31. maj 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

89. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

90. Naturnationalpark - udpegning af to repræsentanter til lokal projektgruppe

Udskriv

Sagstema

Udpegning af to repræsentanter til den lokale projektgruppe ved etablering af en naturnationalpark i Thy.

Redegørelse

I forbindelse med etablering af en naturnationalpark i Thy inviteres Thisted Kommune til at deltage i den lokale projektgruppe med to repræsentanter - se bilag 1.

Det er målet, at den lokale projektgruppe gennem møder og deltagelse i naturvandringer får mulighed for at bidrage med forskellige input og vinkler på den kommende forvaltning af naturnationalparken. Naturstyrelsen forventer, at den lokale projektgruppe arbejder frem til naturnationalparkens indvielse, og at gruppen mødes flere gange i perioden frem til dette.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udpeges to repræsentanter til den lokale følgegruppe.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 127:

Indstilles til godkendelse, at Kristian Tilsted og Henning Holm udpeges.

Beslutning

For indstillingen stemmer 24.

Imod stemmer Brian Nielsen og Ib Poulsen.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

91. Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

Udskriv

Sagstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Redegørelse

Opfølgning

I forhold til det korrigerede driftsbudget (inkl. overførsler fra 2021 på 12,4 mio. kr.) forventes der et mindreforbrug på 33,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på aktivitetsområdet 'Arbejdsmarked'. Herudover forventes der bl.a. mindreforbrug på 'Ejendomme, Trafik og Infrastruktur' på 3,1 mio. kr. og 'Pleje og omsorg for ældre' på 2,7 mio. kr. Modsat forventes der bl.a. merforbrug på 11,2 mio. kr. på ’Skoler og uddannelse', 9,3 mio. kr. på 'Børn og familieområdet' og 5,5 mio. kr. på 'Fællesudgifter og administration'.

Herudover skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalget er oprettet et nyt aktivitetsområde ('Ukraine'). Grundet usikkerhed omkring opgavens omfang er der ikke lavet budgetopfølgning på området, men regeringen har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

Servicerammen forventes overskredet med 19,2 mio. kr. Overskridelsen kan primært henføres til de allerede nævnte områder, 'Fællesudgifter og administration', 'Skoler og uddannelse' og 'Børn og familieområdet'. I tilfælde af overskridelse af rammen på landsplan vil kommuner med overskridelse skulle betale en individuel strafafgift på deres forholdsmæssige andel af 60 % af landsoverskridelsen. De resterende 40 % betales af alle kommuner kollektivt. Servicerammeoverskridelsen skal ses i lyset af, at budgettet i sin tid blev vedtaget med en bufferpulje på 13 mio. kr. Uden denne pulje, (som sidste måned blev lagt i kassen igen), er der i relation til de rammebelagte udgifter tale om en overskridelse på 32,2 mio. kr. (19,2 + 13,0).

På anlægsområdet forventes der i forhold til det korrigerede nettobudget et forbrug på ca. 230 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 132. Merforbruget skyldes primært udskudte indtægter på ca. 85 mio. kr.

Der forventes en overskridelse af anlægsrammen, som er det oprindelige bruttoanlægsbudget ekskl. forsyning og ældreboliger på 36 mio. kr., svarende til et forbrug på 227 mio. kr.

Af sagens bilag fremgår en mere detaljeret gennemgang af såvel drift, anlæg som finansielle poster.

Tillægsbevilling

I anlægsbudgettet til 2021 var der afsat 1,12 mio. kr. til renovering af Thisted Musikteater. Primært grundet mulighed for momsrefusion blev beløbet senere flyttet til driften, men desværre til en konto med begrænset overførsel (5 %-reglen) og ikke som vanligt - når der flyttes fra anlæg til drift - til en konto med fuld overførsel. Helt konkret indgik de 1,12 mio. kr. i en samlet overførsel på området 'Tilskud og aktiviteter - kulturområdet'. Grundet 5 %-reglen tilfaldt beløbet imidlertid kassebeholdningen. Center for Økonomi og Løn indstiller derfor, at de 1,12 mio. kr. genbevilges.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Med forventet merforbrug på såvel service- som anlægsramme på henholdsvis 19,2 og 36 mio. kr. risikerer Thisted Kommune en økonomisk sanktion af op til samme størrelse. Den konkrete størrelse afhænger af såvel landets øvrige 97 kommuner som statens villighed til at udøve sanktionerne. Sanktioner på servicerammen er skrevet ind i budgetloven, hvorimod regeringen skal søge tilslutning i Folketinget, hvis den vil sanktionere kommunerne for at overskride anlægsrammen.

Budgetopfølgningen resulterer i et kassetræk på 78,7 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Budgetopfølgningen godkendes.
 2. Der (gen)bevilges 1,12 mio. kr. til Thisted Musikteater.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 2:

Ad 1. Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at der skal udarbejdes en handleplan for Børne- og Familieområdet med henblik på budgetoverholdelse.
Herudover indstilles det, at der gives en negativ tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. til kassen, i det der forventes en midtvejsregulering på 40 mio. kr.

Ad. 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 131:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 61:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 102:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 86:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 102:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Direktionens indstilling godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

92. Thisted Bolig - prækvalificering af renoveringsprojekt på Havrevej

Udskriv

Sagstema

Anbefaling til Landsbyggefonden af projekt.

Redegørelse

Thisted Bolig har ansøgt Landsbyggefonden om økonomisk støtte til en større renovering af organisationens boligområde på Havrevej i Thisted by, og efter Landsbyggefondens procedure for behandling af renoveringssager beder Thisted Bolig nu kommunen anbefale projektet overfor Landsbyggefonden.

Anmodningen om en anbefaling kommer efter, at Landsbyggefonden har lavet den første vurdering af projektet og fundet, at det opfylder betingelserne for at modtage renoveringsstøtte fra Fonden, og efter at Fonden derfor har reserveret 16,9 mio. kr. som støttet lån.

Ansøgningen om en anbefaling følges op af en ansøgning om en egentlig godkendelse (skema A-B-C-proceduren), men anbefalingen betyder ikke, at Kommunalbestyrelsen til den tid er bundet til at sige ja til den ansøgning.

Ved anbefalingen tages overordnet stilling til projektet, eksempelvis ud fra, om:

 • Området påtænkes videreført som boligområde, eller om kommunen har andre planer for området.
 • Kommunen som udgangspunkt er indstillet på at give den fornødne garanti for de lån, som vil blive en del af den samlede finansiering.

Projektet

Thisted Boligs afdeling 8 Havrevej ligger tæt ved Ringvejen i Thisted og består af seks rødstensblokke med i alt 145 lejligheder opført i 1983 og ombygget i 1991. Staten har klassificeret området som forebyggelsesområde efter bestemmelserne i lov om almene boliger, og der er derfor brug for at forbedre miljøet for beboerne og skabe tryghed, tilgængelighed og bedre rum for mødet mellem mennesker. Ved renoveringen ombygges facaderne derfor, sådan at det monotone udtryk brydes, ved adkomstsiden laves opholdsarealer, altanarealerne øges, der opføres et nyt fælleshus, ankomstvejene og stisystemer omlægges og skure og garager, som laver mørke zoner, fjernes, udebelysningen lægges generelt om, og der etableres ordentlig plads til rollatorer, barnevogne, elscootere m.m. I alt forventes renoveringen at beløbe sig til 40 mio. kr. eksklusive moms (50 mio. inklusive moms). Projektet er beskrevet nærmere i det vedlagte bilag.

Projekter på vej

Ud over boligerne på Havrevej vil Thisted Bolig også gerne renovere boligerne på Tingstrupvej/Kappelstensvej (afd. 1) og Gl. Grønningen (afd. 4). Ansøgning om, at kommunen anbefaler de projekter, kommer inden sommerferien, oplyser Thisted Bolig.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at projektet anbefales overfor Landsbyggefonden.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 135:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil i sagens behandling, og han deltager derfor ikke i sagens behandling.

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 103:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, og han deltager derfor ikke i sagens behandling.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

93. Hanstholm Havn - Regnskab 2021

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2021 for Hanstholm Havn til godkendelse.

Redegørelse

Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, og at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

I følge Hanstholm Havn ligger årets resultat indenfor det forventede niveau på trods af endnu et år præget af COVID-19, Brexit og kvotereguleringer, der har påvirket bruttofortjenesten negativt. Resultat skal endvidere i følge havnen ses i lyset af et større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på havnen i 2021 samt påbegyndt tilbagebetaling af havneudvidelsen.

Årets nettoomsætning for havnen voksede til 33,6 mio. kr. mod 32,0 mio. kr. i 2020, mens årets bruttofortjenesten faldt til 16,6 mio. kr. sammenlignet med 21,9 mio. kr. i 2020. Havnens resultat før afskrivninger og efter renter endte med et underskud på 8,0 mio. kr. mod et overskud på 3,4 mio. kr. i 2020. Underskuddet er interessant, fordi en kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i fem på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter men før afskrivninger. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde med transportministeriets godkendelse beslutte i stedet at tilføre havnen ny kapital.

Årets resultat inkl. renter og afskrivninger (bundlinjen) er faldet fra et underskud i 2020 på 5,4 mio. kr. til et noget større underskud i 2021 på 17,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare, men på sigt kan der - med eventuelt fortsatte underskud i Hanstholm Havn kombineret med den af Thisted Kommune garanterede restgæld på 567 mio. kr. - opstå alvorlige udfordringer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2021 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

94. Anmodning om garantistillelse fra Thisted Varmeforsyning - Nors og Østerild

Udskriv

Sagstema

Thisted Varmeforsyning (TV) ansøger om kommunegaranti til først byggekredit og senere lån i KommuneKredit til to projekter.

Redegørelse

Nors

TV ønsker at udvide deres forsyningsområde til at omfatte Nors.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Projektforslaget kan ses af sagens bilag. Projektet er godkendt i Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022.

TV anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af projektet. Der ønskes i første omgang optaget en byggekredit og efterfølgende et lån med en løbetid på 25 år.

Lånebeløbet der ønskes ydet er det, der svarer til de samlede estimerede investeringer i projektforslaget på i alt 36,2 mio. kr. Fremgår af side 18 i projektforslaget.

Østerild

Østerild Fjernvarme og Thisted Varmeforsyning sammenlægges pr. 1. januar 2023, og der ønskes anlagt en forsyningsledning til Østerild. Projektforslaget behandles på Erhverv-, Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget mandag den 16. maj 2022.

På vegne af TV har PlanEnergi udarbejdet et projektforslag, der viser, at fjernvarmeforsyning til området er den mest fordelagtige opvarmningsform med hensyn til samfunds-, selskabs- og brugerøkonomien. Projektforslaget kan ses af sagens bilag.

TV anmoder om, at Thisted Kommune stiller garanti for lån ved KommuneKredit til finansiering af projektet. Der ønskes i første omgang optaget en byggekredit og efterfølgende et lån med en løbetid på 30 år. Lånebeløbet, der ønskes ydet, er det, der svarer til de samlede estimerede investeringer i projektforslaget på i alt 32 mio. kr. Fremgår af side 18 i projektforslaget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

TV betaler garantiprovision til Thisted Kommune på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

En garanti for lån til TV vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

TV har ikke oplyst, hvilken rentebinding, der ønskes. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeforsyningens valg af finansiering og forventer, at varmeforsyningen optager de(t) lån, som matcher forsyningens risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Garantianmodningen vedr. forsyningsledning til Nors til 36,2 mio. kr. godkendes.
 2. Garantianmodningen vedr. forsyningsledning til Østerild til 32 mio. kr. godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 105:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

95. Snedsted Varmeværk - anmodning om kommunegaranti

Udskriv

Sagstema

Snedsted Varmeværk søger som følge af høje energipriser om kommunegaranti til at forlænge og omlægge lån med afdragsfrihed i 5 år.

Redegørelse

Snedsted Varmeværk oplever høje energipriser og ansøger i den forbindelse om at omlægge 25 årigt lån optaget i 2016. Lånet ønskes forlænget til et 30 årigt lån, hvilket er det maksimalt tilladte i forhold til lånebekendtgørelsen. Herudover åbner lånebekendtgørelsen op for afdragsfrihed i op til 5 år. Snedsted Varmeværk ønskes derfor 5 år med afdragsfrihed med start efter den kommende termin den 15-07-2022.

Ansøgning fra Snedsted Varmeværk samt vejledende låneforslag med variabel rente fra KommuneKredit fremgår af sagens bilag.

Snedsted Varmeværk betaler garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året. Med afdragsfrihed og løbetidsforlængelse stiger den samlede garantiprovisionsbetaling til kommunen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (Lånebekendtgørelsen) samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Snedsted Varmeværk - herunder forlængelse og afdragsfrihed under lånebekendtgørelsens bestemmelser - vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle, men i den givne situation med høje og måske endda stigende energipriser virker afdragsfrihed og løbetidsforlængelse som en fornuftig ide.

Snedsted Varmeværk har oplyst, at der ønskes lån med variabel rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der i relation til afdragsfrihed og løbetidsforlængelse gives en garanti til Snedsted Varmeværk.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

96. Samarbejdsaftale med Food & Bio Cluster Denmark og overdragelse af Food Cluster Thy

Udskriv

Sagstema

Samarbejdsaftale og indmeldelse i Food & Bio Cluster Denmark ifm. likvidation af Food Cluster Thy.

Redegørelse

Food Cluster Thy (FCT) havde stiftende generalforsamling den 10. april 2019 og skulle være omdrejningspunkt for klyngedannelse inden for udvikling af fødevarer i Thy med henblik på at skabe bæredygtig vækst målt på økonomi, arbejdspladser og vækst hos aktører inden for fødevareerhvervet i Thisted Kommune. FCT startede som et initiativ placeret organisatorisk ved Thy Erhvervsforum, men blev på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 11. maj 2021 taget ud af dette tilhørsforhold for at øge muligheden for at kunne blive optaget i den nationale superklynge inden for fødevareområdet - Food & Bio Cluster Denmark (FBCD) - hvilket følger Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses intention om at skabe 14 superklynger inden for en række forskellige nationale og regionale vækstområder. Efter en grundig dialog mellem FBCD og FCT blev der på FCT's generalforsamling den 2. marts 2022 taget beslutning om likvidation af FCT og overførsel af foreningens værdier og ansatte til FBCD (se referat i bilag 1).

Formålet med dannelsen af nationale superklynger er at styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner, myndigheder, iværksættere og finansieringskilder. Organisationer uden for disse superklynger får desuden meget begrænsede muligheder for at skaffe funding gennem de danske puljer, der støtter erhvervsfremmeindsatser. Med andre ord anses FCT's indmeldelse i FBCD som helt nødvendig for fremadrettet at kunne skaffe ekstern funding og samarbejdspartnere og for bedst muligt at kunne servicere fødevarevirksomhederne i kommunen. Derfor lægges der i indstillingen op til, at Thisted Kommune indgår en samarbejdsaftale med FBCD (se bilag 2), som forventes at give mere udbytte end aftalen med FCT pga. langt flere interne ressourcer i FBCD. Værd at bemærke er desuden, at FBCD vil oprette et satellitkontor i Thisted Kommune for bedst muligt at kunne servicere kommunens virksomheder. Derudover kan nævnes, at FBCD ifølge samarbejdsaftalen skal:

 • Lave opsøgende arbejde og indgå i dialog med virksomheder i Thisted Kommune
 • Øge synligheden af fødevaresektoren i Thy ved at udgive en årlig populærvidenskabelig artikel med fakta om erhvervet (antal virksomheder, antal ansatte, omsætning, andel af områdets økonomi mv.)
 • Have fokus på udvikling af innovative produkter, der fremmer en grøn og økonomisk bæredygtig udvikling i fødevaresektoren
 • Igangsætte, facilitere og katalysere samarbejdsdrevet og tværgående innovation mellem landbrugs- og fiskerisektoren
 • Sikre planlægning og gennemførsel af 3-4 årlige temadage/konferencer med dagsaktuelle temaer for at sikre, at industrien er opdateret med nyeste viden.

Selve overdragelsen forventes at ske gradvist over de næste måneder, hvor første skridt har været likvidation af FCT, hvorefter ansatte og aktiver overdrages til FBCD med fokus på, at evt. resterende formue skal anvendes til fremme af fødevareerhvervets forhold i Thisted Kommune (se procesplan i bilag 3).

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen følges, støtter kommunen årligt FBCD med 840.000 kr. frem til den 31. december 2025. Derudover er der en årlig udgift til medlemskab af FBCD på 20.000 kr.

De 860.000 kr. i alt pr. år kan næsten dækkes af det i forvejen bevilligede beløb til FCT i 2022 (840.000 kr. i 2021-priser). De resterende midler kan tages fra Pulje til Erhvervsfremme og Turisme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Kommunen støtter FBCD's optagelse af FCT og accepterer samtidigt samarbejdsaftalen mellem FBCD og Thisted Kommune, hvor kommunen årligt støtter organisationen med 840.000 kr. frem til 31. december 2025.
 2. Kommunen indmelder sig i FBCD og betaler 20.000 kr. årligt i kontingent.
 3. FBCD udfærdiger en årlig afrapportering til Thisted Kommune, som dokumenterer, at de aktiviteter, der er beskrevet i aftalen, er blevet udført.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 142:

Ad 1-3. Udsat til næste møde med henblik på yderligere oplysninger fra Food & Bio Cluster Denmark, herunder deltagelse i kommende udvalgsmøde.

Sagen genoptages

Efter anmodning fra Kristian Tilsted genoptages sagen på møde i Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022.

Beslutning

Mette Kjærulf stillede følgende ændringsforslag:

Forslaget sendes tilbage i udvalget.

For stemmer:

Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Mette Kjærulff, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Jan Fink Mejlgaard, Brian Nielsen og Peter Skriver.


Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Kenneth Bjerregaard, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Larsen, Susanne Olander, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Jens Kr. Yde.

Jørgen Andersen undlader at stemme.

For indstillingen fra Teknik, Erhverv og Beskæftigelse stemmer:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Kenneth Bjerregaard, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Lene Kjeldgaard Jensen, Peter Larsen, Susanne Olander, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Jens Kr. Yde.

Imod stemmer:

Henning Holm, Joachim P. Kjeldsen, Brian Nielsen og Peter Skriver Nielsen.

Mette Kjærulff, Jens Otto Madsen og Jan Fink Mejlgaard undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

97. ​Etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

Udskriv

Sagstema

Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om etablering af nyt regionalt døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd.

Redegørelse

Direktørkredsene for Børne- og Ungeområdet og Voksensocialområdet (DAS Social) anbefaler, at der etableres et nyt tilbud i Nordjylland, som er målrettet børn og unge med bl.a. svær selvskadende adfærd. Tilbuddet er et udtryk for et stigende behov for specialiserede døgntilbud til denne målgruppe samt et manglende udbud af den nødvendige type tilbud i Nordjylland.

Tilbuddet skal drives af Region Nordjylland. For at sikre økonomisk grundlag for etableringen skal kommunerne og regionen indgå i en aftale om dækning af etableringsomkostninger og underskudsdækning i de første tre år. Herefter er tilbuddet takstfinansieret. KKR Nordjylland drøftede sagen på møde den 25. marts 2022 og besluttede at sende sagen videre til den enkelte kommunalbestyrelses godkendelse.

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig, at det er svært at finde tilbud, som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø samt, at det er nødvendigt, at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen. Det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe (jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet). Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.


Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks, og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdækning de første år, efter tilbuddet er etableret.

Tilbuddet er 100% takstfinansieret og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75% af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år, og at Region Nordjylland dækker de resterende 25%. Det er uvist, præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi, som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr., som skal fordeles mellem kommunerne over en treårig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.


Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi, og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.

Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.


Endelig skal det anføres, at Morsø Kommune har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen.

Retsgrundlag

Servicelovens §§66 og 107.

Økonomiske konsekvenser

I tilfælde af tomgang deles udgiften ligeligt mellem Thisted Kommunes Børne- og Familierådgivning og Handicap og Socialpsykiatri.

Ved forekomst af eventuelle yderligere udgifter ved enkeltsager, vil der bliver lavet en vurdering af fordelingen af disse udgifter mellem afdelingerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Thisted Kommunalbestyrelse den 31. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at Social- og Seniorudvalget samt Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om godkendelse af etablering af det foreslåede tilbud med en finansieringsmodel, der sikrer, at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 17. maj 2022, pkt. 62:

Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med den bemærkning, at der i budget 2023 afsættes de fornødne midler.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 94

Indstilles til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og familieudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

98. Ejerstrategi Thisted Vand A/S

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes ejerstrategi for Thisted Vand A/S, gældende fra 1. juli 2022, skal godkendes.

Redegørelse

I forhold til Thisted Vand A/S har Thisted Kommune en ejerstrategi, som løber til og med den 30. juni 2022. Derfor skal en ejerstrategi gældende fra 1. juli 2022 nu godkendes.

Ejerstrategien rammesætter selskabets formål, målsætninger, forsyningssikkerhed, effektiv drift, samarbejdet mellem kommune og selskab samt god selskabsledelse.

Bestyrelsen for Thisted Vand A/S har haft den nugældende ejerstrategi på bestyrelsesmøde, og bestyrelsen har ingen ændringsønsker i forhold til den kommende strategi. Som sådan rummer oplægget til den kommende periodes ejerstrategi kun små justeringer, tilpasset den nye kommunalbestyrelsesperiode samt en formulering om, at ejerstrategien fremover revideres efter behov.

Ejerstrategi for Thisted Vand A/S gældende fra 1. juli 2022 er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vandsektorloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Ejerstrategi for Thisted Vand A/S gældende fra 1. juli 2022 godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 128:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 111:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

99. Forslag til Nationalparkplan 2022-2028 i høring

Udskriv

Sagstema

Nationalpark Thy har sendt sit oplæg til Nationalparkplan 2022-2028 i høring, og oplægget er sendt til blandt andet Thisted Kommune, som inviteres til at give høringssvar.

Redegørelse

I oplægget slås det indledningsvis fast, at planen ikke har retsvirkning for lodsejere, kommune eller region, og at realisering af planen afhænger af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og i samarbejde med offentligheden.

Dernæst gøres der status over en række tiltag, der er realiseret gennem den seneste planperiode 2016-2022. Der har været et overordnet fokus på at skabe sammenhæng mellem naturområder, kommunikation og oplevelser. Det fremhæves, at særligt sammenhængen mellem mennesker og natur er realiseret med etablering af Nationalparkcenter Thy i Vorupør og paraplyprojektet ”Trædesten til naturen”, der guider og oplyser nationalparkens gæster hensigtsmæssigt rundt i naturen.

Nationalparkplanens indsatser er beskrevet og prioriteret med formål om at indfri målsætningerne i bekendtgørelsen for Nationalpark Thy.

I den kommende planperiode 2022-2028 ønsker nationalparkfondens bestyrelse at skabe bedre samspil mellem naturen og mennesker igennem en øget forståelse for naturen. Nationalparkplanen er på den baggrund bygget op om to søjler:

 • 'Vildere natur', der omfatter indsatser, som understøtter udviklingen af naturen, herunder naturlig vandbalance, sammenhængende klitnatur, biodiversitet i skovene samt naturlig forandring og variation i landskabet.
 • 'Bæredygtig udvikling', der omfatter faciliteter og tilgængelighed, uddannelse og undervisning, naturvejledning og formidling samt erhvervsliv og turisme.

Desuden foretages en række 'tværgående indsatser', der vedrører netværk af frivillige, zonering og adfærd, kultur og landskabshistorie, kommunikation samt forskning og monitorering.

Eksempelvis skal dataindsamling om nationalparkens gæsters færden understøtte turismeindsatsen og bruges til at påvirke, at turister guides rundt i nationalparken på den mest hensigtsmæssige måde for naturen. Yderligere vil man igangsætte en stærkere og tydeligere branding af nationalparken med en mere offensiv kommunikationstilgang som løftestang.

Man vil i videst muligt omfang inddrage samarbejdspartnere i form af myndigheder, lodsejere, interesseorganisationer og frivillige samt søge at tilvejebringe midler også fra andre kilder end finansloven.

Man planlægger at udarbejde en strategi for erhvervs- og turismesamarbejdet i tæt sammenspil med blandt andre Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum, Thy Turistforening, Destination Nordvestkysten og VisitDenmark, der skal understøtte områdets bosætning, erhverv og turisme.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse betragter de beskrevne indsatser i Nationalparkplanen som interessante og relevante. Det gælder både i forhold til naturbeskyttelse, naturgenopretning, formidling, erhvervsudvikling og samarbejder med forskellige interessenter.

Det må i den sammenhæng anerkendes, at man ved udarbejdelse af en strategi rækker ud og udviser et ønske om at fastholde og fokusere en indsats mod, at nationalparken forbliver og udvikler sig som aktør i den lokale erhvervsudvikling. Det tillægges en stor værdi, at man ønsker at udarbejde en strategi i et bredt fagligt samarbejde med relevante aktører, da dette i sidste ende kan bidrage til øget omsætning, flere arbejdspladser og nye virksomheder i Thy.

Under hensyntagen til at lignende intentioner indgik i planen for 2016-2022, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i den forbindelse opfordre til, at strategien og dertilhørende indsatser iværksættes allerede i nationalparkplanens første år, så det momentum, som turismeerhvervet oplever på bagkant af corona-krisen, understøttes bedst muligt samt, at der sker en dedikeret projektlederindsats på dette felt for at sikre en hurtig indsats. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse opfordrer desuden til, at Masterplanen for Cold Hawaii tænkes ind i nationalparkens kommunikations-, erhvervs- og turismeindsatser.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har med dette afsæt udarbejdet et oplæg til høringssvar. Oplægget til høringssvaret og Nationalparkplan Thy 2022-2028 kan ses som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at oplægget til høringssvar godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 126:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

100. Anlægsbevilling - Renovering af botilbud - Dragskilde,Thisted

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om frigivelse af 3,1 mio. kr. til renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted i overensstemmelse med Helhedsplanen for Socialområdet.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for socialområdet. Planen indeholder bl.a. renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted.

Der er afsat 3,1 mio. kr. til renoveringer, som bl.a. dækker over etablering af terrassedøre i alle lejligheder, så borgerne har egen udgang/indgang, komfur og ventilationsanlæg i lejligheder, toilet samt kontor/møderum/soverum i den afdeling af tilbuddet, som ikke har adgang til dette i dag. Slutteligt etableres brand/lyddøre ml. kontorer.

Formålet med renoveringen er at styrke muligheden for at arbejde med borgernes færdigheder og dermed borgernes mulighed for at komme sig (recovery).

Projektet er planlagt til implementering i 2022, hvorfor der nu anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet på 3,1 mio. kr. så projektet kan påbegyndes.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til gennemførelse af renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 3,1 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Renovering - Dragskilde , Thisted

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

3,100

0

0

0

3,100

Heraf søges frigivet

3,100

0

0

0

3,100

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget 17. maj 2022

Økonomiudvalget 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen 21. maj 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering af det socialpsykiatriske botilbud Dragskilde, Thisted finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 93:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

101. Anlægsbevilling - Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave - Dragskilde 3,Thisted

Udskriv

Sagstema

Der træffes beslutning om frigivelse af 11,0 mio. kr. til tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave, Dragskilde 3, Thisted i overensstemmelse med Helhedsplanen for Handicap og Socialpsykiatri.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen Helhedsplan for Socialområdet (i dag Handicap og Socialpsykiatri). Planen indeholder bl.a. tilbygning på ca. 350-400 kvadratmetertil Kumlhøj vuggestue og børnehave, som der er afsat 11,0 mio. kr. til.

Det endelige antal kvadratmeter afhænger af behov sammenholdt med, hvad der er realistisk indenfor budgettet, qua de stigende anlægspriser.

Tilbygningen skal gøre det muligt at øge kapaciteten fra 8 til 12 pladser, således at ventelisten til tilbuddet afhjælpes, samtidigt med at området bedre kan imødekomme den forventede vækst i målgruppen i årene fremover.

Samtidig skal tilbygningen muliggøre flytning af Planeten (døgntilbud for anbragte børn og unge) fra Platanvej 16 - hvor det i dag ligger sammen med en række tilbud på voksenområdet - til adressen Dragskilde 3.

Derved

- adskilles børne- og voksenområdet

- Kumlhøjs børneområde samles på adressen Dragskilde 3 og

- der kan reduceres med én nattevagt, idet Planeten kan dele nattevagt med Solsikken (aflastningstilbud), der i forvejen ligger på adressen Dragskilde 3.

Projektet er planlagt til projektering i 2022 og opførelse i 2023 og 2024 med forventet effekt fra juli 2024. Derfor anmodes nu om frigivelse af rådighedsbeløbet på 11,0 mio. kr.,så projektet kan påbegyndes.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022 er der på investeringsoversigten for perioden 2022-2025 afsat nedenstående rådighedsbeløb til XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Oversigten indeholder de projekter, som ligger til grund for den godkendte Helhedsplan.

Til gennemførelse af tilbygning til Kumlhøj Vuggestue og børnehave (Thisted), er der afsat nedenstående beløb, som er en del af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på i alt 11 mio. kr. fordelt som angivet i nedenstående tabel, og beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tilbygning til Kumlhøj vuggestue og børnehave , Dragskilde 3, Thisted

(i mio. kr.)

2022

2023

2024

2025

I ALT

Rådighedsbeløb - anlægsudgifter

1,600

4,700

4,700

0

11,0

Heraf søges frigivet

1,600

4,700

4,700

0

11,0

Høring og sagsgang

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Område-MED Handicap og Socialpsykiatri den 21. juni 2022 (orientering)

Handicaprådet den 23. juni 2022 (orientering)

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. fordelt over årene 2022-2024, som anført under "Økonomiske konsekvenser" til tilbygning til Kumlhøj Vuggestue og børnehave, Dragskilde 3, Thisted, finansieret af rådighedsbeløbet på XA-1024 Helhedsplanen for Socialområdet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 92:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 112:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

102. Anlægsbevilling - Udvidelse af fællesvaskeri på Kristianslyst i Thisted

Udskriv

Sagstema

Tøjvaskeriet på plejecentret Kristianslyst i Thisted har i en periode fungeret på en dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen nærmer sig udløb og kan ikke genopnås. Derfor indstiller Social, Sundhed og Kultur, at det eksisterende fællesvaskeri på Kristianslyst udvides, således at det lever op til nutidige regler på området.

Redegørelse

Thisted Kommune skal jf. Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger give beboerne på plejehjem tilbud om vask af tøj. Samtidig fremgår det af Thisted Kommunes kvalitetsstandarder på ældreområdet, at tøjvask på kommunens plejecentre enten foregår i beboernes egne lejligheder eller i et fællesvaskeri.

På plejecentret Kristianslyst i Thisted er der i dag et fællesvaskeri til beboernes tøjvask. Vaskeriet dækker både det almene plejecenter samt Thisted Afklaringscenter. Vaskeriet har imidlertid en størrelse, hvor pladsmangel vanskeliggør det rette arbejdsmiljø. Desuden har det været nødvendigt at placere en industrivaskemaskine uden for vaskeriet for at sikre tilstrækkelig kapacitet. Industrivaskemaskinen uden for vaskeriet har i en periode fungeret på en dispensation fra brandmyndighederne. Dispensationen nærmer sig udløb, og det er ikke muligt, at få dispensationen forlænget.

Social, Sundhed og Kultur har sammen med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse afdækket alle muligheder for at fastholde tøjvask på centret. Konklusionen af afdækningen er, at det hverken er muligt at installere vaskemaskiner og tørretumblere i beboernes lejligheder eller at lave mindre afdelingsvaskerier uden omfattende anlægsinvesteringer. Derfor er den mest rentable mulighed for sikre tøjvask på Kristianslyst fremadrettet at udvide det eksisterende fællesvaskeri.

Udvidelse af Kristianslysts eksisterende vaskeri vil skabe den nødvendige kapacitet til at dække både det almene plejecenter samt Thisted Afklaringscenter og vil sikre, at de arbejdsmiljømæssige krav efterleves.

Den påtænkte udvidelse er samtænkt med plejeboligplanens forslåede anvendelse af Kristianslyst.

Retsgrundlag

Lov om social service § 192 og § 192 a.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til udvidelse af fællesvaskeriet på Kristianslyst udgør 1,8 mio. kr. i henhold til beregninger, der er foretaget af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i april 2022.

Der søges derfor om en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,8 mio. kr., som finansieres således:

Kr.

Fra driften:

Overført overskud – Ældreområdet – Ledelse og administration

400.000

Overført overskud – Direktør for Social, Sundheds og Kulturområde

400.000

Overførsel fra drift til anlæg

800.000

Fra allerede frigivet anlægsprojekt:

Omdisponering fra XA-1042 Fysisk arbejdsmiljø – SSU – 2022

1.000.000

I ALT

1.800.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning servicerammen:

Ja, med 0,8 mio. kr., som servicerammen vil blive reduceret med.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 0,8 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige anlægsramme.

Afledte driftsudgifter:

Minimal.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 12. maj 2022

Social- og Seniorudvalget den 17. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. juni 2022

Område-MED Ældre og Træning - orientering - den 28. juni 2022

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at:

 1. Udvidelsen af fællesvaskeriet på Kristianslyst i Thisted godkendes.
 2. Der gives en anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 1,8 mio. kr., til udvidelsen af fællesvaskeriet på Kristianslyst, som finansieres som oplyst under ovennævnte ”Økonomisk konsekvenser” og kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 12. maj 2022, pkt. 5:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Social- og Seniorudvalget, 17. maj 2022, pkt. 97:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 115:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

103. Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som Geografi

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af Klimastrategi for Thy som geografi og igangsættelse af proces for Energizoner.

Redegørelse

I april 2022 blev der afholdt et temamøde for Kommunalbestyrelsen, der omhandlede temaer for "Klimastrategi for Thy som geografi". Strategien viser vejen til klimaneutralitet for Thy frem mod 2050 med et ambitiøst delmål for 2030 for reduktion af CO2 på 70 % på tværs af sektorer. Klimastrategien fremsættes nu til vedtagelse, se bilag 1.

Klimastrategien er en udløber af Klimaalliancen Thys (KAT) arbejde i 2021-2022 og skal sikre, at Thisted Kommune kan opfylde kriterierne for en DK2020-Klimahandleplan, som Kommunalbestyrelsen besluttede at igangsætte i efteråret 2020.

I september 2021 blev rapporten "Klimavisioner i Thy" (bilag 2) offentliggjort. Rapporten viser en vej til 70 % CO2-reduktion for Thy i 2030 og beskriver, hvilke indsatser der er nødvendige og bør prioriteres for, at reduktionen kan indfries. KAT-strategien (bilag 3) er en fortsættelse af dette arbejde og beskriver, hvordan indsatserne bør prioriteres de kommende år, og hvordan de kan blive fremmet gennem lokalt samarbejde og forankring. Parterne i KAT har i et "page of commitment" bekræftet, at de vil arbejde for, at indsatsområderne implementeres. Page of commitment kan ses i bilag 4. Med Klimastrategien godkender Thisted Kommune KATs strategi, som beskriver de indsatsområder, som Thisted Kommunes bør tage ansvar for, for at Thy kan lykkes med at nå målsætningen frem mod 2030.

Fra DK2020 er der krav til, at kommunen har et tidsperspektiv i Klimaplanlægningen frem mod 2050, at inddragelse af lokale aktører og borgere sikres og, at der indtænkes merværdi og synergieffekter i projekter og handleplaner. Dette er omsat til målsætninger i strategien.

Målsætninger

Følgende målsætninger er defineret i strategien i bilag 1.

a) Thisted Kommune er udledningsneutral i 2050, og der i 2030 er sket en 70 % CO2-reduktion målt siden 1990.

b) Rammer for den fysiske planlægning for minimum 3-4 energizoner tilvejebringes i 2022.

c) Thisted Kommune skal aktivt inddrage borgere og andre aktører i den grønne omstilling og facilitere dannelsen af relevante fællesskaber, der kan være med til at drive den grønne omstilling.

d) Sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster og merværdier indgår i handleplaner og projekter, som udmønter indsatsområderne i strategien

Baggrunden for de strategiske målsætninger er beskrevet i strategien.

Proces for energizoner

Som fremhævet i strategien og af KATs arbejde er en stor del af den nødvendige CO2-reduktion frem mod 2030 afhængig af, at der kan ske en placering af tekniske anlæg bl.a. til produktion af grønne gasser og brændstoffer, fangst og lagring af CO2 samt tilvejebringelse af vedvarede elproduktion, der understøtter disse teknologier. I KATs arbejde og i denne klimastrategi beskrives, hvordan kommunen bør igangsætte en proces for at planlægge proaktivt for, hvor disse tekniske anlæg kan placeres og har betegnelsen "Energizoner". Med vedtagelsen af denne strategi indstilles det, at forvaltningen igangsætter en proces, der skal føre til en positiv udpegning af områder, hvor der ønskes planlægning for tekniske anlæg samt tilrettelæggelse af en "udbudsmodel" for, hvordan kommunen vil indkalde og udvælge projekter i energizonerne. Processen skal ske med inddragelse af politikere, erhverv, forsyning og borgere, så udpegningen af områder sker med hensyntagen til lokalbefolkning, eksisterende og kommende infrastruktur samt gældende kommuneplanlægning. Processen for Energizoner ønskes gennemført i 2022, så indkaldelse af projekter og efterfølgende planlægning kan ske i 2023.

Opfølgning

Forvaltningen giver årligt en status og opfølgning på den strategiske målsætning for reduktion af CO2 og for de definerede indsatsområder, som indgår i KAT, herunder de indsatsområder som Thisted Kommune er tovholder for.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 24. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Klimastrategi for Thy som geografi vedtages.
 2. Proces for energizoner igangsættes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 133:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 101:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

Godkendt

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

104. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. november 2021 forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, samt at arbejdet med frivillige aftaler inden for de BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) blev igangsat.

Forslaget til indsatsplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og udpegning af indsatsområder samt risikovurdering af grundvandsmagasinerne i Thisted Kommune. Koordinationsforum, bestående af repræsentanter for vandforsyningerne, andre berørte myndigheder, jordbruget og andre relevante parter, er inddraget i forarbejdet til forslaget. Da risikovurderingen viser, at grundvandsressourcen i Thisted Kommune er dårligt beskyttet mod påvirkninger fra overfladen, har indsatsplanen til hovedformål at sikre rent drikkevand til kommunens borgere nu og i fremtiden.

Forslaget har være i høring fra 1. december 2021 til 1. marts 2022. Der er indkommet 6 høringssvar; 3 fra berørte borgere og vandværker, 1 fra Fjordland, og 2 fra myndigheder med mindre korrektioner til planen - se bilag 1 Høringssvar.

Høringssvarene har berørt mange temaer - gennemgående er:

 • Spørgsmålstegn ved trinmodellen: Almindeligt analyseprogram ved nitrat i grundvandet under 10 mg/l, øget overvågning ved nitratindhold mellem 10 mg/l og 25 mg/l og indsats mod øget nitrat ved over 25 mg/l.
 • Usikkerhed om erstatningsbeløb og tab af værdi af dyrkningsarealer.
 • Påbudsvillighed fra Thisted Kommune, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler?
 • Kan det være problematisk at foretage en indsats overfor pesticider i BNBO og samtidig en indsats overfor nitrat?
 • Er BNBO vejledningen fulgt ved beregningerne? Er der regnet på den faktiske brug af arealerne?

Plan- og Miljøafdelingen har kommenteret på alle høringssvar - se bilag 2. De to svar fra myndighederne samt et af svarene fra en berørt lodsejer har medført mindre rettelser og justeringer af Indsatsplanen - se bilag 3 Rettelsesblad til Indsatsplanen.

For den berørte lodsejer er det areal, der skal beskyttes mod nitrat, reduceret. Dette sker på grundlag af den igangværende overvågning af grundvandet.

Der er ikke kommet høringssvar, som afgørende ændrer ved Indsatsplanen eller forudsætningerne for Indsatsplanen.

Indsatsplanen kan ses her:http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?planId=19

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven).

Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsinteresser.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan med miljøbeskyttelseslovens § 63 a og vandforsyningslovens § 13 d afgøre, at det er det vandforsyningsselskab, der drager fordel af indsatsen, der skal afholde udgiften hertil.

Andre konsekvenser

Indsatsplanen udmønter sig i en række indsatser, hvor der for eksempel i nogle områder sættes krav til arealanvendelsen.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Økonomiudvalget den 21. maj 2022

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med de anførte ændringer vedtages.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 140:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. maj 2022, pkt. 113:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget, 24. maj 2022:

Jens Otto Madsen

Beslutning

For forslaget stemmer 25.

Jens Otto Madsen undlader at stemme.

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

105. Opdateret Helhedsplan Klitmøller 2022

Udskriv

Sagstema

Orientering om Opdateret Helhedsplan for Klitmøller (Dispositionsplan By- og infrastrukturudvikling Klitmøller).

Redegørelse

Den 1. februar 2021 blev Klima-, Miljø- og Teknikudvalget orienteret om behovet for en sammenskrivning af diverse planer for Klitmøller suppleret med et infrastrukturkoncept for byen. Dette for at kunne opfylde intentionerne fra Helhedsplan Klitmøller 2026 og turismeplanen Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Nørre Vorupør og Klitmøller. Arbejdet med dispositionsplanen blev herefter påbegyndt. Planen er sammenfattende og retningsgivende, men ikke retsgyldig som f.eks. en lokalplan.

I løbet af 2021 er der afholdt workshops samt et borgermøde med tilhørende mulighed for at komme med input til planen. Processen kan ses i bilag 1.

Den opdaterede helhedsplan for Klitmøller kan ses her:

Den opdaterede helhedsplan indeholder fire dele:

 1. Baggrunden for at opdatere helhedsplanen er skitseret i planens første del. Klitmøller er i befolkningstilvækst, og samtidig er byen afgrænset fysisk af flere natur- og landskabsinteresser. Det stiller særlige krav til, hvordan man udnytter arealerne i byen, fordi byen ikke kan udvides geografisk.
 2. Der er opsat pejlemærker for byens udvikling. Visionen er at skabe verdens mest mangfoldige landsby, baseret på byens DNA og konkrete indsatsområder. Som pejlemærker fremsættes også 8 konkrete udviklingsprincipper, som bl.a. handler om at bevare de karakteristiske områder, sikre hensyn til naturen, at bevare grønne åndehuller i deres funktion samt at sprede turismefaciliteter, så afledt trafikbelastning derved også spredes.
 3. Der er sat syv særlige funktioner i fokus, som man ønsker at forbedre i Klitmøller, herunder blandt andet boliger til ældre, mødesteder og erhvervsudvikling, og der er udpeget mulige placeringer for de forskellige funktioner. Samtidig er byens struktur kortlagt, og byen er blevet opdelt i fem typer af områder med hver deres principper for udvikling.
 4. Der er sat fokus på mobilitet og infrastruktur. I sammenhæng med opdateringen af helhedsplanen er der udarbejdet en trafikplan. Planen peger på konkrete infrastrukturanlægsprojekter, der kan bidrage til at løse de udfordringer, borgerne har peget på, og som Thisted Kommunes rådgiver, Sweco, har fundet formålstjenstlige for trafiksikkerhed- og afvikling. Grundlæggende indikerer borgerforslagene primært et ønske om forbedret trafiksikkerhed i forbindelse med skolebørn samt udfordringer med parkering i højsæsonen. På baggrund af overslagspriser for de enkelte løsninger er der i samarbejde mellem Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse og byens borgere udarbejdet forslag til, hvordan anlæggene kan prioriteres, jf. bilag 2.

I marts 2022 er den opdaterede Helhedsplan Klitmøller blevet offentliggjort, og i den forbindelse har det været muligt i to uger at indsende kommentarer til helhedsplanen. Alle kommentarer kan ses via linket under afsnittet ”Send en Kommentar” som ligger under fanen ”Processen”. Alle kommentarer er gennemgået af styregruppen fra Borger- og Erhvervsforeningen sammen med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor det er afklaret om kommentarerne gav anledning til ændringer i helhedsplanen.

Dispositionsplanen har ingen retsvirkning for den enkelte borger og grundejer, men den har til formål at samle forskellige hensyn og ønsker fra byen, som bør tages i betragtning ved fremtidige udviklingsprojekter i byen. Planen giver afslutningsvis tre anbefalinger til, hvordan planen kan bruges fremadrettet:

 1. Som afsæt til et udviklingsråd mellem Klitmøller og Thisted Kommune.
 2. At planen benyttes som tjekliste for fremtidige byggeprojekter.
 3. At planen benyttes som afsæt og støtte ved fremtidig kommunal planlægning, både konkret i forhold til lokalplanlægning men også for fremtidige projekter og anlæg i byen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Hvis planerne godkendes og ønskes udført, så er anlægsudgifterne estimeret til cirka 21 mio. kr. Derudover er der estimeret beløb til opkøb af arealer til cirka 10 mio. kr. Priserne er beregnet i januar 2022. De konkrete anlægsprojekter vil forudsætte, at der afsættes beløb på investeringsoversigten i budget 2023-2026.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. maj 2022

Kommunalbestyrelsen - efterretning - den 31. maj 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Dispositionsplan By- og infrastrukturudvikling Klitmøller - Opdateret Helhedsplan Klitmøller godkendes.
 2. De konkrete anlægsprojekter til infrastruktur medtages til budgetforhandlinger i forbindelse med budget 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. maj 2022, pkt. 132:

Ad 1-2. Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

106. Lukket punkt: Ekspropriation

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

107. Lukket punkt: Salg af areal

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

108. Lukket punkt: Salg af areal

Offentlig beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen

109. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelsen, 31. maj 2022:

Claus Nybo

Til toppen