25. jan 2022

Deltagere:

 • Brian Nielsen (D)
 • Claus Nybo (A)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jan Fink Mejlgaard (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kenneth Skaarup Bjerregaard (V)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (C)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (V)
 • Susanne Olander (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden er der afbud fra Henning Holm.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

2. Bestyrelsen for Friends of Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Udpegning til bestyrelsen for Friends of Cold Hawaii.

Redegørelse

Friends of Cold Hawaii er en erhvervsdrivende forening, hvis primære formål er at afholde en windsurf World Cup i Thy. Formålet med eventen er at markedsføre Thisted Kommune som et attraktivt sted at bo og tilbringe ferie hele året til gavn for erhvervslivet.

Thisted Kommunalbestyrelse er repræsenteret med et medlem i bestyrelsen for Friends of Cold Hawaii. Udpegningen er gældende i perioden 1. april 2022 - 31. marts 2026.

Retsgrundlag

Aftale af 5. maj 2021 mellem Friends of Cold Hawaii og Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Thisted Kommunalbestyrelse den 25. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 7. februar 2022

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Jens Kr. Yde.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

3. Brugerudvalg (Folkeoplysningsudvalget)

Udskriv

Sagstema

Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

Redegørelse

Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg - kaldet Folkeoplysningsudvalget i Thisted Kommune. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette udvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge Kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til Folkeoplysningsudvalget.

Folkeoplysningsudvalget skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at Folkeoplysningsudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt Folkeoplysningsudvalget, udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at Folkeoplysningsudvalget, skal følge den kommunale valgperiode.

Af de gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget fremgår, at udvalget består af 9 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer. For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C,D,O og V indstiller:

Preben Dahlgaard

Torben Overgaard

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Ida Pedersen

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 15:

Godkendt.

Sagen genoptages

Torben Overgaard ønsker at afgive sit medlemskab af Folkeoplysningsudvalget og i stedet lade Børne- og Familieudvalget udpege det tredje medlem.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Direktør for Social-, Sundhed og Kultur indstiller, at Torben Overgaards medlemskab af Folkeoplysningsudvalget erstattes ved udpegning af et medlem fra Børne- og Familieudvalget.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. januar 2022, pkt. 9:

Under forudsætning for godkendelse af Torben Overgaards udtræden udpeges Per Skovmose.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Sagen genoptages

Det bemærkes, at der på mødet i Kommunalbestyrelsen også skal udpeges stedfortrædere for alle medlemmer.

Liste C,D,O og V indstiller:

Torben Overgaard som stedfortræder for Preben Dahlgaard

Peter Larsen som stedfortræder for Per Skovmose

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Jane Rishøj som stedfortræder for Ida Pedersen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

4. KKR Nordjylland, Kommunekontaktrådet

Udskriv

Sagstema

Udpegning til KKR Nordjylland.

Redegørelse

KKR Nordjylland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL´s organisation.

I KKR Nordjylland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 11 kommuner i Region Nordjylland for at drøfte, fastsætte linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. En af KKRs opgaver er at stå for udpegninger og indstillinger af fælleskommunale repræsentanter til regionale nævn, udvalg m.

Borgmesteren er medlem af KKR og i tilfælde af fravær deltager viceborgmester som stedfortræder.

Retsgrundlag

KL´s love §§ 14 og 15.

Forretningsorden for KKR 2018 - 2022.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Borgmesteren

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 44:

Godkendt.

Sagen genoptages

Viceborgmester Jens Kr. Yde er naturligt udpeget som stedfortræder for Borgmesteren til KKR, men da han samtidig er valgt til KKR på et mandat for De Konservative og derfor deltager på alle KKR-møder, er det ikke muligt samtidig at være stedfortræder for Borgmesteren.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller, at Lene Kjelgaard Jensen udpeges som stedfortræder for borgmesteren.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

5. Hegnsynsmænd

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Hegnsynsmænd.

Redegørelse

Hegnsynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegnenes vedligeholdelse.

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant.

Medlemmerne af hegnsynet og disses suppleanter beskikkes af Kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til Kommunalbestyrelsens valgperiode. Hegnsynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Der stilles i loven ingen bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af hegnsynet. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt.

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.

Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget for hvervet, og Kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller en suppleant. Afgørelserne kan indbringes for Miljø- og fødevareministeriet. Nybeskikkelser i perioden sker for den tilbageværende del af den løbende periode.

Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 9. december 2021

Indstilling

Liste C, D, O og V indstiller:

Daniel F. Madsen

Stedfortræder: Gert Tidemann

Liste A, F, Ø og Å indstiller:

Poul Henrik Kusk

Stedfortræder: Bent Lyngklip Kjelgaard

Tidligere besluttet

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 9. december 2021, pkt. 33:

Godkendt med den bemærkning, at Liste C, D, O og V udpeger Flemming Worm Nielsen i stedet for Daniel F. Madsen.

Sagen genoptages

På det konstituerende møde blev der udpeget to ud af tre hegnsynsmænd. Der skal derfor udpeges endnu en hegnsynsmand og en stedfortræder.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022.

Indstilling:

Liste C, D, O og V indstiller:

Mads Stensgaard

Stedfortræder: Gert Tidemann

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

6. Styrelsesvedtægt for Thisted Kommune 2022-2025

Udskriv

Sagstema

Ændring i styrelsesvedtægten for etablering af borgerrådgiverfunktion.

Redegørelse

I finansloven 2021 blev der oprettet en ansøgningspulje til kommunale borgerrådgivere. Der blev afsat 135 mio. kr. i perioden 2021-2024 fordelt med 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. i de efterfølgende år. Puljen havde ansøgningsfrist i august 2021.

Thisted Kommune har siden marts 2021 været i dialog med andre nordjyske kommuner om mulighederne for at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion. Med baggrund i en beslutning i Kommunaldirektørkredsen (KDK) har Thisted Kommune deltaget i en fælles arbejdsgruppe bestående af Thisted, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Hjørring, Morsø og Aalborg Kommuner om mulighederne for etablering af et fælles kommunalt samarbejde om en borgerrådgiverfunktion. Arbejdsgruppen er efterfølgende blevet reduceret til Thisted, Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner.

På møde den 22. juni 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med at etablere en borgerrådgiverfunktion med fokus på rådgivning og vejledning sammen med Vesthimmerland, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner, og at der søges om finansiering i den statslige ansøgningspulje.

På baggrund af ovenstående beslutning blev der udarbejdet en fælles ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen fra de fire kommuner med henblik på en fælles borgerrådgiverfunktion. Denne ansøgning er blevet imødekommet fra styrelsen i november 2021.

Bolig- og Planstyrelsen har således betinget bevilget et tilskud på kr. 5.840.000 til anvendelse i perioden fra den 8. juni 2021 til den 31. december 2024 og i overensstemmelse med bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgiverfunktion samt tilhørende vilkår fra Indenrigs- og Boligministeriet. Tilsagnet gælder for den samlede fireårige periode, dog med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024. Betingelserne er, at der indsendes en underskrevet samarbejdsaftale, samt, at der indsendes dokumentation for, at der er truffet endelig beslutning om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter lov om kommunernes styrelse § 65e.

En kommunalbestyrelse kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under de stående udvalg eller Økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning. Borgerrådgiveren ansættes og afskediges af Kommunalbestyrelsen.

Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration, jf. lov om kommunernes styrelse § 65e, stk. 4.

Hvis Thisted Kommune skal have en borgerrådgiverfunktion, skal der således optages en bestemmelse herom i styrelsesvedtægten.

Det foreslås på denne baggrund, at der indsættes en ny bestemmelse med følgende indhold:

§ 21. Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Som konsekvens heraf skal nuværende § 21 (Ændringer i vedtægten) ændres til § 22.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens §§ 2 og 65e.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 1. marts 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslaget til ændring i styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

7. Ansøgning fra Fribørnehaven Skjoldborg om forlængelse af rente- og afdragsfriheden i 10 år

Udskriv

Sagstema

Fribørnehaven Skjoldborg har ansøgt om forlængelse af rente- og afdragsfriheden i 10 år vedrørende lån ydet af Thisted Kommune.

Redegørelse

Fribørnehaven Skjoldborg fik tilbage i 2011 ydet et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. af Thisted Kommune til støtte til køb af ejendommen, Langebæksvej 12 B, 7700 Thisted, hvori Skjoldborg Børnehave tidligere lå. I forbindelse med lukning af Skjoldborg Børnehave solgte Thisted Kommune den pågældende ejendom til Fribørnehaven Skjoldborg. Lånet står nu efter den 10-årige periode til at skulle forrentes og afdrages.

Fribørnehaven Skjoldborg har indsendt ansøgning i forbindelse med udløb af den rente- og afdragsfri periode, hvori de anmoder om at perioden forlænges med 10 år. Fribørnehaven begrunder behovet for forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode med større hensættelser til feriefonden som følge af en del ældre personale samt en række investeringer på børnehavens legeplads for at opfylde gældende regler.

Fribørnehaven Skjoldborg har indsendt regnskab for 2020, budgetopfølgning pr. 31/10-21 samt budget for 2022 til brug for vurdering af børnehavens økonomiske situation. Regnskabet for 2020 udviser et overskud på ca. 27.000 kr. Der forventes i budgetopfølgningen pr. 31/10-21 et overskud på ca. 157.000 kr. Der er for 2022 budgetteret med et underskud på ca. 362.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ansøgningen om forlængelse af rente- og afdragsfriheden med 10 år imødekommes, vil der ikke tilgå renter til Thisted Kommune for de kommende 10 år, ligesom tilbagebetalingen vil tilgå kommunekassen senere end tidligere besluttet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Thisted Kommune imødekommer ansøgningen fra Fribørnehaven Skjoldborg med 10 års forlængelse af rente- afdragsfriheden frem til 2031.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 8:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

8. Vedtægtsændringer i Thisted kommunes Eliteidrætsråd

Udskriv

Sagstema

Forslag til vedtægtsændringer i Thisted Kommunes Eliteidrætsråd.

Redegørelse

I forbindelse med ny politisk og administrativ struktur er der behov for at tilpasse vedtægterne for Eliteidrætsrådet.

Sundhed-, Kultur- og Fritid anbefaler vedhæftede vedtægtsændringer for Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, samt at ændringerne sendes til godkendelse i Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse.

Vedtægter samt ændringsforslag er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens forslag til vedtægtsændringer skal ses i lyset af, at fritidsområdet fra 1. januar 2022 hører under Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget.
Derfor foreslås det, at den politiske deltagelse i rådet fremover overgår til en politisk repræsentation med deltagelse af udpeget repræsentant fra det nye Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Ændringerne i vedtægterne består hovedsageligt i, at Børne- og Familieudvalget erstattes med Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Desuden foreslås det, at repræsentanten fra udvalget udpeges af udvalget. Tidligere var repræsentanten automatisk formanden.

Eliteidrætsrådets sammensætning består i skrivende stund af 11 rådsmedlemmer, som beskrevet herunder:

• Formanden for Børne- og Familieudvalget.

• Formanden for Folkeoplysningsudvalget.

• Fire repræsentanter udpeget af elitekraftcenter foreningerne.

• Én repræsentant udpeget af eliteidrætsudøverne.

• Én repræsentant udpeget af de gymnasiale uddannelser.

• Én repræsentant udpeget af erhvervsuddannelserne.

• Én repræsentant udpeget af de folkeskoler, som rummer eliteidrætsklasser.

• Én repræsentant udpeget af Thy Erhvervsforum.

Foreslået fremtidig sammensætning:

• Én repræsentant fra Sundheds- Kultur- og Fritidsudvalget.

• Formanden for Folkeoplysningsudvalget.

• Fire repræsentanter udpeget af elitekraftcenter foreningerne.

• Én repræsentant udpeget af eliteidrætsudøverne.

• Én repræsentant udpeget af de gymnasiale uddannelser.

• Én repræsentant udpeget af erhvervsuddannelserne.

• Én repræsentant udpeget af de folkeskoler, som rummer eliteidrætsklasser.

• Én repræsentant udpeget af Thy Erhvervsforum.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. januar 2022

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2022
Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Sundhed-, Kultur- og Fritid indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 11. januar 2022, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2022, pkt. 21:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

9. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Nors, Tved og Ø. Vandet samt orientering om det videre forløb.

Redegørelse

Med udgangspunkt i Handleplan for Landsbyfornyelse besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 27. april 2021 at tildele en anlægsbevilling på 100.000 kr. med det formål at lave et program for områdefornyelsen i Nors, Tved og Ø. Vandet.

Programmet er blevet til i samarbejde med borgerne, hvor der er holdt møder i Nors i september og oktober - se en nærmere beskrivelse af processen i programmet (Bilag 1).

Programmet skal danne baggrund for en områdefornyelse på et tidspunkt, hvis/når finansiering er til stede.

Programmet indeholder:

 • Analyse af byen
 • Nedslagspunkter
 • Budgetplan for gennemførelse af indsatserne over en 5-årig periode
 • Ejerskab og lokalforankring

Indsatsområder i områdefornyelsesprogrammet for Nors, Tved og Ø. Vandet er:

Indsats 1//De vilde sommerfuglespots. Fokus på biodiversitet i delprojekterne:

 • Delprojekt 1: ”Vild med Nors”
 • Delprojekt 2: ”Vild med Tved”
 • Delprojekt 3: ”Vild med Øster Vandet”

Indsats 2//Formidlingstorvet

 • Bytorv som mødested med fællesskab, formidling og læring

Indsats 3//Væksthuset

 • Byens og Klyngens væksthus sammenkoblet med beboerhuset

Tværgående spor - DNA og Kommunikation

 • Kommunikations- og DNA-spor som sikrer: udfoldelse af ”Sommerfuglelandet” gennem alle projekter.

Visionen er at skabe et sammenhængende, levende og aktivt miljø i og omkring "sommerfuglelandet", som binder landsbyklyngen sammen, giver større sammenhæng med nationalparken, og som understøtter fællesskabet og områdets rige foreningsliv.

Tidsplan og den videre proces

Programmet indeholder ikke en tidsplan med opstartsdato for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter, som er kutyme i områdefornyelsesprogrammer. Det skyldes, at der i budget 2022 og fremover i overslagsårene ikke er afsat midler til områdefornyelse.

Som opfølgning på punkt om udmøntning af budgettet (KB 24.11.20, pkt. 190) vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. marts 2021 som punkt nr. 63 - ”Handleplan for Landsbyfornyelse”.

Af sagsfremstillingen fremgår hhv. de budgetmidler, der er afsat til nedrivningspuljen samt de budgetmidler, der skal afsættes, hvis der ud over det skal laves byfornyelse i landsbyerne. Beslutningen blev, at det søges indarbejdet i budgettet og overslagsårene, men dette er ikke tilfældet.

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse, og at der opstartes to områdefornyelsesprojekter i 2021 og herefter et om året.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles sådan:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 mio. kr., og den anden halvdel udgør statslig medfinansiering og/eller tilskud fra fonde.

Når områdefornyelsen ikke gennemføres, får Thisted Kommune derfor heller ikke andel i statslige midler til området.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2022 på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til områdefornyelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På det senest afholdte borgermøde i Nors er følgegruppen orienteret om, at der ikke er afsat midler i det netop vedtagne budget, og at der derfor ikke gennemføres indsatser som beskrevet i programmet. Borgerne modtog meddelelsen med beklagelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at programmet for områdefornyelse i Nors, Tved og Ø. Vandet godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

10. Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Østerild

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Østerild samt orientering om det videre forløb.

Redegørelse

Med udgangspunkt i Handleplan for Landsbyfornyelse vedtog Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021 at tildele en anlægsbevilling på 100.000 kr. med det formål at lave et program for områdefornyelsen i Østerild.

Programmet er blevet til i samarbejde med borgerne i Østerild, hvor der er holdt møder i september og oktober - se en nærmere beskrivelse af processen i programmet (Bilag 1).

Programmet skal danne baggrund for en områdefornyelse på et tidspunkt, hvis finansiering er til stede.

Programmet indeholder:

 • Analyse af byen
 • Nedslagspunkter
 • Budgetplan for gennemførelse af indsatserne over en 5-årig periode
 • Ejerskab og lokalforankring

Indsatsområder/Gnisterne i områdefornyelsesprogrammet for Østerild er:

Gnist 1 - Den grønne bydel

 • Delprojekt 1: Formidlingstorv
 • Delprojekt 2: Bypark
 • Delprojekt 3: Grønt forløb i hovedgaden

Gnist 2 - De grønne forbindelser

 • Delprojekt 1: Plantagestien (Testcentersti)
 • Delprojekt 2: Tværstien
 • Delprojekt 3: Fjordstien

Gnist 3 - På sporet af kulturarven

 • Delprojekt 1: Vandtårn og omgivelser
 • Delprojekt 2: Udstilling/formidling i vandtårnet:
 • ”På sporet af kulturarven”

Gnist 4 - Oplevelsesstien ”High on Østerild”

 • Stiforbindelse fra købmanden til ”verdens

vildeste vindmøller”

Tværgående spor - DNA og Kommunikation

 • DNA- og Kommunikationsspor som sikrer: ”Energi og bæredygtighed” gennem alle

projekter og formidlingen af dette.

Visionen er at skabe en øget tiltrækningsværdi til Østerild og udfolde byens uudnyttede potentialer som "vindmølleby" med verdens største vindmøller lige i baghaven.

Tidsplan og den videre proces

Programmet indeholder ikke en tidsplan med opstartsdato for områdefornyelsen og de enkelte nedslagspunkter, som er kutyme i områdefornyelsesprogrammer. Det skyldes, at der i budget 2022 og fremover i overslagsårene ikke er afsat midler til områdefornyelse.

Som opfølgning på punkt om udmøntning af budgettet (KB 24.11.20, pkt. 190) vedtog Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. marts 2021 som punkt nr. 63 - ”Handleplan for Landsbyfornyelse”.

Af sagsfremstillingen fremgår hhv. de budgetmidler, der er afsat til nedrivningspuljen samt de budgetmidler, der skal afsættes, hvis der ud over det skal laves byfornyelse i landsbyerne. Beslutningen blev, at det søges indarbejdet i budgettet og overslagsårene, men dette er ikke tilfældet.

I Handleplan for Landsbyfornyelse fremgår det af de økonomiske forudsætninger, at der afsættes en pulje til områdefornyelse på 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse, og at der opstartes to områdefornyelsesprojekter i 2021 og herefter et om året.

De 5,0 mio. kr. pr. områdefornyelse fordeles sådan:

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

I alt

mio. kr.

0,1

1,5

1,6

1,6

0,2

5,0

Den kommunale medfinansiering udgør 2,5 mio. kr. og den anden halvdel udgør statslig medfinansiering og/eller tilskud fra fonde.

Når områdefornyelsen ikke gennemføres, får Thisted Kommune derfor heller ikke andel i statslige midler til området.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven - Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2022 på investeringsoversigten for 2022-2025 afsat rådighedsbeløb til områdefornyelser.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

På det senest afholdte borgermøde i Østerild er følgegruppen orienteret om, at der ikke er afsat midler i det netop vedtagne budget, og at der derfor ikke gennemføres indsatser som beskrevet i programmet. Borgerne modtog meddelelsen med beklagelse.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at programmet for områdefornyelse i Østerild godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 18:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

11. Anlægsbevilling- Farlige og forfaldne ejendomme 2022

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Pulje til farlige og forfaldne ejendomme 2022.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme samt forskønnelse af kommunens byer er en vigtig indsats for at opretholde det gode hverdagsliv i hele Thisted Kommune. Indsatsen højner den generelle boligstandard, borgernes ejendomsværdi sikres og enkelte steder bliver nye byrum til i tæt samarbejde med kommunens borgere.

Arbejdet med puljen som en helhedsindsats er langt fra et færdigt arbejde, og der vil være brug for indsatsen i mange år fremover. Arbejdet med opkøb, nedrivning, sundhedsfarlige ejendomme, byrum m.m. har i 2021 været på det højeste niveau siden indsatsens start i 2009. Det forventes, at der ved udgangen af år 2021 vil være ca. 65 ejendomme nedrevet.

Grundet den store tilgang af nedrivningsmodne ejendomme i 2021 har det ikke været fysisk muligt for kommunens lokale entreprenører at få alle ejendommene nedrevet. Det betyder, at der på nuværende tidspunkt allerede er mellem 20-25 ejendomme klar til nedrivning i 2022.

Statens pulje til landsbyfornyelse har ikke samme størrelse fra år til år. Den seneste udmelding er fra den 29. november 2021, og her fremgår det, at der afsættes ca. 200 mio. kr. i 2022. Det betyder, at Thisted Kommune får tildelt en ramme, så indsatsen kan fortsætte. Den præcise størrelse udmeldes i februar 2022. Rammen til Thisted Kommune vil som minimum dække bevillingen, der er afsat på investeringsoversigten i budget 2022 og forventes at have en størrelse på omkring 7 mio. kr. Der vil i 2022 være 60% refusion fra statens pulje.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet for 2022-2025 er der på investeringsoversigten i 2022 afsat rådighedsbeløb til XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme. Beløbene i 2022 søges frigivet.

Rådighedsbeløbene til Landsbyfornyelse - Farlige og forfaldne ejendomme i 2022, kan specificeres sådan:

Anlægsudgift

9.725.000 kr.

Anlægsindtægt

-5.100.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

4.625.000 kr.

Som følge af nedrivningsindsatsen bliver der lavet byrum, som skal vedligeholdes i samarbejde med byerne og Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej.

Påvirkning renter og afdrag:

Nej.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen.

Afledte driftsudgifter:

Minimale.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimale.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 9.725.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 5.100.000 kr. til Farlige og forfaldne ejendomme i 2022 finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje til farlige og forfaldne ejendomme.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 19:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 12:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

12. Principgodkendelse af almene boliger i Agger

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse af almenboliger i Agger.

Redegørelse

Hurup Boligselskab ønsker at opføre 20 almene familieboliger på den gamle sportsplads i Agger. Initiativet er støttet af Agger Beboerforening, jf. bilag 1 og 2.

Projektet

Hurup Boligselskab ønsker at opføre familieboliger, som kan tiltrække et bredt udsnit af forskellige beboersegmenter. Boligerne opføres som tæt lav bebyggelse med samlet affaldshåndtering ud mod Rubyvej i Agger.

Der ønskes opført 12 stk. boliger af 91 m2 og 8 stk. af 108 m2. Hertil kommer garage og redskabsrum på ca. 30 m2. Projektet er på i alt 1.956 m2 med et gennemsnitligt boligareal på 98 m2. Arkitektonisk er projektet sammenligneligt med et eksisterende projekt i Bækmarksbro jf. bilag 3-5 - billeder.

Placering og Planforhold

Projektet placeres på den tidligere sportsplads matrikel 9aæ, Rubyvej i Agger. Området er dækket af lokalplan nr. 3-07 Rammeområde 3.B.233 og er udlagt til åben-lav og tæt-lav bebyggelse. jf. bilag 6.

Behovsanalyse

Boligselskabet har afholdt et "Åben byggegrund" arrangement, hvor interesserede kunne se og høre om projektet og skrive sig på venteliste. Dette resulterede i 34 henvendelser fra interesserede borgere. Håbet er, at boligerne kan være med til at tiltrække eller fastholde borgere i Agger. Byen har de seneste år oplevet en stigende aktivitet i handelslivet.

Kommunes befolkningsprognose viser et faldende befolkningstal for området i de kommende år. Et faldende befolkningstal kan have betydning for udlejningspotentialet i området. Det skal samtidig bemærkes, at ventelister til almene boliger er dynamiske og kan ændre sig.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet oplyser, at byggebudgettet ligger inden for maksimumsbeløbet gældende for almene familieboliger i 2021, jf. bilag 7.

Maksimumsbeløb pr. bolig

348.330 kr.

Maksimumsbeløb pr.m2

16.910 kr.

Den tilgængelig maksimumsbeløb udgør dermed 40.042.560 kr.

Forventet fordeling af anlægsramme:

Grundudgifter:

4.515.220 kr.

Håndværkerudgifter:

30.724.754 kr.

Omkostninger:

4.801.302 kr.

Den samlede anlægsramme udgør dermed 40.041.276 kr., hvilket er inden for maksimumsbeløbet.

I projektet er der afsat 2,5 % til uforudsete udgifter, hvilket er mindre, end der normalt afsættes i byggeprojekter. Hvis projektet gennemføres sideløbende med andre projekter af Hurup Boligselskab - i 2020 forhåndsgodkendte Thisted Kommune et projekt på Svanevej i Hurup - kan eventuelle yderligere uforudsete udgifter udfordre boligselskabets dispositionsfond, der har en begrænset størrelse i forhold til to igangværende byggeprojekter i denne størrelsesorden.

Et lignende projekt er gennemført i Bækmarksbro, hvor Hurup Boligselskab har vurderet, at projektet har begrænset økonomisk risiko.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal mellem 90-105 m², er som følger:

88 % Kreditforeningslån

35.236.300 kr.

10 % Kommunal grundkapital

4.004.000 kr.

2 % Beboerindskud

800.800 kr.

Den kommunale grundkapitaltilskud er således 4.004.000 kr.

Ud over den kommunale grundkapital skal der stilles en kommunal garanti for kreditforeningslånet. Hurup Boligselskab oplyser, at garantien forventes at ligge på 70,71 % af realkreditlånet. jf. bilag 8.

Normalt ligger disse garantikrav for almene boliger på mellem 62,5-64,5 % af realkreditlånet. Disse tal er hentet fra de seneste sager i Thisted By, Sennels og Klitmøller.

Opgørelse over ledige boliger i Thisted Kommune

Thisted Kommune kan kun godkende nyt alment byggeri forudsat, at der er under 2 % ledige boliger i kommunen på tidspunktet for godkendelsen. En opgørelse for december 2021 viser, at antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune er 1,01 %. Tallene kommer fra Landsbyggefondens statistik om ledige boliger for Thisted Kommune.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 6.918 kr. og for små lejligheder 5.829 kr. jf. bilag 9.

Projektets størrelse

Forvaltningen har været i dialog med Hurup Boligselskab om en eventuel etapeopdeling af projektet for at minimere den økonomiske risiko for både boligselskabet og Thisted Kommune. En etapeopdeling vil ligeledes minimere eventuelle udlejningsudfordringer for de nye boliger, der vil kunne have konsekvenser for udbygningsplaner øvrige steder i Thisted Kommune. Hurup Boligselskab ønsker at fastholde ansøgningen om en samlet udbygning, men de er dog indstillet på at acceptere en etapeopdeling, såfremt Kommunalbestyrelsen stiller krav herom for at minimere eventuelle skitserede risici jf. bilag 10.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser i forbindelse med principgodkendelsen.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapitaltilskuddet og garanti for en del af realkreditlånet.

Der er i budget 2022-2025 ikke afsat beløb til finansiering af den kommunale grundkapital.

Den kommunale grundkapital og kommunegarantiens størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. januar 2022

Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 10. januar 2022

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en positiv forhåndstilkendegivelse til Hurup Boligselskab.
 2. Projektet i forbindelse med skema A opdeles i etaper, hvor første etape kan indeholde maksimalt 10 boliger.
 3. Etaperne behandles som særskilte sager, hvor realiseringen af første etape skal vise behovet for efterfølgende etaper.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. januar 2022, pkt. 4:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 10. januar 2022, pkt. 20:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 13:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

13. Lukket punkt: Arealerhvervelse

Til toppen

14. Udpegning af bestyrelse for Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Der skal udpeges en bestyrelse for Hanstholm Havn for valgperioden 2022-2025.

Redegørelse

Bestyrelsen for Hanstholm Havn består af fire erhvervsrepræsentanter, hvoraf den ene skal være formand. Derudover består bestyrelsen af viceborgmester Jens Kristian Yde, en repræsentant fra Hanstholm Fiskeriforening og en medarbejderrepræsentant. Det er Kommunalbestyrelsens opgave at udpege de fire erhvervsrepræsentanter.

Til processen er der lavet en aftale med firmaet Board-Governance, som har hjulpet med at finde de fire erhvervsrepræsentanter. De fire erhvervsrepræsentanter, som indstilles, er følgende:

Kristian Jensen

Kristian Jensen har 23 års erfaring som folketingsmedlem. Derudover har Kristian Jensen bl.a. være Finansminister, Udenrigsminister og Skatteminister. Kristian Jensen har bestyrelseserfaring fra IT-firmaet Danoffice IT og fra ejendomsselskabet Movinn. Til daglig er Kristian Jensen ansat i Udenrigsministeriet som særlig udsending for Danmark med henblik på at sikre Danmark en plads i FN’s sikkerhedsråd i 2025-26. Kristian Jensen har en bestyrelsesuddannelse fra Board Governance.

Søren Mattesen

Søren Mattesen er til daglig CEO for Sashimi Royal A/S, som er en virksomhed, der beskæftiger sig med fiskeopdræt. Virksomheden har til huse på Hanstholm Havn. Søren Mattesen har bestyrelseserfaring fra en række virksomheder specielt i fiskeindustrien og har en bestyrelsesuddannelse fra Board Governance.

Marianne Nielsen

Marianne Nielsen har siden 2014 været direktør for Drift- og Infrastruktur i SDC A/S. Marianne Nielsen har bl.a. en bestyrelsesuddannelse fra Board Governance og har deltaget i IBM Leadership Program for managers.

Lone Saaby

Lone Saaby er på syvende år direktør i Sikkerhedsstyrelsen. Derudover har Lone Saaby bestyrelseserfaring fra Sydvestjyske Museer og Dansk Stalking Center. Lone Saaby er bestyrelsesuddannet på CBS Executive Board Programme og har deltaget i MIT Management uddannelse udbudt af Sloan School of Management, Cambridge, USA .

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 13. januar 2022

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at kandidaterne godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. januar 2022, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen

15. Godkendelse af underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2022

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Thisted Kommunalbestyrelse, 25. januar 2022:

Henning Holm, Jan Fink Mejlgaard

Til toppen