16. jan 2019

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

 • Orientering fra Kulturområdet
  • Ny biblioteksleder
  • Madværkstedet
  • KulturRummets Festival

Beslutning

Formanden:

Der afholdes to temamøder i forbindelse med Jobvækst Thy 2.0 forinden de to næste udvalgsmøder (fra kl. 13 til kl. 15)

Torben Overgaard orienterede om møde i Rotunden.

Preben Dahlgaard orienterede om status på FGU-institutionen.

Der søges ny daglig leder på Hanstholm Fyr.

Orientering fra Kulturrummet.

Til toppen

3. Revidering af Strategi for Lokal Udvikling

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en godkendelse af den reviderede Strategi for Lokal Udvikling og en omplacering af 500.000 kr. fra Medfinansieringspuljen i 2019 og resten af strategiens gyldighedsperiode til arbejdet med Lokal Udvikling under Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Den nuværende Strategi for Lokal Udvikling blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2018 og er gældende i perioden 2018 - 2020. Strategien sætter fokus på en øget struktur i samarbejdet, både internt i Thisted Kommune og i samarbejdet mellem kommune og lokalområde omkring udviklingen af Thisted Kommunes lokalområder og kommunen som en helhed. Samtidig er der fokus på netværksdannelse og styrkede relationer på tværs af Thisted Kommune.

I strategien er der også lagt op til en formel ekstern organisering mellem Thisted Kommune, en paraplyorganisation (Landsbygruppen Thy) samt et lokalråd, der skulle oprettes på baggrund af strategien.

I udmøntningen af strategien har de første skridt omhandlet den interne organisering i Thisted Kommune. Der er blevet oprettet Én indgang til kommunen for lokalområder, hvor en navngiven medarbejder modtager deres henvendelser og sikrer en let og overskuelig sagsbehandling. Derudover er der oprettet et tværfagligt team på tværs af afdelinger i kommunen, hvor borgernes henvendelser drøftes og placeres i den afdeling, der bedst muligt kan hjælpe borgeren videre, samtidigt med at man sikrer et tværfagligt blik på borgernes henvendelser.

I forhold til den eksterne organisering er der fra flere sider blevet gjort opmærksom på, at der er en uhensigtsmæssig dobbeltorganisering mellem paraplyorganisationen (Landsbygruppen Thy) og Lokalrådet, hvor det var uklart, hvilken rolle hver aktør havde. Sammenholdt med, at der kører en revidering af Thisted Kommunes politikker med dertil hørende strategier, ses det som en optimal løsning at tilpasse den nuværende strategi i forhold til den nye struktur for politikker og strategier.

I den reviderede Strategi for Lokal Udvikling er der stadig fokus på en stærk struktur, der understøtter det gode samarbejde mellem kommune og civilsamfund, netværksdannelse og udvikling lokalt og som en samlet kommune.

Den største ændring omhandler den formaliserede struktur, der er nævnt ovenfor, med Thisted Kommune, Landsbygruppen Thy og et lokalråd. Det formaliserede samarbejde er simplificeret i den nye struktur, hvor der fremadrettet kun er to aktører - Thisted Kommune og Lokalområdernes Udviklingsforum. Lokalområdernes Udviklingsforum oprettes for at sikre en bred repræsentation på tværs af hele kommunen, hvor der også er en forhåbning om, at deltagerne har en bred lokal opbakning i deres respektive områder. Det er i strategien beskrevet, hvordan Lokalområdernes Udviklingsforum oprettes ved udpegning blandt interesserede borgere. En alternativ model til oprettelse af rådet er et demokratisk valg, hvor medlemmerne af de forskellige borgerforeninger eller lignende type foreninger kan stille op til Lokalområdernes Udviklingsforum. De 15 medlemmer vælges herefter blandt de opstillede kandidater på et repræsentantskabsmøde, hvor alle borgerforeninger og tilsvarende foreninger er repræsenteret. For at sikre en så bred repræsentation (geografi, køn og alder) i Lokalområdernes Udviklingsforum indstilles det, at oprettelsen af rådet sker ved direkte udpegning.

En anden ændring omhandler økonomien i arbejdet med Lokal Udvikling, hvor der i den nuværende strategi ikke er indarbejdet økonomi til formålet. I den nye strategi afsættes der 500.000 kr. til Lokal Udvikling, hvor Lokalområdernes Udviklingsforum er med til at indstille projekter og temaer til politisk godkendelse.

Strategiens gyldighedsperiode er ændret, således at den følger de øvrige styringsdokumenter i Thisted Kommune, dvs. valgperioden ud plus ét år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Fra Medfinansieringspuljen overføres der 0,5 mio. kr. i 2019, 2020, 2021 og 2022 til en pulje under Erhvervs, - Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som dedikeres til arbejdet med lokal udvikling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Dog henvises til, at Kommunalbestyrelsen i møde den 18. december 2018 vedtog følgende kriterier for Thisted Kommunes medfinansieringspulje:

Projekter, der indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen:

 • skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • skal som hovedregel indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller:

 1. At den reviderede Strategi for Lokal Udvikling godkendes.
 2. At der oprettes et Lokalområdernes Udviklingsforum ved direkte udpegning.
 3. At der overføres 500.000 kr. fra medfinansieringspuljen til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til lokale udviklingsprojekter i 2019 og resten af strategiens gyldighedsperiode (valgperioden ud plus ét år).

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 5:

Ad 1. Beslutning om revision af Strategi for Lokal Udvikling udsættes til efter Lokalområdernes Udviklingsforum er etableret.

Ad 2 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

4. Nye sager for borgere under 30 år i 2018

Udskriv

Sagstema

Nye sager i 2018 for borgere under 30 år.

Redegørelse

I 2018 blev der, ved opgørelse medio december, startet 4.580 beskæftigelsessager i alt og af disse er 1.294 sager vedrørende borgere under 30 år. For borgere under 30 år, er det hovedsagligt sager vedrørende uddannelseshjælp, A-dagpenge og sygedagpenge. For de tre sagstyper er der tilsammen startet 1.026 sager i 2018, hvor borgere er under 30 år, hvilket svarer til ca. 80 % af alle startede sager for borgere under 30 år.

Af figur 1 fremgår antal startede sager for hver af de tre primære sagstyper fordelt på måned for sagens opstart.

Figur 1 - Antal nye sager fordelt på sagstype og måned for opstart. (Kilde: Egne data)

Sager om A-dagpenge til borgere under 30 år udgør godt 35 % af det samlede antal nye sager for borgere under 30 år, mens uddannelseshjælpssager udgør ca. 30 % og sager om sygedagpenge udgør ca. 15 %. De resterende 20 % består af sager fordelt på de øvrige målgrupper.

Godt 40 % af de nye sager om uddannelseshjælp startes som følge af en afbrudt eller afsluttet uddannelse, mens ca. 20 % af de nye uddannelseshjælpssager skyldes borgere, der flytter til Thisted Kommune og derefter søger om uddannelseshjælp.

Af figur 2 fremgår antallet af nye uddannelseshjælpssager fordelt på henvendelsesårsager.

Figur 2 - Antal startede uddannelseshjælpssager i 2018 fordelt på henvendelsesårsager. (Kilde: Egne data)

Af de 181 nye sygedagpengesager for borgere under 30 år kommer godt 90 % fra beskæftigelse, svarende til 163 sager.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

5. Ændring af ministermål for 2019

Udskriv

Sagstema

Ændring af ministermål for 2019.

Redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af Beskæftigelsesplanen for 2019 er ministerens mål indarbejdet i Jobvækst Thy i lighed med proceduren for 2016, 2017 og 2018.

Efter den politiske godkendelse af Beskæftigelsesplanen for 2019 har ministeren den 11. december 2018 udmeldt en ændring af ministermålene for 2019.

Ændringen består i, at der er tilføjet et ekstra mål vedrørende personer med handicap. Målet lyder: ”Flere personer med handicap skal i beskæftigelse”. Samtidig er målet om, at socialt bedrageri skal bekæmpes fjernet fra Beskæftigelsesministerens mål.

Det vurderes ikke, at ændringen i ministermålene kræver en ændring af Thisted Kommunes Beskæftigelsesplan for 2019. De justerede ministermål fremlægges i stedet til efterretning for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget og vedlægges som bilag til Beskæftigelsesplan 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

6. Puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til Projekt Frontrunner

Udskriv

Sagstema

Puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til Projekt Frontrunner.

Redegørelse

På baggrund af de gode erfaringer fra "Flere skal med" har satspuljepartierne afsat midler til gennemførelse af "Flere skal med II". Frontrunner projektet er en forløber og pilot for hovedprojektet "Flere skal med II".

I "Flere skal med II" er alle borgere i målgruppen omfattet. Formålet er at udbrede indsatsmodellen for "Flere skal med" med afklaring af målgruppe og håndholdt indsats med individuelt jobmatch og med fokus på ordinære timer for alle aktivitetsparate borgere over 30 år i kontanthjælpssystemet.

Jobcenter Thisted har fået 2.711.000 kr. til Projekt Frontrunner i 2019.


Målgruppen er alle aktivitetsparate borgere over 30 år (kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet).

Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere (målgruppen) opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

I "Flere skal med II" er indsatsmodellen for "Flere skal med" suppleret med en række elementer, både i forhold til borgerindsatsen og i forhold til det interne samarbejde i jobcentret og kommunen.

Formålet med Frontrunner projektet er således også at afprøve denne justerede indsatsmodel for dermed at bidrage med viden og erfaringer til at tilpasse hovedprojektet "Flere skal med II".

En af ændringerne i indsatsmodellen i forhold til ”Flere skal med” er afholdelse af såkaldte ”STEP-UP-indsats” for borgere, der ikke kan profitere alene af en målrettet beskæftigelsesindsats og mentor, men hvor sociale-, sundheds- eller familiemæssige barrierer er årsagen til, at borger ikke kan bringes tættere på beskæftigelse. ”STEP-UP-indsatsen” indebærer for eksempel tilknytning af kompetencer, der kan bistå i forhold til afhjælpning af de bagvedliggende årsager til, at borger ikke er i beskæftigelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

7. Ansøgning vedrørende den transformative landsby, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden i Klitmøller ansøger om 100.000 kr. til udarbejdelse af et prospekt for opførelse af en ny udstillingsbygning på Ørhage i Klitmøller som et led i ”Den transformative landsby”. Til projektet hører desuden anlæggelse af et nyt byrum til ophold og leg mellem den nye bygning og foreningsvejen.

Redegørelse

Prospektet tænkes anvendt i forbindelse med ansøgning af fonde med det formål at tilvejebringe det økonomiske fundament for gennemførelsen af det fysiske projekt.

Den transformative landsby er et innovativt formidlingskoncept. Det giver en oplevelse af og indsigt i en landsby, som indtil videre tre gange har formået at transformere sig fra et til noget andet. I alle tilfælde er det sket med afsæt i det stedbundne potentiale.

Bygningen skal indeholde skibningsbåden fra Klitmøller, som er den eneste tilbageværende kopi af en Skibningsbåd i Danmark. Skibningsbåden skal være et element i et samlet udstillingskoncept for bygningen, som vi kalder Den transformative landsby. Bygningen indgår som en del af Klitmøller Lystfiskerforening (KLF 66) bygningsmasse på Landingspladsen, og vil være omfattet af KLF's almindelige tilsyn og vedligehold i området.

Bygningen skal desuden indeholde en allerede eksisterende fiskeriudstilling for Klitmøller samt muligheden for, at der skabes andre relevante pop up udstillinger omkring Klitmøllers historie, herunder muligheden for, at Nationalpark Thy kan lave udstillinger.

Der ses en styrke i, at brandet Cold Hawaii anvendes i projektet i formidlingen af Klitmøllers historie, så der skabes et rum for at formidle den udvikling, Klitmøller har været igennem fra et lille fiskersamfund til et verdensomspændende brand i international topklasse.

Der er nedsat en projektgruppe lokalt med repræsentanter blandt andet fra Foreningen til bevarelse af skibningsbåden, Bestyrelsesformanden for Nationalpark Thy og Lederen af Museum Thy. Der har været kontakt til de øvrige foreninger, der anvender området, og der er bred opbakning til projektet. Foreningerne er blandt andet Biologisk Forening, NASA, Hummerhuset og Foreningen æ´ redningshus.

Den Transformative Landsby ses som et vigtigt element i at bevare Klitmøllers kulturarv og sikre, at områdets DNA også er tydeligt i fremtiden. Fortællingen om Klitmøller er noget af det, som både lokale og turister efterspørger, når de besøger byen. Projektet kan også være med til at fastholde den positive udvikling, byen har været igennem i en årrække, hvor fokus stadig er på at være tro mod byens historie og de stedbundne potentialer.

Projektet kan eventuelt se i samspil med et eksisterende formidlingsprojekt omkring kystfiskeri i Lild Strand.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 100.000 kr.

Der kan ikke anvises finansiering til projektet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 13. august 2018

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. august 2018, pkt. 111:

Punktet udsættes, til budget 2019 er vedtaget.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 13. august 2018:

Preben Holler

Sagen genoptages den 16. januar 2019

Sagen genoptages planmæssigt.

Siden sagen sidst blev behandlet har forvaltningen haft møde med foreningen, der har oplyst, at der er positiv interesse for projektet fra en større dansk fond.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 18. december 2018 følgende kriterier for Thisted Kommunes medfinansieringspulje:

Projekter, der indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen:

 • skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier
 • skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25%
 • skal som hovedregel indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dog henvises til, at Kommunalbestyrelsen i møde den 18. december 2018 vedtog kriterier for Thisted Kommunes medfinansieringspulje.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de 100.000 kr. bevilges og finansieres af medfinansieringspuljen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

8. Status på tilskudskonto 4. kvartal 2018

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på tilskudskontoen i 4. kvartal 2018 samt orientering om administrative bevillinger givet i perioden fra oktober til december 2018.

Redegørelse

Der er i perioden oktober til december 2018 ikke givet administrative bevillinger fra tilskudskontoen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne anvises fra tilskudskontoen for 2018.

På tilskudskontoen i 2018 er der et merforbrug på 12.190 kr. Der er udbetalt 375.402 kr. i 2018. Alle de bevilgede beløb er udbetalt i 2018.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for administrative bevillinger, som er aftalt med udvalget: Aktører, der gennem flere år har modtaget en bevilling til en specifik aktivitet, som Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, der har kulturel værdi for Thisted Kommune samt til mindre bevillingsværdige arrangementer og aktiviteter.

Kriterierne for tilskud fra tilskudskontoen er fastlagt gennem beslutning fra 2010 i det daværende Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg den 26. april 2010.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. De givne bevillinger tages til efterretning.
 2. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

9. Fordeling af Kommunalfuldmagstilskuddet i 2019

Udskriv

Sagstema

Fordeling af de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud på det kulturelle område.

Redegørelse

Som led i Regeringens og Kommunernes Landsforenings (KL) aftale i juni 2009 om kommunernes økonomi for 2010 indgik parterne en aftale om videreførelse af de tidligere amtslige kommunalfuldmagtstilskud på det kulturelle område. I aftalen mellem Regeringen og KL blev det besluttet, at alle kommunalfuldmagtstilskud til kulturelle formål over 250.000 kr. videreføres af Staten efter 2010. Tidligere kommunalfuldmagtstilskud på under 250.000 kr. fordeles til kommunerne via det almindelige bloktilskud fra og med 2011.

Tilskuddet er i Thisted Kommune til og med 2012 blevet tildelt de samme aktører som i amtets tid. I 2013 vedtog det daværende Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg en fordeling, der tilgodeser faste etablerede initiativer.

Tilskuddet i 2019 beløber sig til 422.400 kr.

På kulturområdet er der flere tilskudspuljer: amtilskudspuljen, tilskudspuljen, puljen til initiativer for børn og unge, puljen til nye initiativer på kulturområdet og skulpturpuljen.

Kultur- og Fritidsafdelingen foreslår, at der inden oktober 2019 udarbejdes oplæg til ny puljestruktur og nye kriterier for tildeling af midlerne.

Retsgrundlag

Økonomiforhandlingerne mellem Regeringen og KL i juni 2009.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling 2019:

Museumscenter Hanstholm (Museum Thy)

84.000 kr.

Det Nordatlantiske Fyr

94.000 kr.

Thisted Teaterkreds

40.000 kr.

Thy Kammermusikfestival og On Tour

65.000 kr.

Kirsten Kjærs Museum

29.400 kr.

Levende Musik i Skolen

55.000 kr.

Fyrspillene i Sydthy

20.000 kr.

Kulturekspressen

20.000 kr.

Thisted Musikforening

15.000 kr.

I alt

422.400 kr.

Det samlede beløb svarer til det afsatte budgetbeløb.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kommunalfuldmagtstilskud i 2019 fordeles som beskrevet.
 2. Der udarbejdes oplæg til ny puljestruktur og kriterier for tildeling af puljemidler.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Til toppen

10. Søndags SommerSjov 2019

Udskriv

Sagstema

Søndags SommerSjov ansøger om 85.000 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med afvikling af årets koncerter.

Redegørelse

Søndags SommerSjov er en populær koncertrække med danske solister og orkestre om søndagen i sommermånederne. De i alt 7 koncerter afvikles primært i Christiansgave samt en koncert i både Hanstholm, Hurup og Snested. KulturRummet har siden 2016 haft rollen som tovholder, men koncerterne planlægges og organiseres af en privat aktør (se ansøgningen i bilag).

Kultur- og Fritidsafdelingen vurderer, at koncertrækken fortsat er en succes og nyder stor opbakning blandt de mange besøgende hvert år. Forvaltningen anbefaler derfor at støtte Søndags SommerSjov igen i 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

I 2019 er der indsendt et budget på 221.000 kr. (se bilag).

Forvaltningen anbefaler, at Søndags SommerSjov i lighed med 2018 støttes med 70.000 kr., finansieret af de afsatte midler på Thisted Kommunes kulturbudget på 62.300 kr. samt 7.700 kr. fra tilskudskontoen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Hvis arrangøren ønsker at afvikle koncerter i andre byer end de byer, hvor KulturRummet har sine afdelinger, så skal udgifterne til koncerterne dækkes gennem sponsorindtægter.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Søndags SommerSjov støttes med 70.000 kr., hvoraf 62.300 kr. er afsat til formålet på kulturbudgettet i 2019 samt 7.700 kr. fra tilskudskontoen for 2019.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Lukket punkt: Evt. partnerskab

Til toppen

12. Evaluering af snitflader - Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune, Erhverv, og Thy Erhvervsforum har sammen evalueret deres fælles snitflader.

Redegørelse

I Thisted Kommunes budgetaftale for 2019 blev det besluttet at se på snitfladerne mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, Erhverv.

De to organisationer har sammen evalueret snitfladerne, primært med fokus på, om opgaverne involverer virksomhedsudvikling, eller de ikke gør. Evalueringen er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Evalueringen når frem til, at flere opgaver vedrørende forretnings- og virksomhedsudvikling samt innovation i virksomheder bør flyttes fra Thisted Kommune og i stedet forankres i Thy Erhvervsforum.

Omvendt bør opgaver, der ikke involverer virksomhedsudvikling, som udgangspunkt ligge i Thisted Kommune. Endvidere skal virksomhedsrettede opgaver omkring én indgang for virksomheder til især myndighedsopgaver og jordsalg ligge i Thisted Kommune. (Endelig har Jobcentret mange virksomhedsrettede opgaver, som fortsat skal ligge, hvor de gør.)

Evalueringen viser en tydelig arbejdsdeling mellem Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, Erhverv, men også et behov for tæt samarbejde. Eksempelvis om tiltrækning af højtuddannede, hvor Thy Erhvervsforum, med projekt Fra Bybo til Thybo administrerer boliger til studerende, finder virksomheder, der ønsker studerende i praktik og laver konkrete match med mere, mens Thisted Kommune er tovholder på samarbejdet med AAU, UCN og på karrieremesserne, koordinerer Klub Thy i Aalborg, og markedsfører Thy generelt over for studerende og højtuddannede.

Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune har sammen holdt to seminardage om projektarbejde, projektroller og projektejerskab for at fremme samarbejde og koordinering på tværs.

Evalueringen af snitflader leder frem til tre alternativer vedrørende den organisatoriske og fysiske organisering:

Alternativ 1: De fysiske og organisatoriske placeringer fastholdes, men alle virksomhedsudviklingsopgaver i Thisted Kommune, Erhverv, overgår til og ledes af Thy Erhvervsforum.

Fordelene er et klart snit om opgaverne, og koordinering og ledelse af tværgående opgaver via projektorganisering.

Ulemperne er manglende koordinering i hverdagen af opgaver, der går på tværs af de to organisationer.

Alternativ 2: Alle medarbejdere i Thisted Kommune, Erhverv, fastholdes organisatorisk i Thisted Kommune, men flyttes fysisk fra Thisted Rådhus til Thy og Co-huset, hvor Thy Erhvervsforum holder til. Enkelte dage vil kommunens medarbejdere stadig være på rådhuset.

Både generelle opgaver og virksomhedsudviklingsopgaver, som involverer begge organisationer, løses i en projektorganisering, hvor det er opgavetypen, der definerer, hvem der er projektejer og dermed leder af opgaven og de tilknyttede personer.

Fordelen er her, at Thy Erhvervsforum og Thisted Kommune, Erhverv, kan koordinere opgaver i det daglige, og at personalet i Erhverv stadig kan understøtte Thisted Kommunes organisation og erhvervsstrategi. Samtidig bliver Erhvervskontakten i kommunen en del af Thy og Co-huset.

Ulempen er, at den daglige koordinering med den politisk-administrative organisation på rådhuset mindskes. Eftersom opgaverne ventes løst af de samme personer som hidtil, vil flere medarbejdere have både en linjechef i kommunen og en opgavechef i Thy Erhvervsforum, når ejerskabet af nogle opgaver flyttes.

Alternativ 3: Medarbejdere i Thisted Kommune, Erhverv, der har en overvægt af virksomhedsudviklingsopgaver, virksomhedsoverføres til Thy Erhvervsforum. Det vil dreje sig om tre medarbejdere ud af syv, hvoraf den ene er halvtidsansat.

Fordelen er her et rent snit og reference til Thy Erhvervsforums chef, og styrket fagligt miljø i Thy Erhvervsforum.

Ulempen er en mere sårbar erhvervsafdeling i kommunen med færre ressourcer til at løfte de kommunale rammevilkår og erhvervsstrategier, understøtte borgmester, behandle ansøgninger, sagsfremstillinger med mere.

Retsgrundlag

I alternativ 3 skal medarbejdere virksomhedsoverføres ud fra gældende regler.

Økonomiske konsekvenser

I alternativ 3 skal medarbejdere virksomhedsoverføres, og lønnen følger med.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 27. november 2018

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at

 1. Evalueringen af snitflader godkendes.
 2. Alternativ 1, alternativ 2 eller alternativ 3 vedrørende eventuelle organisatoriske og fysiske ændringer besluttes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 27. november 2018, pkt. 12:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Direktionen indstiller alternativ 2. Sagen fremsendes til høring i de respektive MED-udvalg og behandles herefter på ny i direktionen.

Område-MED Administration, 10. december 2018, pkt. 2:

Medarbejderrepræsentanterne vurderer, at de berørte medarbejdere ikke ønsker en virksomhedsoverdragelse og er derfor enige i, at det ikke skal være model 3, men model 2 med en fuld overflytning af alle medarbejdere men fortsat med organisatorisk tilknytning til Thisted Kommune.

Konsekvensen af ændringen vil formentlig være, at samarbejdsrelationerne i forhold til andre afdelinger på rådhuset kan blive påvirket, hvilket således bør være et opmærksomhedspunkt. Endelig ønskes en evaluering af ændringen efter et år.

Direktionen, 11. december 2018, pkt. 5:

Alternativ 2 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Lene Kjelgaard Jensen, Torben Overgaard og Preben Holler indstiller model 1 med den tilføjelse, at der arbejdes fleksibelt i forhold til de opgaver der til enhver tid løses i samarbejde med Thy Erhvervsforum.

Niels Jørgen Pedersen og Preben Dahlgaard indstiller model 2 med den tilføjelse, at der arbejdes fleksibelt i forhold til de opgaver der til enhver tid løses i samarbejde med Thisted Kommune.

Til toppen

13. Tiltrækning af nye borgere og arbejdskraft

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af midler til at markedsføre Thy over for nye borgere og arbejdskraft.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget frigav på sit møde 6. september 2017 i alt 185.000 kr. til aktiviteter, som markedsfører Thy over for arbejdskraft og nye borgere i perioden fra september 2017 til december 2018.

Pengene blev anvendt som budgetteret til nyt standmateriale og merchandise til blandt andet karrieremesserne i Aalborg og Aarhus, særlige besøgsture for læger til Thy, samt endnu ikke planlagte aktiviteter.

Midlerne til ikke planlagte aktiviteter er primært anvendt til én ny aktivitet: Klub Thy der er blevet omdrejningspunkt for at tiltrække thyboer, der studerer i de større byer. Klub Thy Aalborg blev etableret i forbindelse med karrieremessen i marts 2018, og har pt. omkring 230 medlemmer.

Teknik og Erhverv søger om 200.000 kr. for perioden 2019-2020 til fortsat at arbejde med en række aktiviteter, der skal tiltrække borgere og arbejdskraft. Blandt andet etablering af Klub Thy Aarhus og videreudvikling af Klub Thy Aalborg, en særlig indsats for at få nogle af de 3.500 indpendlere til at bosætte sig i Thy, samt aktiviteter over for læger med flere.

BUDGET i alt 2019-2020

Besøgsture til Thy for læger, sygeplejersker og lignende

52.000 kr.

Opstart af Klub Thy Aarhus og videreudvikling af Klub Thy Aalborg

97.000 kr.

Udgifter og merchandise vedr. karrieremesser mm.

23.000 kr.

Udgifter vedr. andre strategiske indsatser, herunder indpendlere

28.000 kr.

I alt for perioden 2019-2020

200.000 kr.

Thisted Kommune har haft en negativ befolkningsudvikling i en årrække, særligt fordi mange unge thyboer flytter til uddannelsesbyerne. Alene Aalborg og Aarhus tiltrækker omkring 400 thyboer hvert år, mens kun ca. 200 flytter den modsatte vej. Også den store indpendling til kommunen kan give grundlag for flere tilflyttere.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen foreslår at finansiere aktiviteten fra puljen Markedsføring og Analyse med 100.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der til aktiviteten frigives 100.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 fra puljen Markedsføring og Analyse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

14. Deltagelse i styregruppe - Test- og Videnscenter for små og mellemstore vindmøller

Udskriv

Sagstema

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi ønsker kommunalpolitisk deltagelse i styregruppen for Test- og Videnscenter for små og mellemstore vindmøller.

Redegørelse

Nordiske Folkecenter for Vedvarende Energi har anmodet om, at formand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget Niels Jørgen Pedersen træder ind i styregruppen for Test- og Videnscenter for små og mellemstore vindmøller. Folketinget har afsat 7,3 mio. kr. til Test- og Videnscentret.

Testfaciliteterne skal etableres på Vorupørvej 250, Hundborg, som kontraktmæssigt er aftalt for en 10-årig periode.

Styregruppens opgaver bliver at arbejde med en kommunikations- og formidlingsplan, markedsføringsplan i projektperioden, slutrapport samt godkendelse af forretningsmodel fra 2021 og driftsbudget fra 2021.

Mødefrekvensen er 1 til 2 møder af 2 til 3 timers varighed pr. år. Der kan udbetales honorar på 3.000 kr. pr. person pr. møde.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er efter den kommunalretlige lovgivning som udgangspunkt frit stillet med hensyn til, hvem den vil udpege til medlem af en styregruppe.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 16. januar 2019

Økonomiudvalget 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Det indstilles, at Niels Jørgen Pedersen udpeges.

Til toppen

15. Nationalpark Thy anmoder om aktivering af Thisted Kommunes bidrag til Nationalparkcenter Thy (Trædestensprojekt)

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy anmoder om aktivering af Thisted Kommunes bidrag til Nationalparkcenter Thy (Trædestensprojektet) på budget 2019-2020.

Redegørelse

Af budgetforlig 2019 fremgår det, at "Forligspartierne er indstillet på at se på en mulig tillægsbevilling til Trædestensprojektet i Nationalpark Thy. Thisted Kommune vil støtte projektet med op til 5,0 mio. kr. under forudsætning af, at Nationalpark Thy har en samlet finansiering af Trædestensprojektet. I forhold til at give tillægsbevillingen skal der indsendes en businesscase, der viser, hvorledes investeringen understøtter Thisted Kommunes indsats i forhold til erhvervs- og turismeudvikling samt bosætning. Thisted Kommune har tidligere tilkendegivet at investere i infrastruktur i forbindelse med projektet."

Nationalpark Thys opdaterede ansøgning (vedlagt) rummer i hovedtræk ansøgning om et kontant bidrag på 7 mio. kr. samt grund og parkeringspladser værdisat til 3 mio. kr. Det vil sige, at Thisted Kommunes samlede engagement i projektet således vil udgøre i alt 10 mio. kr.

Nationalparkcentret er med et budget på 31 mio. kr. en væsentlig del af "Trædestensprojektet". Samlet set vil der inklusive de ansøgte 10 mio. kr. fra Thisted Kommune pt. være rejst 28,9 mio. kr. til Nationalparkcentret.

Af den medsendte businesscase, som er udarbejdet af Thy Erhvervsforum i samarbejde med Nationalpark Thys sekretariat, fremgår det, at besøgstallet i nationalparken skønnes at være 1,2 til 1,5 mio. kr. årligt.

Nationalparkfond Thy anmoder nu Thisted Kommune om at afsætte de 7 mio. kr. i kontant tilskud til Nationalparkcenter Thy i kommunens budget med 1 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020.

I den følgende sag behandles driftsgaranti vedrørende parkeringsarealer, Hanstholm Fyr med mere.

Retsgrundlag

Ifølge Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme § 13 kan kommunerne iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet og udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med det beløb der ydes i tilskud, medmindre der anvises alternativ finansiering

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen:

Ja, da det beløb der ydes i tilskud, ikke er indregnet i den oprindelige ramme, medmindre der anvises reduktion i andre anlægsudgifter

Omprioritering indenfor anlægsrammen

En eventuel bevilling skal iflg. Direktionens beslutning af 11. december 2018 foranledige en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter med det beløb der ydes i tilskud.

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

1. At tilskuddet til Nationalpark Thy drøftes.

2. At BusinessCase Trædesten godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse, at der afsættes 7 mio. kr. til Nationalparkcenter Thy i budget 2020. Der gøres samtidig opmærksom på, at anlægsrammen for 2020 forventes at blive udfordret.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 24:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

16. Trædesten til Naturen - Driftsgaranti

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy anmoder om en 10-årig driftsgaranti.

Redegørelse

Thisted Kommune har fra Nationalpark Thy modtaget en anmodning om en 10-årig driftsgaranti. Grunden hertil er, at Nordea-fonden, i forbindelse med en bevilling på 13,8 mio. kr. til projektet ”Trædesten til naturen”, har stillet krav om en 10-årig driftsgaranti for anlæg og formidling, der etableres i forbindelse med projektet. Nordea-fondens donation er den største, der er modtaget fra fonde til projektet, der bl.a. også støttes af A. P. Møller Fonden (8 mio. kr.), Realdania (7,1 mio. kr.) samt Region Nordjyllands Vækstforum, Færchfonden og Friluftsrådet med mindre beløb. Det samlede budget for projektet er ca. 80 mio. kr.

Der anmodes om driftsgaranti til:

 • Parkeringspladserne i Vorupør, der stilles til rådighed i tilknytning til nationalparkcentret (det vil sige en garanti for, at P-pladserne opretholdes og vedligeholdes), til omgivelserne omkring nationalparkcentret der er i kommunalt eje (torv og cykelsti) samt til fortsat drift af et offentligt toilet ved Landingspladsen i Vorupør, som for eksempel kan integreres i nationalparkcentret i stedet for den toiletbygning, der i dag ligger ved torvet.
 • Hanstholm Fyr, hvor Thisted Kommune er bygningsejer, således at nationalparken sikres mulighed for i 10 år at benytte dele af Hanstholm Fyr som trædesten til naturen også i tilfælde af, at Fonden Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm en dag ikke længere skulle have mulighed for at stå for driften. Fonden har i dag fremlejet en lille del af udstillingsbygningen til Nationalpark Thy, og der er en mundtlig aftale om, at Nationalpark Thy desuden kan leje den uopvarmede tilbygning, hvor skibningsbåden står i dag – når der findes en anden placering til båden. En underskrift på driftsgarantien her er således en garanti for, at fyrkomplekset for eksempel ikke sælges til en privat uden offentlig adgang, og stedet dermed ikke kan fungere som en trædesten til naturen.
 • De faciliteter, der i øvrigt måtte komme til i projektet, garanteres for en 10-årig horisont af Nationalparkfond Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune efter nærmere indbyrdes aftale.

Det skal til ovenstående desuden bemærkes, at værdierne i Nationalparkfond Thy er sikret gennem Lov om nationalparker § 36, hvoraf det fremgår, at hvis nationalfonden nedlægges, overgår fondens arealer, bygninger og anlæg og formue i øvrigt til staten, som indtræder i fondens rettigheder og pligter.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Hvorvidt og i hvilket omfang der vil være øgede driftsudgifter, i forbindelse med tiltrædelsen af driftsgarantien, er svært at anslå, idet Teknik og Erhverv allerede i dag har et højt fokus på områderne i Vorupør og renholdelsen af de offentlige toiletter. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. juni 2015, som punkt nr. 157, at de nuværende årlige omkostninger på 100.000 kr. til driften af toiletterne, kan indgår i driften af de nye toiletter, da det forventes, at den eksisterende bygning bliver fjernet.

For fremtidige faciliteters vedkommende vil udgangspunktet i forhandlingerne med Nationalpark Thy være, at de skal være "udgiftsneutrale" for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. januar 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at "Erklæring vedr. 10 årig driftsgaranti - Trædesten til naturen" tiltrædes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 8. januar 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 25:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

17. Sponsorat Mors-Thy Håndbold 2019

Udskriv

Sagstema

Mors-Thy Håndbold søger Thisted Kommune om sponsoraftale for 2019 på 350.000 kr.

Redegørelse

Thisted Kommune har gennem flere sæsoner været sponsor for Mors-Thy Håndbold, således også i 2018 med 350.000 kr. Klubben søger nu Thisted Kommune om en aftale for 2019, som nævnt ovenfor på 350.000 kr.

Aftalen for 2019 vil i hovedtræk rumme samme elementer som i 2018. Det vil primært sige tryk på spillertøj, LED bandereklamer, samarbejde med www.thy360.dk, arrangementer for skoleklasser, autografskrivning, brug af staben i reklameøjemed, medlemskab af erhvervsklub, talentsamarbejde - alle dele byggende på kampagnen ”Thisted Kommune – følg din natur”. Mors-Thy Håndbold tilsigter at gennemføre minimum 75 arrangementer (træninger og kampe) i Thisted Kommune. Målet er at øge klubbens synlighed i kommunen.

Klubben har foreslået to ændringer i forhold til 2018, nemlig at tryk- og produktionsomkostninger ikke længere er indeholdt i sponsoratet, men i stedet skal betales særskilt af Thisted Kommune (anslået 5.000 kr. årligt). Klubben oplyser, at samme aftale gælder med alle øvrige sponsorer. Desuden foreslår klubben, at skilt til spillerbus udgår, idet spillerne i mange tilfælde transporterer sig til udekampene på anden vis.

Teknik og Erhverv vurderer, at klubben – og dermed også Thisted Kommune - opnår en så markant eksponering på landsplan, at Thisted Kommune også i 2019 bør indgå en sponsoraftale med klubben.

Med sponsoratet understøttes kommunens vision 2022 inden for rammen ”Et attraktivt sted at bo”.

Oplæg til sponsoraftale 2019 er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Tilbage i 2007 forespurgte Thisted Kommune hos det kommunale tilsyn om muligheden for, at kommunen kan støtte henholdsvis Mors-Thy Håndbold A/S og Thisted Fodbold Club Elite A/S. Tilsynet fremkom med en vejledende udtalelse, der konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i eliteidrætslovens § 7 kan støtte klubberne.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 350.000 kr. kan afholdes via allerede afsat budgetbeløb til sponsorat (274.900 kr.), mens det resterende beløb kan finansieres via budget til markedsføring (75.100 kr.).

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at sponsoraftale på 350.000 kr. for 2019 indgås på de nævnte vilkår, samt at udgiften afholdes af allerede afsat budgetbeløb samt budget til markedsføring.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at målet med sponsoratet er at øge kendskabet til Thisted Kommune.

Til toppen

18. FC Thy Thisted Q søger sponsoraftale for 2019

Udskriv

Sagstema

FC Thy Thisted Q søger om sponsoraftale 2019 med Thisted Kommune til en værdi af 300.000 kr.

Redegørelse

Af klubbens ansøgning fremgår i hovedtræk følgende:

"Efter nu at have prøvet kræfter i et halvt år med landets otte bedste hold, har FC Thy Thisted Q sikret sig minimum et år mere i den bedste kvinderække. Det er sket i kraft af en sjetteplads, lige akkurat nok til at deltage i forårets slutspil om medaljer som et af landets seks bedste hold. Til efteråret kommer to oprykkere med i ligaen, og der skal FC Thy Thisted Q igen kæmpe for at forblive i den bedste række.

FC Thy – Thisted Q driftes økonomisk af Thisted FC's amatørafdeling, mens FC Thy-klubberne bidrager med arbejdstimer til projektet. Der arbejdes internt i TFC på at tænke kvindeholdet ind i eliten hos herreafdelingen. Målet er at styrke en videreudvikling af klubben. Forventningen er, at der går mindst et år, inden der måske kan skabes enighed om konditionerne for en fælles platform.

For at styrke klubbens udvikling og position og ikke mindst efterleve de krav som DBU stiller, vil man vækste på alle parametre. Gør man ikke det, risikerer klubben - selvom man sportsligt er kvalificeret til landets bedste række - at miste licensen til at deltage i rækken. Derfor har man besluttet en markant forøgelse af budgettet, fra cirka 900.000 kr. i 2018 til godt 1,3 mio. kr. i 2019. Klubben forventer at ansætte en halvtids kommerciel leder med 50% tilskud fra DBU. Via denne funktion vil man primært sikre sponsortegningen og de PR-mæssige indsatser og forpligtelser, som følger med indgåede aftaler. Desuden køber man cheftræneren fri, så han har en halvtidsstilling og samtidig et udvidet team omkring sig. Derudover er den største stigning i budgettet på lønsum. Det vurderer man er nødvendigt for at fastholde de dygtigste spillere på amatøraftaler. Dermed vil man forsøge at undgå, at de forsvinder til andre klubber. Det giver tilmed bedre muligheder for at arbejde mere langsigtet med landets yngste divisionstrup.

Det er besluttet at sende truppen på træningslejr i Tyrkiet for at optimere de sportslige forberedelser til medaljeslutspillet i foråret samt til landspokalturneringen, hvor man er nået til kvartfinalen.

Alle kampe på 1. divisions og 3F Liga-niveau livestreames. Klubben inviterer desuden TV Midt/Vest til et par af hjemmekampene. Ud over den allerede aftalte eksponering (se 2018-aftalen i bilagsmaterialet) tilbyder klubben også en kamp til Thisted Kommune, hvor kommunen eksponeres særligt, efter nærmere aftale. Klubben er i gang med at lave en separat ny hjemmeside for holdet, og her tilbydes Thisted Kommune titlen som topsponsor med ekstra stor synlighed og link til relevante emner i samråd med kommunen.

Klubben oplyser, at DBU lancerer en ny kvindeliga fra sommeren 2019. Målet er at bringe kvindefodbolden endnu mere i vækst og i rampelyset, blandt andet med udvalgte TV-kampe og en massiv satsning på flere tilskuere på stadions. FC Thy Thisted Q har en målsætning om minimum 500 tilskuere i snit pr. hjemmekamp, og havde i efteråret i snit 244 tilskuere. Det gjorde klubben til det hold med størst gennemsnitlig opbakning."

Teknik og Erhverv vurderer, at en aftale med FC Thy Thisted Q kan ligge på samme niveau, som Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede i 2018, svarende til 150.000 kr. for hele 2019. Eksponeringsniveauet kan muligvis øges i forbindelse med DBU's introduktion af nyt turneringskoncept; men det kan vurderes ved behandling af eventuel samarbejdsaftale for 2020.

Klubbens ansøgning, 2019-budget samt kommunens 2018-aftale med klubben medsendes som bilag.

Retsgrundlag

I 2007 forespurgte Thisted Kommune hos det kommunale tilsyn om muligheden for at kommunen kan støtte henholdsvis Mors-Thy Håndbold og Thisted Fodbold Club Elite. Tilsynet fremkom med en vejledende udtalelse, der konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i Eliteidrætslovens § 7 kan støtte klubberne. Der henvises til samme bestemmelse i denne sag.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 150.000 kr. kan finansieres af puljen til sport events.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Thisted Kommune indgår sponsoraftale på 150.000 kr. med FC Thy Thisted Q for 2019, finansieret af puljen til sport events.
 2. Aftalen får samme indhold som i 2018.
 3. Klubben indsender årsregnskab, så snart dette foreligger.

Beslutning

Torben Overgaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker fokus på en samlet strategisk indsats i hele TFC.

Til toppen

19. Principbeslutning vedrørende affredning - hotelbyggeri

Udskriv

Sagstema

Ejerkredsen af et fredet areal i Klitmøller ønsker kommunens opbakning til en ophævelse af fredning for en mindre del af arealet med det formål at opføre et hotelbyggeri. Sagen fremlægges til Kommunalbestyrelsens principielle stillingtagen.

Redegørelse

Repræsentant for ejerkredsen af et strandnært areal i Klitmøller har henvendt sig til Thisted Kommune med henblik på at få opbakning til at søge Fredningsnævnet om ophævelse af en del af Ørhage fredningen.

Teknik og Erhverv var i februar 2018 i kontakt med lodsejerne, og i den forbindelse har Teknik og Erhverv fået udarbejdet et advokatnotat, der beskriver processen vedrørende fredninger og mulighederne for dispensation samt muligheder for ophævelse af fredning - notatet er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1.

Bilag 2 er ansøgningen, som er tilsendt kommunen, dog indgår fuldmagterne ikke i bilaget.

Bilag 3 viser det omhandlende areal, som er på ca. 2.300 m2 oger den del af matriklen, som ikke er omfattet af klitfredning, men af fredningen. Klitfredningen løber langs hele kysten og varetager i vidt omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men har også til formål at bekæmpe og forebygge sandflugt. Ørhagefredningen er en konkret fredning med egne fredningsbestemmelser.

Notatet beskriver, hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at mulighederne for at få en dispensation fra en fredning er til stede. For at opnå en dispensation må det ansøgte ikke være i strid med fredningens formål. Opførelse af et badehotel inden for fredningen vurderes at være i strid med formålet, som er at fastholde området, som det er (fri for bebyggelse).

Hvis betingelserne for en dispensation ikke er til stede, skal der i praksis rejses en ny fredningssag, hvilket alene er staten, kommunen eller Danmarks Naturfredningsforening, der kan. En fredningssag rejses ved indsendelse af et fredningsforslag til fredningsnævnet og skal blandt andet indeholde fredningsbestemmelser og et budgetoverslag, som forinden skal have været sendt i høring ved de øvrige myndigheder, som kan rejse fredningssager.

Som det fremgår af bilag 1 foreligger der en række afgørelser vedrørende ophævelse af fredninger. Ud fra praksis på området er fredninger kun ophævet helt eller delvist hvis; denne er gennemført ved en fejl, fredningen har mistet sin betydning, eller tungtvejende samfundsmæssige hensyn taler herfor.

Da det pågældende areal helt åbenlyst er sammenhængende og af samme karakter som det øvrige fredede område, er det ikke en fejl, at det indgår i fredningen og har heller ikke mistet sin betydning, som er at opretholde områdets tilstand som ubebygget.

Hvis der skal være tungtvejende samfundsmæssige hensyn, skal det kunne godtgøres, at den ønskede aktivitet ikke kan gennemføres uden for det fredede område, hvilket næppe kan godtgøres, da et badehotel alt andet lige vil kunne placeres andre steder i Klitmøller.

Som det fremgår af advokatens notat konkluderes det på sidste side, nederste afsnit, at det vil være usandsynligt, at der vil kunne opnås en delvis ophævelse af fredningen til fordel for et badehotel, og at igangsætning og gennemførelse af en fredningssag derfor vil vise sig at være forgæves.

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Erhverv, at sagen ville kræve rejsning af en ny fredningssag, men at argumentet herfor ikke er til stede.

Det bemærkes, at arealet er beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelsesloven, og kommunens adgang til at meddele dispensation herfra er meget begrænset og vil ikke kunne finde anvendelse i denne sag, uanset om fredningen skulle blive ophævet.

Derudover skal de almindelige planlægningsmæssige begrundelser for at inddrage arealer i byzone indgå i sagens behandling efterfølgende, bl.a. beliggenhed inden for kystnærhedszonen.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 16. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Thisted Kommune ikke arbejder videre med sagen, og dette meddeles ansøger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Peter Skriver Nielsen, Joachim Plaetner Kjeldsen, Jørgen Andersen, Kaj Kirk, Kristian Tilsted.

Preben Holler stemmer imod.

Beslutning

Lene Kjelgaard Jensen, Torben Overgaard, Preben Dahlgaard og Preben Holler indstiller, at der arbejdes videre med sagen.

Niels Jørgen Pedersen følger forvaltningens indstilling.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00