27. jun 2022

Deltagere:

 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Preben Dahlgaard (V)

23. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Arbejdsmarkedsudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg §5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

24. Resultat- og fokusmål 2021

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thisted Kommunes opfyldelse af resultat- og fokusmål i 2021 på beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

Kommunerne har pr. 1. januar 2020, på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018, fået større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov.

Den øgede kommunale frihed følges af en styrket opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed i overensstemmelse med intentionerne om, at der skal gives en aktiv indsats til borgerne. Disse kommuner kan underlægges et skærpet tilsyn og i yderste konsekvens blive sat under administration.

Kommunernes indsats bliver fulgt ved hjælp af et resultatmål og to fokusmål, som kommunerne gerne skal leve op til. Resultatmålet danner samtidigt grundlag for en benchmark, mens fokusmålene vedrører kommunens beskæftigelsesindsats i form af hhv. tilbud og samtaler til borgere med lang ydelsesvarighed.

Resultatmål (benchmark)

Resultatmålet følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel, som sammenligner kommunens andel på offentlig forsørgelse (ydelsesgrad) med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. En kommune opfylder resultatmålet, når kommunens faktiske andel på offentlig forsørgelse er mindre end kommunens forventede andel på offentlig forsørgelse.

Kommunens rammevilkår omfatter omkring 300 forklarende faktorer, som beskriver sammensætningen af borgere i kommunen og det lokale arbejdsmarked. På den baggrund benchmarkes kommunernes resultater på tværs af forskellige rammevilkår.

Den nyeste benchmarking er baseret på 2021 og har fokus på:

 • Dagpengeområdet
 • A-dagpenge
 • Kontanthjælpsområdet
 • Kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb
 • Sygedagpengeområdet
 • Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

I bilag 1 ses alle kommuners samlede resultat og placering på ranglisten. Nedenfor ses Thisted Kommunes samlede resultat samt resultaterne på de enkelte områder i forhold til forventet og faktisk antal og andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse.

Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af tabellen ovenfor, klarer Thisted Kommune sig væsentlig bedre på sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet, mens tallene på dagpengeområdet er en anelse dårligere end forventet.

Thisted Kommune er samlet set nr. 16 på ranglisten med 0,3 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår - og opfylder dermed resultatmålet. Til sammenligning blev Thisted Kommune ved forrige opdatering nr. 27, før det nr. 39 og før det nr. 53. Der ses således en kontinuerlig forbedring over de seneste år.

Fokusmål

Fokusmålene vedrører som bekendt kommunens beskæftigelsesindsats i form af hhv. tilbud og samtaler.

Fokusmål 1 – Tilbud: Den gennemsnitlige andel af personer med et ydelsesforløb af mindst 12 måneders varighed, der ikke har modtaget mindst ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være større end 80 %.

Fokusmål 2 – Samtaler: Den gennemsnitlige andel af personer med et ydelsesforløb af mindst 12 måneders varighed, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være større end 80 %.

Fokusmålene opgøres som et simpelt løbende gennemsnit for den månedlige andel i løbet af de seneste 12 måneder. Ved udvælgelsen af kommuner til skærpet tilsyn, vil det være på baggrund af opfyldelsen af fokusmål for perioden 1. januar til 31. december. I 2021 har gennemsnittet for Thisted Kommune været på 87,9 % for tilbud og 98 % for samtaler.

Alt i alt klarer Thisted Kommune sig altså flot i både resultat- og fokusmål, hvorfor vi (sammen med 24 andre kommuner) er kategoriseret som en “inspirationskommune” af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kommuner, der omvendt ikke har opfyldt hverken resultatmål og fokusmål i 2021, er i risiko for skærpet tilsyn.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

25. Beskæftigelsespolitiske mål for 2023

Udskriv

Sagstema

Orientering om de beskæftigelsespolitiske mål for 2023.

Redegørelse

Beskæftigelsesministeren udsender årligt beskæftigelsespolitiske mål, der har til formål at sætte en samlet retning for beskæftigelsesindsatsen i Danmark. I maj blev de beskæftigelsespolitiske mål for 2023 offentliggjort (bilag 1).

De beskæftigelsespolitiske mål for 2023 er:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Målene er identiske med de beskæftigelsespolitiske mål for 2021 og 2022, da Beskæftigelsesministeren ønsker at skabe kontinuitet i både beskæftigelsespolitikken og –indsatsen.

De beskæftigelsespolitiske mål indarbejdes hvert år i Thisted Kommunes beskæftigelsesplan for det kommende år, og eftersom der er tale om videreførte mål, understøttes de allerede af flere initiativer i Thisted Kommune, hvilket fremgår af beskæftigelsesplanen for 2022 (se evt. punkt 205 på Kommunalbestyrelsesmødet den 30.
november 2021).

Erhverv og Beskæftigelse vil til efteråret fremlægge en beskæftigelsesplan for 2023, der bl.a. tager udgangspunkt i de fem beskæftigelsespolitiske mål.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

26. Orientering om ankestatistik på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om Ankestyrelsens statistik over påklagede afgørelser på beskæftigelsesområdet i 2021.

Redegørelse

På baggrund af Ankestyrelsens statistik "Klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet – Thisted Kommune” gives her en redegørelse over udfaldet i de sager fra Erhverv og Beskæftigelse, som Ankestyrelsen har behandlet i 2021.

Erhverv og Beskæftigelse træffer hovedsageligt afgørelser i sager efter:

 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
 • Sygedagpengeloven (SDP)

Det er således udelukkende disse lovområder i Ankestyrelsens statistik nedenfor, som der vil blive redegjort for i denne sagsfremstilling.

I tabellen ses det, at:

 • Omgørelsesprocenten efter LAB er 33 % (landsgennemsnittet er 18 %)
 • Omgørelsesprocenten efter LAS er 23 % (landsgennemsnittet er 26 %)
 • Omgørelsesprocenten efter SDP er 36 % (landsgennemsnittet er 18 %)

I de følgende afsnit redegøres der for hver af de tre lovområder.

LAB

Ud af de i alt 19 sager, som Ankestyrelsen har afgjort efter LAB i 2021, er 12 sager stadfæstet, herunder samtlige sager om ressourceforløb. I 7 sager har Ankestyrelsen ændret eller hjemvist Thisted Kommunes afgørelse.

Omgørelsesprocenten på 33 % er dårligere end landsgennemsnittets 18 %, men bedre end Thisted Kommunes egen omgørelsesprocent året forinden som lå på 41 %. Ændringerne skyldes primært, at 2 sager om fleksløntilskud er ændret pga. ændret bekendtgørelse, og 2 sager om jobafklaring er hjemvist pga. manglende oplysninger og helhedsvurdering.

LAS

Ud af de i alt 56 sager, som Ankestyrelsen har afgjort efter LAS i 2021, er 43 sager stadfæstet, herunder samtlige sager om hjælp til enkeltudgifter. I 13 sager har Ankestyrelsen ændret eller hjemvist Thisted Kommunes afgørelse.

Omgørelsesprocenten på 23 % er bedre end landsgennemsnittets omgørelsesprocent på 26 %, men dårligere end Thisted Kommunes egen omgørelsesprocent året forinden som lå på 15 %. Dette skyldes blandt andet, at der i 2021 har været hjemvist 8 sager, mens der i 2020 kun blev hjemvist 2 sager. Hjemvisningerne er navnlig sket i afgørelser om hjælp til flytning. Desuden er der rum til forbedring i afgørelser om ressourceforløbsydelse, hvor 2 ud af 3 afgjorte sager er ændret. Ændringerne skyldes, at kommunen ikke havde ret til at foretage fradrag i ressourceforløbsydelsen pga. udeblivelse fra tilbud.

SDP

Ud af de i alt 60 sager, som Ankestyrelsen har afgjort efter SDP i 2021, er 37 sager stadfæstet, mens 21 sager er ændret eller hjemvist. Omgørelsesprocenten på 36 % er dårligere end landsgennemsnittets 18 %.

De fleste omstødte sager omhandler den brede uarbejdsdygtighedsvurdering. Her er det Erhverv- og Beskæftigelses vurdering, at Ankestyrelsen i 2021 har påbegyndt en skærpet linje ift. kommunens råderum, hvilket vi vil tilpasse os efter. Generelt set vil Ankestatistikken - og de fremhævede opmærksomhedspunkter i dette og de øvrige afsnit - netop blive brugt til læring og udvikling i det fremadrettede arbejde på beskæftigelsesområdet.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

27. Fokusrevision af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere

Udskriv

Sagstema

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået gennemført en fokusrevision af kommunernes forvaltning af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere, som revisionsvirksomheden BDO har stået for at udarbejde.

Redegørelse

Baggrund

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) gennemførte i efteråret 2021 en fokusrevision af kommunernes administration af indsatsen over for uddannelseshjælpsmodtagere (bilag 1). STAR har udvalgt 25 kommuner til fokusrevisionen – heriblandt Thisted Kommune (bilag 2).

Formålet med fokusrevisionen er at efterprøve, om kommunernes forvaltning af indsatsen over for unge der modtager uddannelseshjælp, stemmer overens med ‘Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats’ og intentionerne med lovgivningen. Området er blandt andet blevet udtaget til fokusrevision, da det udgør en stor statslig udgift, der ikke har været evalueret længe.

Styrelsen har valgt BDO som revisor til gennemførslen af revisionsopgaven. Fokusrevisionen blev gennemført som en gennemgang af 15 sager i hver kommune. De 15 sager er sammensat af 2 åbenlyst uddannelsesparate, 6 uddannelsesparate og 7 aktivitetsparate. Grundet Covid-19 er sagsgennemgangen foretaget på forløb, der er påbegyndt i 2018 og 2019 og sagsgennemgangen går maksimalt frem til marts 2020. Fokusrevisionen vedrører således den daværende forvaltningspraksis og afspejler de på det tidspunkt aktuelle udfordringer.

Fokusrevisionen har haft fokus på 6 analysetemaer:

 1. Det første møde og visitation
 2. Kontaktforløbet med de unge
 3. Afgivelse af tilbud
 4. Anvendelse af Min Plan og CV
 5. Udveksling af oplysninger med uddannelsesinstitutioner
 6. Ledelsesinformation og ledelsestilsyn

Resultater

Fokusrevisionen viser generelt, at kommunernes forvaltning af indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere i langt overvejende grad stemmer overens med loven og intentionerne bag ordningen. De centrale konklusioner er blandt flere:

 • Kommunerne møder de unge rettidigt og får en samtale inden for den første uge af deres forløb.
 • Kommunerne visiterer de unge rettidigt.
 • Kommunerne har styrket deres ledelsestilsyn på ungeområdet.

Generelt peger fokusrevisionen dog også på, at:

 • Der mangler dokumentation af uddannelsespålæg ved første samtale og vurdering af behov for og afvikling af læse-, skrive- og regnetest inden for den første måned af den unges forløb.
 • Der mangler vejledning af de unge om 225-timers reglen og vejledning om muligheden for koordinerende sagsbehandler for de aktivitetsparate unge.
 • Fokus på jobsøgning og CV for åbenlyst uddannelsesparate kan styrkes.

Thisted kommune ligger blandt de bedste på størstedelen af målepunkterne - særligt på områderne for visitation, inddragelse af den unge og anvendelse af Min Plan i forløbet med den unge. Thisted Kommunes særlige opmærksomhedspunkter ligger ved vejledning om 225-timers-reglen, et øget uddannelsesfokus i samtalerne og en klarere formålsbeskrivelse af de konkrete tilbud.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

28. Tilfredshedsmåling vedr. jobcentrets virksomhedsservice

Udskriv

Sagstema

En rapport vedr. jobcentrets virksomhedsservice forelægges til efterretning.

Redegørelse

Baggrund

KL har udviklet en tilfredshedsmåling vedr. jobcentrenes virksomhedsservice, som de enkelte kommuner kan tilmelde sig. I 2021 deltog 16 kommuner, hvor Thisted Kommune ikke var iblandt, men som noget nyt har Erhverv og Beskæftigelse tilmeldt kommunen for 2022 (sammen med 27 andre kommuner). Årsagen hertil er blandt andet, at tilfredshedsmålingen kan understøtte og udvikle vores service over for kommunens virksomheder – f.eks. med viden om virksomhedernes fremadrettede behov – ligesom undersøgelsen kan bruges til sammenligning med andre kommuner.

Tilfredshedsmålingen består af et spørgeskema udarbejdet af KL med både kvalitative og kvantitative spørgsmål som sendes til virksomheder, som har haft kontakt med jobcentret det seneste kvartal. I april modtog 386 virksomheder i Thisted Kommune således spørgeskemaet på baggrund af 1. kvartal 2022, hvoraf 148 (38 %) har gennemført, mens 9 (2 %) virksomheder delvist har besvaret spørgeskemaet.

Resultat

Vedlagt er en resultatrapport for Thisted udarbejdet af KL, der indeholder tekst og figurer om følgende:

 • Introduktion og metode
 • Kontakt med jobcentret
 • Overordnet tilfredshed med jobcentret
 • Samarbejdet med jobcentret
 • Virksomhedernes fremadrettet rekrutteringsbehov
 • Ukrainsk arbejdskraft (tilvalgt af Erhverv og Beskæftigelse)

I rapporten ses det blandt andet, at der overordnet set er en høj tilfredshed med jobcentret blandt virksomhederne. I alt er 87 % af virksomhederne således tilfredse eller meget tilfredse med jobcentret (figur 4 i rapporten). Kun 3 % er utilfredse eller meget utilfredse med jobcentret, hvilket respondenterne uddyber som værende på grund af manglende svar fra jobcentret og mangel på kommunikation omkring sagsforløb (uddybninger fremgår ikke af vedlagte rapport, da skriftlige svar ikke er med).

Af uddybende kommentarer til den høje tilfredshed peger virksomhederne på et højt serviceniveau, stor imødekommenhed, hurtig responstid og effektiv opgaveløsning. Derudover fremhæves det, at jobcentrets medarbejdere udviser et oprigtigt ønske om at hjælpe borgere, og at de besidder en stor indsigt i borgernes formåen.

Værd at bemærke i rapporten er også de såkaldte indeksfigurer, som kan anvendes til at sammenligne Thisted Kommunes resultater med de øvrige kommuners. I disse figurer (4.1, 5.1, 7.1 og 9.1) ses det, at Thisted Kommune på de fleste parametre klarer sig bedre end gennemsnittet.

Tilfredshedsmålingen gennemføres 4 gange om året, men man har mulighed for selv at bestemme intervallet i den enkelte kommune.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

29. Opfølgning på fejl i administrationen af 225-timersreglen

Udskriv

Sagstema

Orientering om antal fejl mv. i administrationen af 225-timersreglen siden oktober 2016.

Redegørelse

Baggrund

På beskæftigelsesområdet er der en 225-timersregel som betyder, at nogle målgruppers ydelse kan blive nedsat, hvis man har modtaget hjælp i sammenlagt mindst et år inden for tre år, og ikke har haft mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder. En borger kan blive undtaget fra arbejdskravet på 225 timer, hvis kommunen vurderer, at borgerens arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opfylde et arbejdskrav på 225 timers arbejde inden for 12 kalendermåneder.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har dog på tværs af landets kommuner fundet eksempler på, at ugifte personer i kontanthjælpssystemet har været nedsat som følge af 225-timersreglen, selvom det i data samtidigt fremgår, at de pågældende personer var undtaget fra 225-timersreglen, og derfor ifølge lovgivningen ikke skulle have været sat ned i ydelse.

STAR har derfor (ad flere omgange) bedt kommunerne om at undersøge problemet, rette op på eventuelle fejl samt sende en redegørelse. Forskellige udmeldinger fra STAR, manglende tilbagemeldinger fra nogle kommuner samt overgangen til et nyt ydelsessystem har bidraget til en meget lang og besværlig proces, men nu har alle kommuner undersøgt problemet.

Forskellige årsager til uretmæssige nedsættelser

Redegørelserne fra kommunerne viser, at der på landsplan forventes en samlet tilbagebetaling på godt 19 mio. kr. fordelt på godt 5.700 sager. Det betyder, at der udbetales ca. 19 mio. kr. til borgere, hvor der er sket uretmæssigt nedsættelse af hjælpen samtidig med, at de er undtaget fra 225-timersreglen på grund af begrænset arbejdsevne siden 225-timersreglens indførelse i oktober 2016.

I Thisted Kommune har i alt 481 borgere været nedsat i ydelse som følge af 225-timersreglen siden oktober 2016, mens 1.158 borgere har været undtaget reglen. Der er fundet fejl i 59 sager (fordelt på alle årene fra 2016-2021), og i alle sager er der blevet rettet op på fejlene, hvilket medførte udbetalinger på i alt 163.898 kr. til de berørte borgere.

I Thisted Kommune er der forskellige årsager til, at der er begået fejl, men på tværs af kommuner synes der at være særligt to årsager, hvilket også gælder for Thisted Kommune. For det første har de meget komplicerede og ofte også uklare regler på området bidraget til fejl. KL er derfor gået i dialog med Ankestyrelsen og STAR for at afklare nogle af de uklarheder, som der stadig måtte være. For det andet har den digitale understøttelse af 225-timersreglen vist sig ikke i tilstrækkelig grad at understøtte administrationen, hvorfor KL og KOMBIT er i gang med at sikre en bedre it-understøttelse.

I Erhverv og Beskæftigelse har vi fortsat øget fokus på administrationen af 225-timersreglen, herunder om der kan være sket fejl i administrationen af denne regel i andre sager, ligesom Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i den nærmeste fremtid vil iværksætte en fokusrevision på området.

Retsgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

30. Status på indsatsen over for ukrainske flygtninge

Udskriv

Sagstema

Orientering om indsatsen over for ukrainske flygtninge med ophold i Thisted Kommune.

Redegørelse

I februar 2022 udbrød der krig i Ukraine, og mange ukrainere blev drevet på flugt. En del af disse har i de efterfølgende måneder taget ophold i Thisted Kommune. Helt konkret har vi primo juni kendskab til i alt 228 voksne og 151 børn (379 i alt), som på et tidspunkt har ønsket midlertidig hjælp til kost og/eller logi. Det er værd at bemærke, at der den seneste tid har været en mindre tilgang af nye flygtninge i forhold til i starten af krigen.

Primo juni 2022 har Thisted Kommune modtaget opholdstilladelser på i alt 130 voksne og 91 børn (221 i alt). For nuværende modtager kommunen kun enkelte nye opholdstilladelser, idet Thisted Kommune har opnået sin kvote af ukrainske flygtninge på baggrund af antallet af flygtninge på landsplan. Det betyder samtidigt, at nogle af de flygtninge, som har ønsket boligplacering i Thisted Kommune, kan blive nødsaget til at flytte.

I skrivende stund er der ca. 28.000, der har ansøgt opholdstilladelse på landsplan, hvor kommunernes kvote går op til 30.000 flygtninge. Det vil sige, at hvis der kommer flere flygtninge til Danmark end de 30.000, så vil vi igen få flere flygtninge i Thisted Kommune.

Lokale indsatser

I Thisted Kommune er der oprettet et midlertidigt ”ukrainekontor” på Storegade 9 i Thisted. Kontoret har til formål at skabe én indgang for ukrainere, hvor både Borgerservice, bolighjælp, ydelse og jobcenter er repræsenteret. Lejemålet på Storegade 9 er lejet til ultimo september 2022.

Inden opholdstilladelse er bevilliget af Udlændingestyrelsen, kan borgerne på ukrainekontoret bevilliges hjælp til kost ved en rekvisition til dagligvarebutikker. De kan også få midlertidigt logi, som på nuværende tidspunkt bliver tilbudt på det gamle sygehus i Vestervig.

Når borgerne får opholdstilladelse, bliver de bevilliget en selvforsørgelses- og hjemrejseydelse - medmindre de har en tilstrækkelig formue til deres egen forsørgelse. Derudover bliver de indkaldt til en modtagersamtale og evt. boligsamtale på ukrainekontoret samt til en efterfølgende samtale med deres sagsbehandler på jobcentret. Indsatsen i jobcentret er imidlertid begrænset de første 6 måneder fra opholdstilladelse er givet, da særloven om fordrevne fra Ukraine rummer mulighed for at suspendere fristerne i integrationsprogrammet om bl.a. tilbud om virksomhedsrettede indsatser. Denne suspensionsadgang benytter jobcentret sig af for at imødegå den sagsbelastning, som det store antal flygtninge fører med sig. Trods suspension af de almindelige frister vil borgerne dog få tilbud om danskuddannelse og CV-kursus.

Personprofil og kompetencer

Gruppen af flygtninge består primært af kvinder og børn. Kun 10 % eller færre kan tale engelsk, hvilket skaber udfordringer i forbindelse med jobmatch til virksomheder. Ud over de manglende sprogkundskaber er det også en udfordring, at mange ukrainere ikke har kørekort, da transport mellem bolig, dagtilbud og arbejde skal kunne hænge sammen.

Der er dog generelt en meget stor velvillighed til at arbejde, og adskillige ukrainere har en uddannelse, herunder f.eks. som kok, ingeniør, lærer, værkfører mv. For nogle ukrainere vil det desuden være muligt at kombinere job og sprogundervisning (f.eks. på et aftenhold eller online).

Primo juni er 14 ukrainere med opholdstilladelse i Thisted Kommune kommet i arbejde, mens vi har kendskab til, at 9 er rejst hjem igen. Både i forhold til antal i arbejde og antal hjemrejste er der dog et mørketal, da der kan være nogle uden opholdstilladelse, der er i arbejde eller rejst hjem, uden kommunen er blevet orienteret herom.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

31. Status på interne projekter på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om de foreløbige resultater for to interne projekter.

Redegørelse

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 9. juni 2021 (punkt 101) fremgik det, at Erhverv og Beskæftigelse har valgt en mere projektorienteret tilgang til beskæftigelsesindsatsen, da der ses et potentiale i forhold til at skabe endnu bedre resultater ved at øge fokusset på områder og målgrupper, hvor der er behov for at levere en ekstra indsats i netop Thisted Kommune.

Projekter skal ses som et supplement til normalindsatsen og behøver ikke nødvendigvis at udspringe af puljer, som tidligere projekter primært har gjort. I stedet vil vi i langt højere grad igangsætte projekter på eget initiativ, hvilket i første omgang førte til, at der den 1. august 2021 blev igangsat to projekter: ”Din vej frem” og ”På sporet igen”. Fælles for de to projekter er et ønske om at nedbringe andelen af langvarige sager.

Projekt ”Din vej frem”

Dette projekts målgruppe er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år som har været på kontanthjælp i minimum 5 år. Disse var der 65 af ved projektets start.

Borgerne i målgruppen har typisk væsentlige udfordringer udover ledighed – såsom sociale udfordringer og misbrug - og er kendetegnet ved at være langt fra arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre er projektets primære formål at understøtte, at så mange som muligt af disse borgere opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet i form af lønnede timer. Sekundært er formålet, at borgerne overgår til en anden forsørgelsesydelse.

Gennem en særlig indsats med blandt andet opnormering, lave sagsstammer, hyppig kontakt samt en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, er det på under et år lykkes at afslutte 29 ud af de 65 sager svarende til omkring 45 %. Sagerne er primært afsluttet til fleksjob og førtidspension.

Derudover afventer yderligere 15 borgere pt. et rehabiliteringsteammøde, hvilket gør, at vi forventer, at 44 ud af de 65 sager (knap 70 %) er afsluttet i august/september. For at sikre projektet volumen og for at øge læringen i projektet, har vi for nyligt valgt at tilføje 18 borgere til projektet, som - i modsætning til de første deltagere - har kort varighed på ydelsen (under 26 uger).

Projekt ”På sporet igen”

I “På sporet igen” er målgruppen dagpengemodtagere med mere end 1 års sammenlagt ledighed.

Ved projektstart havde antallet og andelen af langtidsledige i en længere periode været høj på dagpengeområdet i forhold til det, man kan betragte som normalt i Thisted Kommune. Et af målene med ”På sporet igen” er at bringe os tilbage på og gerne under det ”normale” niveau i forhold til antal og andel langtidsledige.

For at kunne levere en ekstra indsats blev dagpengeområdet også opnormeret, og med bl.a. en tværfaglig, helhedsorienteret og håndholdt indsats med hyppig kontakt (ca. hver 14. dag) er det lykkes at reducere antallet og andelen af langtidsledige dagpengemodtagere. Nedenfor ses resultatet for april i år sammenlignet med samme måned de seneste år:

Kilde: Jobindsats.dk

Note: En person betragtes som langtidsledig på jobindsats.dk, hvis vedkommende har været ledig i minimum 80% af det seneste år.

COVID-19 medførte en stor stigning på dagpengeområdet, hvilket også ses i tabellen med 953 ledige i april 2020, hvoraf 98 var langtidsledige. På et år faldt ledigheden, men der kom flere langtidsledige, hvilket medførte en noget højere andel langtidsledige i forhold til normalt. Fra april 2021 til april 2022 fortsatte antallet af ledige med at falde, men samtidigt var der et markant fald i antal langtidsledige, hvilket gør, at kommunen nu er tilbage på det normale andelsmæssige niveau – og væsentligt under andelen af langtidsledige på landsplan, som var på omkring 20 % i april 2022.

Både ”Din vej frem” og ”På sporet igen” er sat til at stoppe ved årets udgang, hvorefter Erhverv og Beskæftigelse vil tage stilling til eventuelle nye projekter.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Alle udgifter i forbindelse med projekterne finansieres af Erhverv og Beskæftigelses eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

32. Digitaliseringsstrategi på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Digitaliseringsstrategi på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget til godkendelse.

Redegørelse

I Erhverv og Beskæftigelse har vi løbende fokus på, hvordan vi kan udvikle kommunens beskæftigelsesindsats, og i tråd hermed er afdelingen de seneste år blevet mere og mere digitale. Vi har blandt andet nu:

 • Digital platform med karrierevejledning 24/7
 • Undervisning og workshops via Microsoft Teams
 • Selvbooking
 • VR-briller
 • Vejledning om ret og pligt via video
 • App til alle kommunens borgere med overblik over ledige job i området

Vi har allerede gode erfaringer med digitale løsninger, da det forbedrer vores service ved at skabe mere fleksibilitet, inddragelse og tilgængelighed i beskæftigelsesindsatsen.

På beskæftigelsesområdet bliver der imidlertid fortsat løbende udviklet nye digitale løsninger, som kan styrke indsatsen, og vi tror på, at der er et hidtil uudnyttet potentiale. Derfor vil vi fortsætte med at afprøve og implementere digitale løsninger til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere.

I takt med at digitale løsninger, arbejdsgange og initiativer fylder mere og mere, er der dog behov for en klar retning samt et fælles sprog og tilgang til arbejdet. Derfor fik Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 6. april 2022 forelagt et udkast til en digitaliseringsstrategi, som blev drøftet – ligesom det blev godkendt, at blev arbejdet videre med strategien. I Erhverv og Beskæftigelse har vi taget udvalgets kommentarer til os, og har derfor også tilføjet følgende til sidst i strategien: "Vi tager højde for borgernes digitale kompetencer i de borgerrettede indsatser".

Vedlagt er digitaliseringsstrategien med henblik på endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vedlagte digitaliseringsstrategi på beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt idet de politiske kommentarer flyttes til baggrund og formål i strategien.

Til toppen

33. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Opdateret opfølgningsrapport på beskæftigelsesområdet forelægges til efterretning.

Redegørelse

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget "Strategi for beskæftigelsesindsatsen" med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Med afsæt i denne strategi har Erhverv og Beskæftigelse udarbejdet rapporten "Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet". En opdateret rapport er vedlagt og indeholder blandt andet:

 • Budgetopfølgning
 • Udvikling og status på beskæftigelsesområdet
 • Afsnit der fokuserer på hver af de enkelte målgrupper

I rapporten ses det, at der forventes et mindreforbrug på 41,5 mio. kr. som både skyldes færre ydelsesmodtagere samlet set og færre aktiveringsudgifter end forudsat i forbindelse med budgetlægning for 2022. Værd at bemærke er, at der ikke er medregnet forsørgelsesudgifter mv. til ukrainske flygtninge.

I tråd med ovenstående viser rapporten også, at den positive udvikling fra 2021 er fortsat ind i 2022 for mange af målgrupperne. F.eks. var der kun 261 fuldtidspersoner på A-dagpenge i april 2022, hvilket er under halvdelen af antallet i april 2021. Faktisk skal vi tilbage til 2008 for at finde en måned med færre fuldtidspersoner på A-dagpenge i Thisted Kommune.

I rapporten fremgår det dog også, at Thisted Kommune i starten af året oplevede en markant stigning i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (figur 1 i rapporten), hvilket primært skyldes COVID-19 (ses også i afsnittet vedr. sygemeldte). Udviklingen er dog siden vendt så meget, at resultatet for april 2022 samlet set er bedre end resultaterne for alle månederne i 2021.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

34. Personsag

Til toppen

35. Orientering fra formand, medlemmer og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Beslutning

Intet at bemærke.

Til toppen

36. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 27. juni 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen