08. feb 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

17. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

18. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Håndtering af enkeltsager.
 • Udkast til program for udvalgsseminar.
 • Mødeplan for institutionsbesøg.

Beslutning

Drøftelse af besøg på Sennels Skole.

Brev fra Sjørring Skole vedr. økonomi drøftet.

Til toppen

19. Revidering af tilsyn i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Revidering af tilsynsmodel for dagtilbud i Thisted Kommune.

Redegørelse

Med de ændringer af Dagtilbudsloven der kom i maj 2018, blev det kommunale tilsyn taget op til revision, og der blev udarbejdet en ny handleplan på området.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 13. august 2019, blev Handleplan for tilsyn godkendt med den bemærkning, at der indarbejdes en formulering omkring uanmeldte tilsyn. Der blev efterfølgende indskrevet i handleplanen, at forvaltningen til enhver tid kan foretage uvildige tilsyn i dagtilbuddene.

Den 24. september 2019 var handleplanen på Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie. Område-MED ønskede, at Handleplan for tilsyn skulle evalueres 1. kvartal 2020.

Arbejdet blev påbegyndt 1. kvartal 2020, og det reviderede tilsynsmateriale blev godkendt den 1. december 2020, således at tilsyn for 2021 blev gennemført på baggrund af det nye materiale.

Den 18. november 2021 blev der fremsat forslag om ny lovgivning vedrørende minimumsnomeringer og tilsyn på dagtilbudsområdet. Den nye lovgivning blev vedtaget den 21. december 2021.

På den baggrund er Handleplan for tilsyn blevet revideret endnu engang. Handleplanen er gældende for både kommunale og private dagtilbud.

De nye krav til tilsyn er:

 • Kommunerne skal føre tilsyn med det pædagogiske indhold.
 • Tilsynet skal ske med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag.
 • Tilsynet skal tilrettelægges, så der både foretages anmeldte og uanmeldte besøg i alle dagtilbud.
 • Kommunalbestyrelsen skal sikre uvildighed i tilsynet.
 • Tilsyn med det pædagogiske indhold skal føres med inddragelse af data.
 • Kommunen skal som led i tilsynsbesøget foretage observationer i dagtilbuddene, herunder i enheder i daginstitutioner.
 • Kommunen skal som led i tilsynsbesøget indgå i dialog med lederen og medarbejdere i dagtilbuddet.
 • Efter et tilsynsbesøg skal kommunen indgå i dialog med lederen om vurdering af de pædagogiske læringsmiljøer – kommunen skal orientere forældrebestyrelsen.
 • Kommunen skal skriftligt dokumentere tilsynet med kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer.
 • Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn, hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold giver anledning til bekymring.
 • Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn og udarbejde en handleplan, hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold giver anledning til alvorlig bekymring.
 • I disse tilfælde skal forældrebestyrelsen orienteres og have mulighed for at komme med bemærkninger hurtigst muligt.
 • Kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentliggøre, hvordan tilsynet i kommunen tilrettelægges.

Der er foretaget få ændringer i handleplanen, da Thisted Kommune allerede førte tilsyn ud fra de fleste af ovennævnte punkter.

Der er indskrevet procedurer for skærpet tilsyn samt udarbejdet en skabelon for en handleplan.

Tilsyn vil fremadrettet indeholde flere data, herunder børneinterviews for at sikre inddragelse af børneperspektiv.

En arbejdsgruppe bestående af pædagogiske ledere fra både kommunale og private institutioner, medarbejdere, dagplejepædagoger og dagplejere har deltaget i at tilrette handleplanen, og den har ligeledes været på pædagogisk ledermøde, ligesom den er blevet bearbejdet på en workshopdag for dagplejepædagoger.

Handleplan for tilsyn har været på LokalMED i både Dagplejen og daginstitutionerne.

Handleplan for tilsyn vil danne grundlag for tilsyn i alle dagtilbud i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Område-MED Dagtilbud, Undervisning, PPR og Familie - til efterretning - den 10. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Handleplan for tilsyn i Thisted Kommunes dagtilbud godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

20. Administrationsgrundlag for dagtilbud 2022

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af revideret administrationsgrundlag for dagtilbud 2022.

Redegørelse

Administrationsgrundlaget beskriver det kommunale serviceniveau i forhold til dagtilbudsområdet. Det indeholder blandt andet oplysninger om, hvorledes ventelisten håndteres, mulighederne for deltidspladser og kombinationstilbud, tilskud til pasning af eget barn samt mulighederne for at få barnet indskrevet i et privat dagtilbud. Desuden er der, efter krav fra Ministeriet, information om forskellen mellem et dagtilbud og en privat pasningsordning.

På baggrund af den nye Dagtilbudslov blev administrationsgrundlaget ændret tilbage i 2018, og det blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2018. Efterfølgende vedtog Folketinget to nye love om henholdsvis obligatorisk læringstilbud til et-årige børn i udsatte boligområder og bedre fordeling i daginstitutioner. Sagen blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2019 og ligeledes den 14. januar 2020.

Transport- og boligministeriet udsendte den 1. december 2020 listen med opgørelsen over udsatte boligområder i Danmark for 2021. Af listen fremgik det, at Thisted Kommune udgik af listen, hvorfor forvaltningen stoppede med at opgøre og kontrollere antallet af optagne børn fra udsatte boligområder og indstillede kravet om obligatorisk læringstilbud.

Den 1. december 2021 udsendte Transport- og Boligministeriet listen med opgørelsen over udsatte boligområder i Danmark for 2022. Thisted kommune fremgår fortsat ikke af listen, hvorfor lovene om henholdsvis obligatoriske læringstilbud samt lov om bedre fordeling i daginstitutioner ikke er relevante for administrationen af dagtilbudsområdet i 2022.

På baggrund af dette er administrationsgrundlaget ændret og tilpasset ny lovgivning.

Ændringer/tilføjelser til administrationsgrundlaget fra 2021 til 2022 er følgende:

 • Side 1: Ny dateret overskrift. I afsnittet "Pladsgaranti" er det tilføjet, at hvis der vælges et dagtilbud uden for det skoledistrikt, som barnets bopælsadresse er tilknyttet, er det fortsat bopælsadressens skoledistrikt, som barnet er garanteret plads i. I afsnittet ”Tildeling af plads” er teksten revideret, så det fremstår mere ordret.
 • Side 2: I afsnittet ”visitationsprocedure” er det tidligere kriterie 4 fjernet, da det er forældet. Kriteriet ”omplacering” er nyt i forhold til, at teksten står der, fremfor at det før stod som en supplerende tekst efter eksemplerne for visitationsproceduren.
 • Side 2-3: I afsnittet "Venteliste" er underafsnittet "Optag forud for andre børn på venteliste" tilføjet på baggrund af ny lovgivning. I afsnittet er det beskrevet, at der i særlige tilfælde kan optages børn fra andre kommuner i et dagtilbud forud for andre børn på ventelisten. Med særlige tilfælde forstås tilfælde, hvor barnet og dets familie i en længere periode er indlagt på hospitalet i kommunen på grund af alvorlig sygdom, og derfor er afskåret fra at benytte det dagtilbud, som barnet eller barnets søskende er optaget i i familiens opholdskommune.
 • Side 3: I afsnittet "Internt flyt" er det præciseret, at der efter forældrenes skriftlige henvendelse vedr. ønske om internt flyt må forventes en sagsbehandlingstid på op til 30 dage.
 • Side 4: Under "Åbningstider" er henvisning til kommunens hjemmeside tilføjet. I afsnittet "Ferieafvikling" er teksten blevet revideret, så teksten fremstår mere gennemskuelig.
 • Side 5: Afsnittet ”Kombinationstilbud” er blevet flyttet længere ned.

Administrationsgrundlag for 2021 vedhæftes sagen sammen med udkastet for 2022. Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder vedhæftes ligeledes sagen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Regeringen indgik den 15. juni 2021 en aftale med V, DF, SF, KF og LA om "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund". Med aftalen indføres en ny kategori af boligområder - "Forebyggelsesområder" - som defineres som områder, som har behov for forebyggende indsatser. Listen over forebyggelsesområder opgøres årligt den 1. december ligesom listen over udsatte boligområder.

Thisted Kommune er på listen over forebyggelsesområder i 2022. Dette medfører dog ikke konsekvenser for administrationsgrundlaget på dagtilbudsområdet.

Følgende elementer i Dagtilbudsloven træder i kraft den 1. januar 2024:

 • Krav om minimumsnormeringer i daginstitutioner.
 • Nedsættelsen af minimumstilskuddet til privat pasning i tilfælde, hvor en plads i daginstitution udgør det billigste alderssvarende tilbud til aldersgruppen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender administrationsgrundlaget for dagtilbud 2022.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget på næste møde forelægges den orientering, som forældrene modtager.

Til toppen

21. Ændring af Styrelsesvedtægten for Kommunikationscenter Thisted

Udskriv

Sagstema

KommunikationsCenter Thisted, ændring af styrelsesvedtægt.

Redegørelse

KommunikationsCenter Thisteds bestyrelse har indstillet til Børne - og Familieforvaltningen, at den nuværende styrelsesvedtægt for kommunikationsCenteret ændres. Ændringen omfatter bestyrelsens medlemssammensætning, da der er ønske om en bredere medlemskreds, idet KommunikationsCenteret er opdelt i 3 afdelinger.

KommunikationsCenterets bestyrelse ønsker bestyrelsens sammensætning ændret, så den udvides fra 8 medlemmer til 10. Såfremt ændringen godkendes i Børne- og Familieudvalget, kommer bestyrelsens sammensætning til at bestå af følgende:

 1. 1 medlem udpeget af Thisted Kommune.
 2. 1 medlem udpeget af Morsø Kommune.
 3. 2 medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer, DH.
 4. 1 medlem valgt af og blandt KommunikationsCenter Thisteds deltagere i voksenspecialundervisningen.
 5. 1 medlem valgt af og blandt eleverne i STU afd. 1.
 6. 1 medlem valgt af og blandt forældrene til eleverne i STU afd. 2.
 7. 3 medlemmer valgt af og blandt KommunikationsCenter Thisteds medarbejdere, heraf skal mindst én være lærer/pædagog/underviser/konsulent.


Medarbejderrepræsentanterne vælges således:

  1. 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne inden for voksenspecialundervisningen.
  2. 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne på STU afd. 1.
  3. 1 medarbejder valgt af og blandt medarbejderne på STU afd. 2.

Hensigten med ændringen er at sikre en bredere repræsentation af elever og medarbejdere fra de 3 afdelinger. Ændringen består derfor i, at bestyrelsen udvides med en forældrerepræsentant fra STU afd. 2, ligesom der vælges yderligere en medarbejderrepræsentant, så hver af de 3 afdelinger er repræsenteret i bestyrelsen.

Den nye styrelsesvedtægt er vedhæftet som bilag. En ændring af styrelsesvedtægten kan træde i kraft fra den 1. august 2022.

Retsgrundlag

Lov om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Lov om Specialundervisning for Voksne.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender ændringerne i styrelsesvedtægten for KommunikationsCenter Thisted med virkning fra den 1. august 2022.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

22. Handleplan for naturfaglig kultur

Udskriv

Sagstema

Handleplan for naturfaglig kultur: Revidering af Thisted Kommunes naturfagsstrategi.

Redegørelse

Handleplan for Naturfaglig Kultur - Thisted Kommunes Naturfagsstrategi - er gennem 2021 blevet revideret og sendes hermed til efterretning i Børne- og Familieudvalget.

Udarbejdelsen af Thisted Kommunes Naturfagsstrategi blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2015 og er siden blevet revideret hvert fjerde år.

Tovholderen for Handleplan for Naturfaglig Kultur er Thisted Kommunes Astra-netværk, som arbejder for at udvikle kvaliteten af og rammerne for undervisningen i naturfag og naturvidenskab i kommunen. Formålet med handleplanen er således at styrke de naturvidenskabelige fagområder gennem hele uddannelsessystemet i Thisted Kommune, samt fortsat at styrke oplevelsen af kvalitet, progression og de positive oplevelser i naturfagsundervisningen gennem et større samarbejde med kommunens virksomheder og sundhedstilbud. Et andet formål med handleplanen er udarbejdelsen af en lokalt forankret naturfagskanon, som sikrer, at alle elever i Thisted Kommune har viden om og kendskab til de forskellige stedbundne potentialer indenfor naturfaglige områder.

Handleplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen, folkeskolerne, lokale uddannelses- og vidensinstitutioner samt lokale virksomheder og øvrige naturfaglige aktører. I efteråret 2021 blev handleplanen udsendt til arbejdsgruppen, hvor de forskellige repræsentanter fik muligheden for at tilrette egne afsnit i handleplanen samt kommentere på handleplanens indhold iøvrigt. På baggrund af dette er handleplanen gennemgående revideret og vil være gældende de næste 4 år.

Handleplan for Naturfaglig Kultur vedhæftes som bilag.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Handleplan for Naturfaglig Kultur tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

23. Fremtidens Folkeskole

Udskriv

Sagstema

Rapport med anbefalinger og in-put til Børne- og Familieudvalgets videre arbejde med udviklingen af en fagligt og økonomisk bæredygtig folkeskole.

Redegørelse

I forbindelse med Budgetforlig 2021, Det gode hverdagsliv i hele Thisted Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg.

Af budgetforliget fremgår:

"Den demografiske udvikling betyder, at der i Thisted Kommune bliver færre skoleelever på kort og lidt længere sigt. Derfor er vi nødt til at se nærmere på, hvordan vi som kommune skal drive vores skoleområde med fortsat højt fokus på bæredygtighed - både økonomisk såvel som fagligt. For at understøtte drøftelsen af vores udfordringer afsættes der 250.000 kr. i 2021 til udviklingsinitiativer til fremtidens folkeskole. Ligeledes nedsættes et §17, stk. 4-udvalg, som aktivt skal arbejde med anbefalinger ift., hvordan kommunes fremtidige, økonomiske- og fagligt bæredygtige folkeskole ser ud. Anbefalingerne skal forelægges børne- og familieudvalget senest ultimo 2021."

Udvalget nedsattes som et rådgivende politisk udvalg for bæredygtig udvikling af fremtidens folkeskole i Thisted Kommune.

Udvalgets arbejde har været målrettet sikringen af en bæredygtig decentral skolestruktur og har taget udgangspunkt i en samlet vurdering af bæredygtigheden ud fra faglige, undervisningsmæssige, sociale og økonomiske hensyn.

Det var Børne- og Familieudvalgets ønske, at §17, stk. 4-udvalget blev givet videst mulig ramme og kompetence til at bidrage med anbefalinger uden hensyntagen til tidligere anbefalinger samt, at udvalget forud for Børne- og Familieudvalgets eventuelle sagsbehandling blev givet en åben og kreativ proces med rum for ubegrænset og uformel idégenerering og nytænkning.

Målsætningen var et antal anbefalinger og in-put til Børne- og Familieudvalgets videre arbejde med udviklingen af en faglig og økonomisk bæredygtig folkeskole, der kan imødekomme de udfordringer, vi står med fremadrettet, herunder faldende elevtal og deraf faldende klassekvotienter.

Udvalget har indhentet viden på mange forskellige områder og drøftet endnu flere, ligesom udvalget er bevidst om, at der kunne være indhentet yderligere og anden information til drøftelse. Der er således truffet en række til- og fravalg.

På baggrund af de identificerede udfordringer afledt af faldende elevtal, har udvalget dog valgt primært at rette dets opmærksomhed mod viden og forskning vedrørende disse udfordringer. Udvalgets prioriteringer har samtidig været målrettet et fortsat decentralt skolevæsen.

Udvalget har desuden indhentet en bred vifte af inspiration gennem erfaringer fra andre kommuner vedrørende processer, skolestruktur og skoleudvikling.

Anbefalingerne afspejler således ikke fuldstændigt og udtømmende udvalgets arbejde og overvejelser men er resultatet af de selektioner og prioriteringer, herunder afvejning af fordele og gener afledt af eventuelle ændringer, som udvalget løbende har gjort undervejs i processen.

Udvalgets arbejde har affødt følgende fem anbefalinger og to opmærksomhedspunkter:

Anbefaling A: Minimum for antallet af elever

Anbefaling B: Køreplan ved skolelukning

Anbefaling C: Bygningsmasse

Anbefaling D: Demografimodel

Anbefaling E: Specialundervisning

Opmærksomhedspunkt A: Faldende klassekvotienter

Opmærksomhedspunkt B: Matrikler, fællesledelse, fælles skolebestyrelse

I udvalget er der enighed om at komme med nedenstående anbefalinger og in-put til Børne- og Familieudvalgets videre arbejde.

Anbefaling A: Minimum for antallet af elever

I udvalget er der enighed om, at det ikke er økonomisk bæredygtigt at drive en skole for en ressourcetildeling, der er mindre end den, der med den gældende tildelingsmodel gives til en skole med 100 elever. Dette gælder uanset, om Kommunalbestyrelsen måtte vælge at fastsætte et minimumstal for antallet af elever fremadrettet.

Udvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen bør fastsætte et minimum for antallet af elever men peger ikke på et konkret minimumselevtal.

Ringkøbing-Skjern Kommune har besluttet et minimumselevtal på 60 elever.

Holbæk Kommune har ikke selvstændige skoler under 150 elever.

Udvalget henleder opmærksomheden på, at den demografiske prognose bør medregnes.

Udvalget har drøftet de mulige sociale og faglige udfordringer, der kan være forbundet med forskellige skolestørrelser.

Anbefaling B: Køreplan ved skolelukning

I udvalget er der enighed om at anbefale, at Thisted Kommune støtter op om de landsbysamfund, som eventuelt berøres af en skolelukning.

Udvalget anbefaler, at Børne- og Familieudvalget kigger på en procesplan for, hvornår der skal tages forskellige skridt i forbindelse med, at en skoles faktiske elevtal nærmer sig eller kommer under den politisk fastsatte minimumsgrænse.

Procesplanen bør blandt andet skabe klarhed over, hvornår der skal tages forskellige skridt i forbindelse med, at en skoles faktiske elevtal nærmer sig eller kommer under den politisk fastsatte minimumsgrænse, herunder dialog med skolebestyrelse og/eller lokalsamfund om muligheden for f.eks. flere matrikler under én skole, fælles ledelse eller landsbyordning, samt at der udarbejdes en køreplan for en eventuel overdragelse af tidligere skolebygninger, hvis en friskole ønsker at overtage dem.

Anbefaling C: Bygningsmasse

I udvalget er der enighed om at anbefale, at potentialet for alternative udnyttelsesmuligheder, f.eks. eksterne brugere af skolebygningernes uudnyttede faciliteter, undersøges nærmere med henblik på at reducere i skolernes bygningsmasse.

Udvalget har drøftet forskellige muligheder forbundet med ”Landsbymodellen”. Landsbymodellen indgår dog ikke eksplicit i udvalgets anbefaling.

Skolernes bygningsmasse er vedligeholdelseskrævende og i nogle tilfælde utidssvarende. I udvalget er der derfor enighed om, at der bør afsættes midler på anlægsbudgettet til at investere i sanering af bygningsmassen/nybygning med henblik på at reducere udgiften til vedligehold.

Frigivne driftsmidler bør tildeles skolerne som undervisningsmidler.

Anbefaling D: Demografimodel

Det faldende elevtal medfører, at de stort set uændrede udgifter forbundet med skolernes bygningsmasse udgør en stigende andel af skolernes økonomiske tildeling, hvilket udhuler skolernes undervisningsressourcer.

I udvalget er der derfor enighed om at anbefale, at der budgetteres med et fast beløb til bygningsdrift, og at skolernes økonomi således alene demografireguleres på variable/elevtalsafhængige udgifter.

Anbefaling E: Specialundervisning

Det faldende elevtal medfører, at de stigende udgifter til specialundervisning udgør en stigende andel af skolernes økonomiske tildeling, hvilket udhuler almenskolernes undervisningsressource.

Udvalget anbefaler derfor, at der igangsættes et analysearbejde med henblik på at afdække mulighederne i en tildelingsmodel, hvor de økonomiske ressourcer tildeles og reguleres særskilt for henholdsvis specialtilbud og almenskole.

Opmærksomhedspunkt A: Faldende klassekvotienter

Ud over den udhuling af skolernes undervisningsressource, som er forbundet med bygningsmassen og specialundervisning, har udvalget drøftet den udfordring, der er forbundet med skolernes faldende klassekvotienter. Når skolerne har et uændret antal klasser, men færre elever i de enkelte klasser, medfører dette, at opgaven er stort set uændret samtidig med, at den elevtalsafhængige ressourcetildeling reduceres.

Altså skal skolerne løfte samme opgave men med færre ressourcer.

Lave klassekvotienter minimerer desuden muligheden for to voksne i undervisningen og dermed den positive effekt, som forskningen viser, at dette har for elevernes læringsudbytte.

På enkelte skoler, hvor klassekvotienten er så lav, at klasser kan samlæses på tværs af 2 eller 3 på hinanden følgende årgange, benyttes denne mulighed til at søge at imødekomme udfordringen.

Det er dog de færreste skoler, der har mulighed for at benytte denne organisering.

Opmærksomhedspunkt B: Matrikler, fællesledelse, fælles skolebestyrelse

I udvalget er der enighed om, at et bæredygtigt decentralt skolevæsen indebærer tydelig nærledelse og skolebestyrelse, forældreinddragelse, elev- og forældreindflydelse og lokalt ejerskab.

Udvalget henleder derfor opmærksomheden på, at der i forbindelse med etablering af f.eks. afdelinger, fællesledelse og fælles skolebestyrelse, kan være fare for, at disse helt afgørende områder ikke kan tilgodeses.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2021

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 21. december 2021

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 26. januar 2021

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anbefalingerne tages til efterretning og sendes videre til behandling i det nye Børne- og Familieudvalg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. december 2021, pkt. 139:

Godkendt.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 21. december 2021, pkt. 259:

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 21. december 2021:

Casper Søe-Larsen, Søren Zohnesen og Henning Holm

Sagen genoptages

Børne- og Familieudvalget forelægges resultatet fra tidligere "§17 stk. 4 udvalg - Udvalget for Fremtidens Folkeskole" til overvejelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

24. Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for Skolefritidsordninger (SFO

Udskriv

Sagstema

Udsættelse af revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger (SFO).

Redegørelse

Ift. Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre en overordnet kommunal mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningernes virksomhed. De enkelte SFO'er skal efterfølgende, på baggrund af den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse, udarbejde en lokal mål- og indholdsbeskrivelse for egen SFO.

Undervisningsministeriet fastsætter i lovbekendtgørelsen en række krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelsen. Bekendtgørelsen nævner følgende temaer, som mål- og indholdsplanerne skal indeholde beskrivelser af - og handleforslag til:

 • Legen (den voksenorganiserede og den selvvalgte aktivitet).
 • Sundhed (kost og bevægelse).
 • Lektiestøtte.
 • Forældresamarbejde.
 • Børn med særlige behov.
 • Overgange og sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole.
 • Sprog og læsning i et fritidsperspektiv.
 • Digital teknologi.

Den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse blev revideret af en arbejdsgruppe og politisk behandlet i april 2019.

De lokale mål- og indholdsbeskrivelser blev revideret på skolerne af ansatte og ledere og efterfølgende godkendt i skolebestyrelserne. Disse kom til efterretning i Børne- og Familieudvalget oktober 2020.

Den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO skulle efter planen revideres med udgangen af 2021. Efterfølgende skulle de lokale indholdsbeskrivelser revideres.

Da der imidlertid har været lange nedlukninger pga. Corona, indstilles, efter dialog med SFO-lederne, at den overordnede plan først revideres efteråret 2022, og at de lokale indholdsbeskrivelser efterfølgende revideres i foråret 2023. Vurderingen er, at de nuværende mål - og indholdsbeskrivelser endnu ikke har fået tilstrækkelig tid til at fungere i en ikke-Corona-ramt hverdag.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstilller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Den overordnede mål- og indholdsbeskrivelse revideres i efteråret 2022.
 3. De lokale mål- og indholdsbeskrivelser revideres umiddelbart herefter.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

25. Opfølgning på kvalitetssamtaler afholdt med folkeskolerne i efteråret 2021

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på de årlige kvalitetssamtaler afholdt mellem forvaltningen og folkeskolerne i efteråret 2021.

Redegørelse

Hvert efterår afholder Undervisningsafdelingen kvalitetssamtaler med folkeskolerne. På samtalerne deltager chefen for Undervisning og Dagtilbud, en konsulent fra forvaltningen samt skolens ledelsesteam. Kvalitetssamtalerne i efteråret 2021 havde blandt andet fokus på, hvordan den enkelte skole arbejder med elevcentreret ledelse (projekt støttet af A.P. Møllerfonden), bl.a. skolens struktur omkring dataarbejde. Der var især fokus på læringssamtalers kvalitet, inddragelse af vejledere på skolerne og synliggørelse af elevernes progression.

Til samtalerne er der udarbejdet et dataark for hver enkel skole, hvor data fra skolen og det samlede skolevæsen i Thisted kommune sammenlignes. Kvalitetssamtalen omhandler også disse data.

Vedhæftet som bilag findes en oversigt over Thisted Kommunes data fra skoleåret 2021/2020 og 2020/2019 på nedenstående områder, som er data, der er behandlet på kvalitetssamtalen:

 • Karaktergennemsnit for 9. klasses prøver, kommune og skole gennemsnit samt afgangskarakter på baggrund af socioøkonomisk reference (løfteevne).
 • Andel af elever i 9. klasse med mindst 02 i både dansk og matematik.
 • Fravær.

Børne- og Familieudvalget har på møder i april og august 2021 behandlet sager vedrørende sprogvurdering og trivelsmåling. Derfor fremgår disse data ikke af bilaget. I juni 2021 behandlede udvalget en sag vedr. udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022. Her blev det vedtaget, at der ikke skulle udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022. Derfor indeholder oversigten også socioøkonomisk reference vedrørende afgangskarakter og andel af elever i 9. klasse med mindst 02 i både dansk og matematik.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

26. Modtageklasser/Undervisning af tosprogede elever i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Undervisning af tosprogede elever i Thisted Kommune.

Redegørelse

Antallet af elever i modtageklasser har været faldende over de seneste år.

Nedenfor ses udviklingen i antallet af elever.

Modtageklassens udvikling på Campus10

Campus10 har over årene oplevet et kraftigt fald i elevantal. Modtageklassen her har de sidste 2 år haft mellem 3 og 10 elever. Campus10 valgte derfor at integrere SP10 eleverne (modtageklasseeleverne) i Almen og EUD-klasserne, da dansk som andetsprog (herefter benævnt DSA) er en dimension i alle folkeskolens fag, ligesom det også er et selvstændigt fagområde. Samtidig har sproglig udvikling de senere år været et tværgående tema, som alle lærere er forpligtede til at arbejde med, uanset elevernes modersmål. Modtageklasseeleverne får derfor 6 lektioner i DSA, mens de resten af skoletiden deltager i den almindelige undervisning. Det betyder også, at de deltager i alle planlagte brobygningsforløb uanset sproglige kompetencer.

Derudover modtager Campus10 en del elever med anden etnisk baggrund, som ikke har de sproglige kompetencer der skal til for at påbegynde en ungdomsuddannelse eller FGU. Disse elever tilbydes DSA sammen med modtageklasseeleverne.

Erfaringerne med tiltaget har indtil nu kun været positive målt på elevernes sproglige udvikling, brobygningserfaringer og integration med skolens øvrige elever.

Modtagerklassens udvikling på Tilsted skole

I januar 2021 blev modtageklasserne fra Rolighedsskolen flyttet til Tilsted Skole. Elevtallet har også her over årene været faldende, og tilbuddet har pt. 12 elever fra 0.- 7. klasse. Ift. bekendtgørelsen må der ikke samlæses mere end 3 årgange i en klasse. Derfor er Tilsted Skole forpligtet til at oprette 2 klasser.

Hvis eleverne i modtageklassen på Tilsted skole fulgte samme model som på Campus10, ville de 12 elever blive indskrevet direkte i en almen klasse, og Tilsted Skole skulle således tilbyde eleverne lektioner i faget DSA. Dette vil betyde, at der i alle klasser ville være mellem 1-3 modtageklasseelever. Disse elever ville skulle have en del støttetimer for at kunne få udbytte af undervisning på klassen.

Forvaltningen og Tilsted skole har set på denne løsning, men er usikker på, om det er den bedste løsning for eleverne. Derfor er forvaltningens anbefaling, at Tilsted skole i skoleåret 2022-2023 laver prøvehandlinger, hvor eleverne integreres tidligere i skolens almene klasser, end de gør i dag. Denne praksis evalueres efterfølgende i december 2022.

På den måde vil skolen gøre sig erfaringer med at få modtageklasseeleverne tidligere ud i almenklasserne, inden man eventuelt gør denne ordning mere omfattende eller permanent.

Hvis denne anbefaling vælges, vil der blive fremsendt en sag til Børne- og Familieudvalget i januar/februar 2023 med en evaluering af prøvehandlingen.

Ændring af økonomi for modtageklassen på Campus10 efter ny organisering:

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge tildelingsmodellen for folkeskoler tildeles modtageklasserne følgende budget:

Grundtildeling 491.519 kr.

Klassetildeling 218.453 kr. (Der må ifølge bekendtgørelsen ikke være mere end 3 årgange i en klasse. Tilsted skole tildeles derfor budget til 2 klasser.)

Elevtildeling 19.622 kr.

Da Campus10 i dag indskriver elever direkte i almenklasserne, foreslåes det, at eleverne fremover får samme tildeling som en almen elev (pt. ca. 32.000 kr.). Da Campus10 ikke har en selvstændig modtageklasse, tildeles de derfor ikke længere en klassetildeling fremadrettet. Campus10 opretholder grundtildeling til modtageklasse, således de har budget til at løse opgaven vedr. tosprogselever og deres undervisning i DSA. Dette er gældende fra 1. august 2022. Den besparelse, som herved opstår, indgår efterfølgende i folkeskolernes ressourcetildelingsmodels elevtildeling.

Tilsted skole vil fremover modtage den samme tildeling som i dag, da modtagetilbuddet på skolen ikke vil ændre sig.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at administrationsgrundlaget for folkeskoler skal tilrettes, hvis ændringen godkendes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

LokalMED Campus10 og Tilsted Skole - høring - den 9. februar til 28. februar 2022

Skolebestyrelser Campus10 og Tilsted Skole - høring - den 9. februar til 28. februar 2022

Børne- og Familieudvalget den 15. marts 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne - og Familieudvalget sender forslaget om ny praksis i kommunens modtageklasser til høring i Lokal MED og skolebestyrelser på Campus10 og Tilsted Skole.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

27. Status på "Projekt lettere behandling i PPR"

Udskriv

Sagstema

Orientering og baggrund for "Projekt lettere behandling i PPR".

Redegørelse

Formål

Formålet med projektet er at anvende PPR's faglighed og organisatoriske platform i en lettere behandlingsindsats med henblik på at skabe øget trivsel hos børn og unge i psykisk mistrivsel eller børn og unge med risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Med viften af de lettere behandlingsindsatser, som gennemføres i projektregi, vil en indsats for børn og unge med psykisk mistrivsel kunne igansættes hurtigere, mere målrettet, mere koordineret og mere fleksibel.

Formålet er desuden at udnytte PPR's potentiale til at observere og reagere på børn og unge med psykisk mistrivsel eller tegn herpå ved at styrke PPR's mulighed for at tilbyde lettere behandling. Målet er, at PPR kan bidrage til, at lettere behandlingsindsatser for børn og unge leveres på rette tid, sted og niveau, så der kan opnås øget trivsel og færre henvisninger til behandlingspsykiatrien for målgruppen. Med en styrket indsats ønsker vi at udnytte PPR's potentiale til at observere og reagere hurtigt på børn og unge i psykisk mistrivsel og gøre vejen til hjælp kortere ved at styrke PPR's mulighed for at tilbyde lettere behandling.

Der er samtidig en kobling til projekt Fremskudt PPR samt til analysen af børneområdet i Thisted Kommune, rapport udarbejdet af PwC Consulting.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-16 år (folkeskole og 10. klasse), som er tilknyttet kommunens almene skoletilbud, specialtilbud samt 10. klasse.

På mødet vil souschef fra Børne- og Familierådgivningen, Trine Ritter, give en status på projektets foreløbige resultater.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at Undervisningsministeriet ved bevilling dateret den 12. november 2020 har givet tilskud på 4.083.087,97 kr. fra puljen til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) i perioden 2020-2022. Det samlede budget for projektet er 5.106.791,76 kr., hvoraf egenfinansieringen udgør 1.023.703,79 kr. Thisted Kommunes egenfinansiering vedrører projektledelse samt halvdelen af den organisatoriske samarbejdstid.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

28. 10 års plan for Psykiatrien

Udskriv

Sagstema

Orientering om Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring løft af Psykiatrien over de næste 10 år.

Redegørelse

Baggrund - hidtidige udfordringer på området har ikke sikret et samlet løft

Der har i mange år været arbejdet på at udvikle og forbedre indsatsen til mennesker med psykiske lidelser, og der har været igangsat mange forskelligartede tiltag både i forhold til at sikre bedre fysiske rammer, forbedre kapaciteten og øge kvaliteten. Fælles for de tidligere initiativer er, at de i vid udstrækning har været spredte, usammenhængende og sporadisk implementeret gennem puljefinansierede og midlertidige forsøgsprojekter, der ikke har været sammentænkt ud fra en fælles faglig retning og ambition for området eller med udgangspunkt i det samlede forløb for mennesker med psykiske lidelser. Hovedudfordringerne er kategoriseret som disse:

 • Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng.
 • Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i de eksisterende tilbud.
 • Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser.
 • Stigmatisering og manglende prioritering og ligestilling på området.
 • Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige.

Nyt fagligt oplæg - "Bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser".

Sundhedsstyrelsen har fremlagt anbefalinger for et markant løft af psykiatri-området over de næste 10 år.

Sundhedsstyrelsens to vigtigste anbefalinger er, at indsatsen for mennesker med de sværeste psykiske lidelser skal forbedres, og at der skal oprettes et nyt let tilgængeligt tilbud med én indgang i kommunerne, hvor børn og unge kan udredes og få den hjælp, de har brug for.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalingerne i samarbejde med Socialstyrelsen. Styrelserne har løbende indhentet rådgivning fra en tværgående følgegruppe og fire faglige arbejdsgrupper, som har haft repræsentation fra myndigheds- og administrativt niveau, faglige selskaber og organisationer samt patientorganisationer.

Formålet er at danne grundlag for en ambitiøs, langsigtet plan for et løft af den samlede indsats både i forhold til mental sundhed og psykisk lidelse, og som går på tværs af sektorgrænser. Oplægget skal således danne grundlag for regeringens udspil til en samlet 10-årsplan for udvikling af psykiatrien.

De overordnede mål for de næste 10 år er i overskriftsform disse:

 • Den mentale sundhed for børn og unge er forbedret.
 • Mennesker med psykiske lidelser lever et længere liv med mindre sygdom.
 • Mennesker med psykiske lidelser bliver i højere grad inkluderet og accepteret i samfundet.
 • Mennesker med psykiske lidelser fastholdes i job, skole og uddannelse samt tager oftere en uddannelse og får et job.
 • Børn, unge og voksne med tidlige tegn på eller i risiko for at få psykiske lidelser modtager en tidlig, forebyggende indsats.
 • Børn, unge og voksne med psykiske lidelser oplever høj kvalitet, omsorg, inddragelse og sammenhæng i indsatsen.
 • Børn, unge og voksne med psykiske lidelser udsættes for mindre tvang og magtanvendelse.
 • Mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug får en mere sammenhængende og effektiv behandling, og flere lykkes med ophør af misbrug.
 • Færre mennesker med psykiske lidelser får en behandlingsdom for kriminalitet.
 • Pårørende får oftere den støtte, de har behov for, og deres ressourcer bruges mere aktivt i indsatsen.

Børne- og Familierådgivningens kommentarer til anbefalingerne

Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt alene er tale om en række ambitiøse anbefalinger til en 10-års plan for området, hvor der ikke er indledt politiske forhandlinger om, hvordan planen skal realiseres og finansieres. Børne- og Familierådgivningen ser dog positivt på anbefalingerne, idet forvaltningen genkender en række af de problematikker, der bliver fremlagt i planen. For eksempel at der ses en stigning i kompleksiteten i sagerne og flere børn med psykisk mistrivsel, hvilket ofte medfører flere forskellige myndigheders involvering i sagerne, og at der opstår en uklar rolle- og ansvarsfordeling. Derfor imødeses blandt andet nationale anbefalinger i form af forløbsbeskrivelser, så der sikres mere systematik og ensartethed på tværs af landet.

Undersøgelser viser, at en betydelig andel af anbragte børn og unge har akutte forløb i børne- og ungepsykiatrien sammenlignet med ikke anbragte børn og unge. Ifølge anbefalingerne er der behov for et løft af kompetencerne på området, hvilket ses at være i tråd med den kommende reform, Børnene Først, hvor en del af aftalen skal sikre, at kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge er i orden, herunder at det sikres, at den rette faglighed og kompetence er til stede til at give børnene den hjælp og omsorg, de har behov for.

Nuværende samarbejde

Børne- og Familierådgivningen indgår på nuværende tidspunkt i følgende samarbejdsinitiativer:

 • Driftsforum for børne- og ungepsykiatri - temadrøftelser
 • TUT (Tværfagligt Udgående Team) - fremskudt psykiatri
 • Tilgængelighedsanalysen
 • Forløbsprogrammer.

Trine Ritter, souschef fra Børne- og Familierådgivningen deltager på mødet.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Det skal understreges, at der på nuværende tidspunkt alene er tale om en række ambitiøse anbefalinger til en 10-års plan for området, hvor der ikke er indledt politiske forhandlinger, om hvordan planen skal realiseres og finansieres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

29. Kommissorium for kommunale haller

Udskriv

Sagstema

Opdatering af kommissorium for forretningsudvalg i kommunale haller.

Redegørelse

I Thisted Kommune er der 13 selvejende haller.

Thisted Kommune ejer 3 halfaciliteter. Sydthy Kur- og Svømmebad, Thyhallen og Thisted Tennis- og Badmintonhal (Munkehallen).

Thisted Kommune nedsætter forretningsudvalg for de kommunale haller. Forretningsudvalgene varetager nedenstående områder for hallerne og indstiller overfor et stående udvalg på disse:

 • Visioner
 • Strategier
 • Anlægsinvesteringer
 • Budgetreguleringer
 • Brugerhenvendelser omkring større ændringer i vilkår.

Organisatorisk er Munkehallen nu en del af Thyhallen, hvorfor der ikke længere vil være et selvstændigt forretningsudvalg for Munkehallen.

I forbindelse med ændringer i den politiske og administrative struktur lægges der her op til en ændring af kommissoriet for de kommunale haller.

Ændringen skyldes, at fritidsområdet har skiftet udvalg, så det nu varetages af Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

På den baggrund foreslås det, at de to pladser i forretningsudvalgene, som tidligere har været besat af medlemmer fra Børne- og Familieudvalget, fremover besættes af medlemmer fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget. På samme måde foreslås det, at forretningsudvalgene indstiller overfor Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Sundhed-, Kultur- og Fritid indstiller, at kommissoriet godkendes.

Beslutning

Udsat, idet der ønskes en overordnet drøftelse med Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Per Skovmose stemmer for, at sagen indstilles til godkendelse.

Til toppen

30. Thy til foreningsliv og fællesskab for alle

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har søgt og fået midler fra Socialstyrelsens pulje: ”Fritidspas til socialt udsatte børn og unge”. Midlerne er givet til en 2-årig projektperiode i 2022 og 2023. Det overordnede formål med projektet er at sikre lige adgang til foreningslivet for alle børn og unge fra 3-18 år i Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om midler til ansættelse af tre fritidsguider, hvoraf en er på fuld tid. I slutningen af december fik Thisted Kommune besked om, at ansøgningen på 1.848.562 mio. kr. var blevet godkendt. Under titlen; ”Thy til foreningsliv og fællesskab for alle”, vil Thisted Fritid gennem borgerrettet fritidsvejledning styrke socialt udsatte børn og unge med en ”skridsikker” adgang til foreningslivet for herigennem at give dem mulighed for at blive en del af et sundt fællesskab. Vi ser et stort potentiale i at få fritidsguider til at hjælpe disse børn og unge med at møde foreningslivet og forblive foreningsaktive.

I Thisted Kommunes strategi- og handleplan for fritidsområdet står der bl.a.: Selvom dørene altid står åben i foreningslivet, ved vi, at der er nogle borgere, der ikke selv finder hen til døren og åbner den, på trods af en lyst til at involvere sig. Derfor skal vi have særlige indsatser til disse målgrupper. Det er indsatser, som ofte er ressourcekrævende.

I Thisted Fritid har vi i en årrække arbejdet med ForeningsSFO og Foreningsbørnehave. Det er et samarbejde mellem SFO'er/børnehaver og foreninger, hvor foreningerne laver aktiviteter for børnene, mens de er i SFO/børnehave. Et forløb strækker sig typisk over 10 gange. Det kan foregå på skolen/børnehaven eller på foreningens hjemmebane f.eks. i hallen, skyttecenteret eller svømmehallen. Partnerskaberne fungerer rigtig godt, og både institutioner og foreninger er glade for at kunne præsentere børnene for foreningsaktiviteter af forskellige slags. Flere børn vælger efter endt forløb at starte til aktiviteten i foreningen. Dog er der desværre stadig en del udsatte børn og unge, der ikke er foreningsaktive, og dem ønsker vi med projektet at hjælpe. Vi vil især have fokus på børnene, der ligger på den mellem- og mørkegrønne del af ”Børnelinealen” - et redskab, som bruges i det tværfaglige samarbejde i kommunen.

Desuden har Sundhedsplejens Overvægtsklinik et tilbud til overvægtige børn og unge og deres familier, hvor motion indgår i arbejdet med at stoppe vægtøgning. Sundhedsplejen ønsker et samarbejde med fritidsguiderne, som kan være behjælpelige med at finde egnede foreninger til de enkelte børn og unge.

Vi har fokus på at gøre deltagelse i foreningsaktiviteter så lettilgængelige for børn og unge som muligt. Bl.a. giver Forebyggelsespuljen og Fritidspuljen udsatte børn og unge mulighed for at få dækket de økonomiske udgifter til kontingent og udstyr. Erfaringer har dog vist, at for mange børn og unge af forskellige årsager ikke når frem til en foreningsaktivitet og slet ikke blivende. Med ansættelse af fritidsguider får vi nu mulighed for at ”tage barnet i hånden” og støtte familien og foreningen. Vi oplever, at flere familier, der måske ikke selv kender til foreningslivet, har svært ved at få tilmeldt deres barn til en foreningsaktivitet, få betalt kontingent, forstå hele foreningstanken og finde ud af, hvad der kræves og hvilke aktiviteter, der findes.

Fritidsguiderne skal i samarbejde med bl.a. børnehaver, skoler, sundhedsplejen og andre kommunale instanser sikre lige adgang til sunde fællesskaber for alle børn og unge.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Projektets finansieres via midler fra Socialstyrelsen. I alt 1.8 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Folkeoplysningsudvalget den 24. februar 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

31. iVærk: Projekt fra Unges møde med kunsten og OPTUR

Udskriv

Sagstema

Orientering om projekt iVærk fra det regionale Unges Møde Med Kunsten (UMMK) i samarbejde med OPTUR - støttet af Nordea Fonden.

Redegørelse

UMMK har i 2021 søgt Nordea Fonden om midler til projektet "iVærk", hvor Thisted Kommunes lokale ungdomsredaktion OPTUR er medansøger sammen med fire andre ungdomsforeninger og grupper fra Nordjylland.

UMMK er en del af Børn, Unge og Talent i den nordjyske kulturaftale KulturKanten, og OPTUR er Thisted Kommunes nye ungdomsredaktion, der skal være med til at styrke fortællingen om Thy. Ansøgningen er blevet godkendt og Nordea Fonden støtter med 2.800.000 kr.

Målet med projektet er at knytte de 11 nordjyske kommuners 14 - 25 årige unge kultur- og kunstiværksættere tættere sammen ved at understøtte unges kulturprojekter, skabe netværksmøder og derigennem skabe flere projekter og mere mobilitet på tværs af Nordjylland. Dette skal blandt andet ske ved at styrke kendskab til hinanden; både unge kulturskabere imellem, men særligt også at de unge får kontakt til kultur- og kunstinstitutioner og -foreninger, samt etablering af en strakspulje, som støtter unges kunst- og kulturprojekter i regionen. Projektet har modtaget opbakning fra alle 11 kommuner i Region Nordjylland. Pressemeddelelse fremgår af Bilag 1.

Projektet løber i perioden 2022 - 2024.

OPTUR og de fire øvrige ungegrupperinger (Ung Kult - fra Mors, Projekt Vækstlag - fra Aalborg , Ishuset LIVE - fra Hobro og Under Kniven - fra Hjørring) har været med til at skabe ansøgning sammen med UMMK. OPTUR skal bidrage til at skabe et talerør for unge initiativtagere og være med til at skabe bro mellem unges forskellige holdninger. Sammen med Ung Kult varetager OPTUR unge nordjyders fortællinger igennem "den unges historie". Her skal der i et digitalt format fortælles om unges historier, som kan bruges i debatter om samfundets syn på unge og unges indbyrdes syn på hinanden.

Målsætninger i iVærk:

 • Det er vigtigt for projektet, at de puljemidler, der kommer ind, kommer tæt på de unge og deres virke, så det er målgruppen, der får mest mulig ud af midlerne. Derfor har iVærk også en målsætning om, at der igennem projektet skabes gennemsnitlig 15 årlige unge kunst- og kulturprojekter.
 • Unge nordjyske kulturaktører skal lære hinanden at kende, og der skal kunne spores nye konstellationer af samarbejde og projekter.
 • Kommunernes politiske og forvaltningsmæssige landskab skal få større kendskab til den kulturkapacitet, der ligger hos deres unge kulturaktører i kommunen.
 • For flere målsætninger se side 13 i Bilag 2 Projektansøgning.

Derudover er Kulturskoler i Nordjylland (KiN) også involverede som partnere på projektet. Hvilket betyder, at Musikskolen i Thy stiller deres ansatte og elever til rådighed som ambassadører for iVærk. Se Bilag 3 Partnerskabsaftale.

KulturRummet har ligeledes underskrevet en partnerskabaftale om at stille lokaler og sparring til rådighed til projektet. Se Bilag 4 KulturRummets partnerskabsaftale.

Projektet ansætter en regional projektleder, der er i tæt kontakt med UMMK og den Nordjyske Kulturaftale. Der nedsættes også et advisory board, der skal sikre tyngde til projektet og sikre kontaktflader på nationalt plan.

Projektet modtager 2.800.000 kr. fra Nordea Fonden. Derudover støttes projektet også af Region Nordjylland og en lang række kulturinstitutioner, hvilket giver et samlet budget på 5.300.000 kr.


Der er ingen lokal økonomisk medfinansiering i deltagelse ved iVærk. Dog har den lokale medfinansiering en værdi af 24 timer årligt fordelt på personale og elever på Musikskolen i Thy samt lokaler og sparring fra KulturRummet.

Igennem projektet vil Thisted Kommunes lokale ungdomsredaktion OPTUR få regional opmærksomhed, og der vil være mulighed for unge i Thy at søge støtte igennem en strakspulje til deres kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Retsgrundlag

Kulturregionen får statstilskud ifølge Lovbekendtgørelse nr. 728 af 7. juni 2007 om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet, Lovbekendtgørelse nr. 563 af 24. juni 2005 om ændring af en række love på kulturområdet (udmøntning af kommunalreformen på kulturområdet), Lovbekendtgørelse nr. 1532 af 19. december 2017 om udlodning af overskud og udbytte til lotteri §16 samt kulturaftalen for perioden 2021-2024.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 9. februar 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efteretning.

Til toppen

32. Møder mellem Børne- og Familieudvalget og formænd/næstformænd i skolebestyrelser og dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Drøftelse om afholdelse af kvartalsmøder/dialogmøder med formænd og næstformænd fra bestyrelser på skole- og daginstitutionsområdet.

Redegørelse

Kvartalsmøder/dialogmøder er møder, hvor formænd og næstformænd i skolebestyrelser og forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet samt de siddende politikere i Børne- og Familieudvalget har mulighed for at være i direkte dialog med hinanden. På grund af den nye organisering Børne- og Familieforvaltningen, hvor skoler og dagtilbud organiseres under fælles ledelse, ønskes der en drøftelse af, hvordan møderne ønskes afholdt fremadrettet.

 • Er der ønske om at fortsætte med kvartalsmøder/dialogmøder?
 • Hvor mange årlige møder ønskes der?
 • Skal møderne forsat afholdes separat for skoler og dagtilbud, eller ønskes der, at alle eller enkelte møder afholdes sammen?
 • Skal der, som tidligere, afholdes et årligt fælles temamøde?
 • Andet.

På baggrund af drøftelsen vil Børne - og Familieforvaltningen fremlægge et forslag til organisering af møderne i 2022. Forslaget dagsordensættes til beslutning på Børne - og Familieudvalgets møde den 8. februar 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. januar 2022, pkt. 10:

Udvalget ønsker, at der fortsat afholdes særskilte møder med bestyrelserne.
Forvaltningen udarbejder mødeplan.

Sagen genoptaget.

Børne - og Familieudvalget 8. februar 2022:

Forslag til mødeplan i henhold til Børne- og Familieudvalgets beslutning på sagen den 11. januar 2022.

På fællesmødet den 8. marts er der indgået aftale med Cand. Psyc. Inge Schoug Larsen, der vil give et oplæg om "Den gode overgang mellem dagtilbud og skole".

Dagtilbud

Tirsdag den 8. marts 2022 (fælles temamøde)

Tirsdag den 6. september 2022

Tirsdag den 15. november 2022

Skoler

Tirsdag den 8. marts 2022 (fælles temamøde)

Tirsdag den 10. maj 2022

Tirsdag den 13. september 2022

Tirsdag den 22. november 2022

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

33. Nøgletal fra Kommunalpolitisk Forum (KØF) 2022

Udskriv

Sagstema

Kommunernes Landsforenings årlige nøgletalspublikation "Kend Din Kommune" til orientering.

Redegørelse

Kommunernes Landsforening udgiver hvert år i januar et sæt nøgletal "Kend Din Kommune".

I "Kend Din Kommune" samler Kommunernes Landsforening en række styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder. Nøgletallene viser, hvordan Thisted Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene for Børne- og Familieudvalgets fagområder ses i vedhæftede publikation:

 • Dagtilbud side 26 - 33
 • Folkeskole side 34 - 45
 • Udsatte børn og unge side 46 - 53

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

34. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen