11. jan 2022

Deltagere:

 • Claus Nybo (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Kenneth Bjerregaard (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for De stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Konstituering af Børne- og Familieudvalget - valg af formand

Udskriv

Sagstema

Valg af formand.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget skal konstituere sig ved valg af formand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Peter Larsen valgt som formand.

Til toppen

3. Konstituering af Børne- og Familieudvalget - valg af næstformand

Udskriv

Sagstema

Valg af næstformand.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget har mulighed for at vælge en næstformand.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §22.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til beslutning.

Beslutning

Kenneth Bjerregaard valgt som næstformand.

Til toppen

4. Forretningsorden for Børne- og Familieudvalget

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forretningsorden for Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har lavet et forslag til en fælles forretningsorden for henholdsvis Økonomiudvalget samt de stående udvalg. Det skal bemærkes, at der er sket en justering i forhold til den forretningsorden, som tidligere gjaldt. Det er §4, andet afsnit.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Mødeplan for Børne- og Familieudvalget 2022

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2022.

Redegørelse

Det foreslås, at Børne- og Familieudvalgets ordinære møder i 2022 afholdes på følgende datoer med start kl. 13.00:

Tirsdag den 11. januar 2022

Tirsdag den 8. februar 2022

Tirsdag den 15. marts 2022

Tirsdag den 5. april 2022

Tirsdag den 17. maj 2022

Onsdag den 8. juni 2022

Tirsdag den 16. august 2022

Tirsdag den 6. september 2022

Tirsdag den 27. september 2022

Tirsdag den 15. november 2022

Tirsdag den 6. december 2022

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. oktober 2021

Indstilling

Direktøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget - 2018 - 2021, 4. oktober 2021, pkt. 118:

Godkendt.

Sagen genoptages

Det afgående Børne- og Familieudvalg vedtog i sidste periode ovenstående mødeplan og præsenteres for jer til endelig godkendelse med følgende rettelser:

Onsdag den 8. juni 2022 rettes til: Mandag den 6. juni 2022

Tirsdag den 16. august 2022 rettes til: Tirsdag den 9. august 2022

(forslag til tilrettede mødeplan bilag 1: Kalender 2022)

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Mødeplan godkendt. Det bemærkes dog, at mødet i juni er tirsdag den 7. juni 2022.

Til toppen

6. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Status på ny børnehave i Sennels
 • Drøftelse af forskellige introduktions-aktiviteter i første kvartal 2022

Beslutning

Situationen ift. Covid-19 drøftet.

Ny daginstitution i Sennels gennemgået.

Udvalgsseminar 14.-15. marts 2022 i Hurup drøftet.

Til toppen

7. Thisted Gymnasium og HF-Kursus, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Thisted Gymnasium og HF-Kursus.

Redegørelse

Bestyrelsen består af 8 medlemmer:

1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening (i praksis Thisted Kommune).

1 medlem udpeges af Thisted Kommune, som repræsentant for grundskolerne.

1 medlem udpeges fra de videregående uddannelser.

1 medlem fra Region Nordjylland.

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen på førstkommende møde.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af elevrådet.

1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af medarbejderne.

Lederen (sekretær) deltager i møderne uden stemmeret.

Retsgrundlag

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016.

Vedtægternes § 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at udpegningen sker i Børne- og Familieudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse konstituering, 9. december 2021, pkt. 69:

Godkendt.

Beslutning

Jane Rishøj valgt.

Til toppen

8. Sammensætning af fremtidig bestyrelse for det samlede ungeområde - CUK

Udskriv

Sagstema

Sammensætning af fremtidig bestyrelse for det samlede ungeområde.

Redegørelse

På Kommunalbestyrelsesmødet den 15. december 2020 blev det besluttet at gennemføre en besparelse på ledelse og administration på Ungeområdet. Samtidig blev det besluttet at oprette en samlet bestyrelse.

Folkeskolelovens §24b og Ungdomsskolelovens §4a giver mulighed for, at en Folkeskole og en Ungdomsskole har en fælles bestyrelse. Dette forudsætter høring i skolebestyrelsen og ungdomsskolebestyrelsen. Oprettelsen af en fælles bestyrelse har været i høring i de to bestyrelser samt i Område-MED Undervisning og Fritid den 25. november 2020.

Den fremtidige bestyrelse skal varetage det samlede Ungeområde, hvilket er Ungdomsskolen, Campus10 samt den koordinerede ungeindsats, KUI. Områderne er allerede samlet ledelsesmæssigt på det administrative niveau.

De to bestyrelser har været samlet den 1. september og den 6. oktober 2021. Formålet har været at drøfte, hvilke muligheder en samlet fælles bestyrelse giver samt få belyst, hvordan sammensætningen bedst kan tilgodese det samlede ungeområde. De to fællesmøder har været suppleret af arbejde i hver af de to bestyrelser. Fællesmøderne og bestyrelsernes individuelle arbejde danner udgangspunkt for det forslag til sammensætning af en ny bestyrelse, som indstilles i denne sag.

I processen med de to bestyrelser er det kommet frem, at der ses muligheder for at arbejde med temaer på bestyrelsesmøderne. Det er drøftet, at bestyrelsen med fordel kan nedsætte ad-hoc udvalg. Dette vil i så fald fremgå af forretningsordenen for den nye bestyrelse. Her vil valgperioder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer også fremgå. Der er et fortsat ønske om politisk repræsentation på møderne.

Det foreslås, at de to nuværende bestyrelser samles til én pr. 1. januar 2022 med deltagelse af alle medlemmer valgperioden ud. En nyvalgt samlet bestyrelse vil træde i kraft den 1. august 2022.

Jævnfør Folkeskolelovens §24 b skal der mindst, i en ny fælles bestyrelse, være repræsentanter for:

 • Forældre til børn i folkeskolen.
 • Medarbejdere ved folkeskolen.
 • Medarbejdere ved ungdomsskolen.
 • Elever ved skolen valgt af og blandt folkeskolens elever.
 • Elever ved ungdomsskolen valgt af og blandt ungdomsskolens elever.
 • Repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.

Efter drøftelser i de to nuværende bestyrelser anbefaler Børne- og Familieforvaltningen, at den nye fælles bestyrelse sammensættes som følger:

 • 2 forældrerepræsentanter - 1 fra Campus10 og 1 fra Ungdomsskolen- valgt for 1 år.
 • 3 medarbejderrepræsentanter - 1 fra Campus10, 1 fra Ungdomsskolen og 1 fra den koordinerede ungeindsats, KUI - valgt for 1 år.
 • 2 elevrepræsentanter - 1 fra Campus10 og 1 fra Ungdomsskolen - valgt for 1 år.
 • 2 repræsentanter for organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter - selvsupplerende.
 • 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger - selvsupplerende.
 • 1 ledelsesrepræsentant for overbygningsskolerne i Thisted Kommune - valgt for 2 år.

Ovenstående repræsentanter har jævnfør Folkeskolelovens §42 stk. 5 stemmeret til møderne. På møderne deltager skolelederen, dennes stedfortræder som sekretær samt afdelingsleder - alle uden stemmeret.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 7. december 2021

Kommunalbestyrelsen den 21. december 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Sammensætningen af den nye bestyrelse godkendes.
 2. De to nuværende bestyrelser fungerer som én samlet bestyrelse fra den 1. januar 2022 til den nyvalgte bestyrelse tiltræder den 1. august 2022.
 3. Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem, der deltager i skolebestyrelsens møder.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget - 2018 - 2021, 7. december 2021, pkt. 142:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 21. december 2021, pkt. 219:

Ad 1-2. Godkendt.

Ad 3. Fremsendes til udpegning i nyt Børne- og Familieudvalg.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 21. december 2021:

Casper Søe-Larsen, Søren Zohnesen og Henning Holm

Sagen genoptages:

Som følge af Kommunalbestyrelsen beslutning den 21. december 2021, udpeger Børne- og Familieudvalget en repræsentant til den nye fælles bestyrelse for Campus 10 og Ungdomsskolen.

Beslutning

Kenneth Bjerregaard valgt.

Til toppen

9. Brugerudvalg (Folkeoplysningsudvalget)

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Redegørelse

Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg - kaldet Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette udvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge Kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Folkeoplysningsudvalget, udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at Folkeoplysningsudvalget, skal følge den kommunale valgperiode.

Af de gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget fremgår, at udvalget består af 9 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D,O og V indstiller:

Preben Dahlgaard

Torben Overgaard

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Ida Pedersen

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 15:

Godkendt.

Sagen genoptages

Torben Overgaard ønsker at afgive sit medlemskab af Folkeoplysningsudvalget og i stedet lade Børne- og Familieudvalget udpege det tredje medlem.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Direktør for Social-, Sundhed og Kultur indstiller, at Torben Overgaards medlemskab af Folkeoplysningsudvalget erstattes ved udpegning af et medlem fra Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Under forudsætning for godkendelse af Torben Overgaards udtræden udpeges Per Skovmose.

Til toppen

10. Møder mellem Børne- og Familieudvalget og formænd/næstformænd i skolebestyrelser og dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Drøftelse om afholdelse af kvartalsmøder/dialogmøder med formænd og næstformænd fra bestyrelser på skole- og daginstitutionsområdet.

Redegørelse

Kvartalsmøder/dialogmøder er møder, hvor formænd og næstformænd i skolebestyrelser og forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet samt de siddende politikere i Børne- og Familieudvalget har mulighed for at være i direkte dialog med hinanden. På grund af den nye organisering Børne- og Familieforvaltningen, hvor skoler og dagtilbud organiseres under fælles ledelse, ønskes der en drøftelse af, hvordan møderne ønskes afholdt fremadrettet.

 • Er der ønske om at fortsætte med kvartalsmøder/dialogmøder?
 • Hvor mange årlige møder ønskes der?
 • Skal møderne forsat afholdes separat for skoler og dagtilbud, eller ønskes der, at alle eller enkelte møder afholdes sammen?
 • Skal der, som tidligere, afholdes et årligt fælles temamøde?
 • Andet.

På baggrund af drøftelsen vil Børne - og Familieforvaltningen fremlægge et forslag til organisering af møderne i 2022. Forslaget dagsordensættes til beslutning på Børne - og Familieudvalgets møde den 8. februar 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 • punktet drøftes

Beslutning

Udvalget ønsker, at der fortsat afholdes særskilte møder med bestyrelserne.
Forvaltningen udarbejder mødeplan.

Til toppen

11. Beslutning om besøg på institutioner indenfor udvalgets områder

Udskriv

Sagstema

Beslutning om besøg på institutioner indenfor udvalgets områder.

Redegørelse

I sidste 4-års periode i Børne- og Familieudvalget valgte udvalget at tage på besøg i de institutioner, udvalget har ansvaret for.
Der er tale om godt 40 institutioner jf. bilag.

Besøgene har været tilrettelagt med knap en times rundvisning og drøftelser med den enkelte leder.

Såfremt de private skoler og dagtilbud ønsker det, vil der også være mulighed for at besøge dem.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Det indstilles, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal tilrettelægges en besøgsrunde.

Beslutning

Udvalget ønsker at besøge institutionerne. Forvaltningen udarbejder forslag til besøgsplan.

Til toppen

12. Indskrivning til børnehaveklassen skoleåret 2022/23

Udskriv

Sagstema

Dispensationsansøgninger i forbindelse med indskrivning til børnehaveklassen til skoleåret 2022/23.

Redegørelse

Indskrivningen til Hurup Skoles børnehaveklasse, i det kommende skoleår 2022-2023, er endnu ikke afsluttet.

Situationen er, at Hurup Skole har indskrevet 26 børn fra eget skoledistrikt.

Derudover er der 5 børn fra andre distrikter, der ønskes indskrevet på Hurup Skole. Heraf har de 4 indgivet dispensationsansøgning til skolelederen ved Hurup Skole.

Ifølge Administrationsgrundlaget skal skoler, når alle børn fra eget skoledistrikt er indskrevet, have under 26 elever i klassen (hvis flere spor skal 2 pladser i alt være ledige), for at kunne optage elever fra andre skoledistrikter.

Da Hurup Skole netop har indskrevet 26 elever til kommende børnehaveklasse, betyder det, at skolen har givet afslag til de 5 elever fra andre skoledistrikter, der, jf. frit skolevalg, søges indskrevet på Hurup Skole.

Af disse 5 har forældrene til 4 af børnene ansøgt Børne- og Familieudvalget om dispensation fra Administrationsgrundlaget.

Dispensationsansøgningerne er vedlagt som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Folkeskolernes Administrationsgrundlag for det frie skolevalg, besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2021.

Økonomiske konsekvenser

En dispensation til at oprette en ekstra klasse på Hurup Skole, vil medføre en omfordeling af midler mellem skolerne.

Hurup Skole vil ved oprettelsen af en ny klasse, ifl. ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet, skulle tildeles en ekstra klassetildeling på kr. 200.000 årligt. Beløbet finansieres ved at nedsætte tildelingstaksten pr. elev i det samlede kommunale skolevæsen. Elevtaksten for de elever, der søges dispensation til, følger eleven til det skoletilbud, der vælges.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Folkeskolernes Administrationsgrundlag følges, og der gives afslag på dispensationsansøgningerne.

Beslutning

Kenneth Bjerregaard forespurgte til sin habilitet.
Udvalget besluttede, at han ikke var inhabil.

Indstillingen godkendt.

Til toppen

13. Tildelingsmodel 2022 på folkeskoler - regulering ifm. fejl i 8. årgang

Udskriv

Sagstema

Tildelingsmodel 2022 på folkeskoler - regulering ifm. fejl i 8. årgang.

Redegørelse

Tildelingsmodellen på folkeskoler har været på politisk behandling den 7. december 2021, hvor indstillingen blev godkendt af Børne- og Familieudvalget.

Efterfølgende har forvaltningen og Center for Økonomi og Løn blevet bekendt med en beregningsfejl, der vedrører alle 8. klasser, hvilket betyder, at tildelingsmodellen har taget udgangspunkt i 2021-elevtal i stedet for 2022-elevtal.

Det betyder helt konkret, at der sker en regulering imellem folkeskolerne. Total er der ingen ændring, idet elevtildelingsprisen bliver reguleret tilsvarende.

Af nedenstående figur fremgår forskellen efter reguleringen:

Reguleringen betyder således, at elevtildelingsprisen ændres til 32.073 kr. pr. elev, som er en stigning på 263 kr. ift. tidligere udmeldt på 31.810 kr.

Idet elevtildelingsprisen øges, har det også en betydning på specialklasser.F.eks. Østermølleafdelingen, hvor beregningen af reguleringen bliver;

(263,73 kr. x Østermølle faktor 9,8463) x 54 elever = 140.225 kr.

Nedenstående oversigt viser den enkelte folkeskoles regulering imellem 2021 og 2022:

Børne - og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at skolerne fik en udmelding om den oprindelige fordeling af midlerne i begyndelsen af december 2021, og at der derfor er enkelte af de skoler, der skal "afgive" ressourcer ifølge den reviderede tildeling, der allerede har disponeret midlerne til f.eks. nye ansættelser og indkøb.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af midlerne på folkeskoleområdet sker indenfor det godkendte budget og jf. administrationsgrundlaget (udgave august 2021).

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ressourcetildelingen på folkeskoler bliver reguleret ift. de korrekte elevtal i 8. årgang.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

14. Vedtægtsændringer i Thisted kommunes Eliteidrætsråd

Udskriv

Sagstema

Forslag til vedtægtsændringer i Thisted Kommunes Eliteidrætsråd.

Redegørelse

I forbindelse med ny politisk og administrativ struktur er der behov for at tilpasse vedtægterne for Eliteidrætsrådet.

Sundhed-, Kultur- og Fritid anbefaler vedhæftede vedtægtsændringer for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, samt at ændringerne sendes til godkendelse i Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse.

Vedtægter samt ændringsforslag er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens forslag til vedtægtsændringer skal ses i lyset af, at fritidsområdet fra 1. januar 2022 hører under Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget.
Derfor foreslås det, at den politiske deltagelse i rådet fremover overgår til en politisk repræsentation med deltagelse af udpeget repræsentant fra det nye Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Ændringerne i vedtægterne består hovedsageligt i, at Børne- og Familieudvalget erstattes med Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Desuden foreslås det, at repræsentanten fra udvalget udpeges af udvalget. Tidligere var repræsentanten automatisk formanden.

Eliteidrætsrådets sammensætning består i skrivende stund af 11 rådsmedlemmer, som beskrevet herunder:

• Formanden for Børne- og Familieudvalget.

• Formanden for Folkeoplysningsudvalget.

• Fire repræsentanter udpeget af elitekraftcenter foreningerne.

• Én repræsentant udpeget af eliteidrætsudøverne.

• Én repræsentant udpeget af de gymnasiale uddannelser.

• Én repræsentant udpeget af erhvervsuddannelserne.

• Én repræsentant udpeget af de folkeskoler, som rummer eliteidrætsklasser.

• Én repræsentant udpeget af Thy Erhvervsforum.

Foreslået fremtidig sammensætning:

• Én repræsentant fra Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget.

• Formanden for Folkeoplysningsudvalget.

• Fire repræsentanter udpeget af elitekraftcenter foreningerne.

• Én repræsentant udpeget af eliteidrætsudøverne.

• Én repræsentant udpeget af de gymnasiale uddannelser.

• Én repræsentant udpeget af erhvervsuddannelserne.

• Én repræsentant udpeget af de folkeskoler, som rummer eliteidrætsklasser.

• Én repræsentant udpeget af Thy Erhvervsforum.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022
Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Sundhed-, Kultur- og Fritid indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

15. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

16. Gensidig forventninger til det kommende arbejde i BFU

Udskriv

Sagstema

Gensidig forventninger til det kommende arbejde i BFU - Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Drøftelser om gensidig forventninger til det kommende arbejde i Børne- og Familieudvalget herunder:

 • præsentation af chefer
 • gennemgang af hovedområder
  • undervisning og dagtilbud v/Per Overgaard
  • familierådgivningen v/Rikke Storgaard Toft

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen