17. maj 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

59. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

60. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand

a. Anmodning fra Skolelederforeningen om dialogmøde med Børne- og Familieudvalget

b. Kommunernes Skoletrafiktest (se Bilag 1: Få mere trafiksikre børn i din kommune)

c. Invitation til Kirkens Korshærs Børne- og Familiearbejdes åbningsfest i nye lokaler i "Det gule hus", fredag d. 20. maj kl. 12-15 (se Bilag 2: Invitation Kirkens Korshær Thisted) (se Bilag 3: Infokort om Kirkens Korshær Thisted)

d. Mentorbarn - indstilling til samarbejde om at hjælpe udsatte og anbragte børn til større trivsel og en bedre fremtid (se Bilag 4: Mentorbarn - indstilling politisk udvalg)

e. FOLA, Forældrenes landsorganisation (se Bilag 5: FOLA)

 1. Øvrige udvalgsmedlemmer
 1. Forvaltningen

Beslutning

Ad 1.a. Der aftales et møde med Skolelederforeningen jf. deres henvendelse.

Til toppen

61. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Redegørelse

Opfølgning

I forhold til det korrigerede driftsbudget (inkl. overførsler fra 2021 på 12,4 mio. kr.) forventes der et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 3,1 mio. kr. og 'Pleje og omsorg for ældre' på 2,7 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 11,2 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 9,3 mio. kr. på 'Børn og familieområdet' og 5,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration'.

Herudover skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalget er oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Grundet usikkerhed omkring opgavens omfang er der ikke lavet budgetopfølgning på området, men regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Servicerammen forventes overskredet med 19,2 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til de allerede nævnte områder, 'Fællesudgifter og administration', 'Skoler og uddannelse' og 'Børn og familieområdet'. I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt. Servicerammeoverskridelsen skal ses i lyset af, at budgettet i sin tid blev vedtaget med en bufferpulje på 13 mio. kr. Uden denne pulje, (som sidste måned blev lagt i kassen igen), er der i relation til de rammebelagte udgifter tale om en overskridelse på 32,2 mio. kr. (19,2 + 13,0).

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et forbrug på ca. 230 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 132. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 85 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 36 mio. kr., svarende til et forbrug på 227 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Tillægsbevilling

I anlægsbudgettet til 2021 var der afsat 1,12 mio. kr. til renovering af Thisted Musikteater. Primært grundet mulighed for momsrefusion blev beløbet senere flyttet til driften, men desværre til en konto med begrænset overførsel (5 %-reglen) og ikke som vanligt - når der flyttes fra anlæg til drift - til en konto med fuld overførsel. Helt konkret indgik de 1,12 mio. kr. i en samlet overførsel på området 'Tilskud og aktiviteter - kulturområdet'. Grundet 5 %-reglen tilfaldt beløbet imidlertid kassebeholdningen. Center for Økonomi og Løn indstiller derfor, at de 1,12 mio. kr. genbevilges.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 19,2 og 36 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 78,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen godkendes.
 2. Der (gen)bevilges 1,12 mio. kr. til Thisted Musikteater.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der skal udarbejdes en handleplan for Børne- og Familieområdet med henblik på budgetoverholdelse.
Herudover indstilles det, at der gives en negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. til kassen, i det der forventes en midtvejsregulering på 40 mio. kr.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 131:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

62. ​Etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om etablering af nyt regionalt døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd.

Redegørelse

Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland, som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd. Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdækning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret. KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig, at det er svært at finde tilbud, som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt, at det er nødvendigt, at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen. Det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe (jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet). Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.


Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks, og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdækning de første år, efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100% takstfinansieret og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75% af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år, og at Region Nordjylland dækker de resterende 25%. Det er uvist, præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi, som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr., som skal fordeles mellem kommunerne over en treårig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.


Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.

Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.


Endelig skal det anføres, at Morsø Kommune har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Retsgrundlag

Servicelovens §§66 og 107.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af tomgang deles udgiften ligeligt mellem Thisted Kommunes Børne- og Familierådgivning og Handicap og Socialpsykiatri.

Ved forekomst af eventuelle yderligere udgifter ved enkeltsager, vil der bliver lavet en vurdering af fordelingen af disse udgifter mellem afdelingerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget samt Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om godkendelse af etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer, at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med den bemærkning, at der i budget 2023 afsættes de fornødne midler.

Til toppen

63. Opnormering af vuggestue - Thy privatskole

Udskriv

Sagstema

Opnormering af Thy Privatskoles vuggestue fra 15 pladser til 20 pladser.

Redegørelse

Thy Privatskole har den 29. marts 2022 ansøgt om at få opnormeret deres vuggestue fra 15 pladser til 20 pladser.

Vuggestuen vil inddrage depotrum til opholdsrum, således at der fremover vil være 64 m2 til rådighed til de 20 børn i vuggestuen. Hvert barn vil således have 3,2 m2 til rådighed. Minimumsreglerne er mindst 3 m2 for børn i vuggestuen.

Ved opnormeringen vil vuggestuen fremover opfylde kravene til C niveau i forhold til vuggestuen.

Ved næste tilsynsbesøg vil der blive tjekket op på, at depotrum er inddraget til opholdsrum i vuggestuen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Opnormering af privat vuggestue vil eventuelt betyde, at en højere andel af udgifterne til pasning af børn vil gå til de private institutioner.
Andelen af børn, der passes i private tilbud, vil derfor muligvis øges. Dette kan betyde færre ansatte i de kommunale tilbud.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at vedtagelsen kan betyde en anden ligevægt imellem privat og kommunal fordeling i tildelingsmodellen.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at opnormeringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

64. Halvårsrapport KUI Vejledning

Udskriv

Sagstema

KUI Vejledning udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter.

Redegørelse

Vejledningsdelen af Den koordinerende ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter.

Ungedatabasen opdaterer ikke data på unge over 25 år, ligesom der ikke er tilbagemeldingspligt fra ungdomsuddannelserne på unge over 25 år. Derfor er det ikke muligt, at lave rapporten for unge mellem 25 og 30 år.

Rapporterne udarbejdes den 1. april og den 1. oktober og offentliggøres på KUI-vejlednings hjemmeside. Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel af tilmeldingerne til ungdomsuddannelser. I april er der fokus på, hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig i kommende skoleår, og i oktober er der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.

Der udarbejdes desuden 2 tillæg, som beskriver Uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse tillæg udarbejdes medio januar og juni.

KUI-vejledning anvender data og halvårsrapporter til at identificere tendenser og mønstre over tid blandt unge i Thisted Kommune og beskriver derefter målrettede indsatser i vejledningsaktiviteter hos KUI-vejledning, samt anvender data som retning for de faglige målsætninger.

Det forventes, at samtlige halvårsrapporter vil indeholde data vedrørende generelle bevægelser blandt unge samt udvalgte nedslag.

Halvårsrapporten er et øjebliksbillede, baseret på dataudtræk d. 1. april 2022.

Særligt for denne rapport:

 • Alle unge 15-17 årige er i gang med grundskole, ungdomsuddannelse eller en anden aktivitet.
 • Af de 18-24 årige unge er ca. 80% i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Der har været 298 afbrud på uddannelser i dette skoleår. 113 var omvalg (unge, der skifter uddannelse).
 • Der er i år et fald i søgningen til 10. skoleår på 50 ansøgninger. Antalsmæssigt er der et større antal unge, der søger henholdsvis erhvervs – og gymnasiale uddannelser.
 • Der er 71 elever på FGU. Der vil i de kommende rapporter være en kort FGU Status med data fra tidligere halvårsrapporter.
 • Der er markant flere 18–24 årige, der i år er i arbejde. Stigningen er på ca. 30% sammenlignet med sidste år.
 • I 2022 opnår Thisted Kommune ved ansøgningsfristen Regeringens målsætning (2025) om, at 30% af en ungdomsårgang skal gennemføre en erhvervsuddannelse, inden de fylder 25 år.

COVID-19 tilføjelse:

 • KUI Vejledning kan på baggrund af nærværende rapport og tilsvarende fra sidste år konstatere, at på trods af COVID-19 situationen er data stort set uændrede, dog er flere unge i job end tidligere år.
 • De 15-17 årige er alle primært i skole eller uddannelse.
 • De 18-24 årige fordeler sig både procentvist og antalsmæssigt på uddannelser og andre aktiviteter svarende til samme tid sidste år.
 • Afbrud og omvalg svarer til sidste år.

Udvikling gennem de seneste 3 år - 18-24 årige.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at halvårsrapporten fra KUI-Vejledning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker et fællesmøde med Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at drøfte ungegruppen, som ikke er i job eller under uddannelse.

Til toppen

65. Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2023.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det, at:

§29: Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2: Søgetallene opgøres for følgende:

1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.

2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.

3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§30: Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. §29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§31: Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§32: Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside."

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og at Kommunalbestyrelsen årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25% i 2020 og 30% i 2025.

I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25%, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune, vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse, beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2021/22 er foreløbigt:


Gymnasiale uddannelser: 66%

Erhvervsuddannelser: 26%

Øvrige: 8%


Ovenstående tal skal ses i lyset af to særlige skoleår, hvor eleverne har været hjemsendt på online-undervisning, og alle uddannelsesafklarende aktiviteter i udskolingen har været afviklet under andre vilkår.

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning, at:

 • Der er en større søgning til 10. klasse.
 • Andelen af ”Øvrige” vil stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
 • Den store søgning til gymnasiale uddannelser skyldes øget opmærksomhed på elevernes retskrav på optagelse ved rettidig ansøgning.
 • Der må forventes flere omvalg.

Det foreslås derfor, at man fastholder måltallene fra 2021 i 2022.

Vedhæftet findes yderligere diagrammer, der viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2018-2021 samt for fordelingen af søgningen i 9.- og 10. klasse i 2020/21.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. juni 2022

Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes i 2022 til 92%.
 2. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2022 fastsættes til 64% for de gymnasiale uddannelser og 28% for erhvervsuddannelserne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Til toppen

66. Trivsel i dagtilbud og skoler

Udskriv

Sagstema

Data for børnenes trivsel i dagtilbud og skoler.

Redegørelse

I August 2018 blev der udarbejdet et fælles årshjul for Dagtilbud og Skole. Ifølge årshjulet skal der fremsendes en fælles sag vedrørende trivsel hvert år i maj.

Dagtilbud

På Dagtilbudsområdet foretages trivselsmålingen via spørgeskema, som pædagogerne skal besvare på hvert enkelt barn. Der foretages løbende nye trivselsvurderinger. Tallene i statistikken viser trivselsvurderinger, der er foretaget indenfor de sidste 3 måneder for børn 0-3 år og indenfor de sidste 6 måneder for børn 3-6 år. Når der i statistikken ikke er en svarprocent på 100, skyldes det, at trivselsmålingen på nogle børn ikke er foretaget indenfor ovennævnte periode.

Dagplejen foretager på nuværende tidspunkt ikke systematiske trivselsmålinger, da der ikke forefindes et digitalt værktøj til dette i Dagplejen. Børn i Dagplejen indgår derfor ikke i denne trivselsmåling.

Trivselsvurderingen for Dagtilbud er opdelt i 3 kategorier:

Grøn: Barnet trives og udvikler sig som forventet.

Gul: Barnet viser tegn på, at det ikke trives og udvikler sig som forventet.

Rød: Barnet viser sikre tegn på, at det ikke trives, og det slet ikke udvikler sig som forventet.

Trivsel i Thisted kommunes dagtilbud 2022:

Trivsel i Thisted kommunes dagtilbud 2021:

Skoler

På Skoleområdet foretages trivselsmålingen via et digitalt spørgeskema, som den enkelte elev skal besvare. Der laves en trivselsmåling for børnehaveklasse - 3. klasse, som består af 20 spørgsmål, og for 4. - 9. klasse laves en trivselsmåling, som består af 40 spørgsmål. Der foretages én trivselsmåling om året.

Trivselsmålingen for skolen baserer sig på fire områder:

 1. Social trivsel
 2. Faglig trivsel
 3. Støtte og Inspiration
 4. Ro og orden.

Der er i 2022 udviklet et nyt værktøj til at gennemføre de årlige obligatoriske trivselsmålinger i folkeskolen. Tidligere har det været muligt at supplere trivselsmålingen med spørgsmål vedrørende elevernes psykiske og fysiske undervisningsmiljø samt spørgsmål vedrørende elevernes fysiske og æstetiske omgivelser, som sammen med de øvrige spørgsmål fra trivselsmålingen har udgjort en fuld kortlægning af skolernes undervisningsmiljø til brug i den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV). Med det nye trivselsværktøj er det fra 2022 ikke muligt at tilvælge de supplerende spørgsmål til kortlægningen af Undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøvurderingen skal som minimum gennemføres hvert tredje år og blev senest gennemført i 2021.

De landsdækkende resultater af den Nationale Trivselsmåling er endnu ikke tilgængelige i Uddannelsesstatistik, og det er derfor ikke muligt at sammenligne Thisted Kommunes resultater med landsgennemsnittet.

Elevernes trivsel i skolen er et fortløbende opmærksomheds- og udviklingspunkt jævnfør Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år, der understøtter (…) stærke, velfungerende institutioner med udgangspunkt i en decentral struktur. Institutioner, hvor alle børn og unge trives, udfordres og motiveres til personlig-, social- og faglig udvikling og læring, uanset det enkelte barns sociale og kulturelle baggrund.

Trivselsindikatorer børnehaveklasse - 3. klasse

Trivselsmålingen for 0. - 3. klasse udregner ikke en samlet score for trivsel, men nedenstående spørgsmål er udvalgt fra hvert af de fire områder som indikator for børnenes trivsel i skolen.

Overordnede resultater 4. - 9. klasse 2021-2022

I nedenstående figur vises elevernes trivsel samlet set for hver af de fire indikatorer.

Med udgangpunkt i ovenstående differentierede indikatorer, beregnes den generelle trivsel i 2022 til et gennemsnit på 3,7 på en skala fra 1-5.

Overordnede resultater - sammenstillede

Sammenstillede resultater - opdelt på skoler

Bilag:

Trivselsrapporter for henholdsvis 0. - 3. klasse og 4. - 9. klasse.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Når landstallene foreligger, genoptages sagen.

Til toppen

67. Ekstern undersøgelse af Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget orienteres om ekstern undersøgelse af Børne- og Familierådgivningen.

Redegørelse

Baggrund og formål med undersøgelsen

Som en stor del af landets øvrige kommuner har Børne- og Familierådgivningen oplevet, at det specialiserede børneområde udfordres både fagligt og økonomisk. Børne- og Familierådgivningen har i en årrække oplevet stigende udgifter og har af flere omgange iværksat tiltag med det formål at løfte både den faglige og den økonomiske styring på området.

Børne- og Familierådgivningen indgik derfor i efteråret 2021 en aftale med BDO, som har stor erfaring på området, om at foretage et servicetjek af afdelingen med det overordnede formål at anvise et konkret overblik over den nuværende socialfaglige praksis, samt et indblik i den overordnede økonomiske styring på området.

Undersøgelsens overordnede resultater

Rapporten kommer med en række overordnende konklusioner samt konkrete anbefalinger til implementeringstempo. Herunder følger nogle af de overordnede konklusioner:

 • Det er BDO’s umiddelbare vurdering, at der er et stærkt fagligt miljø i Myndighedsafdelingen med dygtige myndighedssagsbehandlere, hvoraf langt størstedelen har været i afdelingen i lang tid. BDO møder også en umiddelbar positiv, løsningsorienteret og forandringsparat tilgang i myndighedsafdelingen. Medarbejderne har et ønske om at arbejde så smart om muligt og italesætter selv, at man gerne vil hjælpes til at få øje på praksisser og arbejdsgange, som med fordel kan justeres.
 • Det overordnede billede af afdelingen er også, at det er en afdeling, som giver udtryk for, at de oplever et stort arbejdspres. Dette gør sig især gældende for Modtagelsen og Undersøgelsesteamet, hvor sagsbehandlingen bærer præg af, at sagsbehandlerne oplever et markant arbejdspres, og så at sige ‘overlever fra sag til sag’. Dette har BDO dog ikke kunnet efterprøve.
 • Der mangler bevidsthed og fokus på progression i indsatserne, således at der kommer øget fokus og bevidsthed omkring børnene og de unges fremskridt, og dermed en opmærksomhed omkring effekterne af indsatsen overfor det enkelte barn.
 • Den røde tråd i sagsbehandlingen mangler. Dette kommer til udtryk ved, at det ikke umiddelbart er muligt at se en klar sammenhæng mellem de afdækkede problemstillinger i den børnefaglige undersøgelse, de opstillede mål i handleplanen og den indsats, der er iværksat.
 • Thisted Kommune har en struktur bygget op med forholdsvis stort omfang af mødefora, tunge arbejdsgange og generelt ressourcekrævende arbejdsprocesser i afdelingen. Det er BDO’s vurdering, at en relativ stor andel af medarbejdernes tid optages af møder og ‘tunge’ arbejdsgange. Det fjerner tid fra kerneopgaven.
 • Den økonomiske styring kan styrkes væsentligt, og der kan skabes et bedre databaseret grundlag for økonomistyring og dermed også en sammenkobling til den faglige styring.

Hvad gør vi nu?

Børne- og Familierådgivningen arbejder i øjeblikket på at etablere et uddannelsesforløb blandt medarbejderne, hvor der vil blive arbejdet med en række af ovenstående udfordringer. Der har det seneste halve år været øget fokus på udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, herunder særligt tillæg ved ændringer i barnets behov i den enkelte sag.

Børne- og Familierådgivningen har pr. 1. januar 2022 etableret en ny organisering med en fladere ledelsesstruktur, hvilket vil reducere en række tunge arbejdsgange. Ledelsesstrukturen medfører desuden, at ledelsen kommer tættere på driften og sagsbehandlingen i afdelingen, hvilket vil øge fokus på styringen af den faglige indsats og resultatmål i de enkelte sager. Dermed forventes de faglige vurderinger i sagerne at blive styrket, og på sigt vil der i højere grad være en rød tråd og progression i sagsbehandlingen, så der kommer en tydelig sammenhæng mellem undersøgelser, indsatser og handleplaner.

Se desuden punktet omkring "Kvalitetsudvikling i Børne- og Familierådgivningen".

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

68. Kvalitetsudvikling af Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Orientering om kvalitetsudvikling i Børne- og Familierådgivningen. Punktet skal ses i forlængelse af punktet omkring BDO's eksterne undersøgelse af den socialfaglige praksis og økonomiske styring i Børne- og Familierådgivningen.

Redegørelse

I forlængelse af BDO's anbefalinger har Børne- og Familierådgivningen indgået et samarbejde med Oxford Research omkring kvalitetsudvikling af Børne- og Familierådgivningen. Aftalen er indgået med følgende formål:

 • At styrke forvaltningens evne til at styre indsatser og skabe effekt i forhold til familierne.
 • At forbedre økonomistyringen og skabe større transparens i, hvad de forskellige indsatser koster.
 • At understøtte opbygningen af et stærk og sammenhængende ledelses- og arbejdsgrundlag for den nye organisation på familieområdet.
 • At understøtte, at forvaltningen fortsat overholder gældende lovgivning og retningslinjer på området.

Projektet er opdelt i disse 3 delprojekter:

Delprojekt 1 - Udarbejdelse af en sammenhængende faglig strategi

Formålet er at fastlægge det faglige fokus for Børne- og Familierådgivningen, herunder indsatser og målgrupper. Der skal fastlægges konkrete metoder og tilgange til opgaveløsningen.

Delprojekt 2 - Optimering af økonomistyring

Formålet er at fastlægge krav til organisering og kompetencer, samt til fremtidige styringsprocesser.

Delprojekt 3 - Effektmåling og progression

Formålet er at fastlægge et målbillede for at arbejde med effekter og progression, herunder at udvikle principper for et samlet design for evaluering. Der skal fastlægges en evalueringsplan og løbende sparringsmøder med teamledere med henblik på kapacitetsopbygning.

Det samlede projekt ventes afsluttet i august 2022.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til projektet udgør 500.000 kr., som finansieres indenfor Børne- og Familierådgivningens nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Børne- og Familierådgivningens budget.

Andre konsekvenser

I processen vil Oxford Research forsøge at interviewe forskellige børn, unge og familier, som har været i kontakt med Børne- og Familierådgivningen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

69. Orientering om tilgængelighedsanalyse

Udskriv

Sagstema

Orientering og drøftelse om anbefalinger i Tilgængelighedsanalysen.

Redegørelse

Baggrund

Antallet af børn og unge i Danmark med dårligt mentalt helbred har været stigende både på landsplan og i Nordjylland. Antal af børn og unge i Region Nordjylland mellem 0-17 år, der har modtaget udredning eller behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien, er således:

 • 2010: 971 antal børn og unge i behandling svarende til en andel på 0,8 % af de nordjyske børn og unge
 • 2020: 2.760 antal børn og unge i behandling svarende til en andel på 2,5 % af de nordjyske børn og unge

Det vil sige en stigning på i alt 184 % fra 2010 til 2020.

Antallet af eksterne henvisninger fra praktiserende læger og kommunerne på en 10-årsperiode er steget med 92 %, og den samme stigende tendens ses også i 2021.

På baggrund af udviklingen i antallet af børn og unge med dårligt mentalt helbred besluttede Regionsrådet, at der i et tværsektorielt samarbejde skulle foretages en kortlægning og analyse af årsagerne hertil med henblik på i samarbejde at iværksætte indsatser, der kunne sikre, at børn og unge med behov får den nødvendige støtte og behandling på rette niveau og på rette tidspunkt.

Organisering

I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe, som i 2021 har udarbejdet ”Tilgængelighedsanalysen” i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, Praksissektoren og Psykiatrien i Region Nordjylland. Arbejdsgruppen var tværsektorielt sammensat bestående af:

 • Kommunerne (alle 11 kommuner inviteres til at udpege en repræsentant)
 • Almen praksis, NordKAP/PLO-Nordjylland
 • Psykiatrien
 • Patientforløb og Økonomi
 • Delt formandskab mellem
  • Morten Lund, direktør for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen hos Vesthimmerlands Kommune
  • Jesper Carlsen, direktør for Børn, Fritid og Undervisning hos Hjørring Kommune
  • Jan Mainz, direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien i Region Nordjylland

Tilgængelighedsanalysen blev endeligt politisk godkendt regionalt i Psykiatri- og Socialudvalget den 2. marts 2022.

Anbefalingerne

I Tilgængelighedsanalysen blev der lavet konkrete anbefalinger til både de nordjyske kommuner, Praksissektoren og Psykiatrien i Region Nordjylland. I forhold til de anbefalinger, som retter sig mod kommunerne, er det op til den enkelte kommune at forholde sig til, hvordan man eventuelt vil gå videre i forhold til anbefalingerne.

Generelt omkring anbefalingerne:

 • Anbefalingerne i rapporten skal læses som tværsektorielle visioner for et forbedret tværsektorielt samarbejde om børn og unge med psykiske vanskeligheder i Region Nordjylland.
 • Rapportens anbefalinger henvender sig til forskellige niveauer i det tværsektorielle samarbejde, hvorfor nogle anbefalinger kan implementeres uden yderligere godkendelsesproces, mens andre kræver en administrativ og politisk proces samt en eventuelt økonomisk prioritering.
 • Efter godkendelsen af denne rapport følger således en proces i henholdsvis kommuner, region og praksissektoren, hvor anbefalingerne prioriteres ind i de faglige og politiske processer. Ligeledes vil anbefalingerne skulle udfoldes og videreudvikles i det tværsektorielle samarbejde, herunder i sundhedsaftaleregi.
 • Der er udarbejdet en egentlig handleplan med henblik på implementering af anbefalingerne.

Analysen anbefaler blandt andet, at de enkelte kommuner etablerer samrådslignende modeller, hvor kommunerne, almen praksis og Børne- og Ungdomspsykiatrien koordinerer konkrete børne- og ungdomspsykiatriske sager. Thisted Kommune har i dag en samrådsmodel (Thisted Modellen), som er et etableret samarbejde mellem almen praksis og Thisted Kommunes Børne- og Familieområde.

Tilgængelighedsanalysen anbefaler desuden et øget samarbejde om uddannelse og beskæftigelse for unge under 18 år. Thisted Kommune vil i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien vurdere, hvordan samarbejdet om uddannelse og beskæftigelse for unge under 18 år fremadrettet kan øges.

Souschef fra Børne- og Familierådgivningen, Trine Ritter, deltager på mødet og uddyber de anbefalede tiltag.

Retsgrundlag

Serviceloven, Sundhedsloven med flere.

Økonomiske konsekvenser

Analysen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Afdelingschefgruppen for Børne- og Familieforvaltningen den 11. maj 2022

Direktionen den 12. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 11. maj 2022, pkt. 2:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

70. Opfølgning på dialogmøde 10. maj 2022

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på dialogmøde mellem formænd og næstformænd for skolebestyrelserne den 10. maj 2022.

Redegørelse

Børne - og Familieudvalget afholder 4-5 årlige dialogmøder med formænd og næstformænd fra skolebestyrelserne på Thisted Kommunes folkeskoler.

På mødet den 10. maj 2022 drøftedes bl.a. skolernes aktuelle økonomiske situation.

Der ønskes en opfølgning af dialogmødets drøftelser.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet. Der følges op på det kommende kvartalsmøde i september.

Til toppen

71. Ansøgning til fælles nordjysk skoleprojekt

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes deltagelse i projektet "Den mangfoldige Folkeskole".

Redegørelse

Gennem det seneste år har de nordjyske skolechefer drøftet muligheden for at etablere et samarbejde om et fælles projekt "Den mangfoldige folkeskole". Samarbejdet er siden udmøntet i, at kommunerne sammen med UCN har udarbejdet en ansøgning til A.P. Møller Fonden for at finansiere projektet. Projektet er planlagt til at forløbe i perioden 2022-2025.

Ambitionerne bag projektet er overordnet set at lykkes med to områder:

1. At skabe en mangfoldighed af indsatser i de enkelte kommuner og på tværs af kommunerne med samme mål om at styrke alle elevers deltagelsesmuligheder.

2. At udvikle anvendelsen af aktionslæring som fælles metode for kompetenceudvikling, videndeling og forankring i praksis.

Projektet er inspireret af Børne- og Kulturchefforeningens (BKF) anbefalinger i publikationen “Deltagelse i fællesskaber for alle børn og unge” (BKF, 2020). Baggrunden for publikationen er, at BKF har konstateret, at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at skabe deltagelsesmuligheder i fællesskaber for alle børn og unge, at for mange børn segregeres, og at ensomheden blandt børn og unge er stigende. Dette er også gældende i Thisted Kommune, hvilket bl.a. fremgår af seneste børnesundhedsprofil fra marts 2022.

Projektet består af 2 spor:

1. Aktivitetsspor

2. Formidling og videndelingsspor

Kommunernes incitamenter til at deltage er forskellige, ligesom de enkelte kommuners aktiviteter i projektet er forskellige.

I Thisted Kommune ansøger vi om at deltage i formidlings- og videndelingssporet. Baggrunden for ikke at deltage i begge spor er, at Thisted Kommune i forvejen deltager i A.P. Møllerprojektet "Elevcentreret Ledelse" og derfor først og fremmest prioriterer indsatsen her. Thisted Kommune vil derfor bidrage med erfaringer fra dette projekt, ligesom vi vil deltage i forskellige netværksfora i det nye projekt for at indhente viden fra andre kommuners erfaringer med inklusionsindsatser.

Ansøgningen samt oversigt over økonomi er vedhæftet sagen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen er indsendt til A.P. Møller Fonden ultimo april 2022. Vi forventer svar fra fonden inden sommerferien 2022.

For Thisted Kommunes vedkommende udgør det ansøgte beløb 267.260 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Børne - og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

72. Venskabsbykonference 2022

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i Skien, Norge i september 2022.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde, der beror på venskabsbyaftalen og handleplanen, som er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Det aktuelle samarbejde omfatter 5 nordiske kommuner: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland, Mosfellsbær på Island og Thisted i Danmark.

Thisted Kommune var vært for konferencen i 2016. I 2018 blev der afholdt konference i Mosfellsbær på Island, og i 2020 blev konferencen udskudt til digital afholdelse i 2021 grundet Covid-19; her var Loimaa i Finland vært. Her blev den nuværende venskabsbyaftale underskrevet for 1 år, hvorfor en ny aftale skal underskrives for de normalt gældende 4 år ved konferencen i 2022. Den nye aftale for 2021-2024 er vedhæftet i bilag 3.

I 2022 er Skien Kommune i Norge vært, og temaet for årets konference er: Meningsfuld inddragelse af unge. Konferencen foregår torsdag den 22. september og fredag den 23. september med afrejsedage onsdag den 21. september og lørdag den 24. september. Den officielle invitation fra Skien Kommune er vedhæftet i bilag 4.

Der er lagt en programskitse (bilag 5), hvor unge fra hver af venskabsbyerne har deres eget program og arbejder tværfagligt, praktisk og aktivt sammen. Der deltager derfor 5 unge på 15-16 år fra Thisted Kommune samt en medarbejder, der følger de unge. Ligeledes skal to unge musikere fra 16 år til 25 år fra Thisted Kommune deltage, og sammen med musikere fra de andre venskabsbyer skal de sammensætte et fælles værk, der opføres som afslutning på konferencen. Konferenceprogrammet for politikere og andre indeholder både oplæg, drøftelser og oplevelser. Under Covid-19 har alle 5 kommuner samarbejdet om at lave en bog med unges beretninger under Covid-19, hvor Thisted Kommune er tovholder for projektet. Bogen udgives og ferniseres på konferencen.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Niels Jørgen Pedersen og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i konferencen i Skien skal udpeges. Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges to politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles én af de to pladser. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

2 repræsentanter fra hvert af følgende 5 udvalg:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Social- og Seniorudvalget, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene deltager.

Børne- og Familieudvalget.

Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Fra Økonomiudvalget deltager borgmester Niels Jørgen Pedersen og Peter Skriver Nielsen.

Derudover deltager der repræsentanter fra Direktionen, sekretæren for venskabsbysamarbejdet og 4-5 medlemmer fra Foreningen Norden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne afholdes indenfor det afsatte budget til venskabsbysamarbejdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der udpeges repræsentanter fra Direktionen og udvalgene, der deltager i venskabsbykonferencen i Skien i september 2022.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 1:

Direktionen udpeger direktør for Social, Sundhed og Kultur Tue von Påhlman og kommunaldirektør Ulrik Andersen.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 129:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget udpeger Kristian Tilsted og Mette Kjærulff.

Beslutning

Jane Rishøj og Kenneth Bjerregaard deltager.

Til toppen

73. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen