09. aug 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

84. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

85. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

a. Børne- og Familierådgivningen - Underretninger fra Politiet

Beslutning

Fremtidens Folkeskole drøftet.

Til toppen

86. Status fra Borgerservice omkring ventetider og anmodning om telefontider

Udskriv

Sagstema

Der ønskes (1) at give en orientering om ventetiderne i Borgerservice, herunder særligt MitID, samt (2) indstilles det, at reducere telefontiden i Borgerservice.

Redegørelse

Borgerservice har i løbet af den seneste længere periode været ramt af et særligt højt niveau af arbejdspres grundet borgeres efterspørgsel på Borgerservices ydelser. Herunder er de primære ekstraordinære årsager:

 • Overgangen fra NemID til MitID: Behovet for en mere sikker digital identitet har medført MitID-løsningen. Mange borgere har haft brug for rådgivning, og nogle har haft brug for fysisk at møde op i Borgerservice, hvis de ikke via en personlig smartphone har kunnet validere deres identitet med et gyldigt pas.

Desværre henvender en del borgere sig, der tidligere har været i Borgerservice, som ikke kan huske deres brugeroplysninger, når de nu skal bruge dem, i takt med at flere tjenester - offentlige såvel som private - er overgået til MitID. Særligt behovet for adgang til netbank presser flere borgere.

 • Pas: De seneste år med corona har betydet færre fornyede pas pga. rejserestriktioner. Dette har betydet en større ophobning af pas, som ikke tidligere er blevet fornyet, men som nu skal udstedes. Derudover er der kommet ny lovgivning vedrørende pas, som gør, at passene ikke sendes direkte til borgers privatadresse, men derimod skal udleveres fysisk i Borgerservice.
 • Ukraine-situationen: Ukrainske fordrevne har krævet ressourcer i flere afdelinger i kommunen, herunder også i Borgerservice, hvor ukrainerne formelt skal indrejses i Danmark.
 • Valghandlinger i 2021 og 2022.

Tabel 1: Ventetid i Borgerservice i Thisted Kommune.

*Bemærk at den videre sagsbehandling af kørekort fortsætter hos Færdselsstyrelsen, som er ramt af lang sagsbehandlingstid, som ikke er medregnet.

Ovenstående ventetider (tabel 1) er fra kommunens tidsbestillingssystem. Hvis borgere har akut brug for hjælp af forskellige årsager, så forsøges det altid at være så fleksible som muligt, så borgeren kommer ind hurtigst muligt.

De nævnte årsager er ekstraordinære, men har været rammevilkår for alle landets kommuner og borgerserviceafdelinger. Nedenstående tabel 2 illustrerer ventetiderne på MitID i de øvrige nordjyske kommuner.

Tabel 2: Ventetider på MitID i de nordjyske kommuner

Data til ovenstående tabel er indsamlet den 2. august 2022 og er derfor udtryk for et øjebliksbillede.

I sammenligningen med de øvrige nordjyske kommuner kan det ses, at Thisted Kommune ligger i den bedre del af kommunerne, hvor enkelte andre kommuner har kortere ventetider, andre på samme niveau og en større del med længere ventetid end i Thisted Kommune. 4 uger antages dog fortsat for at være en lang ventetid, og der arbejdes i afdelingen konstant med at optimere sagsgangene.

Hvad er der gjort indtil nu?

 • Udvidede åbningstider til kl. 19 på specifikke dage.
 • Et lettere reduceret serviceniveau, hvor flere borgere opfordres til at bruge deres netværk som hjælp, snarere end at skulle besøge Borgerservice.
 • Omprioritering af medarbejdernes opgaver for at imødekomme den ekstraordinære efterspørgsel på hjælp til MitID.
 • I gennemsnit er der ekstraordinært tilkoblet omkring 70 vikartimer pr. uge siden 1. maj. Dette har været fleksible, tidsbegrænsede ansættelser af især studentermedhjælpere, som har kunnet hjælpe borgere med overgangen til MitID ved rådhusets borger-PC’ere.

Det er ikke afgjort, om dette skal fortsætte indtil afslutningen af MitID-migreringen, grundet de økonomiske implikationer.

