16. nov 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Preben Dahlgaard (V)

37. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

38. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børne- og Familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område.

Der indføres generelt indkøbsstop efter de beskrevne retningslinjer resten af 2022.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 125:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse, idet udvalget har fuld fokus på budgetoverholdelse i 2023.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 242:

Indstilles til godkendelse i forhold til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 192:

Indstilles til godkendelse ift. Social- og Seniorudvalget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse ift. Arbejdsmarkedsudvalget.

Til toppen

39. Mødeplan for 2023 - Arbejdsmarkedsudvalget

Udskriv

Sagstema

Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2023.

Redegørelse

Det foreslås, at Arbejdsmarkedsudvalgets ordinære møder i 2023 afholdes på følgende datoer med start kl. 16.00

Onsdag den 18. januar 2023

Onsdag den 12. april 2023

Onsdag den 14. juni 2023

Onsdag den 6. september 2023

Onsdag den 15. november 2023

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Direktøren indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt idet møderne ændres til torsdage og mødet i januar ændres til 9 februar. Mødet i april aflyses.

Til toppen

40. Det vejledende rådighedsbeløb

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af det vejledende rådighedsbeløb ved udbetaling af enkeltydelser samt ved udbetaling af personligt tillæg til pensionister.

Redegørelse

Baggrund

Det er muligt for borgere at ansøge kommunen om økonomisk hjælp til at betale udgifter til eksempelvis el- og varme, dagligvarer, medicin, flytning mv., hvis borgeren står i en akut opstået og særlig vanskelig økonomisk situation.

For borgere under pensionsalderen vil ansøgningen bestå i en ansøgning om en enkeltydelse efter aktivloven eller integrationsloven. Bevilling af hjælpen forudsætter, at borgeren har været udsat for ændringer i sine forhold. Udgiften skal enten ikke have kunne forudses eller være af helt afgørende betydning for borgerens livsførelse.

For folkepensionister vil ansøgningen bestå i en ansøgning om personligt tillæg efter lov om social pension. Bevilling af hjælpen forudsætter, at kommunen efter en konkret og individuel vurdering når frem til, at borgerens økonomiske situation er særlig vanskelig.

Der skal i begge tilfælde foretages en økonomisk behovsvurdering, hvor der tages stilling til borgerens udgifter og indtægter. Det resterende beløb er et rådighedsbeløb, som skal anvendes til kost, tøj, fritidsaktiviteter, husholdning og ikke medregnede faste udgifter.

For at sikre ensretning i sagsbehandlingen har Thisted Kommune arbejdet med et vejledende rådighedsbeløb, som kommunen anvender som retningslinje i sagsbehandlingen af ansøgninger om enkeltydelser og personligt tillæg. For enlige er det vejledende rådighedsbeløb 3100 kr. pr. måned, og for par udgør beløbet 5400 kr. pr. måned. Hertil tillægges 1000 kr. for 1. barn, 800 kr. for 2. barn og 600 kr. for efterfølgende børn.

Hvis ansøgers rådighedsbeløb overstiger det vejledende rådighedsbeløb, fungerer det som en indikation på, at borgeren selv kan afholde den ansøgte udgift. Afgørelsen vil dog altid bero på en konkret vurdering af udgiftens størrelse, borgerens opsparingsevne og om udgiften er af afgørende betydning for borgerens livsførelse. Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er derfor alene vejledende.

Nyt vejledende rådighedsbeløb

Det vejledende rådighedsbeløb har ikke været politisk behandlet i Thisted Kommune siden 2010, men den øgede inflation i samfundet har gjort, at Erhverv og Beskæftigelse og Center for IT, Digitalisering og Borgerservice ser et behov for at øge det vejledende rådighedsbeløb. Derudover har Ankestyrelsen i afgørelser på området bemærket, at Thisted Kommunes vejledende rådighedsbeløb er lavt sat.

Det foreslås derfor, at det vejledende rådighedsbeløb fremadrettet øges, jf. nedenstående tabel, som til sammenligning også indeholder andre kommuners vejledende rådighedsbeløb.

Enlige

Par

1. barn

2. barn

Efterflg. børn

Morsø Kommune

3500

6000

1000

800

600

Skive Kommune

3000

5500

500

500

500

Jammerbugt Kommune

3000

5000

1000

1000

1000

Frederikshavn Kommune

3500

6000

700

700

700

Rebild Kommune

3200

6400

-

-

-

Thisted Kommune - nuværende

3100

5400

1000

800

600

Thisted Kommune - forslag

3500

6000

1000

800

600

Forslaget vil medføre, at en større målgruppe vil blive bevilliget enkeltydelser og personligt tillæg.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Integrationsloven.

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen vil medføre forøgede udgifter til enkeltydelser og personligt tillæg. Det er ikke muligt at opgøre merudgifter, da det afhænger af, hvor mange flere borgere der vil være berettiget til enkeltydelser og personligt tillæg efter det nye vejledende rådighedsbeløb

Området er omfattet af budgetgarantien.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 22. november 2022

Udsatterådet - til orientering - den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og Center for IT, Digitalisering og Borgerservice indstiller, at det vejledende rådighedsbeløb hæves fra 3100 kr. for enlige og 5400 kr. for par til 3500 kr. for enlige og 6000 kr. for par.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

41. Det vejledende beløb for overlevelseshjælp

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af den vejledende dagssats for overlevelseshjælp ved udbetaling af enkeltydelser samt ved udbetaling af personligt tillæg til pensionister.

Redegørelse

Baggrund

Det er muligt for borgere at ansøge kommunen om økonomisk hjælp til at betale udgifter til eksempelvis el- og varme, dagligvarer, medicin, flytning mv., hvis borgeren står i en akut opstået og særlig vanskelig økonomisk situationen.

Disse ansøgninger om økonomisk hjælp bevilliges som enkeltydelser efter aktivloven eller integrationsloven. For så vidt angår folkepensionister bevilliges den økonomiske hjælp som et personligt tillæg efter lov om social pension.

En specifik form for udgift betegnes ”overlevelseshjælp”, der skal dække borgerens udgifter til madvarer og artikler til personlig hygiejne, men ikke øl, vin, spiritus, tobak og cigaretter. Overlevelseshjælpen skal dække borgerens behov på dagsbasis.

Fælles for både overlevelseshjælp og andre ydelser, som bevilliges som enkeltydelse eller personligt tillæg, er, at der i vurderingen skal indgå en økonomisk behovsvurdering, hvor der bliver taget stilling til, om borgeren selv har mulighed for at afholde udgiften.

Vejledende dagssats for overlevelseshjælp

For at sikre en ensretning i sagsbehandlingen har Thisted Kommune arbejdet med en vejledende dagssats for overlevelseshjælp, som anvendes i vurderingen af, hvor meget en borger typisk har behov for pr. dag til dagligvarer og artikler til personlig hygiejne.

Afgørelsen vil dog altid bero på en konkret vurdering af personens behov, herunder om personen har nogle særlige forhold, som gør, at et højere beløb er nødvendigt eller et lavere beløb er tilstrækkeligt. En kommunalt fastsat dagssats for overlevelseshjælp er derfor alene vejledende.

Den vejledende dagssats for overlevelseshjælp udgør i Thisted Kommune 30 kr. pr. person pr. dag (både voksne og børn). Beløbet har været anvendt i mange år, men er ikke tidligere blevet politisk godkendt i Thisted Kommune.

Som følge af inflationen i samfundet, finder Erhverv og Beskæftigelse det hensigtsmæssigt at justere de nuværende vejledende dagssatser for overlevelseshjælp. I tråd hermed har Erhverv og Beskæftigelse forhørt sig hos andre kommuner, som anvender følgende satser:

Voksen

Barn

Morsø Kommune

40

Konkret vurdering

Skive Kommune

54

Konkret vurdering

Jammerbugt Kommune

35

35

Brønderslev Kommune

43

29

Struer Kommune

45

25

Thisted Kommunes sats på 30 kr. pr. person pr. dag for voksne ligger under gennemsnittet i forhold til de kommuner, som der er rettet henvendelse til, mens det samme beløb for børn er mere gennemsnitligt.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at de vejledende dagssatser for overlevelseshjælp fremadrettet fastsættes til 45 kr. pr. voksen og 30 kr. pr. barn pr. dag.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Integrationsloven.

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen vil medføre forøgede udgifter til enkeltydelser. Det kan ikke opgøres hvor meget, da mængden af ansøgninger er varierende. Det anslås, at antallet af ansøgninger ligger på mellem 5 og 10 ansøgninger pr. måned.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Borgere, som får bevilliget deres ansøgning om overlevelseshjælp, vil i gennemsnit modtage en højere ydelse.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Ældre-/Seniorrådet - til orientering - den 22. november 2022

Udsatterådet - til orientering - den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at den vejledende sats for overlevelseshjælp stiger for voksne fra 30 kr. til 45 kr. pr. voksen pr. dag, mens satsen for børn bibeholdes på 30 kr. pr. barn pr. dag.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

42. Erhvervs- og arbejdskraftfremmende tiltag

Udskriv

Sagstema

Orientering om afholdte arrangementer i 2022 med erhvervs- og arbejdskraftfremmende formål.

Redegørelse

Den 5. oktober 2021 og den 4. april 2022 prioriterede henholdsvis daværende Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg og nuværende Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, at Erhverv og Beskæftigelse kunne afprøve og afvikle nye indsatser med erhvervs- og arbejdskraftfremmende formål. Dette med henblik på at tiltrække og fastholde borgere i kommunen samt at afhjælpe erhvervslivets rekrutteringsudfordringer. Som resultat heraf har Erhverv og Beskæftigelse afviklet to større arrangementer i 2022 i form af Jobevent Thy og Living in Thy.

Jobevent Thy

Den 25. maj 2022 blev der for første gang afholdt Jobevent Thy på Store Torv i Thisted. En lokal karrieredag, hvor 21 virksomheder og 6 uddannelsesinstitutioner mødtes med studerende fra Aalborg Universitet og ledige thyboer med henblik på at finde uddannelses- og jobmatch. Cirka 850 borgere med et forløb i jobcentret var inviteret og mange deltog (registreret ca. 350).

De deltagende virksomheder blev en måned efter eventet adspurgt om konkrete resultater af deres deltagelse i Jobevent Thy, hvoraf 16 virksomheder svarede. Resultaterne vidner om et succesfuldt arrangement:

 • 63 % (10 virksomheder) havde lavet aftale om samarbejde eller samtale med en borger
 • 50 % (8 virksomheder) forventede tilsammen 14 ansættelser (ansættelsestype ukendt)
 • Alle 16 virksomheder fandt det sandsynligt, at de vil deltage på Jobevent Thy igen.

Foruden ovenstående bør det bemærkes, at Jobevent Thy også har bidraget med en række afledte effekter såsom øget afklaring hos borgere om job- og uddannelsesmuligheder i Thy.

Living in Thy

Den 21. september 2022 blev der for anden gang afholdt Living in Thy i Plantagehuset som led i det nationale initiativ “Welcome september”, der har til formål at tiltrække og fastholde internationale borgere i Danmark gennem fokus på både fritids- og karrieremuligheder. Her deltog virksomheder, kultur- og fritidstilbud samt forskellige kommunale afdelinger. Ligeledes deltog 150 voksne og 50 børn (fra mere end 25 forskellige nationaliteter), hvilket er en fordobling af fremmødet fra Living in Thy i 2021.

Erhverv og Beskæftigelse har ikke systematisk undersøgt, hvorvidt der er etableret ansættelser som følge af arrangementet, men der er uformelt kendskab til flere jobsamtaler. En væsentlig bemærkning er desuden, at de deltagende internationale borgere giver udtryk for, at de er meget positive overfor arrangementet og tillægger det en betydning for deres tilknytning til Thy.

Opsamling

Ud fra ovenstående er det Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at hensigten med at tiltrække og fastholde borgere i kommunen samt at afhjælpe erhvervslivets rekrutteringsudfordringer er imødekommet. Det vurderes dermed, samlet set, at indsatserne har haft en positiv effekt.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget den 14. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 267:

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

43. Efterbetaling på arbejdsløshedsdagpengeområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes efterbetaling på arbejdsløshedsdagpengeområdet.

Redegørelse

Arbejdsløshedsdagpenge udbetales månedligt af Udbetaling Danmark, men kommunerne har på arbejdsløshedsdagpengeområdet - såvel som på andre ydelsesområder - et ansvar for medfinansiering jævnfør refusionstrappen. Medfinansieringen beregnes og opkræves hver måned i systemet Ydelsesrefusion.

