02. nov 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

174. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

175. Udpegning til Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond, bestyrelsen

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond.

Redegørelse

Nr. Vorupørs Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond har til formål at virke for fiskeriets og fiskerbefolkningens bedste i Vorupør.

Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer:

3 medlemmer udpeges af brugere af slæbespillet og ejere af redskabshuse i Vorupør.

1 medlem udpeges af Vorupør Pramforening.

1 medlem udpeges af Vorupør Borgerforening.

1 medlem udpeges af Vorupør Erhvervsforening.

1 medlem udpeges af Thisted Kommune.

Der kan tillige udpeges suppleanter.

Da Jørgen Andersen udtræder af bestyrelsen, skal der ske en ny udpegning.

Retsgrundlag

Fundatsens pkt. 10.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Susanne Olander

Beslutning

Godkendt

Til toppen

176. Købstadsjubilæum - Thisted 500 år

Udskriv

Sagstema

Der skal besluttes en organisering bag afholdelsen af Thisteds 500 års købstadsjubilæum den 10. august 2024.

Redegørelse

Købstadsjubilæum

Thisted by kan den 10. august 2024 fejre 500-års jubilæum som købstad.

På denne dato i 1524 bekræftede kong Frederik den 1. i et brev til den daværende biskop, at Thisted er en købstad, hvorfor denne dato også har været udgangspunkt for fejringen af Thisteds 400- og 450-års jubilæer (kilde: arkivthy.dk).

Fejringen af købstadsjubilæet kan tage mange forskellige former, og der skal i første omgang nedsættes en projektorganisering, der kan arbejde med formål, form, indhold og budget i forbindelse med markeringen af jubilæet. Førnævnte skal beskrives nærmere i et projektkommissorium, når projektorganiseringen er på plads.

Organiseringen tager udgangspunkt i, at fejringen af købstadsjubilæet er et samarbejdsprojekt, der involverer en række forskellige parter med virke i Thisted by.

Ledelsessekretariatet foreslår nedenstående organisering (jubilæet omtales herefter også som et projekt).

Projektorganisation

Styregruppen

Politisk organisering - nøgleaktører

Styregruppen er projektets øverste ledelse og har dermed også budgetansvar for projektets tværgående budget.

Styregruppen fastsætter fejringens overordnede ambitionsniveau og formål og dermed rammerne for jubilæet (skal jubilæet f.eks. afholdes som en jubilæumsuge, et jubilæumsår eller noget helt tredje).

Styregruppens opgaver og ansvar beskrives nærmere i projektkommissoriet.

Ledelsessekretariatet foreslår en politisk styregruppe bestående af i alt syv medlemmer med deltagelse af Borgmesteren som gruppens formand, to udvalgsformænd, Kommunaldirektøren, formanden for Projektgruppen, samt to repræsentanter fra relevante samarbejdsparter.

Styregruppen kan dermed se således ud:

 • Thisted Kommune - Kommunalbestyrelsen:
  • Niels Jørgen Pedersen, Borgmester (Styregruppens formand)
  • Jens Kr. Yde, Formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
  • Torben Overgaard, Formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget
 • Thisted Kommune - Forvaltningen:
  • Ulrik Andersen, Kommunaldirektør
  • Susanne T. Meisner, Sekretariatschef i Ledelsessekretariatet (Projektgruppens formand)

Ledelsessekretariatet foreslår, at de resterende to pladser besættes af repræsentanter fra Thisted bys handels-, industri- og forenings- og kulturliv. Det kunne f.eks. være:

 • Thisted Handels- og Industriforening (THI)
 • Thy Erhvervsforum
 • Thy Detailforum
 • En forenings-/kulturrepræsentant (se evt. listen under mulige repræsentanter i Projektgruppen)

Thisted Kommune stiller med en sekretær/ koordinerende konsulent for Styregruppen.

Styregruppen foreslås at mødes kvartalsvist i 2022 og i første halvår af 2023. Herefter vurderer gruppen, hvorvidt mødefrekvensen skal sættes op.

Projektgruppe

Ledelsesrepræsentanter - nøgleaktører

Projektgruppen består af repræsentanter for bylivet i Thisted, der til daglig arbejder inden for handel, erhverv, kultur- og fritidsliv, turisme samt udvalgte områder af kommunens administration.

Projektgruppens opgave er at sætte form og indhold på jubilæumsfejringen inden for de rammer, som Styregruppen har fastsat. Projektgruppen har altså de gode idéer til, hvordan jubilæet skal markeres, og på baggrund af dette nedsættes der relevante arbejdsgrupper (se organisationsdiagrammet).

Projektgruppen kan dermed se således ud:

 • Thisted Kommune:
  • Susanne T. Meisner, Sekretariatschef i Ledelsessekretariatet (Projektgruppens formand)
  • Trine Engholm, Chef for Erhverv og Beskæftigelse
  • Martin Kondrup Knudsen, Chef for Sundhed, Kultur og Fritid
  • Per Overgaard, Chef for Dagtilbud og Undervisning
  • Ejgil Haurum, Drifts- og Anlægschef
  • Michael Max, Leder af Kommunikation
 • Øvrige mulige parter er for eksempel:
  • THI
  • Thy Detailforum
  • Thy Erhvervsforum
  • MitThy
  • Thisted Museum
  • Limfjordsteatret
  • Thisted Musikteater
  • Thisted Kirke
  • Thisted Station
  • Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted
  • Thisted Lilleby
  • Folkeoplysende foreninger

Thisted Kommune stiller med en sekretær/ koordinerende konsulent for Projektgruppen.

Projektgruppen mødes for eksempel hver anden måned i 2022 og første halvår af 2023. Herefter vurderer gruppen, hvorvidt mødefrekvensen skal sættes op. Gruppen mødes altid cirka to uger før et styregruppemøde med henblik på input til dagsorden til Styregruppens møde.

Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne nedsættes af Projektgruppen. Eksempler på arbejdsgruppernes opgaver kunne være at planlægge konkrete begivenheder i en jubilæumsuge, have ansvaret for events med udspring i særlige steder i byen (f.eks. Storetorv eller Dyrskuepladsen) eller udarbejde læringsforløb for børn og unge på skolerne i Thisted om Thisteds historie/ Thisteds fremtid osv.

Herudover vil det være relevant, at der nedsættes en arbejdsgruppe med ansvar for kommunikation i forbindelse med jubilæet. Gruppen kan bestå af kommunikationsmedarbejdere fra de forskellige samarbejdsparter, hvor Thisted Kommunes kommunikationsafdeling har opgaven med at udarbejde konkrete kommunikationsmaterialer i form af en toolbox (f.eks. logo, designlinje og formidlingsmateriale over begivenheder).

Projektgruppens medlemmer indgår selv i relevante arbejdsgrupper eller bidrager med medarbejdere fra egen organisation.

Der udpeges en ansvarlig/ tovholder i hver arbejdsgruppe, der har hovedansvaret for gruppens opgaver og fremdrift, og som fungerer som primær kontakt for Projektgruppen.

Den enkelte gruppe aftaler, hvor ofte det er relevant at mødes.

Økonomi

I forbindelse med budget 2023 er anført følgende ønsker til finansieringen af jubilæet:

 • 2023: 500.000 kr.
 • 2024: 2.500.000 kr.

Ledelsessekretariatet anbefaler, at Styregruppen drøfter ambitionsniveauet for fejringen af jubilæet og udarbejder et budget på baggrund af dette i første kvartal 2023. Herefter behandles budgettet politisk.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der skal afsættes midler til afholdelse af jubilæet i 2023 og 2024.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 13. september 2022

Kommunalbestyrelsen den 20. september 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Den overordnede struktur for projektorganiseringen godkendes.
 2. Thisted Kommunes repræsentanter i Styregruppen godkendes, og Styregruppen selv supplerer med yderligere to repræsentanter fra relevante parter.
 3. Thisted Kommunes repræsentanter i Projektgruppen godkendes, og Projektgruppen selv supplerer med yderligere repræsentanter fra relevante parter efter behov.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 13. september 2022, pkt. 2:

Sagen udsættes til efter budgetvedtagelse.

Sagen genoptages

Ved budgetforliget er der aftalt følgende beløb til finansiering af jubilæet:

2023: 250.000 kr.

2024: 1 mio. kr.

Beslutning fra Direktionen, 13. oktober 2022, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at projektgruppen består af:

- Susanne T. Meisner, Sekretariatschef

- Trine Engholm Christensen, Erhverv- og Beskæftigelseschef

- Martin Kondrup Knudsen, Chef for Sundhed, Kultur og Fritid

- Michael Max Nielsen, Teamleder

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

177. Thisted Bolig - anbefaling af renoveringsprojekter

Udskriv

Sagstema

Anbefaling til Landsbyggefonden af to renoveringsprojekter.

Redegørelse

Thisted Bolig har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til renovering af organisationens boligafdeling 1 på Tingstrupvej og Kappelstensvej og boligafdeling 4 på Grønningen, og efter Landsbyggefondens procedure for behandling af renoveringssager beder Thisted Bolig nu kommunen anbefale projekterne overfor Landsbyggefonden.

Ansøgningen om en anbefaling kommer efter, at Landsbyggefonden har lavet den første vurdering af projekterne og fundet, at de opfylder betingelserne for at modtage renoveringsstøtte fra Fonden, og efter at Fonden derfor har reserveret henholdsvis 7,8 mio. kr. og 9,2 mio. kr. som støttet lån til projekterne, se bilag 1 og 2.

Ved anbefalingen skal Kommunalbestyrelsen tage overordnet stilling til projekterne, bl.a. ud fra:

 • Om de pågældende områder påtænkes videreført som boligområde, eller om kommunen har andre planer for områderne.
 • Om kommunen som udgangspunkt er indstillet på at give den fornødne garanti for de lån, som vil blive en del af den samlede finansiering.

Ansøgningen om en anbefaling vil blive fulgt op af en ansøgning om en egentlig godkendelse efter den såkaldte ”skema A-B-C-procedure”. Et ja til ansøgningen om en anbefaling betyder imidlertid ikke, at Thisted Kommune er bundet til at sige ja ved den efterfølgende ansøgning om godkendelse.

Både boligerne på Tingstrupvej og Kappelstensvej og boligerne på Grønningen er opført i 1940’erne og meget fremstår derfor – på trods af løbende vedligeholdelse og forskellige renoveringer – som utidssvarende. Begge renoveringer bliver derfor udført ud fra en bred tilgang med fokus på både teknik, funktionalitet, socialt liv og tilgængelighed for handicappede og gangbesværede. Viften af lejlighedstyper skal udvides, en del lejligheders rumindretning skal ændres bl.a. for at få bedre lysindfald i rummene, og for at de nuværende små og smalle køkkener og badeværelser får en mere tidssvarende størrelse og udformning. Lydisoleringen skal forbedres, og udearealerne skal omlægges sådan, at de i højere grad giver mulighed for socialt liv. Generelt er målet at sikre, at områderne også de næste år kan fungere som boligområder. Men hertil kommer et særligt mål om, at flere lejligheder kommer til at leve op til de såkaldte tilgængelighedskriterier, sådan at eksempelvis personer, som bruger rollator eller kørestol, også kan bruge dem. Projektbeskrivelserne fremgår af sagens bilag, se bilag 3 og 4.

Begge projekter indeholder elementer, som i den følgende periode skal drøftes med kommunens plan- og byggetekniske enheder. For projektet for Grønningen drejer det sig bl.a. om et ønske om at omdanne den vej, som går gennem området, til en stillevej. Og for projektet for Tingstrupvej og Kappelstensvej drejer det sig om et ønske om at indrette tagetagen på Kappelstensvej på en måde, som øger antallet af boliger.

Efter Landsbyggefondens første vurdering af projekterne er antallet af boliger, som omdannes til tilgængelighedsboliger, reduceret. Årsagen er nye regler, og særligt for projektet for Tingstrupvej og Kappelstensvej betyder det, at den samlede udgift er faldet.

Tabellen nedenfor viser nogle hovedtal for projekterne. Projektet for Havrevej besluttede Kommunalbestyrelsen at anbefale på sit møde i maj 2022.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at de to projekter anbefales overfor Landsbyggefonden.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 23. september 2022, pkt. 227:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 214:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt

Til toppen

178. Bedsted og Omegnes Aktivitetshus ansøger om rente- og afdragsfrit lån

Udskriv

Sagstema

Bedsted og Omegns Aktivitetshus (BOOA) har sendt ansøgning til Thisted Kommune, og søger kommunen om et rente- og afdragsfrit lån til brug for indfrielse af et banklån med en restgæld for nuværende på 367.235 kr.

Redegørelse

Bedsted og Omegns Aktivitetshus er en selvejende institution, der er stiftet af Bedsted Håndværker- og Borgerforening og har, jf. vedtægterne, som formål at opføre, eje og drive Bedsted og Omegns Aktivitetshus.

Bedsted og Omegns Aktivitetshus lavede i 2014 en tilbygning til aktivitetshuset til 500.000 kr. med henblik på udlejning til mindre arrangementer. Der blev i forbindelse med tilbygningen optaget et lån i Sparekassen Danmark og bestyrelsen oplyser i deres ansøgning, at restgælden på nuværende tidspunkt er på 367.235 kr.

Bedsted og Omegns Aktivitetshus har indsendt regnskab for 2020 og 2021, som viser et fald i lejeindtægterne i forhold til tidligere år (2019). I 2020 var lejeindtægterne præget af Corona, og her blev der fra Thisted Kommune ydet et ekstraordinært tilskud. I 2021er lejeindtægterne steget i forhold til 2020, men ligger dog fortsat under 2019-niveauet. Som følge af de stigende energipriser, hvor især fjernvarmeregningen er steget. En fjernelse af renter og afdrag ved indfrielse af lån til Sparekassen Danmark vil ifølge bestyrelsen sikre den fremtidige drift af Bedsted og Omegns Aktivitetshus. Bestyrelsen oplyser videre, at de ikke vurderer det muligt at hæve huslejen, hverken til de faste lejere og ved udlejning til arrangementer.

Det skal tilføjes, at Bedsted og Omegns Aktivitetshus allerede er ydet et rente- og afdragsfrit lån på 750.000 kr. fra Thisted Kommune i forbindelse med BOOA’s overtagelse af ejendommen, Vestervigvej 112, Bedsted (tidligere Plejehjem Midtthy) fra kommunen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningen om at bevilge Bedsted og Omegnes Aktivitetshus et rente og afdragsfrit lån godkendes:

 • Vil finansieringen skulle ske med en tillægsbevilling på 367.235kr. finansieret af kassen.

Andre konsekvenser

Thisted Kommune er underlagt lighedsprincippet, som betyder, at lige forhold skal behandles lige. Kommunen vil forventelig kunne opleve at en række øvrige foreninger/institutioner ansøger om tilsvarende, og med samme begrundelse i de høje energipriser og/eller manglende lejeindtægter. Det vil kræve en saglig begrundelse at yde lån til én forening og ikke til en anden, hvilket kan være vanskeligt at argumentere for.

Thisted Kommune vil i øvrigt have vanskeligt ved at kompensere alle foreninger/institutioner for de høje energiudgifter, og det er ikke nødvendigvis en kommunal opgave at holde disse skadesløse.

Høring og sagsgang

Direktionen den 13. oktober 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at kommunen ikke imødekommer ansøgningen fra Bedsted og Omegns Aktivitetshus om bevilling af et rente- og afdragsfrit lån.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 13. oktober 2022, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 213:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Skriver Nielsen stemmer imod.

Beslutning

Ændringsforslag fra Peter Skriver Nielsen:

"Sagen tilbagesendes til ØK, med det formål at undersøge om der er andre muligheder, herunder evt. kommunal køb, således stedet kan drives, ligestillet med lignende steder der ejes af kommunen.

For stemmer:

Mette Kjærulff, Henning Holm, Claus Nybo og Peter Skriver Nielsen.

Imod stemmer:

Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Susanne Olander, Henrik Gregersen, Preben Dahlgaard, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Jens Kr. Yde, Torben Overgaard, Lene Kjelgaard Jensen, Peter Sørensen, Per Skovmose, Jørgen Andersen, Ib Poulsen, Ulla Vestergaard, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Peter Uno Andersen og Jan Fink Mejlgaard.

Brian Nielsen, Morten Bo Bertelsen, Joachim P. Kjeldsen og Jens Otto Madsen undlader at stemme.

For Økonomiudvalgets indstilling stemmer:

Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Susanne Olander, Henrik Gregersen, Preben Dahlgaard, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Jens Kr. Yde, Torben Overgaard, Lene Kjelgaard Jensen, Peter Sørensen, Per Skovmose,, Ib Poulsen, Ulla Vestergaard, Ida Pedersen, Mette Kjærulff, Jane Rishøj, Peter Uno Andersen, Jan Fink Mejlgaard, Claus Nybo og Jens Otto Madsen.

Imod stemmer:

Peter Skriver Nielsen og Henning Holm.

Jørgen Andersen, Brian Nielsen, Morten Bo Bertelsen og Joachim P. Kjeldsen undlader at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Til toppen

179. Godkendelse af kommissorium - Analyse af folkeskolen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af kommissorium vedrørende analyse af folkeskolen.

Redegørelse

Folkeskoleområdet oplever i øjeblikket at være udfordret på en række områder. Gennem en årrække har området været præget af faldende elevtal og den heraf følgende økonomiske demografiregulering. I samme periode har andelen af elever visiteret til specialundervisning været stigende. Dette, sammenholdt med at en relativt stigende andel af budgettet går til at drifte bygningsmassen, har resulteret i en presset økonomi på både almen – og specialundervisningsområdet.

På den baggrund foreslog Børne- og Familieforvaltningen på Børne- og Familieudvalgets møde den 27. september 2022, at der skal udarbejdes en analyse på folkeskoleområdet. Børne- og Familieudvalget drøftede indhold, inddragelse og proces for analysearbejdet.

Derudover står der i Budget 2023 følgende:

“Vores børn og vores folkeskole fortjener, at vi sætter en ny ambitiøs fælles retning for fremtidens folkeskole i Thisted Kommune. Forligspartierne er derfor enige om, at Børne- og familieudvalget udarbejder en samlet plan for den fremtidige folkeskole, som både er faglig-, social- og økonomisk bæredygtig. I planen skal skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter inddrages, og følgende emner skal som minimum indgå: Udviklingen af en struktur der underbygger faglig-, social- og økonomisk bæredygtighed. En samlet plan for specialundervisningen og overbygningerne. Børne- og Familieudvalget udarbejder et kommissorie indeholdende ovennævnte elementer, og arbejdet igangsættes hurtigst muligt og er klar til beslutning i april 2023. Skoleområdet tilføres 3,2 mio. kr. i 2023 til driften, finansieret af anlæg til skolestruktur i 2023”.

Fra politisk hold har man desuden tilkendegivet følgende ambition i forhold til bl.a. skoleområdet i politikken “Thy til det gode hverdagsliv”:

“Thisted Kommune har fagligt og økonomisk bæredygtige institutioner med kvalitet i centrum, og har mod til at træffe de svære valg og den tværgående prioritering.”


Med dette in mente har forvaltningen udarbejdet et kommissorium for en analyse med forslag til, hvordan udfordringerne kan imødekommes. Analysen skal danne grundlag for anbefalinger til, hvordan der skabes et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen i Thisted Kommune fremadrettet. Kommissorium og tidsplan er vedlagt som bilag.

Analysen vil med de foreslåede fokuspunkter være ganske omfattende. Derudover vil resultaterne af analysen formentlig resultere i en række høringer og bred involvering. Derfor vil arbejdet være tidskrævende og strække sig ind i det nye år.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender Kommissorium for analyse af folkeskolen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

180. Debatoplæg for udvidelse af områder til særligt pladskrævende varegrupper i Thisted

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg, forud for udarbejdelse af lokalplaner og tillæg til kommuneplan 2021-2033, der skal sikre nyt plangrundlag for Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center.

Redegørelse

Virksomhederne Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center har udviklet sig gennem årene og med seneste ansøgninger om udvidelser, kræver det udarbejdelse af nyt plangrundlag.

Tømmergården Thisted A/S, der ligger på Silstrupvej 89 i Thisted, har eksisteret på ejendommen siden 1996 og er delvist omfattet af Lokalplan nr. 1-44, der blev endeligt vedtaget i marts 1990. Thisted Marine Center, der ligger på Østerbakken 91 i Thisted, har eksisteret på ejendommen siden 2001. Ejendommen ligger i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan.

Begge virksomheder udgør i dag butikker med salg af særligt pladskrævende varegrupper, men områderne er ikke omfattet af Detailhandelsplanen for Thisted Kommune i Kommuneplan 2021-2033. For at sikre overensstemmelse mellem de nye lokalplaner for områderne og Kommuneplan 2021-2033, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2021-2033. Ændringen består i, at afgrænsningen af områder til særligt pladskrævende varegrupper udvides ved Godsbanen og Vilhelmsborg, så planområderne for Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center fremover er omfattet af detailhandelsstrukturen.

Området ved Tømmergården Thisted A/S er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 1.E.69 - Tømmergården, mens området ved Thisted Marine Center er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 1.E.108 - Østerbakken. De planlagte udvidelser og den eksisterende anvendelse og disponering af områderne er ikke i overensstemmelse med anvendelserne, som er angivet i rammerne. Ny lokalplanlægning kræver dermed både ændringer af rammer og retningslinjer i kommuneplanen.

Da planlægningen forudsætter en ændring af detailhandelsstrukturen, fastlagt i kommuneplanens retningslinje 1.2.1, skal planlægningsprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet et debatoplæg og indstiller, at processen indledes med en høringsfase på 2 uger.

Se debatoplægget her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=108

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Planprocessen for Tømmergården Thisted A/S og Thisted Marine Center igangsættes.
 2. Debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 23. september 2022, pkt. 226:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 23. september 2022:

Brian Nielsen

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 215:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

181. Anlægsbevilling - Renovering af grønne anlæg 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af grønne anlæg i 2022.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2022 er der afsat 500.000 kr. på XA-481Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler, at puljemidlerne anvendes til renovering af Frøstrup Stadion på Søndergade 12A i Frøstrup, jf. bilag 1.

De bærende konstruktioner i lysmasterne på træningsbanen er tæret, og en enkelt lampe er faldet ned, og derfor foreslås en udskiftning af lamperne og en opgradering til LED. Derudover er der behov for at fjerne det gamle og udtjente læhegn ved træningsbanen vest for Energipunkt Frøstrup og plante et nyt, da der er risiko for stormfald.

Øvrige tiltag er etablering af adgangsrampe mellem fodboldbanerne for at minimere trafikken med maskiner over legeområdet ved Energipunkt Frøstrup samt etablering af dræn ved træningsbanen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. til renovering af grønne anlæg i 2022.

Beløbet kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2022 - XA-481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 23. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling til renovering af grønne anlæg i 2022, finansieret af rådighedsbeløb XA- 481 Pulje - Renovering af grønne anlæg.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 23. september 2022, pkt. 228:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 216:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

182. Energiudfordringer for selvejende haller

Udskriv

Sagstema

Energiudfordringer for de selvejende haller og svømmehaller.

Redegørelse

På grund af stigende energipriser, står de selvejende haller med ekstraordinære udgifter til særlig el og varme.

Sundhed, Kultur og Fritid har modtaget flere henvendelser og har derfor undersøgt omfanget af udfordringerne hos de selvejende haller og svømmehaller. Se bilag 1 og 2.

Med baggrund i disse henvendelser er omfanget af de ekstraordinære energiudgifter blevet undersøgt ved blandt andet at spørge de enkelte selvejende haller og svømmehaller om følgende:

 • Opvarmningsform
 • Forventet merforbrug varme 2022
 • Forventet merforbrug el 2022
 • Tiltag og mulige tiltag fremadrettet

Nedenstående tabel viser et samlet overblik over ekstraordinære udgifter estimeret til 1.709.204 mio. kr.

Oversigten er ekskl. moms.

For at imødegå udgifterne har de selvejende haller enten gjort tiltag eller tiltænker at gøre tiltag, som kan reducere energiforbruget fremadrettet herunder energirenoveringer som udskiftning af lyskilder til LED, indkøb af solceller, lyscensorer, sænkning af varme i haller, reducering i saunatider, efterisolering etc.

Social, Sundhed og Kultur anerkender udfordringerne for stigende energiudgifter og har derfor set nærmere på forskellige muligheder for at imødekomme disse udfordringer. Det skal ses i lyset af, at de selvejende haller og svømmehaller udgør en vigtig funktion for borgere, skole- og fritidslivet i Thisted Kommune.

Der er følgende forslag til at understøtte energiudfordringerne:

Finansiering via overskydende benyttelsestilskud
De 13 selvejende haller er opdelt i tre klynger. Det overskydende benyttelsestilskud bliver årlig uddelt til tre klynger. Dette tilskud er øremærket samarbejde og fællesprojekter i klyngerne. Eksempler på tidligere projekter er fælles hjemmesideløsning for en klynge, fælles indkøb af scene mv.

Der er mulighed for ekstraordinært at fjerne bindingen, således at klyngerne kan benytte dem til at imødegå energiudfordringer i den enkelte hal. Hvis bindingerne fjernes, vil klyngerne selv kunne beslutte, om de ønsker at benytte dem i klyngerne eller om de i stedet ønsker at fordele dem individuelt mellem hallerne.

I 2021 var der 227.267 kr. i overskydende benyttelsestilskud. Beløbet for 2022 er endnu ikke kendt og kan først beregnes ultimo 2022. Beløbet forventes dog at være lavere end 2021 pga. Covid-19.

Finansiering via tilbagebetalingsmidler fra renoveringspuljen for 2022

Der er i forbindelse med renoveringspuljen for 2022 givet tilsagn om støtte til renoveringsprojekter ved de selvejende haller. Der er tilkendegivet telefonisk, at Sjørring Kultur- og Idrætscenter ikke gennemfører renovering af toiletter grundet egenbetaling på 20 %. Dette resulterer i en tilbagebetaling på ca. 220.000 kr. til renoveringspuljen. Hvis midlerne skal omfordeles fra anlæg til drift og understøttelse af de selvejende haller og svømmehaller, skal dette godkendes i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget

Opsummering

Samlet set vil fritid kunne imødekomme de selvejende haller med et beløb på ca. 220.000 fra ovenstående finansieringsforslag + evt. overskydende benyttelsesmidler. Hertil midler fra midtvejsreguleringen på 158.286 kr. Det anbefales fra Social, Sundhed og Kultur, at beløbet fordeles ud fra de estimerede ekstra udgifter. Se forslag til fordelingsmodel i bilag 3.

Social, Sundhed og Kultur opfordrer de selvejende haller og svømmehaller til at have fokus på energioptimering og at gennemgå og følge Energistyrelsens energiråd. Energirådene kan forefindes på energistyrelsens hjemmeside: https://sparenergi.dk/erhverv/sparerad-pa-arbejdspladsen/spar-pa-energien.

Der tages i sagen ikke hensyn til udgifterne i 2023, men det forventes, at der vil være udfordringer forsat.

Leder af Fritid, Kristian Pilgaard samt repræsentanter for hallerne deltager på punktet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

De selvejende haller og svømmehaller har modtaget 158.286 kr. i midtvejsreguleringen for 2022, som også indregnes i fordelingsmodellen.

Ud fra mulige områder samt midtvejsreguleringen er der samlet set ca. 378.286 kr. + overskydende midler fra benyttelsestilskuddet.

Fordeling af midlerne til de selvejende haller og svømmehaller kan ses i bilag 3. Udbetaling kan ske ultimo 2022.

Der gøres opmærksom på, at beregningerne, der ligger til grund for fordelingen, er foreløbige, da der ikke er taget hensyn til, om hallen er momsregistreret eller ej. Dette vil ske inden en eventuel endelig fordeling.

De selvejende haller og svømmehaller skal derfor fortsat forventeligt anvise finansiering på ca. 1.3 mio. kr.

Social, Sundhed og Kultur kan ikke anvise finansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Yderligere henvises CØL til bilag 3 omkring fordelingen (energiudfordring på de selvejende haller).

Andre konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt modtaget en ansøgning fra en lokal idrætsforening, som ansøger om penge til at dække ekstraomkostningerne ifm. prisstigningerne for energi. Dette har medført, en yderligere afdækning af energiudfordringer for klubhuse og vil blive fremført på et senere udvalgsmøde.

Der er ved midtvejsreguleringen afsat 573.000 kr. til Thyhallen og Sydthy svømme- og kurbad. Disse penge er indregnet i deres budgetter for 2022, og deraf anbefales det ikke at rykke ved dette.

Der forventes et øget forbrug på lokaletilskudskontoen for 2023, da tilskud fra denne baseres på foreningernes lokaleudgifter for 2022. Der er ikke overførsel på lokaletilskudskontoen.

Afledt af de stigende energiudfordringer har Sjørring Kultur- og Idrætscenter efter aftale med Sundhed, Kultur og Fritid lukket svømmebadet. Nuværende aftale om nedlukning løber til og med uge 42, og dette har konsekvenser for foreningernes og skolens brug af svømmebadet, hvortil kommunen yder tilskud på i alt 492.221 kr.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. oktober 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Hvis der er overskydende benyttelsestilskud ved beregningen i november måned, frigives pengene til at imødegå de ekstraordinære prisstigninger på energi, til fordeling i de respektive klynger.
 2. De projekter, som ikke gennemføres fra renoveringspuljen 2022 (anlægsmidler) tilbagebetales og omfordeles til de ekstraordinære energiudgifter (driftsmidler). Til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.
 3. Fordelingsmodellen godkendes under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen ligeledes godkender ændring fra anlægsmidler til driftsmidler.
 4. De selvejende haller anviser selv finansiering for det resterende beløb.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 5. oktober 2022, pkt. 139:

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Ad 3. Godkendt.

Ad 4. Godkendt med opfordring til, at de selvejende haller deler erfaringer med energimæssige tiltag samt har fokus på fælles løsninger. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 217:

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

183. Røgfri arbejdstid

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af rammer for røgfri arbejdstid.

Redegørelse

Direktionen besluttede på møde den 29. juni 2022, at der skal arbejdes videre med en ramme for røgfri arbejdstid. Ledelsessekretariatet, HR Arbejdsmiljø har derfor udarbejdet forslag til ramme for røgfri arbejdstid, som er vedlagt i bilag.

Røgfri arbejdstid falder i tråd med Thisted Kommunes Politik for Sundhed, hvor en af målsætningerne netop er at arbejde for, at der er lige og nem adgang til sundhed for alle. Thisted Kommune ønsker dermed at tage ansvar for at skabe rammer, der gør det sunde valg nemmere, og tilbyder i den forbindelse også rygestoptilbud for alle ansatte.

En ramme for røgfri arbejdstid kan være med til at styrke den sunde profil i ”Thy til det gode liv”, som et sted at bo, gå i skole og som arbejdsplads, og at kommunens ansatte og kommunen som institution skal være gode rollemodeller. Rammen for røgfri arbejdstid tager sit udgangspunkt i de mange erfaringer, der allerede er gjort i de 72 kommuner, der har indført røgfri arbejdstid, samt undersøgelser og rapporter lavet på området af blandt andet Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Ud af i alt 98 kommuner har 72 kommuner nu røgfri arbejdstid (med og uden undtagelser) og endnu en kommune er på vej. I Aarhus Kommune blev 3.600 ansatte spurgt om rygestatus to år efter indførelsen af røgfri arbejdstid. Af de ansatte, der røg, var en fjerdedel stoppet, og en tredjedel røg mindre. Strammere rygeregler har potentiale til at ændre rygeadfærd, fordi det giver den enkelte anledning til at overveje et rygestop eller reflektere over forbruget.

Røgfri arbejdstid betyder, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden - hverken indendørs, udendørs eller udenfor matriklen. Røgfri arbejdstid med undtagelser betyder, at nogle enkelte medarbejdergrupper er undtaget, eksempelvis hvis medarbejdere må ryge i overenskomstmæssige selvbetalte pauser. Direktionen ønsker røgfri arbejdstid med undtagelser af de medarbejdere, der har selvbetalte pauser. I Thisted Kommune drejer det sig om; hjemmehjælpere, specialarbejdere, rengøringsassistenter, serviceassistenter og husassistenter.

Ledelsessekretariatet, HR Arbejdsmiljø udarbejder guidelines og inspiration som hjælp til de efterfølgende drøftelser i de lokale MED-udvalg.

Retsgrundlag

Lov om røgfrie miljøer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser, men der skal bruges ressourcer på den efterfølgende formidling - se under andre konsekvenser.

Andre konsekvenser

Indførelse af røgfri arbejdstid har ikke kun konsekvenser for kommunens ansatte, men også for borgere som modtager hjælp fra kommunens ansatte i egen bolig og for borgere og gæster, som opholder sig på kommunens matrikler. Ved indførelse af røgfri arbejdstid i Thisted Kommune vil der derfor blive behov for en mere bred formidling (f.eks. annoncering og skiltning) særligt rettet mod borgere og gæster.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. september 2022

Hoved-MED-udvalget den 29. september 2022

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. november 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet, HR Arbejdsmiljø indstiller rammer for røgfri arbejdstid med undtagelser til godkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. september 2022, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Hoved-Med, 29. september 2022, pkt. 3:

Der er i Hoved-MED-udvalget ikke enighed om retningen for røgfri arbejdstid.

Fraværende i Hoved-MED-udvalget - 29. september 2022:

Lars Sloth, Daisy Bendix Kristensen, Gert Kloster, Marie-Anna Nielsen, Stine Binzer Østerby og Trine Wentoff Christensen

Christian Sørensen mødte i stedet for Marie-Anna Nielsen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 218:

Indstilles til godkendelse med den præcisering, at det ikke er tilladt at ryge på matriklen i arbejdstiden. Dette konsekvensrettes i rammerne.

Beslutning

Ændringsforslag fra Torben Overgaard:

"Indstilles til godkendelse, at det kun er på matriklen, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden".

For stemmer:

Niels Jørgen Pedersen, Peter Larsen, Susanne Olander, Henrik Gregersen, Preben Dahlgaard, Kenneth Bjerregaard, Kristian Tilsted, Jens Kr. Yde, Torben Overgaard, Lene Kjelgaard Jensen, Peter Sørensen, Ib Poulsen, Ulla Vestergaard, Ida Pedersen, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Jane Rishøj, Henning Holm, Peter Uno Andersen, Claus Nybo, Morten Bo Bertelsen og Jens Otto Madsen.

Imod stemmer:

Per Skovmose, Jørgen Andersen, Brian Nielsen og Joachim P. Kjeldsen.

Jan Fin Mejlgaard undlader at stemme.

Ændringsforslaget godkendt.

Til toppen

184. Orientering - Høringssvar vedrørende havvindmøllepark "Jyske Banke Nord"

Udskriv

Sagstema

Orientering om høringssvar vedrørende forundersøgelsestilladelse til havvindmøllepark "Jyske Banke Nord".

Redegørelse

Thisted Kommune modtog den 31. august 2022 en høringsskrivelse fra Energistyrelsen (se bilag 1) på baggrund af en ansøgning fra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) om forundersøgelse for et havvindmølleprojekt "Jyske Banke Nord" (se bilag 2). Myndighedshøringen forløb i perioden 31. august 2022 til 29. september 2022. Thisted Kommune er part i høringsprocessen, da projektansøgningen beskriver, at den mest sandsynlige kabelføring fra havvindmølleparken føres i land i Hanstholm eller til Bedsted.

Plan- og Miljøafdelingen har afgivet et høringssvar den 29. september 2022 (se bilag 3), hvori der ikke gøres indsigelse, og de positive aspekter ved udførelse af projektet nævnes.Thisted Kommune er som udgangspunkt positive over for havvindmøller, og det beskrevne projekt spiller godt ind i kommunens mulige projekter inden for Power-to-X, samt at projektet beskriver Hanstholm Havn som primær installationsbase, og CIP forventer at benytte sig af havnen i hele havvindmølleparkens levetid, som er minimum 30 år. Dertil kommer, at havvindmølleparkens nærmeste afstand til kysten er 41 km, og det vurderes derfor, at projektet ikke vil give en negativ landskabelig påvirkning fra noget sted på land.

Projektet blev ansøgt før en ændring i lov om fremme af vedvarende energi trådte i kraft, som gør, at der pr. 1 juli 2022blev lukket for åben-dør-ordning af projekter, der ligger længere væk end 15 km fra kysten. Derfor kan projektet være af særlig interesse for Thisted Kommune, da det pågældende projekt med stor sandsynlighed vil blive udført.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 26. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 26. oktober 2022, pkt. 219:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

185. Lukket Punkt: Revisionsaftale 2023-2026

Offentlig beslutning

Godkendt.

Til toppen

186. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 2. november 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen