29. nov 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

187. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt med den ændring, at punkt 192 vedr. evt. udvidelse af Nationalpark Thy tages af dagsordenen.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

188. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Redegørelse

I forhold til det korrigerede budget forventes der et merforbrug på 26,5 mio. kr.

Jævnfør sagens bilag er det især Børne- og Familieudvalget, som stikker af med et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Mere specifikt (aktivitetsområdemæssigt) er det 'Børne- og Familieområdet' med 19,5 mio. kr. og ’Skoler og uddannelse' med 13,1 mio. kr. Social- og Seniorudvalget, som tidligere var meget udfordret, kommer samlet ud med et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventer modsat et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug (driftsoverskud) på 'Forsyningsområdet'.

Som følge af midtvejsreguleringen (nye opgaver, kompensation som følge af stigende priser mv.) forventes det, at Thisted Kommunes serviceramme bliver hævet med 25-30 mio. kr. I forhold til denne korrigerede serviceramme forventes der en overskridelse på ca. 27 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et nettoforbrug på 215,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 116. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på over 100 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 12,4 mio. kr., svarende til et bruttoforbrug på 203,7 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle merforbrug på såvel service- som anlægsramme kan udløse en økonomisk sanktion af op til samme størrelse som merforbrugene. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen viser et kassetræk på 123,7 mio. kr., hvilket er næsten 100 mio. kr. mere end kassetrækket i det oprindelige budget på 25,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 1:

Direktionen indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. svarende til det forventede merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område.

Der indføres generelt indkøbsstop efter de beskrevne retningslinjer resten af 2022.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 125:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse, idet udvalget har fuld fokus på budgetoverholdelse i 2023.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 242:

Indstilles til godkendelse i forhold til Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 192:

Indstilles til godkendelse ift. Social- og Seniorudvalget.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 16. november 2022, pkt. 38:

Indstilles til godkendelse ift. Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning fra Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget, 16. november 2022, pkt. 153:

Indstilles til godkendelse ift. Sundhed-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 227:

Indstilles til godkendelse at der gives en tillægsbevilling på 23,3 mio. kr. idet der overføres kr. 3,5 mio. kr. forholdsmæssigt til de skoler, som har overskredet budgettet.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

189. Børne- og Familieudvalget. Budgetopfølgning 2022 og handleplan for budgetoverholdelse 2023

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning 2022 og handleplan for budgetoverholdelse 2023.

Redegørelse

Budgetopfølgningen med udgangen af september måned på Børne- og Familieudvalgets område viser et forventet merforbrug på 26,8 mio. kr. Det er områderne Børn- og Familieområdet samt Skoler og Uddannelse, der forventer et merforbrug på henholdsvis 19,5 mio. kr. og 13,1 mio. kr.

For så vidt angår budget 2022 kan det konstateres, at der ikke kan opnås balance på Børne- og Familieudvalgets område under ét jf. nedenstående tabel.
Udfordringen handler derfor om at få minimeret indeværende års merforbrug så meget som muligt, samtidig med at der allerede på nuværende tidspunkt og med det nuværende kendte budget for 2023, tages de indledende drøftelser af, hvordan budgettet for 2023 kan komme i balance.

Budget 2023. I nedenstående tabel fremgår forventet afvigelse opdelt på aktivitetsområder i 2022 og budget 2023 med en visning af årets demografiregulering og øvrige beløb tilført områderne.

Dagtilbud til børn

Forventning til budget 2023

Budgettet forventes overholdt.

Til indfasning af minimumsnormering forventes der at komme 8.864.000 kr. fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Initiativer til overholdelse af budget 2023

Et eventuelt mindreforbrug vil kunne anvendes på Børne- og Familieområdet.

Skoler og uddannelse

Forventning til budget 2023

I forbindelse med budgetforliget 2023 har Skoler og Uddannelse fået tilført 1,2 mio. kr. til specialkørsel SFO, idet opgaven er overgået fra Socialafdelingen til Undervisning og Dagtilbud. På Fælles konti SFO forventes et balanceret forbrug fra budgetår 2023. Dog kan der være en udfordring på stigende benzinudgifter, som har en afgørende betydning for de indgåede aftaler mellem Teknisk Forvaltning og taxaudbyder.

Ligeledes har Skole og Uddannelse fået tilført 3,2 mio. kr. i 2023 til fastholdelse af nuværende elevtildelingsniveau på folkeskoleområdet. Midlerne skal sikre, at elevtildelingsprisen er på samme niveau som i 2022 inkl. pris- og lønfremskrivning. De seneste år er elevtildelingstaksten blevet reduceret for at kunne overholde det samlede budget på Skole og Uddannelse inklusiv stigende takst til private- og friskoler. Beløbet på 3,2 mio. kr. er alene givet til budget 2023 grundet folkeskoleanalysen, som er en del af det samlede P60 katalog (P1 skolestruktur). I løbet af foråret 2023 vil der foreligge en analyserapport på folkeskoleområdet.

Ved fastholdelse af elevtildelingsprisen i 2022-niveau i tildelingsmodellen, vil folkeskolerne isoleret set overholde budgettet i 2023. Forklaringen er reducering af lærere og pædagoger i forbindelse med forflyttelsesrunden i 2022/2023 skoleåret. Ovenstående betyder således, at det forventede merforbrug i 2022 på Skole og Uddannelse, som overføres, ikke kan indhentes i løbet af 2023, medmindre nye initiativer gennemføres.

Yderligere har Teknisk Forvaltning meddelt, at den nye affaldssorteringsordning er udskudt til 1. februar 2023 på alle kommunale enheder og institutioner. Udfordringen vil have en ekstra omkostning forbundet med etablering af ordningen, som kan afgøre, om folkeskolerne isoleret set opnår balance i 2023. Ligeledes er der fortsat en usikkerhed forbundet med energikrisen. Der er igangsat udskiftning af gasfyr til andre energikilder på 3 folkeskoler.

Initiativer til overholdelse af budget 2023

Område

I forhold til budgetoverholdelse for 2023 vil der være behov for at overveje en række besparelser som kan være følgende:

Beløb årligt

Lukning af tilbud og reducering af aktiviteter:
1,8 mio. kr.

Reduktion på 5% i SFO-tildelingen pr. fuldtidsbarn:
1,5 mio. kr.

Prisstigning på forældrebetaling i SFO på 100 kr. pr. måned:
0,8 mio. kr.

Afskaffelse af madordning i SFO:
1,4 mio. kr.

Total
5,5 mio. kr.

Børne- og Familieområdet

Forventning til budget 2023

Budgettet på Børne- og Familieområdet er i 2023 på 93,3 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev der tilført 3,0 mio. kr. Samtidig er der nogle andre budgetreguleringer, der trækker i den anden retning således, at budgettet netto er tilført 2,2 mio. kr. i 2023, hvis demografireguleringen ikke regnes med.

Aktivitetstallene i tabel 1 nedenfor viser, at antallet af anbringelser på plejefamilieområdet, eget værelse samt Kronborg har været nogenlunde stabile det sidste år. Stigningen er primært på eksterne opholdssteder, hvor der i juni 2021 var 12 anbragte til 21 anbragte i september 2022.

Tabel 1. Antal anbringelser

30.06.2021

31.12.2021

31.07.2022

30.09.2022

Plejefamilie

78

80

75

75

Netværksplejefam.

4

6

4

4

Eget værelse

4

3

4

4

Opholdssteder

12

13

20

21

Kronborg

9

8

9

9

I alt

107

110

112

113

Herudover 11 sager, hvor Thisted Kommune er handlekommune men ikke betalingskommune.

Aktivitetstallene i tabel 2 viser det totale antal sager på myndighedsområdet. Dette dækker over antallet af sager hos socialrådgiverne. Tallene er opgjort pr. 1. januar i de enkelte år. Midt i oktober var det totale antal sager faldet til 826 aktive sager. Tallene viser, at der er sket en stigning i antal aktive sager på over 20 % siden 2019. Statistisk set vil dette betyde flere anbringelser og flere forebyggende foranstaltninger.

Tabel 2. Total antal aktive sager på myndighedsområdet

2019

2020

2021

2022

Antal sager

670

776

708

853

På baggrund af de ovenstående aktivitetstal forventes der ikke et fald i antallet af anbringelser og antallet af sager.

Idet der ikke forventes en nedgang i antallet af anbringelser og antallet af sager, forventes forbrug at ligge på 103,4 mio. kr., som er samme niveau som i 2022. Dermed forventes der et merforbrug på ca. 10 mio. kr.

Initiativer til overholdelse af budget 2023

Som tilfældet på Skoler og Uddannelse vil der være en række besparelsesmuligheder for 2023, som kan reducere det forventede merforbrug på ca. 10 mio. kr. Det kan være:

Lukning af tilbud:

1,7 mio. kr.

Reducere støttefunktioner på familieområdet:

5 mio. kr.

Total

6,7 mio. kr.

Der har været gennemført et udviklingsarbejde i løbet af 2022 med formålet at forbedre Børne- og Familierådgivningens faglige og økonomiske styring. Dette fremgår af et andet punkt på dagsordenen. Et af punkterne heri har været implementeringen af et prognoseværktøj til at kunne lave en mere præcis budgetopfølgning.

Borgerservice

Forventning til budget 2023

Borgerservice forventer overholdelse af budgettet i 2023. For den del, der vedrører Børne- og Familieudvalgets område, er dette:

 • Busdrift
 • Andre sundhedsudgifter
 • Personlige tillæg m.v.
 • Boligstøtteområdet

Boligstøtteområdet indgår i P60, hvor Projekt 6 (Mindreforbrug i forskellige personlige ydelser i Borgerservice) leverer en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. til budget 2023, da dette matchede det forventede mindreforbrug, da beregningen til P60 blev udarbejdet i første halvår 2022.

Borgerservice forventer nu, at ovenstående områder i alt leverer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022.
Alle fire områder er uden overførsel.

Der er nogle få ubekendte, som kan skabe en vis budgetmæssig usikkerhed i løbet af 2023 og frem. Det værende den stigende inflation, hvilket særligt rammer transportsektoren, herunder også busdriften, hvor kommunen kan risikere prisstigninger i 2023.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL bemærker, at der ikke vil kunne opnås balance i budget 2022 samt i budget 2023 på udvalgets område med de nuværende igangsatte initiativer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 22. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen med udgangen af september måned drøftes.
 2. Udfordringer med overholdelse af budget 2023 drøftes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 126:

Følgende tiltag indstilles til beslutning:

Skoler:

 1. Forældrebetalingen hæves med 100 kr. pr. md. hurtigst muligt - 0,8 mio. kr.
 2. Tildelingen af timer til SFO reduceres med 5 % - 1,5 mio. kr.
 3. Lukning af tilbud pr. 1/8 - 0,7 mio. kr.
  Forvaltningen udarbejder oplæg til behandling på næste møde.
 4. Reduktion på pedeldrift, rengøring mv - 0.7 mio. kr.

Børne- og familieområdet:

 1. Nedlæggelse af funktion 0,5 mio. kr.

Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.

 1. Ændring af indsatser - 1 mio. kr.
  Forvaltningen udarbejder oplæg til næste møde.

I alt budgetreduktioner på 5,2 mio. kr.

Per Skovmose stemmer imod, idet han ikke finder tidspunkt for besparelser det rigtige.

På mødet i Økonomiudvalget deltager udvalgsformand Peter Larsen og direktør Lars Sloth i tidsrummet kl. 17.00 - 18.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 228:

Børne- og Familieudvalgets indstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Otto Madsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

For stemmer 23.

Jens Otto Madsen stemmer imod.

Per Skovmose undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

190. Kompetenceplan Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Beslutning om ændringer i kompetenceplan for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 2022.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået den eksisterende kompetenceplan for daværende Klima-, Miljø- og Teknikudvalg, som blev behandlet den 21. december 2021.

På baggrund af denne gennemgang vurderer Drifts- og Anlægsafdelingen, at det er relevant at ændre i flere af kompetencerne både i forhold til ordlyd samt placering af beslutningskompetencen. Nogle af punkterne indeholder flere af ændringerne, herunder ændringer i kompetence samt ordlyd.

For at kunne behandle dette punkt, er det nødvendigt at orientere sig i bilag 1. Her fremgår alle ændringer. Alle ændringer er markeret med farver i bilaget. Farven rød anviser de steder, hvor der slettes, mens farven grøn anviser tilføjelse i tekst samt nye punkter.

Der er udarbejdet følgende:

 • Nye punkter (8 punkter)
 • Ændringer i eksisterende tekst (16 punkter)
 • Punkter der udgår, da de fremadrettet indgår i eksisterende eller nyoprettet punkt(er). (29 punkter)

Ændringerne kan have indflydelse på tildelingen af beslutningskompetencen (5 punkter).

Kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetencen

Følgende uddelegeres fra Kommunalbestyrelsen:

 • pkt. 99 til fagudvalg
 • pkt. 103 til administration
 • pkt. 121 til Økonomiudvalget

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Følgende uddelegeres fra fagudvalget

 • pkt. 72 til administration
 • pkt. 74 til administration

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Ved at flytte beslutningskompetencen fra fagudvalg til administration nedsættes tiden for sagsbehandling til fordel for borgerne, som hurtigere kan få en afklaring på deres sag. Ligeledes gælder for kompetence flyttet fra kommunalbestyrelsen til fagudvalg.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Ovenstående redegjorte ændringer i kompetenceplanen tages til efterretning.
 2. Kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetencen på punkterne 99, 103 og 121 godkendes.
 3. Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets delegation af beslutningskompetencen på punkterne 72 og 74 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 245:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

191. Videreførsel af pulje til Lokal Udvikling

Udskriv

Sagstema

Pulje til Lokal Udvikling ønskes videreført til budget 2023 med en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. januar 2019, at der blev overført 0,5 mio. kr. årligt til en pulje dedikeret til arbejdet med lokal udvikling i perioden 2019-2022. Puljen blev finansieret af Medfinansieringspuljen, og placeret under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, hvor Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) har været med til at indstille projekter og temaer til politisk godkendelse.

I forbindelse med budget 2023 blev der ikke afsat midler til fortsættelse af bevilling til LUF.

Puljen til Lokal Udvikling har været en god mulighed for de borgere, byer og foreninger, som ikke er indenfor et udviklingsprojekt.

Videreførsel af puljen til budget 2023 vil betyde, at der fortsat kan gives støtte til mindre projekter, og samtidig hjælpe foreninger og andre til at opnå yderligere lokalt engagement.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til videreførsel af pulje til Lokal Udvikling i 2023 finansieres af kassen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 til at videreføre pulje til Lokal Udvikling, finansieret af kassen.
 2. Bevilling af tilskud i 2024 og efterfølgende år, håndteres i budgetprocessen for Budget 2024.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 229:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

192. Evt. udvidelse af Nationalpark Thy

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om evt. opbakning til en proces, hvor der ses på muligheden for en udvidelse af Nationalpark Thy.

Redegørelse

Thisted Kommune har modtaget en henvendelse fra Nationalpark Thy i relation til ønsket om en udvidelse af Nationalpark Thy. Thisted Kommune har senest i januar 2021, i samarbejde med Nationalpark Thys Bestyrelse tilkendegivet overfor miljøminister Lea Wermelin, at der var et ønske om dialog i forhold til dette.

Nationalpark Thys bestyrelse har siden 2016 modtaget flere henvendelser vedr. muligheden for større og mindre udvidelser af Nationalpark Thy, senest i forbindelse med indkaldelsen af forslag til Nationalparkplan 2022-28 i 2020. Forslagene om større områder gælder et område mellem Hanstholm til Bulbjerg, såvel som hele Krik Vig, hertil kommer mindre områder, som er nabo til nationalparken.

Nationalpark Thys bestyrelse har ad flere omgange drøftet spørgsmålet og overfor ministeren og Thisted Kommune tilkendegivet sin opbakning til, at der kan igangsættes en proces. Miljøministeriets departement har tilkendegivet, at hvis sagen skal tages op, kræver det en fornyet tilkendegivelse fra Thisted Kommune, om at man bakker op om, at en proces kan sættes i gang.

Nationalparkplan 2022-28 er netop vedtaget og kan ses via dette link https://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/ . Nationalparkplan 2016-22 er forlænget frem til 31. december 2022. Nationalparkplan 2022-28 træder i kraft 1. januar 2023. Nationalparkplanen danner grundlaget for nationalparkfondens arbejde med at etablere og udvikle Nationalpark Thy.

Vedhæftet ansøgning fra Nationalpark Thys Bestyrelse samt Thisted Kommunes henvendelse til miljøministeren i januar 2021.

Retsgrundlag

Lov om nationalparker.

En udvidelse af en nationalpark kan juridisk ske ved en ændring af reglerne om afgrænsning af en nationalpark. Jf. lov om nationalparker §§ 4 til 7 kræves, at miljøministeren – hvis ikke det alene er en beskeden udvidelse – udarbejder et forslag på grundlag af undersøgelser, der beskriver området og viser, at oprettelsen af nationalparken kan opfylde lovens formål. Der skal gennemføres borgerinddragelse i forbindelse med undersøgelserne. De berørte kommunalbestyrelser skal meddele samtykke til, at ministeren udarbejder et forslag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at Kommunalbestyrelsen drøfter, hvorvidt der er opbakning til en proces, hvor der ses på muligheden for en udvidelse af Nationalpark Thy.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 244:

Indstilles til godkendelse af flertallet, at der ikke arbejdes videre med processen.

Imod stemte Joachim Plaetner Kjeldsen og Mette Kjærulff.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning

I henhold til beslutning fra punkt 187 behandles punktet ikke.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

193. Forhøjelse af bloktilskuddet i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv.

Udskriv

Sagstema

Indenrigs- og Boligministeriet har udmeldt, at statens bloktilskud til kommunerne for 2022 forhøjes med 125,0 mio. kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning mv., som er nærmere beskrevet i "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne".

Redegørelse

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at mindske afhængigheden af russisk gas gennem udfasning af fossile brændsler til opvarmning.

Regeringen og KL er enige om følgende:

 • Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.
 • Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe.
 • Kommunerne gennemfører planlægning, og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023. Der gennemføres en indsats for at understøtte planlægningsprocessen og udarbejdelse af projektforslag gennem forenklede procedurer, rådgivning, gennemgang af tilskudspuljer, vejledninger og undersøgelse af muligheden for standardskabeloner for projektforslag.
 • Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber, eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.
 • I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre målestok.
 • Etablering af et dialogudvalg for implementering af aftalen, herunder status i 2025.

Der er med aftalen enighed om, at kommunerne gennemfører ovennævnte aktiviteter, og finansieres af staten via forhøjet bloktilskud.

Thisted kommunes andel udgør 0,912 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassetræk på 0,912 mio. kr., som finansieres af staten via forhøjet bloktilskud.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Driftsbudgetterne forhøjes med 0,912 mio. kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling fra kassen på 0,912 mio. kr. (kassetræk).

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 243:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 230:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

194. Nordjysk Socialaftale 2023-2024

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2023-2024.

Redegørelse

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Formålet er at sikre udvikling, koordinering og styring af det specialiserede social og specialundervisningsområde i Nordjylland.

Nordjysk Socialaftale udspringer af lov om Social Service og Bekendtgørelserne om rammeaftaler på det sociale område, samt for lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Den eksisterende socialaftale er gældende for 2021-2022 og skal således fornys.

Socialaftalen er udarbejdet med Den Administrative Styregruppe (DAS) som styregruppe i samspil med politikere, fagfolk og embedsmænd.

Kommunekontaktråd (KKR) Nordjylland har drøftet udkast til Nordjysk Socialaftale 2023-2024 og tilkendegivet, at aftalen anbefales godkendt i de nordjyske kommuner. Det blev af KKR Nordjylland bemærket, at det er vigtigt, at kommunerne samarbejder i henhold til aftalen og ikke laver konkurrerende tilbud.

Nordjysk Socialaftale for 2023-2024 skal være færdigbehandlet i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. december 2022, men bliver først godkendt endelig den 19. december 2022.

Vision for det Specialiserede Socialområde.

Nordjyske Socialaftale 2023-2024 har særlig fokus på borgernes mulighed for egenmestring og deltagelse i meningsfulde fællesskaber, som visionen for det specialiserede socialområde i Nordjylland. Egenmestring og meningsfulde fællesskaber kan hver især- og i kombination bidrage til, at borgerne kan leve det liv, som de ønsker, og dermed højne livskvaliteten for den enkelte.

Valget af egenmestring og meningsfulde fællesskaber, som vision for den nye socialaftale, bakkede de nordjyske socialudvalgsmedlemmer tydeligt op om på Socialpolitisk Dialogforum den 10. juni 2022. Her blev der også peget på vigtigheden af samarbejde og vidensdeling på tværs af kommuner og sektorer, og at gensidig forventningsafstemning imellem borgere/pårørende og de fagprofessionelle aktører får stor betydning på det specialiserede socialområde. Ligeledes pegede udvalgsmedlemmerne på kommunernes omsorgsforpligtigelse, sat overfor borgernes selv- og medbestemmelse, som et centralt dilemma i den kommende aftaleperiode.

Fokusområder

For at udmønte visionen om øget egenmestring og meningsfulde fællesskaber, er der udvalgt tre fokusområder:

 • Sammen om en stærk Socialpsykiatri.

Dette fokusområde omhandler stigningen i borgere med psykiske vanskeligheder, som modtager ydelser fra det specialiserede socialområde, og sætter fokus på kompetencer og indsatser indenfor området.

 • Den gode alderdom.

Dette fokusområde omhandler borgere med udviklingshæmning, som får demens, og sætter fokus på, hvordan vi kan sikre fælles kompetencer, tværfaglighed og skabe de bedst mulige løsninger til borgerne.

 • Effektive og vidensbaserede løsninger.

Dette fokusområde har fokus på, hvordan de rette incitamenter kan skabe indsatser, hvor der i endnu højere grad er fokus på både borgerens behov og progression. Fokusområdet sætter fokus på, hvordan vi kan samarbejde om udvikling og vidensdeling af effektive indsatser, arbejdsgange og samarbejder.

Der er tale om fokusområder, som også var en del af Nordjysk Socialaftale for 2021-2022, men de fortsætter ind i den nye socialaftale, da de fortsat har relevans for det specialiserede socialområde, ligesom flere af initiativerne under fokusområderne ikke har været udmøntet grundet Corona pandemien.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Kommunerne og regionen har løbende fokus på, om der er det rigtige udbud af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet er at sikre, at der til stadighed er de nødvendige tilbud til såvel brede målgrupper, som små målgrupper med komplekse problemstillinger.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i 2022 foretaget en afdækning af det specialiserede socialområde i Nordjylland og vurderer, at der overordnet set er god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Dog peger kommunerne og regionen på to målgrupper, hvortil det skal undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at styrke indsatsen:

 • Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.
 • Udviklingshæmmede med dom.

Den nærmere kvalificering af kommunernes behov, udfordringer og mulige løsninger ift. disse målgrupper vil forekomme i den nye aftaleperiode.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Bekendtgørelse om rammeaftaler med videre på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget - orientering - den 14. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Udsatterådet den - orientering - 29. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Handicaprådet - orientering - den 1. december 2022

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 190:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Udsatterådet, 29. november 2022, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Fraværende i Udsatterådet - den 29. november 2022:

Linda Hvass Gravesen, Allan Andersen.

Beslutning

Ad 2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

195. Anlægsbevilling - Køb af bogbus

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til køb af bogbus

Redegørelse

Thisted Kommunes nuværende bogbus er fra 1995 og levetiden forventes at være kort.
På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 10. juni 2020 blev retænkning af bibliotekets bogbus drøftet.

Ønsker til en kommende bogbus var bl.a.:

 • Gode adgangsforhold
 • Brugervenlig indretning
 • Fleksibelt inventar
 • Gode arbejdsforhold
 • Et genkendeligt og multifunktionelt design


Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med indkøbet af en lastbil med fokus på tværfaglig formidling, men der blev ikke fundet finansiering til denne model.
Sundhed, Kultur og Fritid har nu fået mulighed for at investere i en brugt bus, der har kørt som bogbus i Esbjerg Kommune. Bussen er fra år 2011 og har kørt 136.000 km. Den faglige vurdering er, at bussen imødekommer de fremhævede ønsker.

Den nye bogbus minder om den nuværende bogbus, men er i bedre stand.

Derudover vurderes det, at bogbussen har gode adgangsforhold med handicaprampe, hvilket mangler i den eksisterende bogbus. Der er ovenlysvinduer, som er med til at skabe et mere lyst miljø og bussen har et åbent rum, som er indrettet med børne- og legeområde i den bagerste del.

Det store, åbne rum giver god plads til udlånsfaciliteter og kan omdannes til andre formål. Den brugervenlige indretning og store fleksibilitet understøttes af en udendørs markise, der giver mulighed for at udvide med udendørs aktiviteter foran bussen.

Den tekniske vurdering er, at bussen er velholdt og har en levetid på 10-15 år.
Grundet installation af partikelfilter vurderes det, at bussen har et lavere CO2-aftryk end den eksisterende bogbus.

Billeder af bussen kan ses i bilag 1+2.

På investeringsoversigten i budget 2023-2026 er der på XA-1070 Køb af bogbus i 2023 afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. og dette beløb søges frigivet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til indkøb af ny bogbus er 250.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til indkøb af ny bogbus.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2023 - XA-1070 Køb af bogbus.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 16. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Sundhed, Kultur og Fritid indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 250.000 kr. til indkøb af bogbus finansieret af rådighedsbeløbet XA-1070 Køb af bogbus.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 16. november 2022, pkt. 161:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 231:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

196. Oprettelse af fritidstilbud til STU 2

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af fritidstilbud på STU 2.

Redegørelse

STU 2 er Thisted Kommunes særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse for elever med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Elever, der er i denne målgruppe, har ret til at blive visiteret af hjemkommunen til denne 3-årige ungdomsuddannelse. I øjeblikket er der visiteret 8 elever til Thisted Kommunes egen STU for denne målgruppe. STU 2 har til huse i den ombyggede tidligere Rolighedsbørnehave. STU er organisatorisk hjemhørende under Kommunikationscenter Thisted og består af de to afdelinger STU 1 og STU 2.

I forbindelse med opstart af nye elever på STU 2 til skoleåret 2022/2023 modtog forvaltningen forespørgsler fra forældre til elever på STU2 på et morgen-fritidstilbud. Eleverne/forældrene har ikke tidligere efterspurgt muligheden for fritidsklub inden skolestart.

Undervisning og dagtilbud har sammen med Handicap og Socialpsykiatri oprettet et tilbud, der imødekommer denne forældreefterspørgsel.

Fritidstilbuddet er oprettet efter serviceloven § 36, hvor Handicap og Socialpsykiatri er bevilligende myndighed i forhold til tilbuddet. Målgruppen til det nye tilbud er elever visiteret til STU 2 som på denne måde får mulighed for at møde i fritidsklub inden og efter skoletid samt i ferieperioder. Tilbuddet drives af Kommunikationscenter Thisted/STU 2, og fritidstilbuddet er hjemhørende i STU 2's undervisningslokaler. Dermed får eleverne et sammenhængende tilbud, hvor de ikke skal befordres efter skole til deres tidligere eftermiddagstilbud på Thyværkstedet.

Tilbuddets indhold

Tilbuddet startede op den 1. august 2022, idet forældrene til elever på STU 2 havde behov for tilbuddet på det tidspunkt. Undervisning og dagtilbud samt Handicap og Socialpsykiatri vurderede, at der hurtigt skulle oprettes et fritidstilbud. Efterfølgende har de to afdelinger vurderet, at der skal oprettes et permanent tilbud til målgruppen.

Formålet med fritidsklubben er at skabe et godt fritidstilbud til STU 2-eleverne før og efter STU-undervisningen. Tilbuddets ansatte pædagoger og pædagogmedhjælpere vil drive tilbuddet i tæt samarbejde med STU-personalet. Det bliver derfor muligt at arbejde mere helhedsorienteret og skabe sammenhæng mellem de pædagogiske tilgange i skoledel og fritidsdel, hvorved viden om den enkelte elevs særlige behov, interesser og udviklingspotentialer kan deles og understøtte det tværgående arbejde med den enkeltes liv, læring og trivsel. Med tilbuddet opnås derved mulighed for at optimere koordinering og videndeling og minimere transportbehovet.

Tilbuddet vil facilitere pædagogiske aktiviteter i et ungemiljø, som er tilpasset målgruppen. I det daglige vil det f.eks. være musik, Wii, IPad, brætspil, kreative sysler, bage og hygge. I ferier og skolefridage vil der være aktiviteter og udflugter ud af huset. Tilbuddet afvikles i elevernes fritid, og derfor vægtes frivillighed højt.

Der vil blive tilbudt morgenmad, ligesom der om eftermiddagen vil blive tilbudt et let eftermiddags-måltid. Der vil være mulighed for specialkost til elever, der har behov for dette.

Elever på STU2 kan benytte klubben i åbningstiden fra:

7.00 til 8.00 og igen fra 13.00 til 16.30.

Der kan tilmeldes klub i uge 42, i uge 7 og de 3 dage før påske og sommerferien.

Skoleklubben holder lukket:

 • mellem jul og nytår (følger skoleferien)
 • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • uge 29 og 30

Retsgrundlag

Serviceloven §36.

Økonomiske konsekvenser

Der er lavet en aftale om køb af pladser på STU 2 fra Handicap og Socialpsykiatri i forhold til de elever, der visiteres til fritidstilbuddet på STU 2.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende i forhåndsaftalen med Handicap og Socialpsykiatri, at der opkræves for minimum 4 årselever af en gennemsnitstimepris på 132,45 kr. i 2022-niveau.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. november 2022

Social og Seniorudvalget - til efterretning - den 15. november

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Handicaprådet den 1. december 2022

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender oprettelse af et nyt fritidstilbud under STU 2.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 14. november 2022, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 189:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 232:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

197. Beskæftigelsesplan 2023

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af beskæftigelsesplan 2023.

Redegørelse

Thisted Kommune skal, ligesom de øvrige kommuner, årligt udarbejde og vedtage en plan for beskæftigelsesindsatsen det kommende år. Der er relativt frie rammer i forhold til indhold og volumen, men typisk er der fokus på de beskæftigelsespolitiske mål og kommunernes efterlevelse heraf.

De beskæftigelsespolitiske mål udmeldes af Beskæftigelsesministeren. I foråret udmeldte Peter Hummelgaard således disse fem mål:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Fælles for målene er, at de skal være med til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, og at kommunerne bruger den lave ledighed til at få flere med i arbejdsfællesskabet.

De fem mål er velkendte, eftersom der er tale om de samme mål som de seneste år, hvorfor det ikke er nyt, at kommunen skal arbejde med dem. Det bærer vedlagte beskæftigelsesplan for 2023 også præg af i afsnittede om de enkelte mål.

Beskæftigelsesplanen for 2023 bliver potentielt den sidste. Aftalepartierne bag anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2022 er således enige om at afskaffe kravet om, at kommunerne årligt skal udarbejde en beskæftigelsesplan. Kommunerne vil dog fortsat have mulighed for at udarbejde en beskæftigelsesplan, hvis de ønsker det.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Arbejdsmarkedsudvalget den 16. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at vedlagte beskæftigelsesplan for 2023 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 16. november 2022, pkt. 46:

Indstilles til godkendelse, idet udvalget vil have lokalpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

198. Anlægsbevilling - Udbygning og tilpasning af Thyværkstedet, en del af Helhedsplanen

Udskriv

Sagstema

Med forligspartiernes vedtagelse af Budget 2022, blev Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri godkendt. Et af helhedsplanens elementer er udbygning og tilpasning af Handicap og Socialpsykiatris tilbud om beskyttet beskæftigelse, Thyværkstedet. Udvidelsen følger tidsplanen, og forventes at stå klar til brug med udgangen af 2024. Stigning i materialepriser samt nyafdækket behov hos målgruppen har medført, at der er behov for stillingtagen til projektets udformning. Ved samme lejlighed indstilles frigivelse af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21. september 2021, og efterfølgende blev den fornødne finansiering afsat i budgetforliget for 2022.

Helhedsplanen indeholder bl.a. en udvidelse af Handicap og Socialpsykiatris tilbud om beskyttet beskæftigelse, Thyværkstedet. Thyværkstedet leverer i dag tilbud efter Servicelovens § 103, som er tilbud om aktiv beskæftigelse til personer, som på grund af betydelige sociale problemstillinger eller nedsat fysisk- eller psykisk funktionsniveau, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Ved vedtagelsen af budgettet for 2022 har Kommunalbestyrelsen på investeringsoversigten til udmøntning af Helhedsplanen for Socialområdet afsat rådighedsbeløb til anlægsudgifter forbundet med realisering af Helhedsplanen. En del af det afsatte rådighedsbeløb, i alt 9,8 mio. kr., er forudsat anvendt til udvidelse af Thyværkstedet. Udvidelsen er planlagt til at påbegynde i 2023, og forventes at stå færdig med udgangen af 2024. Derfor søger Social, Sundhed og Kultur et rådighedsbeløb på 9,8 mio. kr. frigivet - fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Som beskrevet i Helhedsplanen er formålet med udvidelsen af Thyværkstedet at sikre tilstrækkelig med kapacitet til at udføre de eksisterende opgaver.

Thyværkstedet er i dag pladsmæssigt udfordret, hvilket vanskeliggør mulighed for at skærme borgere med særligt behov for dette, samt generelt at imødekomme bevægelseshæmmede borgere. Derfor blev en udvidelse med følgende elementer godkendt:

 • 400 m2 til aktivitets- og samværslokaler til borgere med komplekse problemstillinger.
 • Udbygning af kantine.
 • Etablering af flisegange for kørestolsbrugere på udearealer.

Siden Helhedsplanen blev godkendt, er der sket en stigning i priser på byggematerialer på omkring 30 %. Dertil er der i arbejdet med udvidelsen dykket yderligere ned i målgruppens behov - bl.a. i samarbejde med pårørende til brugere af Thyværkstedet. Det har medført, at der er identificeret behov, som ikke var med i den oprindelige beregning. F.eks. at det vil være nødvendigt at etablere flere indervægge, for på den måde at give bedre mulighed for at reducere sansestimuli for særligt sårbare brugere. Det kan derfor konstateres, at det afsatte anlægsbeløb ikke er tilstrækkeligt til at afholde den planlagte udvidelse. Den planlagte udvidelse vil forventeligt koste 14,8 mio. kr. i 2022-priser. Der er således en manko i forhold til realisering af den tidligere beskrevne udvidelse på omkring 5,0 mio. kr.

Prisstigningen medfører at Helhedsplanens Administrative styregruppe anbefaler, at udvidelsen af Thyværkstedet realiseres som et reduceret projekt, som tilpasses det afsatte rådighedsbeløb. Den administrative styregruppe anbefaler, at reduktionen sker ved at opgive etablering af udendørs flisegang samt at reducere i størrelsen på aktivitets- og samværslokalerne fra 400 m2 til 230 m2. Reduceres projektet, vil der naturligt være begrænsninger i forhold til de oprindelige tanker i Helhedsplanen. Men det vurderes, at med fastholdelse af udvidelsens væsentligste elementer, kantineudvidelse og aktivitets- og samværslokaler, skabes der bedre rammer for nogle af Thyværkstedets mest sårbare borgere. Derfor er det Den administrative styregruppes vurdering, at et reduceret projekt fortsat vil skabe et mærkbart kvalitetsløft til gavn for Thyværkstedets brugere.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for budget 2023-2026 er der på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet til Thyværkstedet, Thisted afsat 9,8 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024.

Der søges om en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til udbygning og tilpasning af Thyværkstedet, fordelt med fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet 2023 og 2024.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej, kassen påvirkes ikke.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da beløbet er indregnet i den oprindelige ramme.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Ved godkendelse af det reducerede projekt, vil brugerne af Thyværkstedet opleve, at udvidelsen, ikke i samme grad som udgangspunktet, giver det kvalitetsløft, der er beskrevet i Helhedsplanen. Dog vil der fortsat være tale om et mærkbart kvalitetsløft - særligt for nogen af de mest udsatte borgere, der bruger Thyværkstedet.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Social- og Seniorudvalget den 15. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9,8 mio. kr. til udbygning og tilpasning af Thyværkstedet - fordelt med 5,0 mio. kr. i 2023 og 4,8 mio. kr. i 2024, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplan for Socialområdet i 2023 og 2024.
 2. Social- og Seniorudvalget godkender, at udbygning og tilpasning af Thyværkstedet realiseres i reduceret form.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 15. november 2022, pkt. 177:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Godkendt med bemærkning om, at forvaltningen har oplyst, at det ikke er byggematerialer, der vurderes at være steget med ca. 30 procent, men derimod de samlede byggeomkostninger.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 233:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

199. Fremrykning af rådighedsbeløb - Cold Hawaii Inland

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Inland - Fremrykning af rådighedsbeløb.

Redegørelse

Der er fremdrift i Cold Hawaii Inland projekterne, og derfor er der behov for at fremrykke rådighedsbeløb.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2023-2026 er der på investeringsoversigten for perioden afsat rådighedsbeløb på i alt 28,8 mio. kr. XA-712 til Cold Hawaii Inland.

For budgetåret 2022 er rådighedsbeløbet 12 mio. kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen forventer, at anlægsforbruget bliver 16,6 mio. kr. i 2022.

Der er derfor behov for at fremrykke rådighedsbeløbet i 2026 på 7,0 mio. kr., med 5,0 mio. kr. til 2022 og 2,0 mio. kr. til 2023.

Kassen påvirkes i 2022 med 5,0 mio. kr. og i 2023 med 2,0 mio. kr.

XA-712 Cold Hawaii Inland

(i mio. kr.)

Til og med 2022

2023

2024

2025

2026

I alt 2023-2026

TOTAL

Rådighedsbeløb

U

62,8

0,0

0,0

7,0

21,8

28,8

91,6

Rådighedsbeløb

I

-10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,8

Fremrykning af rådighedsbeløb

U

5,0

2,0

0,0

-7,0

0,0

0,0

0,0

Anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) er herefter

Rådighedsbeløb

U

67,8

2,0

0,0

0,0

21,8

23,8

91,6

Rådighedsbeløb

I

-10,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-10,8

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja. I 2022 med 5,0 mio. kr. og i 2023 med 2,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja. I 2022 med 5,0 mio. kr. og i 2023 med 2,0 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at rådighedsbeløbet på 7,0 mio. kr., som er afsat på XA-712 Cold Hawaii Inland i 2025, fremrykkes med 5,0 mio. kr. til 2022 og med 2,0 mio. kr. til 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 254:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 234:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

200. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, Byggemodning Bytoften, Hurup

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til forundersøgelser i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag til udstykning af boligområde ved Bytoften i Hurup.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning 2022-2025, godkendt af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022, skal planlægning af udstykningen ved Bytoften i Hurup igangsættes, jf. bilag 1.

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget for boligudstykningen ved Bytoften, er der behov for at udføre en række forundersøgelser i form af:

Arkæologiske forundersøgelser

350.000 kr.

Geotekniske undersøgelser

150.000 kr.

I ALT

500.000 kr.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 500.000 kr. til at dække forundersøgelserne i forbindelse med lokalplanforslaget til udstykning af boliggrunde ved Bytoften i Hurup.

Beløbet søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for budget2021-2024, XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Arealet ejes ikke af Thisted Kommune. Der laves en aftale med ejeren af matriklen for udførelse af forundersøgelser.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med byggemodning ved Bytoften i Hurup finansieret af rådighedsbeløb på XA-274 Byggemodning - pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 261:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 235:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

201. Anlægsbevilling - Forundersøgelser, erhvervsarealer ved Glentevej og Falkevej i Thisted.

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med klargøring af erhvervsarealer til salg, ved Glentevej og Falkevej i Thisted.

Redegørelse

I henhold til Strategisk Byggemodning 2022-2025, godkendt af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022, skal erhvervsarealerne ved Glentevej og Falkevej klargøres til salg, jf. bilag 1.

Det viste erhvervsområde kan tilgås fra de eksisterende veje - Glentevej og Falkevej. Inden arealerne kan sættes til salg, skal de frigives af Museum Thy. Derfor søges der om frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af arkæologiske forundersøgelser.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 400.000 kr. til at dække de arkæologiske forundersøgelser i forbindelse med klargøring til salg af erhvervsarealerne ved Glentevej og Falkevej.

Udgiften kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022-2025 -XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges.

Areallejeindtægten udgør 39.429 kr. pr. år.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse med erhvervsarealer ved Glentevej og Falkevej finansieret af rådighedsbeløbet påXA-274 Byggemodning - pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 262:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 236:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

202. Anlægsbevilling - Thyparken, Thisted - arkæologiske undersøgelser

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken, Thisted.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen har fået en henvendelse på køb af et areal ved Thyparken, jf. bilag 1.

Erhvervsarealet har ligget stille i længere tid, og det viser sig nu, at der ikke er foretaget arkæologiske forundersøgelser for området. Dette betyder, at arealet ikke umiddelbart kan sælges.

Derfor søges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 125.000 kr. til udførelse af arkæologiske forundersøgelser.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 125.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken, Thisted. Beløbet søges finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 125.000 kr. til arkæologiske forundersøgelser i Thyparken, Thisted finansieret af XA-274 Byggemodning - pulje.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 260:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 237:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

203. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2022

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2022.

Redegørelse

Den 25. januar 2022 frigav Kommunalbestyrelsen pulje til farlige og forfaldne ejendomme i 2022 med en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. Bevillingen blev givet som en helhedsindsats for byfornyelse, der omfatter opkøb, nedrivning og offentlige byrum efter endt nedrivning samt genhusningsproblematikken ved dårlige boliger.

I 2021 var refusionsprocenten på området ekstraordinært hævet fra de normale 60 % til 80 % for projekter, der blev besluttet eller igangsat i 2021. Flere af de nedrivninger og byrum, der blev besluttet og igangsat i 2021, er delvist udført i 2022, hvorfor der bliver hjemtaget ekstra refusion i forhold til bevillingen for 2022.

Der vil være ekstra hjemtaget refusion for 1.200.000 kr., hvilket skyldes at refusionsprocenten svinger, og de overskydende midler ønskes genanvendt som medfinansiering. Med den nuværende refusionsprocent på 60 % betyder det, at der ønskes en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.000.000 kr., hvoraf der hjemtages 1.800.000 kr. i yderligere refusion (60 %). Det betyder at, tillægsbevillingen vil være udgiftsneutral for Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tillægsbevilling på 3.000.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1039 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2022, og kassen påvirkes ikke.

De økonomiske konsekvenser i sagen er således:

Nuværende anlægsbevilling

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb)

til anlægsbevilling

Ny anlægsbevilling

IALT

Udgiftsbevilling

9.725.000 kr.

3.000.000 kr.

12.725.000 kr.

Indtægtsbevilling

-5.100.000 kr.

-3.000.000 kr.

-8.100.000 kr.

Netto - Kommunal medfinansiering

4.625.000 kr.

0 kr.

4.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 3,0 mio. kr., da, beløbet er ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018 foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Forskønnelse af kommunens byer og naturområder i samskabelse med borgerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. (rådighedsbeløb) både som anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevilling til XA-1039 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2022. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 250:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 238:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

204. Tillægsbevilling til anlægsbevillinger – Prioritering af budget til områdefornyelse.

Udskriv

Sagstema

Prioritering af budgettet i 2023 til områdefornyelse for Østerild (projekt 1) og Nors, Tved og Ø. Vandet (projekt 2) samt ændring af finansiering fra drift til anlæg.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25. januar 2022 (pkt. 9 og 10) programmerne for områdefornyelse i landsbyerne Østerild og Nors, Tved og Ø. Vandet. Budgettet for hver af de to områdefornyelser er på 5,0 mio. kr. over en 5-årig periode, hvor der samtidig er taget udgangspunkt i, at de 2,5 mio. kr. er kommunalt finansieret.

I det vedtagne budget for 2023 er der afsat i alt 0,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af områdefornyelse. Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres områdefornyelse i én landsby med fuldt budget eller i to landsbyer med et halveret budget.

Plan- og Miljøafdelingen anbefaler, at begge områdefornyelser kører sideløbende, og at der udvælges indsatser fra hvert program, som gennemføres.

Thisted Kommune får hvert år tildelt en ramme til byfornyelse, som også er den ramme, der bruges i forbindelse med nedrivningspuljen. Rammen varierer fra år til år og i 2022 og 2023 er hele rammen disponeret til nedrivningspuljen. For at få tildelt en større ramme vil Plan- og Miljøafdelingen undersøge muligheden for at få andel i andre kommuners uforbrugte rammer til byfornyelse. Hvis det - mod forventning - ikke skulle lykkes, vil projekterne blive tilpasset budgettet.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet på 0,5 mio. kr. til områdefornyelse er i budget 2023 afsat på driften.

Alle tidligere områdefornyelsesprojekter har været anlægsprojekter, og derfor søges der om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) på hver 0,250 mio. kr. til hvert af projekterne XA-1011 Områdefornyelse – Nors 2021-2025 og XA-1012 Områdefornyelse – Østerild 2021-2025. Beløbet på i alt 0,5 mio. kr. søges finansieret af det afsatte beløb på driften.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 0,5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige anlægsramme.

Servicerammen på driften vil dog blive reduceret med 0,5 mio. kr.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, det er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) på hver 0,250 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingerne på projekterne XA-1011 Områdefornyelse – Nors 2021-2025 og XA-1012 Områdefornyelse – Østerild 2021-2025. Beløbet på i alt 0,5 mio. kr. søges finansieret af det afsatte beløb på driften

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 249:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 239:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

205. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Cykelsti langs Tømmerbyvej

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til anlægsbevilling. Dobbeltrettet cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Frøstrup og Tømmerby.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse godkendte anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. den 23. februar 2021. Udgifterne til projektet er fordelt over to år, med henholdsvis 1,0 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022.

Thisted Kommunalbestyrelse vedtog den 31. august 2021, at der afholdtes åstedsforretning med henblik på at erhverve de nødvendige arealer ved ekspropriation og vedtog den 25. januar 2022 den endelige ekspropriationsbeslutning.

Projektet omfatter etablering af dobbeltrettet cykelsti langs vestsiden af Tømmerbyvej mellem Frøstrup og Tømmerby. Cykelstien er ca. 2,3 km lang, jf. bilag 1.

Drifts- og Anlægsafdelingen afholdt licitation den 7. juni 2022 for anlægsarbejderne til etablering af cykelstien blandt fire indbudte entreprenører, jf. bilag 2.

Den afholdte licitation den 7. juni 2022 oversteg anlægsbevillingen, hvorfor Drifts- og Anlægsafdelingen besluttede at aflyse licitationen.

Herefter har Drifts- og Anlægsafdelingen reduceret anlægsarbejderne, hvor slidlag og græssåning er taget ud af tilbudslisten. Slidlag udføres i 2024 og forventes at udgøre 480.000 kr., og udgiften afholdes af den årlige anlægsbevilling til asfalt.

Den oprindelige anlægsbevilling var søgt på baggrund af et overslag, der var udarbejdet i 2020 og således inden den første licitation. Siden overslagets udarbejdelse er priserne steget blandt andet grundet Ukraine-krigen og Covid-19.

Der er afholdt en ny licitation den 5. oktober 2022, se bilag 2.

På trods af ny licitation overstiger udgifterne stadig den oprindelige anlægsbevilling, og derfor er der udarbejdet et nyt anlægsbudget, som fremgår af nedenstående tabel.

Udgifter

mio.kr.

Entreprisesum

Entreprisesummen er fratrukket stipulerede ydelser på 0,2 mio. kr.

4,3

Uforudsete udgifter

0,4

Arkæologi og geoteknik

0,2

Arealerhvervelse

0,5

Landinspektør

0,4

Projektering og tilsyn

0,9

I ALT

6,7

Den samlede anlægssum udgør herefter 6,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er en budgetteret merudgift på 2,2 mio. kr.

Til dækning af merudgiften søges der en tillægsbevilling (rådighedsbeløb), som er nødvendig for etablering af cykelstien i sin nuværende form, idet ekspropriationsbeslutningen er meddelt lodsejerne. Thisted Kommune har i dag råderet over arealerne, og ekspropriationsbeslutningen er tinglyst på hver enkelt ejendom. Såfremt der ikke gives en tillægsbevilling nu, og projektet ikke gennemføres, kan en konsekvens være, at en lodsejer klager over beslutningen til Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har med afsæt i en sådan klage mulighed for at annullere ekspropriationsbeslutningen, da dét at foretage en ekspropriation skal være nødvendig og skal effektueres inden for en rimelig periode. Det vil herefter ikke være muligt at genoptage projektet før, at der er gået en rum tid, og at behovet for en cykelsti er øget.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften, til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Tømmerbyvej mellem Tømmerby og Frøstrup er, efter afholdt 2. licitation, 2,2 mio. kr.

Der søges derfor om en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2,2 mio. kr. til XA-1007 Cykelsti - Tømmerbyvej. Tillægsbevillingen søges finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1017 Køb og salg af fast ejendom

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at i forbindelse med merudgifter til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Tømmerby og Frøstrup gives der en tillægsbevilling (rådighedsbeløb) på 2,2 mio. kr. til XA-1007 Cykelsti - Tømmerbyvej finansieret af XA-1017 Køb og salg af fast ejendom.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 253:

Sagen udsættes med henblik på nyt udbud.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 240:

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

206. Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger - som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet

Udskriv

Sagstema

Der søges om tillægsbevillinger (rådighedsbeløb) til anlægsbevillinger, som følge af ændrede momsregler på affaldsområdet.

Redegørelse

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet en række afgørelser om, at kommuner ikke skal anses for at være afgiftspligtige i forbindelse med levering af renovationsydelser. Skattestyrelsen har tilkendegivet, at der ekstraordinært kan ske genoptagelse af momsforholdet tilbage til 2012. I affaldsbranchen afventer man stadig det endelige styresignal, der fastlægger kriterierne for genoptagelse af tidligere år samt den fremadrettede praksis på området.

Afgørelserne medfører en konkurrenceforvridning på affaldsområdet, som er håndteret med en politisk aftale den 30. august 2022 omkring selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Når aftalen udmøntes i lovgivning, skal der tages stilling til selskabsgørelsen i Thisted Kommune.

Afgørelserne betyder i korte træk, at der ikke skal opkræves moms af affaldsgebyret, når borgerne skal indbetale dette. Samtidig har affaldsområdet ikke mulighed for at fratrække momsen fuldt ud af afholdte udgifter på området. Affaldsområdet har på driften opkrævet mere i moms af indtægterne, end det har været muligt at fratrække på udgifterne, idet de ansattes løn ikke indeholder moms. Regnskabsår med store anlægsudgifter vil modsat give et større momsfradrag på udgifterne, end der opkræves af indtægterne.

Thisted Kommune har brugt revisionsfirmaet BDO til rådgivning og hjælp til håndteringen af sagen. BDO har opgjort det foreløbige krav (netto momsvirkning) for perioden 2012-2021 til ca. 21,5 mio. kr., hertil kommer renter af kravet, som BDO skønner til 10-12 mio. kr.

I forbindelse med opkrævningen af affaldsgebyret for 2022 er den nye praksis indarbejdet, så affaldsgebyret ikke er tillagt moms, og der hjemtages ikke moms af udgifterne. Den nye praksis skal ligeledes indarbejdes på anlægsområdet, hvor der ikke kan hjemtages moms på anlægsopgaver, hvorfor det er nødvendigt at give tillægsbevillinger svarende til momsen på disse.

Retsgrundlag

Momsloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er brugerfinansieret efter "hvile-i-sig-selv" princippet, hvilket betyder, at området over en årrække skal finansiere den løbende drift og investeringer i forbindelse med affaldshåndteringen via affaldsgebyret. Større investeringer medfører dermed et kassetræk ved kommunen, som efterfølgende år tilbagebetales via affaldsgebyret.

Mellemværendet med Thisted Kommune er pr. 31. december 2021 således, at affaldsområdet skylder Thisted Kommune 12,0 mio. kr. Beløbet skal ses i lyset af etablering af nye genbrugspladser i både Hanstholm og Hurup.

Det opgjorte krav (inkl. renter) forventes tilbagebetalt i 2023, og beløbet vil indgå på mellemregningsforholdet med Thisted Kommune. Tillægsbevillingerne og det opgjorte krav, som har en nettovirkning på i alt 5.875.000 kr., vil i første omgang tilgå kommunekassen, men vil også være med til at dække de igangværende investeringer på affaldsområdet via mellemregningsforholdet med Thisted Kommune.

Anlægsregnskaberne vil fremover skulle aflægges inklusiv moms, hvorfor der søges tillægsbevillinger svarende til momsen. De øgede anlægsbevillinger kan lånefinansieres.

Der søges om flg. tillægsbevilling (rådighedsbeløb) til igangværende anlægsbevillinger:

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

Tillægsbevilling 2022

Tillægsbevilling 2023

XA-980 - Genbrugspladser Visionsplaner

1.500.000 kr.

375.000 kr.

XA-1029 - Projektering omlastehal og Genbrugscentre

1.000.000 kr.

250.000 kr.

XA-1030 - Beholderkøb

44.000.000 kr.

11.000.000 kr.

XA-1052 - Renovering Frøstrup Genbrugscenter

5.000.000 kr.

1.250.000 kr.

XA-1053 - Renovering Thisted Genbrugscenter

30.000.000 kr.

7.500.000 kr.

XA-1054 - Omlastefaciliteter

21.000.000 kr.

5.250.000 kr.

I ALT

11.625.000 kr.

14.000.000 kr.

Mellemregningsforholdet

Påvirkning 2023

Affaldsområdet/kommunekasse

-31.500.000 kr.

Nettopåvirkning

11.625.000 kr.

-17.500.000 kr.

Center for Økonomi og Løn bemærker, at der er tale om et foreløbigt krav, som BDO har gjort op, hvor der kan forekomme justeringer, både som følge af eventuelle rettelser i de foreløbige opgørelser af kravet samt de usikkerheder, der følger grundet, at det endelige styresignal, ikke er offentliggjort endnu og dermed Skattestyrelsens endelige stillingtagen til opgørelsesmetoden.

Center for Økonomi og Løns (CØL) har yderligere bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil være et kassetræk i 2022 på 11.625.000 kr. og i 2023 vil der tilgå kassen 17.500.000 kr.

Ultimo 2021 havde Affaldsområdet et tilgodehavende hos Thisted Kommune på 12,0 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Nej, da Affaldsområdet er brugerfinansieret og er således ikke omfattet af anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Skal afholdes af Affaldsområdet.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort.

Øvrige bemærkninger:

Affaldsområdet er brugerfinansieret og skal derfor over tid - "hvile-i-sig-selv".

I henhold til Lånebekendtgørelsen gives der mulighed for låneadgang på det beløb af investeringsudgiften, som ligger udover et evt. driftsoverskud det enkelte år, dog kan der maksimalt lånes, hvad der svarer til Thisted Kommunes tilgodehavende hos Affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 10. november 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller følgende 6 tillægsbevillinger til godkendelse, alle finansieret via mellemregningsforholdet med Affaldsområdet/Thisted Kommune, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-980 Genbrugspladser visionsplaner i 2022 på 375.000 kr.
 2. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1029 Projektering omlastehal og Genbrugscentre i 2022 på 250.000 kr.
 3. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1030 Beholderkøb i 2022 på 11.000.000 kr.
 4. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1052 Renovering Frøstrup Genbrugscenter i 2023 på 1.250.000 kr.
 5. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1053 Renovering Thisted Genbrugscenter i 2023 på 7.500.000 kr.
 6. Der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen (rådighedsbeløb) XA-1054 Omlastefaciliteter i 2023 på 5.250.000 kr.
 7. Der vil i 2023 tilgå mellemregningsforholdet med Affaldsområdet/Thisted Kommune 31.500.000 kr., som vedrører den forventede tilbagebetalte moms og renter.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 10. november 2022, pkt. 8:

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 255:

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 241:

Ad 1-7. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Ad 1-7. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

207. Anlægsregnskab - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2020 en anlægsbevilling og efterfølgende den 30. marts 2021 en tillægsbevilling til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021.

Anlægsregnskabet for XA-998 - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i 2021 er sådan:

Bevillingen er givet til forskønnelse af kommunens byer gennem opkøb af dårlige ejendomme og nedrivning af ejendomme samt til byrum og genhusning af borgere.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 23. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 265:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 242:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

208. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Klitmøller 2017 - 2021

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Områdefornyelse Klitmøller 2017 - 2021.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. august 2016 en anlægsbevilling til områdefornyelse i Klitmøller 2017 - 2021, og efterfølgende blev der givet tillægsbevillinger henholdsvis den 25. juni 2019 og 28. januar 2020.

Anlægsregnskabet for XA-771 - Områdefornyelse Klitmøller 2017 -2021 er således:

I områdefornyelsen er der, i tæt samarbejde med byens borgere, etableret rekreative tiltag herunder bl.a. Foreningsvejen, som er et stisystem, der binder byen og naturen sammen.

Derudover er Foreningsvejen med til at skabe en trafiksikker adgang til friskolen, forbinde det nye boligområde og give naturoplevelser for både handicappede og almindeligt gående.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 264:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 243:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

209. Ønske om ændring af beslutning vedr. kystbeskyttelse ved Ydby Drag

Udskriv

Sagstema

Kystbeskyttelsessagen ved Ydby Drag ønskes afsluttet.

Redegørelse

Ydby Drag Grundejerforening anmodede i februar 2021 Thisted Kommune om at opstarte en kystbeskyttelsessag (Kap 1A sag). Sagen vedrører fordelingen af udgifterne til fremadrettet vedligeholdelse af det tidligere gennemførte kystbeskyttelsesprojekt. Den 21. december 2021 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse ansøgning om opstart af en kystbeskyttelsessag.

Ydby Drag Grundejerforening har nu fremsendt ønske om at afbryde kystbeskyttelsessagen. Thisted Kommunen har benyttet sig af rådgivning fra henholdsvis Niras og WSP til udarbejdelse af bidragsfordelingen til kystbeskyttelsen.

I oplægget fra Niras fordeles bidraget til oversvømmelsesbeskyttelsen ligeligt mellem de ejendomme, som har en dørkote på +2,20 m DVR90 eller lavere. Derved er det kun de ejendomme, der får direkte beskyttelse, som bidrager til oversvømmelsesbeskyttelsen, jf. bilag 1.

LE34 har foretaget opmåling af laveste dørkote på alle husene ved Ydby Drag for at afgøre, om det enkelte hus vil være direkte beskyttet af det gennemførte oversvømmelsesbeskyttelsesprojekt. Opmålingen viser, at 86 huse ud af 177 huse har en dørkote på +2,20m DVR90 eller lavere.

Grundejerforeningen har udtrykt ønske om en ensartet bidragsfordeling for alle områdets beboere. Der er i dag ca. 148 medlemmer af grundejerforeningen, som har forpligtet sig til at bidrage til kystbeskyttelsen. Grundejerforeningen havde ekstraordinær generalforsamling den 10. september 2022. På generalforsamlingen deltog 56 grundejere. Resultatet blev, at 55 grundejere stemte for at trække sig fra Kap 1A sagen og én grundejer stemte imod.

Ydby Drag grundejerforening har derfor meddelt Drifts- og Anlægsafdelingen, at de ønsker at stoppe gennemførelsen af kystbeskyttelsessagen.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagens rådgiveromkostninger betales af Thisted Kommune, hvis kystbeskyttelsessagen ikke gennemføres.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Kystbeskyttelsessagen afbrydes og afsluttes.
 2. Udgifterne til rådgivningsbistand afholdes af Drifts- og Anlægsafdelingens driftsbudget for kystbeskyttelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 252:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 245:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Ad 1-2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

210. Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune gældende fra 1. november 2022

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune, gældende fra den 1. november 2022.

Redegørelse

Den 30. august 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse et forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune og vedtog at sende forslaget i høring, jf. bilag 1.

Forslaget har været i høring fra den 5. september 2022 til og med den 4. oktober 2022. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

Som konsekvens af Affaldsbekendtgørelsens og Affaldsaktørbekendtgørelsens regler er den væsentligste ændring mellem det gamle og det nye regulativ, at virksomheders pligt til at være en del af den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation ophører pr. 1. november 2022.

Samtidig tilbydes små virksomheder med mindre mængder affald (svarende til en husholdning) at kunne blive en del af dén indsamlingsordning for mad- og restaffald, for papir/pap og plast/mad- og drikkevarekartoner samt glas og metal, som Thisted Kommune indfører for private husholdninger fra den 1. november 2022.

Virksomheder, som har affaldsmængder større end dét, der svarer til en husholdnings, skal entrere med et privat firma om affaldsafhentningen fra virksomheden.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Affaldsplan 2021-2032 for Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Regulativ for erhvervsaffald i Thisted Kommune godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 256:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 246:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

211. Budget 2023, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. Interessenternes kommunalbestyrelser skal godkende afgiften for modtagelse af affald efter indstilling fra bestyrelsen i I/S Thyra.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte på sit møde den 25. oktober 2022 budgettet for 2023, jf. bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er for 2023 budgetteret med en forventet omsætning på 7.176.000 kr., som hovedsageligt kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Prisen pr. ton leveret affald er sammensat således:

Forbrænding inkl. afgift 450 kr.

Administration 10 kr.

I alt 460 kr.

Der er budgetteret med en forventet forbrænding af i alt 15.600 tons affald fra de 2 interessentkommuner.

De samlede omkostninger er i 2022 budgetteret til 7.176.000 kr., som hovedsageligt går til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. november 2022

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Budget 2023 for I/S Thyra tages til efterretning.

2. Forbrændingsprisen for 2023 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. november 2022, pkt. 257:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 14. november 2022:

Kristian Tilsted

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 247:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. november 2022:

Susanne Olander

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

212. Lukket punkt: Ekspropriation

Til toppen

213. Hanstholm Havn - eventuel overgang til kommunal havn

Udskriv

Sagstema

Stillingtagen til, hvorvidt Hanstholm Havn skal overgå fra at være en kommunal selvstyrehavn til at være en kommunal havn.

Redegørelse

Hanstholm Havn (havnen) har indtil 31. december 2022 fået dispensation fra Indenrigs- og Boligministeriet til at have en kassekredit på 70 mio. kr. Herefter gælder reglerne i lånebekendtgørelsen, hvor det maksimalt tilladte er 125 kr. pr. indbygger svarende til ca. 5,4 mio. kr. Havnen forventer at have et træk på kassekreditten på ca. 63 mio. kr. ved udgangen af året, hvorfor reglen i lånebekendtgørelsen ikke vil kunne efterleves fra 1. januar 2023.

Thisted Kommune har med Transportministeriets godkendelse mulighed for at foretage et engangsindskud af kapital i havnen, hvorved havnen kan fortsætte som selvstyrehavn. I følge havnen vil dette kræve et tilskud i størrelsesordenen på 500 mio. kr.

En anden mulighed er at omdanne havnen til et aktieselskab (A/S). En omdannelse vil imidlertid hindre kommunal hæftelse, og de nuværende lån hos KommuneKredit kan ikke overgå til et A/S. De nuværende lån er på attraktive vilkår, og der er derfor en ikke ubetydelig omkostning ved at skulle overgå til bankfinansiering. Kravene til en solid business-case vil være ganske markante, og det vil naturligvis også gælde i tilfælde af, at man ønsker at have en ekstern investor med.

Den sidste og tredje mulighed er, at havnen overgår til kommunal havn. Det betyder, at kommunen kan fortsætte med kommunal hæftelse, herunder låntagning i KommuneKredit. Endelig kan kommunen i første omgang ”nøjes med” at indfri kassekreditten i Danske Bank, hvilket i givet fald vil betyde, at der skal gives en tillægsbevilling på 63 mio. kr. svarende til det forventede akkumulerede underskud ved udgangen af 2022.

Status som kommunal havn betyder, at Thisted Kommune får det fulde ansvar for drift af havnen, som dermed økonomisk integreres fuldt og helt i kommunens økonomi. Eventuelle fremtidige underskud finansieres hermed af kommunekassen. I følge havnen - og jævnfør de indlagte forudsætninger, jævnfør sagens bilag - vil der frem mod udgangen af 2025 være et træk på kommunekassen på ca. 175 mio. kr. og ca. 300 mio. kr. frem mod udgangen af 2029.

En omdannelse til kommunal havn betyder dog en begrænsning i hvilke aktiviteter, havnen kan udbyde. Dette er reguleret i havnelovens regler. En havn kan dog uanset organisationsform forestå drift og anlæg af havneinfrastruktur, herunder af dækkende værker, kajer og havnebassiner samt udleje arealer og eksisterende bygninger på havnen til private virksomheder på markedsvilkår. Det er endvidere muligt på sigt at omdanne havnen fra kommunal havn til kommunal selvstyrehavn, når/hvis havnen igen bliver konkurrencedygtig.

Havnens formand har i mail af 14. oktober 2022 anbefalet, at havnen overgår til at være en kommunal havn.

Advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius har i sagens bilag skitseret en køreplan i forbindelse med eventuel overgang til kommunal havn.

Organisatorisk anbefaler kommunaldirektøren, at havnen administrativt placeres under Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og politisk under Økonomiudvalget.

Bestyrelsesformand Michael Svane og konstitueret direktør Søren Zohnesen deltager på mødet i Økonomiudvalget kl. 15.00.

Retsgrundlag

Havneloven og Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Forventet kassetræk på 63 mio. kr. i 2022.

Andre konsekvenser

Ukendte.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. november 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 29. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Havnen pr. 1. januar 2023 skifter selskabsform fra kommunal selvstyrehavn til kommunal havn.
 2. Havnen administrativt placeres under Teknik, Erhverv og Beskæftigelse og politisk under Økonomiudvalget.
 3. Der gives en tillægsbevilling til indfrielse af kassekredit på 63 mio. kr. (kassetræk)

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. november 2022, pkt. 250:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at budget 2023 genforhandles.

Økonomiudvalget indstiller til godkendelse at følge anbefalingen fra bestyrelsen i forhold til at undersøge, om der er forhold, som kan danne grundlag for at gøre ansvar gældende.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen

214. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 29. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 29. november 2022:

Henrik Gregersen og Susanne Olander

Til toppen