 • Haft mulighed for øget anvendelse af kommunens kontorelever, som uden særlig efteruddannelse har kunnet hjælpe borgere.
 • Over sommeren afprøvet reducerede telefontider, for at kunne prioritere mere tid til fysiske ekspeditioner (herunder særligt MitID). Kommunens hovedomstilling har været undtaget af dette. Erfaringerne har vist, at dette giver mulighed for flere fysiske ekspeditioner, færre ”forstyrrelser” og mere fokuseret fordybelse til medarbejderne, når der udføres sagsbehandling. Erfaringerne er derfor så gode, at det ønskes at forlænge de reducerede åbningstider, så dette er gældende resten af 2022, om hvilket der ønskes politisk godkendelse. Der ønskes telefontid hver dag fra kl. 8 til 12.

Der vil fortsat blive arbejdet med at skabe den bedste service for borgerne inden for de økonomiske rammer, så der vil fortsat blive arbejdet med at lave tilpasninger i opgaveløsningen i Borgerservice.

Retsgrundlag

Lov om MitID og NemLog-in.

Bekendtgørelse om MitID til privatpersoner.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ventetider på at få MitID påvirker borgernes digitale færd, og borgerne kan have udfordringer med at tilgå visse digitale tjenester, som ikke længere tillader NemID.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen vedrørende status på ventetider i Borgerservice, herunder særligt MitID, tages til efterretning.
 2. Telefontiderne i Borgerservice permanentgøres for resten af 2022, således telefonerne kun vagtdækkes i tidsrummet fra kl. 8 til 12 hver dag. Kommunens hovedomstilling er undtaget af dette.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

2. Udvalget anerkender det store pres på Borgerservice grundet NemID, og ønsker derfor et alternativt forslag til lukning af telefonerne.
Sagen behandles på ny på næste møde.

Til toppen

87. Udbud af specialkørsel fra august 2023

Udskriv

Sagstema

Skolekørslen med elever til specialtilbud skal i udbud med ikrafttræden august 2023.

Redegørelse

Thisted Kommune har indtil nu selv udbudt specialkørslen.

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage stilling til, om specialkørslen skal forblive hos Thisted Kommune eller, om den skal afgives til Nordjyllands Trafikselskab (NT).

I 2016 foretog konsulentfirmaet A-2 på vegne af Thisted Kommune en analyse af egne udbud af specialkørslen eller overgang til NT.

Konklusion på analysen var, at:

 • NT var dyrere end Thisted Kommunes daværende kontrakter. Opdeling på komponenter viste, at NT var billigst på rutepris inkl. tom-kørsel, men dyrere på administrationsgebyr og særligt omkostninger til den reelle servicetid.
 • Forholdet mellem Thisted Kommunes egen indsats, og opgaver leveret af NT samt administrationsgebyr til NT ved at lægge kørslen over til NT udgør samlet set ikke en besparelse for Thisted Kommune.
 • Analysen viste også, at arbejdsbyrden i Thisted Kommune ville blive øget, da en flytning af opgaven til NT øger behovet for administrationstid, idet alle data skal indtastes og vedligeholdes i NT's styringssystem. Det system NT kan tilbyde, er ikke et planlægningssystem, men et afregningssystem. NT har ingen kontakt til borgere/institutioner. Al kommunikation skal fortsat gå gennem en kontaktperson hos kommunen.
 • Det nuværende serviceniveau, leveringssikkerhed og fleksibilitet vil ikke blive forbedret ved at omlægge kørslen til NT, idet de vognmænd, Thisted Kommune har kontrakt med, lever op til de opstillede parametre.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at konklusionen fra analysen stadig er gældende.

På forespørgsel oplyser NT, at der systemmæssigt i dag anvendes samme systemer som i 2016.

Drifts- og Anlægsafdelingen har spurgt hos kommunens institutioner, der er omfattet af et kommende udbud, om de er tilfredse med den nuværende ordning.

Drifts- og Anlægsafdelingen har modtaget svar fra fire ud af kommunens fem specialskoler samt to ud af kommunens tre specialinstitutioner, der er med i det nuværende udbud.

Alle giver klart udtryk for tilfredshed med nuværende ordning og fremhæver den store fleksibilitet, som de oplever ved ordningen. Bl.a. muligheden for hurtige ændringer, kendte chauffører og stor samarbejdsvilje.

Det er endvidere Drifts- og Anlægsafdelingens vurdering, at den nuværende ordning med lokale vognmænd har sikret en vis taxadækning i Thisted Kommune, da den nuværende licitation udelukkende køres af lokale vognmænd.

Drifts- og Anlægsafdelingen indstiller, at:

 1. Den nuværende praksis for specialkørsel fastholdes.
 2. Der foretages EU-udbud af kørslen for en 4-årig periode med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.
 3. Sagen sendes til efterretning i Børne- og Familieudvalget samt Social- og Seniorudvalget.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Børne- og Familieudvalget - til efterretning - den 9. august 2022

Social- og Sundhedsudvalget - til efterretning - den 16. august 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune selv udbyder specialkørslen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 7. juni 2022, pkt. 171:

Godkendt.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - den 7. juni 2022:

Henning Holm

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

88. Ansøgning om vuggestuepladser i Snedsted Børnehave

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om etablering af vuggestuepladser i Snedsted Børnehave.

Redegørelse

Thisted Kommunes Undervisning- og Dagtilbud har modtaget en ansøgning fra Forældrerådet i Snedsted Børnehave om at udvide Snedsted Børnehave med en vuggestueafdeling. Ønsket er baseret på, at der er mangel på pasningsmuligheder for 0-2-årige i Snedsted By, og at Snedsted Børnehave aktivt bliver fravalgt af byens beboere, når muligheden for at aflevere vuggestue- og børnehavebørn samme sted ikke er til stede.

Forældrerådet påpeger, at de fysiske rammer i Børnehaven, med få ændringer, er til stede, idet der tidligere er drevet vuggestue i en del af bygningen. Herudover ville det kunne give en lettere overgang fra dagpasning til børnehave og en tryghed for børnene. Dog skal det oplyses, at en udvidelse med vuggestuepladser i børnehaven vil bevirke, at børnehaven vil få færre m2 pr. barn.

Personalet i børnehaven bakker op om Forældrerådets betragtninger, og de vurderer, at behovet vil være 5-10 vuggestuepladser.

Børne- og Familieforvaltningen har kigget på sammenhængen mellem pasningsbehovet og udbudte dagplejepladser i Snedstedområdet og noterer, at der er udfordringer med antallet af gæstepladser, ligesom det aktuelt har vist sig at være svært at rekruttere nye dagplejere i Snedsted by.

Den modtagende ansøgning fra Forældrerådet i Snedsted Børnehave er vedlagt denne sag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser vil blive belyst, hvis der vælges at arbejde videre med sagen.

Børne - og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at institutionen i dag modtager minimumstildeling. Ved en opnormering kan Snedsted Børnehave overskride grænsen på 40 enheder, hvorved denne tildeling bortfalder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge mulighederne for at oprette vuggestuepladser i Snedsted Børnehave, herunder at belyse de økonomiske aspekter.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

89. Stigning i anbringelsesudgifter

Udskriv

Sagstema

Orientering om stigning i udgifter på anbringelsesområdet.

Redegørelse

Historik

Børne- og Familierådgivningens økonomi på anbringelsesområdet har i de seneste år været udfordret, hvilket skyldes dels en stigning i anbringelser samt dyre enkeltsager.

Regnskabet for 2021 viste et merforbrug på 2,1 mio. kr. isoleret set på anbringelser.

Aktuel status

Seneste budgetopfølgning viser et forventet merforbrug på 7,9 mio. kr. på anbringelsesområdet.

Den pludselige stigning fra seneste budgetopfølgning i marts og frem til budgetopfølgningen i juli, skyldes en administrativ fejl i prognosefremskrivningen, hvor enkelte dyre sager ikke er blevet fremskrevet med den korrekte pris. Den administrative fejl kunne ikke forhindre udgifterne, men have forbedret mulighederne for rettidig politisk orientering. Herudover er der anbragt yderligere børn siden marts.

Antal anbringelser

Stigning i antal anbringelser:

30.06.21

31.12.21

31.07.22

Plejefamilie

78

80

75

Netværk

4

6

4

Eget værelse

4

3

4

Opholdssteder

12

13

20

Kronborg

9

8

9

107

110

112

Herudover 11 sager, hvor Thisted Kommune er handlekommune men ikke betalingskommune.

På plejefamilieområdet, eget værelse samt Kronborg har tallene været nogenlunde stabile det sidste år.

Stigningen er primært på eksterne opholdssteder, hvor der i juni 2021 var 12 anbragte til 20 anbragte i juli 2022.

Omregnet til helårspersoner havde vi i 2021 13,7 helårspersoner på eksterne opholdssteder til en gennemsnitspris på 933.213 kr. om året.

I 2022 er der 18,7 helårspersoner på eksterne opholdssteder til en gennemsnitspris på 1.019.648 kr. om året.

Komplicerede sager

Børne- og Familierådgivningen oplever en stigende kompleksitet i sagerne, hvorfor det har været nødvendigt at etablere flere anbringelser på eksterne opholdssteder end tidligere.

Konkret kan nævnes følgende sager:

 • Ung som har været anbragt på to opholdssteder som frasiger sig opgaven, hvorfor den unge nu er anbragt et andet sted til en månedlig pris på ca. 170.000 kr.
 • Ankestyrelsen har i en sag pålagt anbringelse til en månedspris på ca. 74.000 kr.
 • Sag overtaget fra anden afdeling hvor prisen var 240.000 kr. pr. måned i 5 måneder. Indsatsen og prisen er herefter nedjusteret til en månedlig pris på ca. 72.000 kr.
 • Sager hvor Ungdomskriminalitetsnævnet pålægger forvaltningen en bestemt foranstaltning kan i nogle tilfælde blive et dyrere tilbud, end hvis forvaltningen skulle etablere tilsvarende.

Fremadrettede tiltag

Børne- og Familierådgivningen følger den økonomiske udvikling meget tæt og har derudover et ekstra fokus på disse områder:

 • Inden indgåelse af ny kontrakt er der større dialog med opholdsstederne omkring vilkårene i kontrakten, fx opsigelsesvarsel og tillægsydelser.
 • Visitation til anbringelse.
 • Øget samarbejde mellem Center for Økonomi og Løn samt Børne- og Familierådgivningen.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til supplerende bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

90. Statistik over antal underretninger i Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om antal modtagne underretninger i Børne- og Familierådgivningen fra 1. januar - 31. juli 2022.

Redegørelse

Børne- og Familierådgivningen modtager dagligt underretninger vedrørende børn og unges mistrivsel.

Underretningerne er blandt andet fra fagpersoner, interne samarbejdspartnere, private personer samt anonyme underretninger.

Historisk set har Børne- og Familierådgivningen modtaget følgende antal underretninger pr. år:

År

Antal

Gennemsnit pr. måned

2022 (1. januar - 31. juli)

569

81,28

2021

1101

91,75

2020

1150

95,83

2019

1078

89,83

2018

982

81,83

2017

915

76,25

Kilde: Børne- og Familierådgivningens fagsystem

De 569 underretninger, som er modtaget i 2022, er fordelt på 378 børn og unge.

Underretningerne fordeler sig således:

 • § 152, fra andre kommuner - 4 stk.
 • § 153, fra fagpersoner - 465 stk.
 • § 154, øvrige (naboer, anonyme, familie) - 100 stk.

En stor del af underretningerne, der modtages, er fra andre fagpersoner herunder:

 • Skoler – 130 stk.
 • Politi – 71 stk.
 • Andre kommunale afdelinger (F.eks. Jobcenter, Borgerservice) - 66 stk.
 • Psykiatri - 35 stk.
 • Sygehus - 23 stk.
 • Dagtilbudsområdet – 22 stk.
 • Døgnvagt - 22 stk.
 • Læger – 21 stk.
 • PPR - 9 stk.
 • Sundhedsplejen - 9 stk.

Efter servicelovens § 155, stk. 2 skal alle underretninger vurderes indenfor 24 timer, hvor der foretages en vurdering af, om barnet eller den unges sundhed eller udvikling er i fare, og om der derfor er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger. Efterfølgende afholdes altid en partshøring, jf. forvaltningslovens regler, hvor underretningen gennemgås med forældrene.

I nye sager vurderer Modtagelsen, om sagen kan afklares via samtaleforløb eller råd og vejledning. Hvis sagen vurderes mere omfattende, træffes der afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50.

Efter servicelovens § 155 a skal der foretages en "second opinion", når der modtages en underretning, hvor kommunen i forvejen har iværksat foranstaltninger.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

91. Orientering om projektansøgning

Udskriv

Sagstema

Orientering om projektansøgning.

Redegørelse

Thisted Kommune arbejder i øjeblikket på en projektansøgning til at styrke den tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet.

Som en del af reformen Børnene Først er formålet at give kommuner mulighed for at hjælpe flere børn tidligere og bedre end i dag, fx i et familiehus hvor sårbare småbørnsfamilier skal have let adgang til indsatser på tværs af fagområder og sektorer.

Der er i 2022 afsat 126 mio. kr. til fordeling, og det forventes, at cirka 45 kommuner vil opnå tilskud i denne ansøgningsrunde.

Formålet med puljen

Ansøgningspuljens formål er at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til småbørnsfamilier.

Et familiehus kan både være en fysisk indgang til kommunens tilbud på småbørnsområdet, men kan også etableres som en samlet organisering.

Uanset om der er tale om fysisk eller organisatorisk indgang, er hensigten, at et familiehus skal gøre indsatserne fra forskellige faggrupper lettere tilgængelige for småbørnsfamilierne. Et familiehus kan ikke udelukkende tilbyde indsatser efter § 11 og § 52 i serviceloven, men skal så vidt muligt tilbyde en samlet indgang til kommunens tilbud på småbørnsområdet.

Der kan således ydes tilskud til etablering eller udvidelse af eksisterende familiehuse i kommunerne.

Herudover kan der ydes tilskud til at etablere eller udbygge en social døgnvagt i tilknytning til familiehusene og/eller til at tilknytte børnebaser til familiehusene.

Ansøgningen bliver en fælles ansøgning mellem Børne- og Familierådgivningen, Undervisning & Dagtilbud samt Sundhed.

Der forventes svar på ansøgningen i november måned.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser

Det præcise beløb, der ansøges om, kendes endnu ikke, idet projektansøgningen stadig er under udarbejdelse. Erfaringen fra tidligere projekter viser, at der også er en egenfinansiering for kommunen. Der er indgået aftale med ekstern konsulent om udarbejdelse af projektansøgningen. Udgiften udgør 77.500 kr., og skal fordeles mellem de involverede afdelinger.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen og har på nuværende tidspunkt i udarbejdelsen af projektansøgningen ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der sendes en projektansøgning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

92. Handleplan for budgetoverholdelse

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på "Handleplan for budgetoverholdelse" behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni 2022 punkt nr. 78.

Redegørelse

Forvaltningen indstillede, at:

 1. De kortsigtede tiltag straks iværksættes.
 2. De langsigtede tiltag drøftes.
 3. Sagen behandles på ny i august.

Beslutningen fra Børne- og Familieudvalgets møde den 7. juni: "Indstillingen godkendt med den tilføjelse, at Forvaltningen udarbejder en langsigtet handleplan, som samlet set overholder udvalgets budgetramme".

Resultatet af budgetopfølgningen med udgangen af marts og juni fremgår af nedenstående tabel:

Dagtilbud til børn:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle Dagtilbud reducere forbruget med 2,7 mio. kr. Det er lykkedes at reducere forbruget med 1,2 mio. kr.

 • Siden budgetkontrol i marts måned er konstateret et merforbrug på 1 mio. kr. på børn, som har behov for en særlig indsats (Serviceloven § 32).
 • Reduktionen på 2,2 mio. kr. i handleplanen var overskuddet fra Dagplejen, som derfor ikke bruges til at udligne underskud på daginstitutionerne. Dette medfører, at daginstitutionerne skal indhente deres merforbrug fra 2021.

Kortsigtede tiltag:

 • Reduktion af udgifter til økonomisk friplads er opnået.

Skoler og uddannelse:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Ifølge handleplanen fra juni måned skulle skoler og uddannelse reducere forbruget med 4,1 mio. kr. Disse reduktioner er opnået, men følgende områder har siden opfølgningen i marts udvist et merforbrug i forhold til opfølgningen i juni:

 • Fælleskonti SFO: Merforbrug på 0,8 mio. kr. - øgede udgifter til specialkørsel SFO.
 • Øvrig undervisning: Merforbrug på 0,7 mio. kr., større nedgang i elevtal end forventet (blandt andet på STU). Reduktion af personale er sket, men effekten ses først senere.
 • Skoler: Ifølge handleplan skulle skolerne reducere 3,5 mio. kr., disse reduktioner er opnået, men skolerne har et merforbrug på 9,5 mio. kr., da de stadig er udfordret på at få sammenhæng mellem budget og udgifter for at sikre de lovbundne opgaver på skolen.
 • Øgede udgifter til barselsudligningsfonden udgør 0,6 mio. kr.
 • Fælleskonti på skoleområdet er reduceret i forhold til handleplanen, men området har oplevet flere visitationer hen over sommeren til specialtilbud, hvilket giver en ekstra udgift i budgetåret.

Kortsigtede tiltag:

 • Tiltag er implementeret. Opsigelser på skolerne får først fuld effekt fra budgetåret 2023.
 • Tilbageholdenhed i forhold til ansættelser af konsulent og sektionsleder 0,2 mio. kr. (kun besparelse vedr. 2022).

Børne- og familieområdet:

Forklaring på forskel mellem de to budgetopfølgninger:

Der forventes et merforbrug i 2022 på 14,4 mio. kr., heraf udgør anbringelser 7,9 mio. kr.

Stigningen fra marts til juli på anbringelsesområdet udgør knap 5 mio. kr., og skyldes dels en administrativ fejl i prognosefremskrivningen, hvor enkelte dyre sager ikke er blevet fremskrevet med den korrekte pris, og dels er der anbragt yderligere børn siden marts. Den administrative fejl kunne ikke forhindre udgifterne, men have forbedret mulighederne for rettidig politisk orientering.

I nedstående tabel opgøres det samlede antal sager i afdelingen, som har haft en væsentlig udvikling de sidste tre år:

Stigningen har medført tilførsel af midler til konto 6 svarende til 5 socialrådgivere. Dette har medført bedre betingelser for at overholde gældende lovgivningsmæssige tidsfrister på eksempelvis undersøgelser, hvilket betyder hurtigere iværksættelse af foranstaltninger.

Den 1. april 2022 er der registreret 54 overskredne §50 undersøgelser. Dette tal er den 1. august 2022 reduceret til 19.

Stigningen i sager og færdiggjorte undersøgelser øger presset på udførerområdet, herunder forebyggelse og anbringelse, som ikke er tilført midler svarende til det forventede forbrug. Der har i 2022 været behov for at etablere flere foranstaltninger, end teamet kan udføre, hvilket har medført køb af ydelser hos eksterne konsulenter. Ligeledes oplever vi en stigning i børn og unge, der udskrives fra psykiatrien til en kompleks og specialiseret behandlingsplan, der skal udføres i kommunalt regi, hvor kompetencerne ”in house” ikke rækker. Behovet skønnes fortsat i resten af 2022.

Øvrige økonomiske udfordringer:

Børne- og Familierådgivningens budget er i perioden 2019 – 2022 netto reduceret med disse beløb:

Kortsigtede tiltag:

Børne- og Familierådgivningen følger den økonomiske udvikling meget tæt og har derudover et ekstra fokus på disse områder:

 • Inden indgåelse af ny kontrakt er der større dialog med opholdsstederne omkring vilkårene i kontrakten, fx opsigelsesvarsel og tillægsydelser.
 • Visitation til anbringelse.
 • Øget samarbejde mellem Center for Økonomi og Løn samt Børne- og Familierådgivningen.

Endelig genbesættes to stillinger på konto 5 ikke resten af året.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at med de beskrevne tiltag vil der ikke kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023 på udvalgets område.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie den 18. august 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

 1. Tiltag, der umiddelbart kan iværksættes uden politisk beslutning, iværksættes.
 2. Tiltag på længere sigt kræver politisk behandling. Handleplanen for disse tiltag er endnu ikke færdig udarbejdet men vil blive fremlagt på mødet den 9. august.

Beslutning

Drøftet. Behandles på ny på næste møde.

Til toppen

93. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. august 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen