsøgenes relevans, set i lyset af det kommende lovgrundlag. Borgmesterbrevet er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

I tabellen nedenfor er oplistet de frikommuneforsøg, som Thisted Kommune deltager i, og hvor den kommende lovgivning delvist imødekommer frikommuneforsøgene. Det drejer sig om tre af de seks igangværende frikommuneforsøg i Thisted Kommune. De tre forsøg, der ikke har snitflade til den kommende lovgivning, er oplistet sidst i sagsfremstillingen.

Forsøg

Snitflade til ny lovgivning

Formkrav ved lovpligtige samtaler

Forsøget indebærer, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for indholdet af kontaktforløbet, kontaktform og hyppighed af kontakten. Det er en forudsætning for forsøget, at opfølgning og indsats både kvalitets- og antalsmæssigt for hver af målgrupperne i forsøget.

Frikommunerne fastlægger selv tilrettelæggelsen af sygedagpengeopfølgningen.

LAB-aftalen giver ikke ligeså store frihedsgrader som i frikommuneforsøget, hvor frikommunerne har fuld frihed.

Med LAB-aftalen ensrettes kontaktforløbet på tværs af målgrupper. Der stilles krav om fire samtaler i jobcentret de første 6 måneder. For sygedagpengemodtagere skal første samtale dog holdes inden udgangen af 8. fraværsuge. De særlige regler om indhold i de individuelle samtaler forenkles. Forsøg med placeringen af kontaktforløb i udvalgte a-kasser.

Frikommuner, der gennemfører forsøg med kontaktforløbet, kan ikke indgå i a-kasse-forsøget, da forsøget forudsætter at kommunerne efterlever samme regler som de øvrige kommuner (LAB).

Fleksible rammer for uddannelse

Fritagelse for regler om maksimalt 6 ugers vejledning og opkvalificering inden for de første 26 ugers ledighed for dagpengemodtagere under 30 år med en kompetencegivende uddannelse og dagpengemodtagere over 30 år.

Frikommunerne kan i særlige tilfælde give tilbud om studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere, som er under 30 år.

Med LAB-aftalen gives der ikke på samme måde som i frikommuneforsøget mulighed for at give studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse til dagpengemodtagere under 30 år.

Med LAB-aftalen fjernes den eksisterende varighedsbegrænsning på 6 uger for vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere.

Fleksibilitet i forhold til

rimelighedskravet

Fritagelse fra forholdstalskravene ved virksomhedspraktik i perioder, hvor en ledig udgør en begrænset arbejdskraft for virksomheden.

Det indgår ikke i LAB-aftalen, at visse persongrupper skal fritages fra rimelighedskravet.

Det indgår i aftalen, at den konkrete udmøntning af rimelighedskravet drøftes med DA, LO og KL, der skal bidrage med at finde en løsning, så rimelighedskravet fortsat afspejler et rimeligt forhold mellem ordinært ansatte og personer i støttet beskæftigelse.

Da ingen af de igangværende forsøg imødekommes fuldt ud af den nye lovgivning på beskæftigelsesområdet, er det forvaltningens indstilling, at alle igangværende forsøg forsætter som hidtil. Begrundelsen herfor er, at de igangværende forsøg tidligst er blevet igangsat d. 1. juli 2017, og grundlaget for at lave en fyldestgørende evaluering derfor ikke er tilstrækkeligt. Det er desuden forvaltningens vurdering, at de nuværende frikommuneforsøg giver endnu bedre muligheder for at tilrettelægge meningsfulde kontaktforløb for både borgere og sagsbehandlere end der ligger i regelforenklingen.

Af de tidligere nævnte borgmesterbrev fremgår det, at frikommunerne specifikt skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker at deltage i forsøget, hvor A-kasserne overtager den første del af kontaktforløbet med modtagere af A-dagpenge. Det fremgår af Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats, at frikommuner der deltager i forsøget med kontaktforløb for A-dagpengemodtagere ikke er omfattet af forsøget med A-kasser.

I Thisted Kommune omfatter frikommuneforsøget med kontaktforløb fra A-dagpengemodtagere de A-dagpengemodtagere, der er sæsonledige. Forsøget giver mulighed for at samtaler med borgere i denne målgruppe kan afholdes på anden vis en ved personligt fremmøde, eksempelvis telefonisk. Det er forvaltningens vurdering at forsøget bringer værdi og skaber en meningsfuld ramme for kontaktforløbet for de borgere, der indgår i forsøget, da de ikke behøver at møde op i Jobcentret og deltage i aktiviteter, men kan nøjes med f.eks. telefonisk kontakt i perioden frem til, at de igen er i job. Det er derfor forvaltningens indstilling, at Thisted Kommune forsætter frikommuneforsøget vedr. kontaktforløb for A-dagpengemodtagere, og dermed ikke tiltræder forsøget, hvor A-kasserne skal overtage den første del af kontaktforløbet.

Forsøg der ikke har snitflade til den kommende lovgivning på beskæftigelsesområdet, forsætter uden ændringer efter den ny lovgivning træder i kraft 1. juli 2019. Det drejer som om følgende forsøg:

  • Psykologbehandling i jobcentret
  • Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering
  • Fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18 måneder ved ledighedsydelsessager

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller at alle igangværende frikommuneforsøg i Thisted Kommune, fastholdes som frikommuneforsøg indtil forsøgsperioden udløber.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 08-02-2019