Den 19. september 2022 blev Thisted Kommune gjort opmærksom på, at der er sket fejl i beregningen af ydelsesopgørelsen på arbejdsløshedsdagpengeområdet i 2020 og 2021. Fejlen har ikke haft betydning for borgere eller virksomheder, men har medført, at alle kommuner har fået et efterbetalingskrav for 2020 og 2021. For Thisted Kommune udgør efterbetalingen 2,4 mio. kr., som er afviklet ved en éngangsregulering i september 2022.

Fejlen er opstået hos Visma, en underleverandør til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der ikke har videreleveret indberetninger til ydelsesrefusionssystemet rettidigt. Det har medført, at samlet set 76.300 indberetninger svarende til ca. 500 mio. kr. på arbejdsløshedsdagpengeområdet i perioden januar 2020 til november 2021 ikke er blevet inkluderet i ydelsesopgørelsen til kommunerne.

KOMBIT, der ejer ydelsesrefusionssystemet, forklarer, at fejlen ikke er blevet opdaget idet 1) arbejdsløshedsdagpenge-data har en stor variation fra måned til måned og 2) de 500 mio. kr. der samlet set mangler i medfinansiering i perioden januar 2020 til november 2021 udgør en meget lille andel af den månedsgennemsnitlige medfinansieringsopkrævning i perioden (2,2 %).

Samme billede gør sig gældende lokalt, idet Thisted Kommunes efterbetaling på 2,4 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at Thisted Kommune i 2020 og 2021 betalte henholdsvis ca. 99,2 mio. kr. og ca. 65,5 mio. kr. i medfinansiering på arbejdsløshedsdagpengeområdet. Endvidere skal det bemærkes, at ydelsesrefusionssystemet bygger på så komplekse beregninger, at det ikke er muligt at efterregne opkrævningerne for medfinansiering.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har efterbetalt 2,4 mio. kr., som er afviklet ved en éngangsregulering i september 2022 i forbindelse med den månedlige opkrævning af medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

44. Budgetoverførsel pga. omlægning af beskæftigelsestilbud

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af budgetoverførsel fra Erhverv og Beskæftigelse til Drift- og Anlægsafdelingen som følge af omlægning af GAVN fra et vejlednings- og opkvalificeringstilbud til et virksomhedsrettet tilbud.

Redegørelse

Baggrund

På Tigervej i Thisted har der i mange år været et beskæftigelsestilbud, og de seneste år har der været en række ændringer i tilbuddet. I 2017 og tidligere hørte daværende Nyttecenter Tigervej under Erhverv og Beskæftigelse, men pr. 1. januar 2018 blev nyttecentret overdraget til Drifts- og Anlægsafdelingen. To medarbejdere blev overdraget samt biler og andet udstyr med tilknytning til nyttecentrene. Erhverv og Beskæftigelse overførte, som en del af overdragelsen, budgettet på ca. 950.000 kr. til Drifts- og Anlægsafdelingen. Midlerne kom fra Erhverv og Beskæftigelses konto 5, som hørte under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets aktivitetsområde ”Arbejdsmarked - overførselsindkomster" og overgik til Drifts- og Anlægsafdelingens konto 2, som hørte under Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets aktivitetsområde ”Øvrig trafik”.

Den 1. januar 2021 skete der ændringer igen. Denne gang både økonomisk og kapacitets- og indholdsmæssigt. Budgetmidlerne blev tilbageført til Erhverv og Beskæftigelse, og tilbuddet blev i stedet betragtet som en leverandør, hvor Drifts- og Anlægsafdelingen havde det fulde ansvar for, at driften, medarbejderstaben og opgaveporteføljen til enhver tid var fungerende og effektiv. Det blev anslået, at tilbudsprisen årligt ville være på ca. 2.700.000 kr. som blev afholdt af Erhverv og Beskæftigelses budget til driftsudgifter til aktivering, men tilbuddet skulle være indtægts- og udgiftsneutral for Drifts- og Anlægsafdelingen. Det øgede beløb til tilbuddet skyldtes en kapacitetsudvidelse i tilbuddet fra 20 personer til 50 personer. Derudover gik tilbuddet fra at være nytteindsats til at være et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, og Nyttecenter Tigervej skiftede ligeledes navn til GAVN, en afdeling i Park og Vej.

Nye behov

GAVN har de seneste år været iblandt de mest effektfulde tilbud og samtidigt muliggjort straksaktivering, men Erhverv og Beskæftigelse står nu i en situation, der gør, at GAVN i sin eksisterende form ikke længere er optimal. For det første udnyttes den nuværende kapacitet ikke til fulde. For det andet vil såkaldte “øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud” (som GAVN er en del af) udgå som ret- og pligttilbud fra 1. januar 2023, ligesom de ikke vil tælle med i opgørelsen over kommunernes indsats overfor langvarige ydelsesmodtagere, hvor en utilstrækkelig indsats kan føre til skærpet tilsyn. Dette sker som et led i finansieringen af ret til tidlig pension (Arne-pensionen) og som et led i nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Derfor ønsker Erhverv og Beskæftigelse at tilpasse tilbuddet, så det i højere grad imødegår de kommende kapacitetsbehov og lovgivningsmæssige vilkår.I samarbejde med Drift- og Anlægsafdelingen er Erhverv og Beskæftigelse kommet frem til en løsning, der indebærer:

 • En ændring af tilbudstypen fra et vejlednings- og opkvalificeringstilbud til et virksomhedsrettet tilbud
 • En ansøgning til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland (RAR Nordjylland) om dispensation fra rimelighedskravet i to år med henblik på at oprette 20 pladser (uden dispensation er der kun mulighed for 2 pladser)
 • En årlig budgetoverførsel fra Erhverv og Beskæftigelse til Drift- og Anlægsafdelingen på 1.580.000 kr. (2023-priser) til drift af 20 pladser
 • Fastholdelse af det nuværende, gensidige opsigelsesvarsel på 3 måneder mellem Erhverv og Beskæftigelse og Drift- og Anlægsafdelingen.

Omlægningen vil, såfremt indstillingen følges, træde i kraft pr. 1. januar 2023. Erhverv og Beskæftigelse og Drifts- og Anlægsafdelingen vil årligt evaluere tilbuddet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

I den nye løsning har Erhverv og Beskæftigelse og Drift- og Anlægsafdelingen beregnet, at en budgetoverførsel på årligt 1.580.000 kr. (2023-priser) vil kunne dække omkostningerne. Beløbet flyttes fra Erhvervs og Beskæftigelses konto 5, som hører under Arbejdsmarkedsudvalgets aktivitetsområde "Arbejdsmarked" til Drift- og Anlægsafdelingens konto 2, som hører under Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets aktivitetsområde "Ejendomme, Trafik og Infrastruktur".

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at budgetoverførslen betyder, at der flyttes budget fra overførselsområdet til område omfattet af servicerammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. december 2022

Økonomiudvalget den 14. december 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der fra og med 2023 årligt flyttes budgetbeløb på 1.580.000 kr. (2023-priser) fra Erhverv og Beskæftigelse "Arbejdsmarked" til Drift- og Anlægsafdelingen "Ejendomme, Trafik og Infrastruktur" på betingelse af, at RAR Nordjylland imødekommer ansøgningen om dispensation fra rimelighedskravet.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

45. Pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger

Udskriv

Sagstema

Orientering om kommunens manglende brug af pulje til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger på baggrund af mediernes fokus herpå.

Redegørelse

Baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsendte i januar 2022 et orienteringsbrev til alle kommuner om en ny pulje til dækning af merudgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til ekstraordinært høje varme- og elregninger (energipuljen). En kopi af puljeopslaget er vedlagt som bilag.

Der er afsat 100 mio. kr. til puljen i 2022, som kan søges af kommunerne. Formålet med puljen er at yde tilskud til netop kommunerne til dækning af kommunale udgifter til hjælp til enkeltudgifter og personligt tillæg til borgeres ekstraordinært høje varme- og elregninger. Borgerens udgifter skal være afholdt i perioden 1. oktober 2021 til 30. april 2022, mens kommunens udgifter kan være afholdt frem til ansøgningstidspunktet (ansøgningsfristen er udskudt flere gange og er nu sat til den 19. december 2022).

Thisted Kommune har medio oktober 2022 modtaget ret få ansøgninger fra borgere, hvor puljen kunne være relevant. Knap 30 i alt i år, og siden september har vi modtaget omkring 10 ansøgninger (en del af de 30), men puljens tilskudsperiode gør, at vi ikke altid kan bruge puljen. Borgeren kan stadig få bevilget hjælp – det er blot kommunen der ikke får dækket udgifterne. Sådan har det været i 2 sager.

Der er forskellige årsager til, hvorfor borgere har fået afslag på deres ansøgninger i Thisted Kommune, men det handler især om konkrete og individuelle vurderinger i forhold til:

 • Rådighedsbeløb
 • Manglende medvirken (f.eks. fremskaffelse af relevante dokumenter)
 • Forudsigelighed (f.eks. hvis det mere er forbruget end prisen der er steget)


Ved afslag opfordres borgere at undersøge alternative muligheder, ligesom man kan klage til Ankestyrelsen, hvis man er uenig i kommunens afgørelse.

Ingen ændringer for borgerne

Medio oktober 2022 kom der pludseligt meget fokus på energipuljen, da DR i flere artikler mv. blandt andet belyste, at kun 22 kommuner havde søgt om midler fra puljen, og at der samlet set kun var tale om 1,1 mio. kr. Thisted Kommune havde ikke søgt om midler fra puljen, hvilket jo også var tilfældet for hovedparten af kommunerne, herunder store kommuner såsom København, Aarhus og Odense. Der var særligt fokus på Thisted Kommune, da DR havde en konkret case fra kommunen som havde fået afslag på sin ansøgning.

Som det fremgår af vedlagte puljeopslag, så indeholder puljen dog ingen ændringer i forhold til borgernes muligheder for at få hjælp. Folketinget har altså ikke ændret reglerne for, hvornår borgere kan modtage hjælp fra kommunerne. Det er tværtimod kommunerne der med puljen kan få dækket udgifterne til hjælp, selvom det i medierne har lydt anderledes.

Formålet med midlerne er selvfølgelig, at de skal hjælpe borgere, men med de nuværende regler er det meget vanskeligt som borger at få hjælp. Det er derfor Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at Folketinget er nødt til at kigge på kriterierne for hjælp og lave lovændringer, hvis vi skal kunne hjælpe flere. Som det har fremgået i medierne, så står mange andre kommuner i samme situation som Thisted, hvor vi gerne vil hjælpe, men stramme regler står i vejen. Beskæftigelsesministeren og STAR er ikke enige i den vurdering, og sidstnævnte er derfor i dialog med Ankestyrelsen om en nærmere afklaring af retsstillingen på området.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Integrationsloven.

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Udsatterådet den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

46. Beskæftigelsesplan 2023

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af beskæftigelsesplan 2023.

Redegørelse

Thisted Kommune skal, ligesom de øvrige kommuner, årligt udarbejde og vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Der er relativt frie rammer i forhold til indhold og volumen, men typisk er der fokus på de beskæftigelsespolitiske mål og kommunernes efterlevelse heraf.

De beskæftigelsespolitiske mål udmeldes af Beskæftigelsesministeren. I foråret udmeldte Peter Hummelgaard således disse fem mål:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Fælles for målene er, at de skal være med til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, og at kommunerne bruger den lave ledighed til at få flere med i arbejdsfællesskabet.

De fem mål er velkendte, eftersom der er tale om de samme mål som de seneste år, hvorfor det ikke er nyt, at kommunen skal arbejde med dem. Det bærer vedlagte beskæftigelsesplan for 2023 også præg af i afsnittede om de enkelte mål.

Beskæftigelsesplanen for 2023 bliver potentielt den sidste. Aftalepartierne bag anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2022 er således enige om at afskaffe kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Kommunerne vil dog fortsat have mulighed for at udarbejde en beskæftigelsesplan, hvis de ønsker det.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vedlagte beskæftigelsesplan for 2023 godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse idet udvalget vil have lokalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Til toppen

47. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet - november 2022

Udskriv

Sagstema

Opdateret opfølgningsrapport på beskæftigelsesområdet forelægges til efterretning.

Redegørelse

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget "Strategi for beskæftigelsesindsatsen" med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Med afsæt i denne strategi har Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet rapporten "Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet". En opdateret rapport er vedlagt og indeholder blandt andet:

 • Budgetopfølgning
 • Udvikling og status på beskæftigelsesområdet
 • Afsnit der fokuserer på hver af de enkelte målgrupper

Som noget nyt i rapporten er både seniorpension og tidlig pension medregnet i de generelle resultater på side 5 og 6, hvilket betyder, at resultaterne på disse sider ikke kan sammenlignes med resultaterne i de tidligere rapporter. Det medfører samtidigt, at der - i modsætning til de forrige rapporter - ikke er sket et fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i alt (figur 1 på side 5), hvis man sammenligner august 2022 med samme måned de foregående år (bortset fra august 2020).

Det er desuden værd at bemærke, at:

 • Et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr. som afviger meget fra seneste rapport, der viste et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. Dette skyldes primært årets midtvejsregulering af 2022, jf. udmelding fra Indenrigs- og Boligministeriet, som betød en samlet budgetreduktion på 39,8 mio. kr. på overførselsområdet.
 • COVID-19 er den primære årsag til de markante stigninger omkring august 2020 og starten af 2022 i figurerne på side 5, 7, 12 og 13, mens stigningen på selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesområdet omkring medio 2022 skyldes ukrainske flygtninge.
 • Thisted Kommune har meget få ledige tæt på arbejdsmarkedet. F.eks. har der aldrig i måleperioden (januar 2004 - august 2022) været så få fuldtidspersoner på A-dagpenge som i august 2022.
 • Antallet af borgere der står varigt udenfor arbejdsstyrken, stiger som følge af de nye pensioner og udviklingen på førtidspensionsområdet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

48. Brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet - resultat efterår 2022

Udskriv

Sagstema

Resultaterne af en ny brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet forelægges til efterretning.

Redegørelse

Siden 2020 har Erhverv og Beskæftigelse årligt hvert efterår gennemført en brugerundersøgelse blandt borgere tilknyttet Jobcenter Thisted. I år startede undersøgelsen den 13. oktober 2022, hvor 1.991 borgere modtog et link til et ret omfattende spørgeskema, der fokuserer på forskellige dele af borgerens forløb i jobcentret. 522 borgere har deltaget i undersøgelsen, som sluttede den 26. oktober 2022. Det giver en svarprocent på 26,2 %.

Generelt tegner der sig et billede af, at en overvejende del af borgerne oplever tilfredsstillende forløb præget af god kommunikation, god struktur samt engagement og støtte fra deres sagsbehandlere. F.eks. angiver 56,3 % , at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcenter Thisted, mens 20,6% er utilfredse eller meget utilfredse. Det minder om resultatet sidste år, om end der er lidt færre tilfredse i år.

Ligesom de to første år er det typisk medarbejderne i Jobcenter Thisted, der fremhæves som særligt godt. I tråd hermed har mange borgere været kritiske over for antallet af sagsbehandlerskift, hvilket også gjorde sig gældende i de tidligere undersøgelser. Derudover kan det også fremhæves, at mange udtrykker frustration over de mange regler, der er på området.

Bag ved resultaterne er der mange nuancer, men det er ikke hensigtsmæssigt at bringe alle i vedlagte rapport, der i højere grad viser det generelle resultat. Forskellige steder i rapporten er der indsat citater fra borgere, der sætter ord på og understøtter den generelle tendens i de enkelte resultater, men det er værd at bemærke, at der typisk også er borgere, der har svaret markant anderledes og nogle gange direkte omvendt. F.eks. er der borgere, der har oplevet det som negativt at føle sig presset til jobsøgning i deres forløb, mens andre fremhæver, at de gerne havde set, at deres sagsbehandler havde presset endnu mere på for at finde enten job eller uddannelse.

Erhverv og Beskæftigelse vil den kommende tid se nærmere på de forskellige tendenser i svarene for at blive klogere på, hvad der fungerer godt og mindre godt ud fra et borgerperspektiv. Ligesom de to sidste år tager vi borgernes oplevelser og erfaringer til os, og vi vil arbejde på at forbedre os på de områder, hvor vi kan imødekomme borgernes ønsker helt eller delvist.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

49. Lukket Punkt: Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Til toppen

50. Orientering fra formand, medlemmer og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen

51. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen