27. aug 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

155. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

156. Ansøgning om etablering af antennemast på Kærupvej 9, Bjerget

Udskriv

Sagstema

Beslutning om eventuel igangsætning af planlægningsproces for at muliggøre etablering af en 42 m høj antennemast i Bjerget.

Redegørelse

Den 30. maj 2019 fik Teknik og Erhverv en ansøgning om byggetilladelse for en 42 m høj gittermast ved Bjerget. På masten skal der monteres antenner for at levere mobilt bredbånd til området nord fra Bjerget, som på nuværende tidspunkt ikke lever op til Erhvervsstyrelsens krav om infrastruktur for mobilt bredbånd. Mastens højde er nødvendig for at opnå tilstrækkelige sende-/modtageforhold i området (se bilag 1).

Der er oprindeligt ansøgt om en placering på Gl. Aalborgvej 91, nord for Bjerget by, som vurderes at være landskabeligt uhensigtsmæssig på grund af afstanden til en markant skrænt mod vest og, at masten på denne placering vil påvirke det omkringliggende landskab væsentligt negativt. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for Det åbne land og beskyttede landskaber samt eksisterende klagenævnspraksis skal det tilsigtes at placere antennemasten i tilknytning til bymæssig bebyggelse. Landskabelige hensyn skal efter klagenævnets praksis vægtes højere end nabohensyn ved placering af antennemaster. Mulighederne for en placering i tilknytning til bymæssig bebyggelse er afsøgt og grundet kirkebyggelinje samt lodsejerinteresser, er der ansøgt om en placering ved Bjerget Efterskole, som ligger nordligt i Bjerget (se bilag 2 og visualiseringer i bilag 3). Placeringen af masten i området omkring den nordlige del af bakkeknolden Bjerget er begrundet i terrænets højde i forhold til det omkringliggende landskab. Ved placering af en antennemast højt i terræn kan der opnås den ønskede dækning i området.

Teknik og Erhverv har sendt projektforslaget i naboorientering, og der er i den forbindelse indkommet ét samlet svar fra i alt 20 husstande. De indkomne bemærkninger vedrører en bekymring for anvendelse af masten til et 5G-netværk og den stråling, som udsendes i denne forbindelse, bekymring for om masten vil virke skæmmende på byen og for værditab af husene i byen. De indkomne bemærkninger er besvaret af ansøger. Her præciseres det, at teleoperatørerne skal overholde gældende grænseværdier fastsat af Sundhedsstyrelsen, samt at sundhedsrisici hverken indgår i bygge- og planloven eller masteloven, som ansøgningen skal behandles efter. Der henvises til, at masten netop er flyttet nærmere bymæssig bebyggelse for at skåne det omkringliggende landskab for skæmmende påvirkning samt, at en bedre dækning for mobiltelefoni og internet kan have en positiv indvirkning på huspriserne.

Bjerget Efterskole har som lodsejer indgået en aftale med ansøger om opførelsen af masten og er dermed positive overfor placeringen.

Den omhandlede masteplacering er omfattet af Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole, som ikke tillader etablering af tekniske anlæg i en højde som den ansøgte antennemast. Det betyder, at etablering af masten vil kræve et tillæg til lokalplan 5-11 og et kommuneplantillæg.

Det bemærkes, at hvis der ikke kan opsættes en antennemast i området, medfører det, at der ikke kan opnås tilstrækkelige sende-/modtageforhold for mobilt bredbånd i området.

Teknik og Erhverv forventer, at der i efteråret og fremover vil indkomme flere lignende ansøgninger om antennemast placeringer.

Retsgrundlag

Planloven samt Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Klima-, Miljø- og Teknikudvalg tager stilling til, hvorvidt antennemastprojektet skal fremmes på baggrund af de indkomne bemærkninger, og om der skal igangsættes tillæg til lokalplan 5-11 og kommuneplantillæg.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 191:

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Sagen genoptages

Efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen genoptages sagen på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019.

Beslutning

Godkendt med 21 stemmer for, 3 imod og 1 der undlod at stemme.

For stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:

Morten Bo Bertelsen, Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen.

Følgende undlod at stemme:

Peter Sørensen.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

157. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Nordvest

Udskriv

Sagstema

FGU Nordvest anmoder om, at kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune udpeger medlemmer til den ordinære bestyrelse for FGU Nordvest for perioden 27. august 2019 til 30. april 2022.

Redegørelse

FGU Nordvest er en statslig selvejende institution, som dækker Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune. Der er en skole for de forberedende grunduddannelser (FGU) i hver af de 3 kommuner, hvoraf skolen i Morsø Kommune også omfatter institutionen FGU Nordvest, hvor institutionens ledelse og administrationen har sit udgangspunkt. FGU Nordvest ledes af direktør Ann Hvid Skouboe og har ca. 50 ansatte. Det forventes, at de tre skoler tilsammen kan tiltrække op til 300 elever, når den nye uddannelse har fået rodfæstet sig.

I forbindelse med etableringen af FGU-institutionen i efteråret 2018 blev der nedsat en første midlertidig bestyrelse. Den første bestyrelses funktionsperiode ophørte den 31. juli 2019. Thisted Kommune har været repræsenteret ved kommunalbestyrelsesmedlemmerne Preben Dahlgaard og Jane Rishøj.

Af vedtægten for FGU Nordvest fremgår det, at kommunalbestyrelserne i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune hver især skal udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Herudover skal kommunalbestyrelserne i de 3 kommuner i forening foretage udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.

I forbindelse med nedsættelse af den første bestyrelse for FGU-institutionen aftalte borgmestrene i Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune, at kommunalbestyrelserne i Jammerbugt og Thisted udpeger 1 medlem hver til de 2 pladser, som skal udpeges i forening af kommunerne, og at Morsø Kommune bakker op om det valg, der foretages.

Medlemmerne af den første bestyrelse for FGU Nordvest kan udpeges til at fortsætte i den ordinære bestyrelse.

Bestyrelsens ansvar og opgaver

Af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, samt institutionens vedtægter, fremgår det blandt andet, at bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelse og tilknyttede aktiviteter på kort og langt sigt, samt godkender budget og regnskab.

Loven præciserer bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver:

 • Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.
 • Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
 • Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig.

Retsgrundlag

LBK nr. 604 af 24. maj 2019 Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Vedtægter af 2. juli 2019 for FGU Nordvest.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen for FGU Nordvest.

 • 1 medlem som følge af, at Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune hver skal udpege 1 medlem.
 • 1 medlem til den ene af de 2 pladser, der skal udpeges i forening mellem de tre kommuner.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. august 2019, pkt. 117:

Det indstilles, at der sker genudpegning af Jane Rishøj og Preben Dahlgaard.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

158. Kommunalbestyrelsen. Mødeplan 2020

Udskriv

Sagstema

Beslutning om tidspunkter for afholdelse af Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar i 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i 2019 fortrinsvis afholdt møder på tirsdage kl. 19.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder for 2020 afholdes på følgende datoer:

Tirsdag den 28. januar 2020

Tirsdag den 25. februar 2020

Tirsdag den 31. marts 2020

Tirsdag den 28. april 2020

Tirsdag den 26. maj 2020

Tirsdag den 23. juni 2020

Tirsdag den 25. august 2020

Tirsdag den 15. september 2020

Tirsdag den 6. oktober 2020

Tirsdag den 27. oktober 2020

Tirsdag den 24. november 2020

Tirsdag den 15. december 2020

Der afholdes temamøder forud for alle møder i Kommunalbestyrelsen. Temamøderne behandler primært sager af generel politisk interesse, der kommer til politisk behandling på et efterfølgende møde. Temamøderne afholdes i Kursuslokalerne, Kirkegårdsvej 11, 7700 Thisted. Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes i Mødesalen, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Det foreslås, at der afholdes budgetseminar på følgende datoer:

Torsdag den 27. august 2020

Fredag den 28. august 2020

Retsgrundlag

Ifølge Styrelsesloven § 8 træffer Kommunalbestyrelsen for hvert regnskabsår beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder i Kommunalbestyrelsen afholdes.

Tid og sted for møderne skal offentliggøres, og dette vil ske på Thisted Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

159. Revisionsberetning nr. 26 - afsluttende beretning for regnskabsåret 2018

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed afsluttende beretning vedr. 2018.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 26 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning.

Redegørelse

Beretning nr. 26 indeholder en redegørelse for den afsluttende revision af årsregnskabet for 2018 for Thisted Kommune med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Ud over årsregnskabet generelt er der mere specifikt bl.a. foretaget revision på områderne budget- og bevillingskontrol, bilagskontrol skatter, tilskud og udligning, refusion af købsmoms, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, lånoptagelse samt afstemning af kommunens aktiver og passiver. Herudover er der foretaget revision af de sociale regnskaber.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt, at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Gennemgang af personsager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste har imidlertid resulteret i følgende bemærkning fra revisionen (uddrag):

"Som det fremgår af afsnit 9.3.1 i denne revisionsberetning bliver der ikke fuldt ud administreret i henhold til gældende regler. Vi har således konstateret en række fejl og mangler i sagsbehandlingen vedrørende fejl i beregning af tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag, udbetalingsfejl samt manglende stillingtagen til sparede udgifter."

og

"Vi har konstatereret, at Børne- og Familierådgivningen samt Handicap og Psykiatri ikke har foretaget ledelsestilsyn på områderne i 2018. Vi har fået oplyst, at ledelsestilsyn iværksættes fra 2019."

Som følge af revisionsbemærkningen har Børne- og Familierådgivningen og Handicap- og Psykiatriafdelingen udarbejdet handleplaner, jf. sagens bilag.

Afdelingerne tilføjer, at de, med ændrede arbejdsgange og et fremadrettet fokus på korrekt sagsbehandling og beregning, har taget revisionens bemærkninger til efterretning. Afdelingerne kan hermed dog ikke garantere, at der ved fremtidig revision ikke vil forekomme fejl af lignende karakter, idet det i en række sager ikke er muligt med tilbagevirkende kraft at regulere de udbetalte ydelser, hvorfor der ved en eventuel kommende gennemgang af sager fortsat kan forekomme fejl og mangler vedr. tidligere regnskabsår.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt kommunens økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Revisionsberetningerne godkendes med handleplanerne fra Børne- og Familierådgivningen samt Handicap- og Psykiatriafdelingen.

2. Regnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 19. august 2019, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 182:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

160. Budget 2020 - nye datoer for budgetbehandlingen

Udskriv

Sagstema

Nye datoer for årets budgetforløb afledt af den udskydelse af økonomiforhandlingerne, som folketingsvalget den 5. juni og det efterfølgende regeringsskifte medfører.

Redegørelse

Folketingsvalget den 5. juni 2019 og det efterfølgende regeringsskifte har betydet, at forhandlingsforløbet mellem KL og regeringen om næste års kommunale økonomi først forventes afsluttet ca. 3 måneder senere end normalt. For Thisted Kommune betyder det, at de datoer, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen fastsatte i marts måned for årets budgetseminar og for 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget, ikke længere holder.

Nedenfor fremlægger Center for Økonomi og Løn derfor et forslag til nye datoer. Forslaget er bl.a. baseret på,

 • at Social- og Indenrigsministeriets udmelding om skatter og statstilskud forventes at komme medio september 2019.
 • at Social- og Indenrigsministeriet har forlænget fristen for vedtagelsen af næste års budget fra den 15. oktober til den 5. november.

Forslaget til datoer fremgår nedenfor. Forslaget indebærer bl.a. at budgetseminaret afkortes fra to dage til en dag.

Budgetseminar – KB

Fredag den 20. september 2019

1. behandling af budgettet – ØU

Onsdag den 2. oktober 2019

1. behandling af budgettet – KB

Tirsdag den 8. oktober 2019

2. behandling af budgettet – ØU

Onsdag den 23. oktober 2019

Sidste frist for ændringsforslag

Torsdag den 24. oktober 2019

2. behandling af budgettet – KB

Tirsdag den 29. oktober 2019

Retsgrundlag

Brev fra Social- og Indenrigsministeriet af 4. juli 2019 om forventet ændring af fristen for årets budgetvedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at de nye datoer for budgetforløbet vedtages.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 183:

Indstilles til godkendelse.

Opfølgning på møde i Økonomiudvalget den 21. august 2019

Med baggrund i drøftelser på møde i Økonomiudvalget onsdag den 21. august 2019 foreslår Ledelsessekretariatet, at budgetseminar afholdes over to dage den 19. -20. september 2019.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der afholdes budgetseminar den 19. og 20. september 2019.

15 stemmer for, 6 stemmer imodog 4 undlod at stemme.

For stemte:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Lene Kjelgaard Jensen, Peter Skriver Nielsen, Torben Overgaard, Per Skovmose og Jens Kr. Yde.

Følgende undlod at stemme:

Morten Bo Bertelsen, Kaj Kirk, Casper Søe-Larsen og Peter Sørensen.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

161. Forslag til fremtidig strategi for bygningsoptimering i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af 'Strategi for ejendomsadministration' i Thisted Kommune.

Redegørelse

Projektet for bygningsoptimering i Thisted Kommune bestående af en behovs-, funktions- samt en bygningsanalyse er nu afsluttet med en strategi for ejendomsadministration i Thisted Kommune.

Strategien er udmøntet i 3 modeller, som kan anvendes i den fremtidige udvikling på området for ejendomsadministration.

Model 1 - Status Quo

Den nuværende eksisterende bygningsvedligeholdelsesordning som omfatter samlet teknisk ansvar for institutionernes klimaskærm og basale bygningsinstallationer i Drift og Anlæg, resten ligger ude hos institutionerne selv.

Fordelen ved denne model er: Der er en klar opdeling mellem de opgaver, som Teknik og Erhverv har kompetencen til, og hvilke opgaver som institutionen har kompetencen til.

Ulemper: Der skal løbende ske en koordinering af de udvendige og indvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder for ikke at udføre dobbeltarbejde. Der bliver anvendt mange forskellige håndværkere, og der er ingen fælles koordinering af indkøb, hvilket fordyrer indkøbene generelt for Thisted Kommune som helhed.

Model 2 - Implementering af Strategi for Ejendomsadministration

Det centrale i denne model er, at alle elementer i bygningsvedligeholdelsesopgaverne samles i sektionen Affald og Ejendomme. Det vil sige, at indvendig- og udvendig vedligeholdelse samt afholdelse af energiudgifterne samles i sektionen Affald og Ejendomme.

Fordele: Udbud af et samlet større område og dermed mulighed for mere priskonkurrence. Større ensartethed også når det gælder den indvendige vedligeholdelse af bygningerne. Fælles styring af serviceaftaler og alarmanlæg m.v.

Ulemper: Institutionerne mister det lokale ejerskab til budgetterne og vil derfor være mere tilbøjelige til at kæmpe for at få sin andel af det "store" fælles budget. Indledningsvis kan der være problemer med hængepartier på vedligeholdelsesområdet, som kræver opretninger, forinden vedligeholdelsesopgaverne kan sættes i system, og en stordrift kan realiseres.

Model 3. - Implementering af samtlige Facility Management-funktioner

Denne model samler og centraliserer rengøring, pedelområdet og vedligeholdelse af udearealer sammen med elementerne i model 2.

Ud over fordele og ulemper, som beskrevet i model 2, vil der være følgende:

Fordele: Den enkelte pedels spidskompetence vil kunne udnyttes bedre. Ved centralisering af pedel- og rengøringsfunktionen vil der være bedre mulighed for afløsere ved uddannelse samt i ferie- og sygdomsperioder.

Ulemper: Der vil blive et mindre tilhørsforhold til den enkelte institution. Interessen for at få udført opgaver via frivillig indsats, kan risikere at blive reduceret. Der skal udarbejdes fælles standarder for rengørings- og pedelområdet således, at standarden er ens for de enkelte institutioner.

Strategien foreslår endvidere, at der i model 2 og 3 oprettes en ejendomsadministrationsgruppe, der forankres i Teknik og Erhverv, som på tværs af forvaltningerne tager sig af opgaverne i forbindelse med til- og afgange af bygningskvadratmeter, anvendelsesmuligheder, sambrug, ombygnings- samt moderniseringsbehov.

Retsgrundlag

Budgetforlig 2018.

Økonomiske konsekvenser

De i budgetforliget for 2019 indmeldte besparelser på 2 mio. kr. årligt vil være en del af potentialet i forbindelse med stordrift og samordning i Model 2.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 13. november 2018

Chefgruppen (Niveau 3) den 29. -30. november 2018

Udvalg for Sammenhængende Anlæg 10. december 2018

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at

1. Model 2 implementeres løbende i 2019. Model 2 er fuldt implementeret pr. 1. januar 2020i Thisted Kommune.

2. Der nedsættes en ejendomsadministrationsgruppe med deltagere fra samtlige forvaltninger. Arbejdsgruppen forankres i Drift og Anlæg -Ejendomme.

3. Ordningen revideres efter at have været fuldt implementeret og i brug et år.

Tidligere besluttet

Direktionen, 13. november 2018, pkt. 4:

Ad. 1-3 indstilles til godkendelse med bemærkning om, at ejendomsadministrationsgruppen samtidig analyserer fordele og ulemper ved indførelse af model 3 på sigt.

Chefgruppen (Niveau 3) den 29. -30. november 2018

Drøftet.

Udvalget for Sammenhængende Anlæg, 10. december 2018, pkt. 17:

Esben Oddershede, Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen anbefaler model 2, men ikke med henblik på implementering af model 3.

Casper Søe-Larsen og Jens Otto Madsen anbefaler en decentral model, hvor ansvar for drift ligger lokalt.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. januar 2019, pkt. 26:

Udsættes til næste møde med henblik på høring af kommunens institutioner og relevante MED.

Område-MED Skoler, 23. januar 2019, pkt. 2:
Område-MED Skoler sender sagen i Lokal-MED.

Fraværende i Område-MED Skoler - 23. januar 2019:

Philip Lehn Brand, Laila Lynge Vestergaard

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 18. februar 2019, pkt. 8:

Strategien er drøftet.

Afbud: Henriette Christensen

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. februar 2019, pkt. 5:

Udsættes til næste møde, da lokale MED-udvalg ikke har kunnet nå at drøfte sagen.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. februar 2019:

Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lise Thure, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann

Udvalget for Sammenhængende Anlæg, 18. marts 2019, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse, at Thisted Kommune fastholder model 1 ud fra de allerede afgivne høringssvar. Casper Søe-Larsen anbefaler en decentral model, hvor yderligere ansvar for drift ligger lokalt.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 6:

Område-MED tilkendegiver at det er svært at få et overblik over de forskellige høringssvar, idet de ikke indgår som bilag på sagen.

Område-MED er derfor bekymret for om at alle parter er blevet hørt i sagen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 19. marts 2019:

Karin Bjerre, Birgitte Breum, Kathrine Sørensen

Område-MED Skoler, 19. marts 2019, pkt. 6:

Model 1 bibeholdes, hvilket tages til efterretning.

Område-MED Drift og Anlæg, 19. marts 2019, pkt. 6:

Strategiens fordele og ulemper blev drøftet.

Fraværende i Område-MED Drift og Anlæg - 19. marts 2019:

Brian Beck

Område-MED Sundhed og Ældre, 25. marts 2019, pkt. 5:

Drøftet. Område-MED tilslutter sig model 1, som også lyder til at være den, § 17, stk. 4-udvalget vedrørende sammenhængende anlæg anbefaler. Område-MED er bekymret over, at der igangsættes en sådan proces uden at inddrage ældreområdet i videre udstrækning, fordi ældreområdet dels har en stor bygningsmasse og et stort antal biler og cykler.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre – 25. marts 2019:

Mette Kristensen

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 5:

I forhold til model 2 og 3: Der er en bekymring for kamp om ressourcer og synlighed omkring økonomi og prioritering, herunder at APV har højeste prioritet. Ligeledes er der bekymring for faglige hensyn. Der er behov for økonomi til hurtige løsninger i forhold til borgernes behov.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Område-MED Administration, 27. marts 2019, pkt. 5:

Sagen blev drøftet. Det vurderes, at de decentrale institutioner i større omfang er påvirket af ændringerne, end de administrative funktioner.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 27. marts 2019:

Jan Bendix Jensen, Marianne Davidsen Galsgaard, Henriette Christensen

Lokal-MED-udvalg for Teknik og Erhverv (park og vej), 25. april 2019, pkt. 4:

Indstillingen blev drøftet, men der er ikke nogen konkret anbefaling.

Område-MED Kultur og Fritid, 15. maj 2019 (Mail fra Peder Hanghøj)

Indstillingen blev drøftet med Område-MED Kultur og Fritid; Vi har læst punktet og mener helt sikkert at model 1 er at fortrække, der er for mange ulemper ved de andre modeller.

Det er vigtigt, at vi kender vores rengørings- og service personale, da der tit kan opstå situationer, der kræver tæt samarbejde med disse. Derfor skal det være service der kende huset og personalet, ellers vil der blive brugt for mange ressourcer på at oplære en ny hver gang.

Hoved-MED-udvalget, 18. juni 2019, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Fraværende i Hoved-MED den 18. juni 2019:

Søren Grøndberg, Karin Engholm Bjerre, Martin Bagger, Charlotte Holst Høybye

Ny sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 6:

Direktionens indstilling af 13. november 2018 fastholdes. Det bemærkes samtidig, at fastholdes model 1, skal besparelse på 2 mio. kr. årligt udmøntes forholdsmæssigt på hver institution.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 206:

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der ikke skal analyseres på model 3.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 185:

Model 1 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 22 stemmer for og 3 imod.

For stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:

Henrik Gregersen, Esben Oddershede og Kristian Tilsted.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

162. Beredskab - ny betalingsmodel

Udskriv

Sagstema

Behandling af indstilling fra bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab om ny betalingsmodel.

Redegørelse

På sit møde den 28. maj 2019 godkendte bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab et forslag til ny betalingsmodel for de aktiviteter, som beredskabet udfører for de 11 ejerkommuner, og forslaget forelægges nu, jævnfør vedtægterne for Nordjyllands Beredskab, til behandling i de 11 ejerkommuners byråd/kommunalbestyrelser. Forslaget har form af et bilag til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab (bilag 4.5), og det vil - hvis det godkendes af kommunerne - afløse det nuværende bilag og dermed den nuværende betalingsmodel, som den har været gældende fra Nordjyllands Beredskabs start i 2016.

Det nye forslag til betalingsmodel er udarbejdet af kommunaldirektørerne for de 11 ejerkommuner i samarbejde med Nordjyllands Beredskab.

Udgangspunktet for arbejdet har været

 • et ønske om, at de 11 kommuner fremover betaler samme pris pr. indbygger, eventuelt korrigeret for forskelle i serviceniveau.
 • en diskussion af de næste års behov for investeringer i bl.a. materiel.

I arbejdet har kommunaldirektørerne anlagt følgende betragtninger:

 • Det er vanskeligt at afgøre i hvilket omfang, der er forskelle i serviceniveauet mellem kommunerne på baggrund af forskelle i geografi, bygningstæthed, bygningshøjder, klimatrusler og mange andre elementer.
 • Det er derfor vanskeligt at finde retvisende parametre, der på en objektiv måde kan bruges til en betalingsmodel, der afspejler forskelle i serviceniveau.
 • Det anerkendes, at det er vanskeligt at overgå til en rent indbyggertalsafhængig betalingsmodel på nuværende tidspunkt, da kommunernes økonomi igennem mange år har været indrettet efter en anden virkelighed.
 • Opmærksomheden henledes på, at kommuner med Falck-kontrakter med stor sandsynlighed ikke selv ville kunne have opnået den oprindelige besparelse – merbetalinger skal ses i det lys.
 • Det anerkendes, at Nordjyllands Beredskab ikke i fuldt omfang har de midler til rådighed, der er nødvendige for at sikre materieludskiftning og investeringer, der kan imødegå de udfordringer beredskabet står overfor i de kommende år.

Ud fra arbejdet anbefalede kommunaldirektørerne:

 • at der laves en aftalebaseret betalingsmodel med virkning fra 2020 med ændringer i betalingerne baseret på de 5 punkter ovenfor. Modellen er udtryk for et kompromis, der balancerer de 11 kommuners forskellige synspunkter på en fremtidig betalingsmodel.
 • Der indarbejdes et løft på 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i materieludskiftning og ny teknologi mv.
 • Fra det tidspunkt hvor der gennemføres en udligningsreform eller justering af udligningssystemet, er der gensidig forståelse for, at der skal indgås en ny aftale med henblik på at indføre en betalingsmodel, der baseres på indbyggertal, men hvor udviklingen kan medføre, at andre parametre skal indgå. Tidshorisonten for fuld implementering af den model, skal også være en del af den nye aftale. Målet er, at en endelig aftale skal være på plads inden udgangen af denne valgperiode.

Den nye betalingsmodel vil efter forslaget være gældende fra 1. januar 2020. For Thisted Kommune vil modellen give en årlig merudgift på godt 0,8 mio. kr.

Retsgrundlag

Beredskabsloven og vedtægterne for Nordjyllands Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes årlige udgift er beregnet til at stige med 0,8 mio. kr.

Center for Økonomi og Løn har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Indstillingen fra bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab følges, og at den nye betalingsmodel og det nye bilag 4.5 til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab godkendes.
 2. Merudgiften på godt 0,8 mio. kr. indarbejdes i basisbudgettet for 2020 og frem.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 186:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

163. Anmodning om garantistillelse - Bedsted Fjernvarme

Udskriv

Sagstema

Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. (BFV) ansøger om kommunegaranti til først byggekredit og senere endeligt lån i Kommunekredit på 4,3 mio. kr.

Redegørelse

BFV ønsker kommunal garanti for lån fra Kommunekredit til finansiering af udvidelse af Bedsted Fjernvarmes forsyningsområde samt implementering af fjernaflæsning af forbrugerdata m.m.

BFV har ultimo 2018 og primo 2019 udvidet forsyningsområdet i Østbyen. Primært til industrikunder og enkelte private. Af større forbruger kan nævnes Leth Beton A/S. BFV udvider således produktionen af varme med ca. 700 MWh/år. Svarende til en forøgelse af varmeproduktionen med 8 -10 %.

Den midlertidig finansiering er foregået over BFV's driftskonto inkl. bevilget trækningsret i Sparekassen Vendsyssel, Bedsted Afdeling.

BFV ønsker i 4. kvartal 2019 at påbegynde implementering af fjernaflæsningssystem hos varmeværkets forbrugere. Projektet forventes færdig i 3. kvartal 2020.

De nævnte projekter løber i alt op i 4,3 mio. kr. og BFV søger således om en kommunal garantistillelse for låneoptagelse i Kommunekredit på 4,3 mio. kr. Grundet de favorable lånebetingelser ansøges samtidig om garantistillelse for den midlertidige byggekredit gældende indtil hjemtagelse af lånet.

Byggekreditten ønskes optaget som et variabelt lån, mens det endelige lån ønskes som et 15-årigt lån med fast rente. Herudover skal Snedsted Varmeværk betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Bedsted Fjernvarme vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed, hvor der til anlægsudgifter er automatisk låneadgang. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

Bedsted Fjernvarme har oplyst, at der ønskes lån med fast rente. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Garantianmodningen på byggekreditten på 4,3 mio. kr. imødekommes.
 2. Garantianmodningen på det endelige lån på 4,3 mio. kr. imødekommes.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 188:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

I sagsfremstillingen står skrevet: "Herudover skal Snedsted Varmeværk betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året."

Dette er en fejl, idet teksten skulle have været: "Herudover skal Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året."

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

164. Ny aftale mellem Kystdirektoratet og Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ny oprensningsaftale mellem Kystdirektoratet og Hanstholm Havn vedr. statens oprensningsforpligtelse i Hanstholm Havn i perioden 2020 - 2045.

Redegørelse

Thisted Kommune og Staten indgik i oktober 2017 en aftale om oprensning ved Hanstholm Havn, som sikrer, at et øget oprensningsbehov forårsaget af anlæggelse af de nye moler ved havneudvidelsen frem til 2045, fortsat vil være en opgave, som løses af Staten.

Den konkrete aftale forhandlet mellem ejeren og Staten er baseret på en nulsumsløsning og omfatter følgende hovedpunkter:

 • At forpligtigelsen til oprensning ved Hanstholm Havn fortsat vil være Statens frem til 2045.
 • At som følge af øget sedimentation efter havneudvidelsen vurderes Statens omkostninger til oprensning ved Hanstholm Havn at blive 5 mio. kr. om året svarende til 125 mio. kr. i hele aftaleperioden.
 • At Hanstholm Havn investerer i en tilbygning (Sandfangermole) på Vestmolen, hvis funktion er at sørge for, at sedimentation lægger sig vest for havneindsejlingen i stedet for i indsejlingen og dermed giver Staten bedre mulighed for at planlægge oprensningskampagner ved Hanstholm Havn.
 • At investeringen i anlæg af Sandfangermolen forventes at andrage ca. 20 mio. kr.
 • At Hanstholm Havn og Kystdirektoratet på den baggrund forhandler den konkrete oprensningsaftale på plads.

Under efterfølgende forhandlinger med Kystdirektoratet om oprensningsaftalen blev der i forhold til oprensningsdybder i indsejlingen og i det forreste havnebassin fra Kystdirektoratets side fremsat krav om etablering af overdybder på 1 m. (bufferzoner) i forhold til de officielle havnedybder, som entreprise kontrakten med Aarsleff omfattede.

I indsejlingsområdet (Zone A) er der tilstrækkeligt med dybde ned til kalkbunden til, at Kystdirektoratet kan foretage præventiv oprensning i forhold til havnens officielle dybde for området. I det forreste havnebassin (Zone B) indgår der i kontrakten med Aarsleff en aftalt uddybning til 10 m. Kystdirektoratets krav om overdybder i dette område var på tidspunktet for indgåelse af kontrakt med Aarsleff ikke kendt.

I forhandlingen med Kystdirektoratet, har Kystdirektoratet accepteret en overdybde på 0,5 m. i Zone B. Hanstholm Havn har efterfølgende tilkøbt yderligere uddybning af Zone B med 0,5 m.

For så vidt angår reaktionstider for oprensning, dvs. den tid der må gå fra et konstateret oprensningsbehov til oprensning igangsættes, er der i den nye aftale tale om en forlængelse af disse. Dette skyldes, at Kystdirektoratet er forpligtiget til at leve op til gældende EU-udbudsregler, når den samlede nationale oprensningsopgave sendes i udbud af KDI, og hvor krav om kortere reaktionstid end angivet i aftalen vil blive betragtet som en favorisering af danske operatører - dette vil være i strid med gældende EU-regler.

De længere reaktionstider er vurderet acceptable for Hanstholm Havn.

Bestyrelsen for Hanstholm Havn behandlede på møde den 11. juni 2019 det vedhæftede udkast til ny oprensningsaftale mellem Kystdirektoratet og Hanstholm Havn vedr. statens oprensningsforpligtelse i Hanstholm Havn i perioden 2020 - 2045.

Aftale med tilhørende bilag fremsendes hermed til ejerens behandling og godkendelse med den bemærkning, at Statens oprensningsforpligtigelse – jævnfør notat af 26. oktober 2017 – efter vor opfattelse går forud for den indgåede aftale og en eventuel opsigelse af oprensningsaftalen indgået imellem Hanstholm Havn og Kystdirektoratet.

Retsgrundlag

Havneloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen og det er overfor centeret oplyst, at udgiften på de 20 mio. kr. til sandfangermolen er inkluderet i den allerede planlagte havneudvidelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til ny oprensningsaftale mellem Kystdirektoratet og Hanstholm Havn vedr. statens oprensningsforpligtelse i Hanstholm Havn i perioden 2020 - 2045 godkendes.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 189:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

165. Anlæg Sundheds- og Ældreafdelingen

Udskriv

Sagstema

På investeringsoversigten har Sundheds- og Ældreafdelingen en udviklingspulje på 3 mio. kr. i 2019. Forvaltningen fremsender forslag til prioritering og frigivelse af disse midler.

Redegørelse

Sundheds- og Ældreafdelingen har på investeringsoversigten en udviklingspulje på 3 mio. kr. i 2019. Der er omprioriteret 25.754 kr. i uforbrugte midler på puljen fra 2018 til 2019 og 685.000 kr. fra 2019. Dernæst er der på nuværende tidspunkt prioriteret og bevilget 450.000 kr. fra puljen til mobile sprinkleranlæg og luftrensere.

Forvaltningen søger om, at det resterende beløb prioriteres og bevilges fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje på investeringsoversigten, XA-569 til nødvendige udbedringer som følge af slitage og ændret lovgivning samt opgraderinger bl.a. på IT. Dette omfatter bl.a. en industriopvaskemaskine, opførelse af nye affaldsskure, flugtdør i sygeplejeklinik, solafskærmning m.v. De største poster rent udgiftsmæssigt er etablering af et fællesvaskeri på Kristianslyst, hvor det nuværende lokale ikke lever op til brand-, ventilations- og arbejdsmiljøkrav samt nødvendige opgraderinger af IT. Det samlede beløb udgør 1.890.754 kr. og resten af udviklingspuljen for 2019 er dermed brugt.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afledte konsekvenser på øvrig drift.

Der er ikke fremtidige driftsbesparelser som følge af investeringerne.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Nej

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja

Afledte driftsudgifter

Nej

Fremadrettede driftsbesparelser

Nej

Øvrige bemærkninger

Ingen

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på i alt 1.890.754 kr. til tiltag beskrevet i ovenstående.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på XA-569 "Udviklingspulje" på Sundheds- og Ældreområdet.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 145:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 190:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

166. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Pulje til landsbyfornyelse - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune 2019.

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Pulje til landsbyfornyelse - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune 2019.

Redegørelse

Ved pulje til landsbyfornyelse er der hjemtaget 1.200.000 kr. mere i refusion end forventet. Årsagen er, at der i en periode har været en forhøjet refusionsprocent til opkøb og nedrivning af ejendomme samt indretning af offentlige tilgængelige byrum. Derudover har Thisted Kommune modtaget tilskud til KulTHYvator 1, kunst på nedrivningsgrunde.

Der er stadig en markant opgave med nedrivning af dårlige ejendomme både i byerne og langs hoved- og landevejene. Flere steder er der, efter nedrivning, opstået mulighed for at gøre noget for at højne kvaliteten af byrummene i byerne, blandt andet projektet KulTHYvator 2 i Hørdum, Bedsted og Vestervig, hvor byerne i samarbejde med tre kunstnere er ved at omdanne nedrivningsgrunde til kunstneriske byrum. Både i Koldby og Bedsted er der lavet en ny bymidte efter nedrivning af bygninger. I Frøstrup er der lavet en flot legeplads midt i byen i stedet for den gamle, der lå gemt væk bag købmanden.

I foråret 2019 købte Thisted Kommune "Døgnkiosken" på gågaden i Hurup til nedrivning. På den tomme grund laves en passage til anlægget, der er under renovering som en del af områdefornyelsen. I Snedsted er der købt tre sammenhængende bygninger til nedrivning, hvor der laves en plads i tilknytning til den nyetablerede bymidte. Bymidten er lavet som en del af den igangværende områdefornyelse. De to projekter kan dog ikke laves i år indenfor den nuværende bevilling.

Thisted Kommune har en statslig ramme til refusion for 2018 på 2.400.000 kr., der endnu ikke er udnyttet. Der er 60 % refusion fra staten og ved at geninvestere de 1.200.000 kr., kan der hjemtages 1.800.000 kr. i refusion, derved er der 3.000.000 kr. til opkøb, nedrivning og indretning af offentlige byrum.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling til XA-915 - Indsats mod farlige/forfaldne ejendomme 2019 på 3.000.000 kr. Tillægsbevillingen kan finansieres af tilskuddet til kulTHYvator 1 og overskydende refusion på i alt 1.200.000 kr. samt den herefter hjemtagne refusion på 1.800.000 kr.

Anlægsbevillingen XA-915 - Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2019, kan herefter specificeres således:

Nuværende anlægsbevilling

XA-915

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

XA-915

Ny anlægsbevilling i alt

XA-915

Udgifter

4.675.000 kr.

3.000.000 kr.

7.675.000 kr.

Indtægter

-2.912.000 kr.

-3.000.000 kr.

-5.912.000 kr.

Netto (Kommunal medfinansiering)

1.763.000 kr.

0 kr.

1.763.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, beløbet på 3,0 mio. kr. er ikke indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Nej, der er ikke, i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Nej

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der gives en tillægsbevilling til XA-915 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2019, som anlægsudgiftsbevilling på 3.000.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 3.000.000 kr. Kassen påvirkes ikke.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 192:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 191:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

167. Anlægsbevilling til byggemodning af boliggrunde i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) til byggemodning af 12 boliggrunde i Klitmøller på tidligere Klitmøller Camping, se bilag 1.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. januar 2018 at meddele ekspropriationsbeslutning i forbindelse med erhvervelse af Klitmøller Camping til byggemodning. Thisted Kommune har ejendomsretten over det eksproprierede areal.

Den 18. december 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen at give en anlægsbevilling på 3.400.000 kr. til ekspropriationen, så der kunne udbetales aconto erstatning til tidligere ejer. Endeligt ekspropriationsomfang og erstatningsfastsættelse er endnu ikke fastlagt.

Den 30. april 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Thisted Kommune skal arbejde videre med byggemodning af område B2 og B3 i Lokalplan 8-003. Teknik og Erhverv har udarbejdet forslag til udstykningsplan, hvor der byggemodnes 12 boliggrunde, se bilag 1.

Vejforløbet er forberedt til forlængelse mod vest, hvis der på et senere tidspunkt bliver mulighed og behov for dette.

Der etableres i forbindelse med områdefornyelsesprojektet for Klitmøller en sti langs åen. Anlægsudgiften til stien afholdes af områdefornyelsesprojektet.

I byggemodningen etableres stiforbindelser til åen fra område B2 og B3.

I spildevandsplan 2016 - 2021 er området spildevandkloakeret, dvs. at overfladevand skal nedsives. Teknik og Erhverv har fået foretaget boreprøver på området, og de viser, at grundvandet ligger mellem 60 til 80 cm. under terræn. Derfor vurderes det, at det er svært at nedsive regnvandet. Teknik og Erhverv laver prøvegravninger for at undersøge muligheden for at nedsive. Efterfølgende afholdes møde med Thisted Vand.

Arealet byggemodnes således, at byggegrundene kan udbydes til salg primo 2020.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Byggemodningsomkostningerne er anslået til 3.800.000 kr. excl. moms.

Det forventes, at grundene kan sælges til en gennemsnitspris på 400.000 kr. excl. moms, svarende til en indtægt på 4.800.000 kr. for de 12 grunde.

Der søges om enanlægsudgiftsbevilling på 3.800.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 4.800.000 kr.

Udgifterne og indtægterne til byggemodningen afholdes i 2019 og 2020 og kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2019 og 2020 i det vedtagne budget for 2019 på XA-274 Byggemodning - pulje.

Beløbene fordeles således:

XA-274 - Pulje - Byggemodning

2019

XA-274 - Pulje - Byggemodning

2020

Anlægsbevilling

Byggemodning Klitmøller

I ALT

Anlægsudgifter

1.163.000 kr.

2.637.000 kr.

3.800.000 kr.

Anlægsindtægter

-4.682.000 kr.

-118.000 kr.

-4.800.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen - beløbene i 2019 og 2020 er afsat i det vedtagne budget for 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.800.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 4.800.000 kr. til byggemodningen ved Klitmøller Camping, fordelt og finansieret som nævnt i ovenstående tabel af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje i 2019 og 2020.
 2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 205:

Ad 1-2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 194:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

168. Anlægsregnskab - Udvikling Agger Havn

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udvikling Agger Havn.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2012 en anlægsbevilling til udvikling af Agger Havn.

Anlægsregnskabet for XA-545 Udvikling Agger Havn er således:

Projektet har blandt andet lavet uddybning af sejlrende, ny jollebro i inderhavn, velfærds- og publikumsfaciliteter og generelt givet Agger Havn et løft. De sidste omkostninger til skiltning og informationstavler er afholdt i maj 2019, og derfor afsluttes anlægsregnskabet nu.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 207:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 195:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

169. Anlægsregnskab - Etablering af nyt Genbrugscenter Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Etablering af nyt Genbrugscenter i Hanstholm.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 19. december 2017 17,5 mio. kr. til etablering af et nyt Genbrugscenter i Hanstholm.

Projektet omfattede: grundkøb, projektering, jordarbejde, befæstede arealer, afløb for spildevand og overfladevand, mandskabsbygning, genbrugsbutik, lagerhal, støttemure, el, vand, varme samt indhegning.

Mandskabsbygning og genbrugsbutik er etableret efter energikravene i Bygningsreglementet 2020.

Pladsen er indrettet således, at trafikken af brugere og transportører til afhentning af affald er adskilt.

Arbejdet med etablering af Genbrugscentret i Hanstholm er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-851 - Nyt Genbrugscenter Hanstholm er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 208:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 196:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

170. Regnskab 2018, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads behandlede og godkendte den 12. april 2019 regnskabet for 2018 samt revisionsberetning nr. 33.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne i "Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner".

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 358.763 kr.

Hovedparten af indtægterne er salg af maskiner og udlejning af arealer.

Udgifter i alt 743.079 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til reetablering og lukning af I/S Skovsted Losseplads.

Driftsresultat før renter udviser et underskud på 384.316 kr.

Resultatet i alt udviser et underskud på 362.766 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at regnskab 2018 samt tilhørende revisionsberetning nr. 33 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 212:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 197:

Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

171. Budget 2020, I/S Skovsted Losseplads

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Skovsted Losseplads, § 8, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads godkendte på sit møde den 21. juni 2019 budgettet for 2020.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2020 budgetteret med en samlet omsætning på 100.000 kr., som er indtægter ved udlejning af arealer.

Finansielle indtægter er i 2020 budgetteret med 15.000 kr., som er forrentning af mellemværende med Thisted Kommune.

De samlede omkostninger er i 2020 budgetteret til 492.500 kr., som hovedsageligt går til reetablering og lukning af I/S Skovsted Losseplads.

Årets finansielle resultat er således budgetteret til et underskud på 377.500 kr.

Der er budgetteret med afskrivninger på i alt 32.125 kr., så årets resultat er budgetteret til et underskud på 409.625 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 213:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 198:

Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

172. Regnskab 2018, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors behandlede og godkendte den 12. april 2019 regnskabet for 2018 samt revisionsberetning nr. 23.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne i "Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner".

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 3.213.649 kr.

Hovedparten af indtægterne kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra interessentkommunerne.

Udgifter i alt 3.213.649 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Driftsresultat i alt 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at regnskab 2018 samt tilhørende revisionsberetning nr. 23 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 214:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 199:

Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

173. Budget 2020, I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors, § 8, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering. I følge § 11 skal interessenternes kommunalbestyrelser i fællesskab fastsætte efterbetalingsprisen, og Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors skal afgive indstilling herom.

Redegørelse

Bestyrelsesmedlemmerne for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors godkendte den 21. juni 2019 budgettet for 2020.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2020 viser indtægter på 2.950.000 kr., som hovedsageligt kommer fra modtaget affald, salg af emballage og indtægter fra interessentkommunerne.

Budgettet for 2020 viser udgifter på 2.950.000 kr., som hovedsageligt går til køb af emballage, behandling og bortskaffelse af affald samt lønninger.

Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne er budgetteret til i 2020 at blive 4 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Efterbetalingsprisen for interessentkommunerne på 4 kr. godkendes, og
 1. at budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 201:

Ad 1:

Indstilles til godkendelse.

Ad 2.

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 200:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

174. Regnskab 2018, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, § 10, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens vedtagelse fremsendes til interessentkommunerne til orientering.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra behandlede og godkendte den 12. april 2019 regnskabet for 2018 samt revisionsberetning nr. 42.

Retsgrundlag

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes Styrelse" og reglerne i "Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget og Regnskabssystem for Kommuner".

Økonomiske konsekvenser

Indtægter i alt 6.187.098 kr.

Indtægterne kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Udgifter i alt 6.190.830 kr.

Hovedparten af udgifterne er gået til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Resultatet giver et underskud på 3.732 kr., som vil blive opkrævet af interessenterne i forhold til indvejet affald for 2018.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at regnskab 2018 samt tilhørende revisionsberetning nr. 42 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 215:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 201:

Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

175. Budget 2020, I/S Thyra

Udskriv

Sagstema

Ifølge vedtægter for I/S Thyra, §§ 10 og 13, skal det vedtagne budget fremsendes til interessenterne til orientering samt interessenternes kommunalbestyrelser skal i fællesskab fastsætte afgiften for modtagelse af affald, og bestyrelsen skal afgive indstilling herom.

Redegørelse

Bestyrelsen for I/S Thyra godkendte på sit møde den 21. juni 2019 budgettet for 2020.

Retsgrundlag

Interessentskabets budget udformes i overensstemmelse med de regler, der gælder for formen for kommunernes årsbudget.

Økonomiske konsekvenser

Der er for 2020 budgetteret med en forventet omsætning på 6.317.500 kr., som hovedsageligt kommer fra forbrænding af affald fra interessentkommunerne inkl. administrationsbidrag.

Prisen pr. ton leveret affald er sammensat således:

Forbrænding inkl. statsafgift

351 kr.

Administration

10 kr.

I alt

361 kr.

Forbrændingsprisen inkl. statsafgift er ændret til 361 kr. i 2020 mod 359 kr. i 2019.

Der er budgetteret med en forventet forbrænding af i alt 17.500 tons affald fra de 2 interessentkommuner.

De samlede omkostninger er i 2020 budgetteret til 6.317.500 kr., som hovedsageligt går til forbrænding af affald på I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Forbrændingsprisen godkendes, og
 2. Budgettet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 202:

Ad 1:

Indstilles til godkendelse.

Ad 2:

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 202:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

176. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 3

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-028 - Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted og Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Den 26. marts 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring, hvilket er sket i perioden den 29. marts - 24. maj 2019. Områderne omfattet af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 1-028 kan ses i bilag 1.

Kommuneplantillægget udlægger to nye rammer, 1.C.163 og 1.E.160, og centerområder, et lokalcenter og et område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Kommuneplantillægget og lokalplanen giver sammen muligheder for etablering af én dagligvarebutik, to udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper, tankstation samt erhverv i området.

Se Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/19003

Se den digitale Lokalplan 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/919/17622

PDF'er af planforslagene kan tilgås via linkene, og der er ikke foretaget ændringer i forhold til de endelige planer. De endelige PDF'er vil fremgå, når planerne er vedtaget.

Der er indkommet i alt to bemærkninger til planforslagene i høringsfasen. De to bemærkninger er indgivet af henholdsvis ejer af matr. 2l Tingstrup by, Thisted, som ligger nord for planområdet, og Nors-Tved Borgerforening. Bemærkningerne til planforslagene medfører ingen ændringer i forhold til de offentliggjorte planforslag.

 1. Ejer af arealet matr. 2l, som er delvist omfattet af gældende Lokalplan 1-008, har indgivet indsigelse med ønske om, at hele Lokalplan 1-008 ophæves, dermed også den del, der omfatter matr. 2l. Indsiger ønsker ligeledes at arealet tilbageføres til landzone. Anmodningen blev behandlet i forbindelse med vedtagelse af kommuneplanen, og Teknik og Erhverv har givet afslag herpå, hvilket ikke er påklaget. Arealet kan fortsat anvendes til erhvervsformål i henhold til lokalplanen fra 2015. Det bemærkes endvidere, at ophævelse af lokalplanen ikke vil tilbageføre arealet til landzone. Da det pågældende areal ikke er omfattet af de aktuelle planforslag, medfører det ingen ændringer heraf.
 1. Nors-Tved Borgerforening har indgivet indsigelse mod mulighed for etablering af dagligvarebutik i lokalplanområdet med henvisning til, at det vil være ødelæggende for handlende i små byer, og at der er nok dagligvarebutikker i Thisted Kommune. Indsigelsen imødekommes ikke. Lokalplan 1-028 og Kommuneplantillæg ændrer ikke de nuværende planforhold for dagligvarebutikker. Tidligere planlægning har fastlagt muligheden for dagligvarebutik i området, og muligheden fastholdes ved denne planlægning. Der blev redegjort for placeringen af dagligvarebutik ved den tidligere planlægning.

De indkomne høringssvar fremgår af bilag 2.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Lokalplan 1-028 Område til erhvervs- og centerformål ved Hanstholmvej i Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 187:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 203:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

177. Endelig vedtagelse af Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved og Kommuneplantillæg nr. 13

Udskriv

Sagstema

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved og Kommuneplantillæg nr. 13.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2019 at udsende forslag til Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved og Kommuneplantillæg nr. 13 i 4 ugers offentlig høring.

Kommuneplantillægget og lokalplanen udgør et areal på 57 ha langs Hanstholmvej nord/nordvest for lufthavnen ved Tved, se oversigtskortet i bilag 1. Planforslagene sikrer, at solcelleanlægget får en afstand mod Hamborgvej og nærmeste nabo på 350 m. Lokalplansforslaget sikrer ligeledes egnstypiske beplantningsbælter omkring solcelleanlægget med afsæt i områdets landskabelige karakter. Der sikres desuden vildt- og faunapassage omkring de økologiske forbindelser, der er i og omkring lokalplanområdet, og som er udpeget i kommuneplanen. Endelig sikrer lokalplanforslaget bestemmelser om retablering af området efter endt anvendelse af arealet til solcelleanlæg.

Planforslagene var i offentlig høring fra den 29. maj til 26. juni 2019.

Der er indkommet fire bemærkninger i høringsfasen. Samlet oversigt og ordlyd af bemærkninger - samt kommunens svar herpå - fremgår af bilag 2. Ingen af de fire indkomne bemærkninger giver anledning til ændringer i planforslagene.

1 Miljøstyrelsens bemærkning til Kommuneplantillæg nr. 13 om Bilag IV-arter

2 Miljøstyrelsen bemærkning til Kommuneplantillæg nr. 13 om økologiske forbindelser

3 Thy Motorsport Karting bemærkning til Lokalplan 200-010 om støj

4 Borger på Borupvej bemærkning til Lokalplan 200-010 om vej og trafik.

ad 1) og 2) Miljøstyrelsen konstaterer, at det ikke fremgår af kommuneplantillægget, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, samt at der mangler en redegørelse for, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for udpegningen af de økologiske forbindelser i Grønt Danmarkskort, herunder om funktionen af udpegningen kan opretholdes.

Teknik og Erhverv har oplyst Miljøstyrelsen, at der med screeningsnotatet, der er en del af de offentliggjorte planer, er foretaget en vurdering i forhold til bilag IV arter og til de økologiske forbindelser. Det er vurderet i screeningen, at der ikke vil være indvirkning i forhold til bilag IV arter, og de økologiske forbindelser er varetaget og redegjort for i lokalplanen.

ad 3) Thy Motorsport Kartings mener ikke, at lokalplanen tager tilstrækkeligt højde for mulige ændringer af støjudbredelse fra motorsportsanlægget som følge af etablering af solcelleanlægget. Thy Motorsport Kartings ønsker at få tilføjet en bestemmelse i lokalplanen, der sikrer dette. Alternativt ønsker Thy Motorsport Kartings, at der udføres målinger af kombinationen af støj fra motorbaneanlægget holdt sammen med solcelleanlæggets påvirkning heraf.

Støj fra solcelleanlægget i tilknytning til andre anlæg uden for lokalplanområdet – herunder Thy Motorsport Karting Centers baneanlæg – vurderes i kommende VVM-screening af projektet. I den sammenhæng har ansøger (European Energy) redegjort for solcelleanlæggets indvirkning på støjen i området. FORCE Technology har allerede oplyst, at i det konkrete tilfælde, hvor gokartbanen er skærmet med en jordvold ud mod solcellerne, og hvor afstanden fra gokartbanen til panelerne er stor, er deres påvirkning meget begrænset eller ikke eksisterende. Teknik og Erhverv vurderer, at Thy Motorsport Kartings ønske om at få støjforholdet undersøgt imødekommes i VVM-screeningen.

ad 4) Borger på Borupvej er bekymret for, om solcelleanlægget er for tæt på Thistedvej, og om dette kan blokere for forbedringer/opgradering af Thistedvej både for biler og cyklister til Thisted.

Teknik og Erhverv vurderer, at bemærkningen omhandler afstand til Hanstholmvej, som kommer til at forløbe "gennem" lokalplanområdet. Der er udlagt vejbyggelinjepå 20 m langs vejen på begge sider, som er medtaget i lokalplanens bestemmelser til sikring af oversigtsforhold og trafikken generelt.

Se det digitale Kommuneplantillæg nr. 13 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/933

Se den digitale Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/21392

PDF’er af planforslagene kan tilgås via linkene, og der er ikke foretaget ændringer i forhold til de endelige planer. De endelige PDF’er vil fremgå, når planerne er vedtaget.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Lokalplan 200-010 Solcelleanlæg ved Tved og Kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 186:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 204:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Henning Holm stemmer imod.

Beslutning

Godkendt med 23 stemmer for og 2 imod.

For stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:

Henning Holm og Casper Søe-Larsen.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

178. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby.

Redegørelse

Den 25. juni 2019 vedtog Thisted Kommunalbestyrelse at sende lokalplanforslag for Thisted Midtby i 4 ugers offentlig høring.

Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby er en revision af den hidtil gældende Lokalplan 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted bymidte, som havde vist sig at være mangelfuld og ufleksibel. Den nye Lokalplan 1-034 omfatter stort set samme område og fastholder anvendelsesmulighederne, se oversigtskort i bilag 1. Lokalplanen fastholder ligeledes bevarende bestemmelser for bygninger klassificeret med bevaringsværdi 1-3 og 4-6, og der er tilføjet bestemmelser gældende for bygninger med bevaringsværdi 7-9 og nybyggeri. Derudover indeholder lokalplanen blandt andet bestemmelser for særlige og identitetsskabende bymiljøer og skiltning.

Planforslaget var i offentlig høring fra den 26. juni til den 24. juli 2019.

Indkomne bemærkninger og ændringer af lokalplanforslag:

Der er indkommet i alt 9 høringssvar til planforslagene i høringsfasen. De indkomne bemærkninger kan ses i deres helhed i bilag 2. Bemærkningerne er behandlet enkeltvis og vurderet i bilag 3, og bilag 4 giver en oversigt over rettelser i lokalplanforslaget som følge af de indkomne bemærkninger.

Bemærkningerne refererer til 7 emner:

1. Ukorrekte oplysninger

2. Belægning

3. Bevaring

4. Udvidelse af lokalplanområde

5. Bebyggelsens omfang

6. Bebyggelsens udformning – ny bebyggelse: taghældning og materialer

7. Andre

Som følge af de indkomne bemærkninger foreslår Teknik og Erhverv følgende rettelser til lokalplanforslaget:

 • Oplysninger om arkitekt og byggeår for Thisted Banegård tilrettes, jf. bemærkning om forkerte oplysninger (emne 1).
 • Med baggrund i bemærkninger til bebyggelsesomfang (emne 5) foreslås det, at bestemmelser for maksimale bygningshøjder og etager for delområderne C tilpasses, så de er tilsvarende. Tilpasningerne foreslås med baggrund i nærmere vurdering af de enkelte områder og deres nuværende bygningsmasse, karakter, udtryk og betydning for byens samlede udtryk og skyline.

Konkret foreslås, at bestemmelserne for maksimal bygningshøjde i delområde C2 nedjusteres til 10 m, svarende til etageantal på 2 etager plus udnyttelig tagetage. Det foreslås yderligere at oprette et underdelområde C2a for området nord for Rosenkrantzgade, med samme bestemmelser som delområde C2, dog med tilpasning af etageantal til 3 etager med udnyttelig tagetage og maksimal bygningshøjde på 15 m. I sammenhæng foreslås delområde C4, der er beliggende op af underdelområde C2a ved Rosenkrantzgade, ligeledes tilpasset med maksimale etageantal til 3 plus udnyttelig tagetage, bedre tilsvarende den maksimale bygningshøjde på 15 m. De foreslåede rettelser vil medføre rettelser i bestemmelserne §§ 6.2 Bebyggelseshøjde og 6.3 Etager samt konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse, andre bestemmelser og kortbilag 2.

Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 3 - Behandling af indkomne bemærkninger i høringsfasen, bilag 4 - Rettelsesblad og bilag 5 - Delområdeændringer illustreret.

De øvrige forhold, der fremgår af de indkomne bemærkninger, medfører ikke ændringer af planforslaget. Emnerne nr. 2 og 7 reguleres ikke af lokalplanen. De øvrige bemærkninger om emne nr. 5 kan ikke imødekommes i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029, da denne fastsætter bebyggelseshøjder indenfor forskellige rammer, som de enkelte delområder er omfattet af. Bemærkning om emne nr. 4 imødekommes ikke på baggrund af nærmere aftale med indsiger om, at det konkrete ønske ikke kan opfyldes i overensstemmelse med Kommuneplan 2017-2029. Bemærkninger vedrørende emne nr. 6 imødekommes ikke, da bestemmelserne vurderes at bidrage til planens formål: at sikre at nybyggeri tilpasses, og den eksisterende bygningskultur respekteres. Bemærkninger omkring bevaring og bevaringsværdier giver ikke anledning til ændringer.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Lokalplan 1-034 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby vedtages endeligt med de ovennævnte ændringer.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 188:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 205:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Joachim Plaetner Kjeldsen fremsætter følgende ændringsforslag:

Det foreslås, at lokalplanforslaget sendes tilbage til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til fornyet behandling.

Ændringsforslaget enstemmigt godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

179. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for Solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2019 at igangsætte processen for aflysning af gældende planforhold, der muliggør etablering af solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm.

Kommuneplantillæg nr. 14 aflyser de planforhold, der i Kommuneplan 2017-2029 giver mulighed for etablering af solcelleanlæg, herunder kommuneplanramme 200.T.32. Derudover konsekvensrettes kommuneplanens kapitel 4.2.3 om udlagte områder til solenergiproduktion. Området omfattet af Kommuneplantillæg nr. 14 kan ses på bilag 1.

Landskabsanalysen har udpeget området omfattet af ramme 200.T.32 og Lokalplan 3-003 som bevaringsværdigt landskab i Kommuneplan 2017-2029. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 redegør derfor for områdets udpegning som særligt bevaringsværdigt landskab, og at disse særlige bevaringsværdige landskaber, jf. Kommuneplan 2017-2029, skal friholdes for større tekniske anlæg. Yderligere redegøres der for, at Planloven tilsigter, at der skabes og bevares værdifulde landskaber. Området vurderes derfor ikke længere at være egnet til placering af solcelleanlæg, hvilket danner baggrund for aflysningen af planforholdene.

Se Kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-2029 her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/22009

Lokalplan 3-003 vil blive aflyst ved administrativ beslutning efter 4 ugers høring af grundejere. Beslutningen vil blive truffet samtidig med endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14.

Retsgrundlag

Lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Der foretages en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, § 8, stk. 2, nr. 1.

Økonomiske konsekvenser

Det bemærkes, at såfremt der ikke foreligger en saglig begrundelse for planlægningen, kan en grundejer eventuel være berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler. Erstatningsforpligtigelsen afhænger af en konkret vurdering. Erstatning vil som udgangspunkt kun omfatte de afholdte udgifter, grundejeren måtte have afholdt i god tro i perioden frem til forslaget til aflysning af planlægning. Erstatningen vil dog ikke omfatte den forventningsværdi, som grundejeren måtte miste som følge af, at potentialet for grunden forsvinder, når planlægning ophæves, men alene afholdte udgifter.

Der vurderes ikke at være grundlag for erstatning.

Andre konsekvenser

Aflysning af planforholdene, der giver mulighed for solenergianlæg, vil have konsekvenser for CO2-fortrængning og selvforsyningsgrad med vedvarende energi (VE) i Thisted Kommune.

El fra solceller fortrænger typisk andre fossile brændsler i energisystemet på grund af koblingen til det nordiske el-marked og resten af det europæiske elnet. Den potentielle CO2-fortrængning for et idriftsat solcelleanlæg i planområdet er beregnet til ca. 5.800 ton CO2 ved 1 års drift i år 2019/2020. Dette svarer til 0,13 ton fortrængt CO2 pr. borger i Thisted Kommune i 2019. I 2019 er det samlede CO2-aftryk fra energiforbrug pr. borger beregnet til 4,7 ton CO2 (opgjort med residual-el-metoden fra Energistyrelsens vejledning om Strategisk Energiplanlægning).

I 2019 har Thisted Kommune en selvforsyningsgrad med VE på 52,7 %. Procentsatsen er et mål for hvor meget af det samlede energiforbrug i Thisted Kommune, på tværs af sektorer og brændsler, der stammer fra VE. En idriftsætning af solcelleparken vil med nuværende solcelleteknologier betyde en stigning på VE-selvforsyningen med 0.9 procentpoint.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 - Aflysning af planforhold for solcelleanlæg ved Thistedvej, Hanstholm vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 189:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 206:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

180. Debatoplæg om udvidelse af Aflastningsområdet Thisted Øst

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst.

Redegørelse

Med moderniseringen af Planloven i 2017 blev det muligt at planlægge nye aflastningsområder til detailhandel. Et aflastningsområde kan bidrage til at skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur, øget konkurrence samt et bredere vareudvalg til gavn for forbrugerne. Aflastningsområder kan endvidere aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan indplaceres i bymidten. Thisted Kommune udlagde i maj 2019 et aflastningsområde i Thisted Øst.

Teknik og Erhverv har modtaget flere henvendelser fra udvalgsvarekæder, der ønsker at etablere store udvalgsvarebutikker i Thisted. De er vanskelige at indpasse i Thisted bymidte pga. krav om plads, tilgængelighed for biler, varelevering, parkering, synlighed mv. Mængden af butiksareal, der efterspørges, er dog højere end forventet, og butikkerne kan ikke indpasses i det allerede udlagte aflastningsområde pga. manglende areal til butiksformål.

Med en ny befolkningsprognose fra 2019, der er mere positiv end den tidligere, er det muligt igen at kigge på detailhandlen og behovet for areal til butikker i Thisted Øst. Teknik og Erhverv har på den baggrund fået udført en ny arealbehovsberegning. Beregningen viser, at Thisted Øst kan rumme et større areal til store udvalgsvarebutikker på op til 15.000 m². Dette er 5.000 m² mere areal til butikker, end det nuværende aflastningsområde giver mulighed for. Det er dermed muligt at arbejde med at udvide Aflastningsområde Thisted Øst, både i forhold til geografi og den fastsatte arealramme til butiksformål. En udvidelse af aflastningsområdet kan muliggøre de konkrete henvendelser på etablering af store udvalgsvarebutikker i området.

At udvide aflastningsområdet er en større planlægningsmæssig ændring af området, særligt i forhold til detailhandelen i området, da området i dag er udlagt til erhverv. En geografisk og arealmæssig udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende redegørelse. Et nyt butiksprojekt, som Teknik og Erhverv har fået henvendelse om, kræver samtidig udarbejdelse af en lokalplan. Se gældende og fremtidig aflastningsområde i bilag 1.

Da der er tale om en større ændring, skal planlægningsprocessen begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til planlægningen. Teknik og Erhverv har udarbejdet en debatfolder, se bilag 2, og indstiller, at planlægningen igangsættes med en debatfase på 4 uger.

Retsgrundlag

Planloven § 11 og § 23 c.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 182:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 207:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

181. Debatoplæg om ændring af projekt vindmøller ved Tagmark

Udskriv

Sagstema

Beslutning om igangsætning af VVM-processen og godkendelse af debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for projektændring af projektet Vindmøller ved Tagmark.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget ansøgning om ændring af projektet Vindmøller ved Tagmark. Det oprindelige projekt blev sammen med Kommuneplantillæg nr. 47 og Lokalplan nr. 300-005 endeligt vedtaget den 20. marts 2018 af Kommunalbestyrelsen.

Projektændringen skyldes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har fundet en beregningsfejl i beregningerne af det hindringsfrie plan til Thisted Lufthavn. Den nye beregning af det hindringsfrie plan betyder, at 5 ud af de 8 vindmøller er placeret inden for hindringsplanet. Se bilag 1 Kortbilag - projektændring Vindmøller Tagmark.

TBST har den 6. juni 2019 meddelt dispensation til opstilling af vindmøller inden for det hindringsfrie plan til Thisted Lufthavn. I dispensationen stilles nye krav til belysning på 5 ud af de 8 vindmøller. På baggrund af de nye krav har ansøger den 6. juni 2019 søgt om ændring af det allerede vedtagne projekt fra 2018. Projektændringen omfatter flere slags afmærkende belysning end godkendt i det vedtagne projekt fra 2018. Dertil er der tale om mere intensiv samt blinkende belysning både i dag- og nattetimerne.

Helt konkret består projektændringen i, at de 5 vindmøller inden for hindringsplanet skal have hvidt blinkende lys på møllehuset af mellem intensitet (20.000 cd) i dagtimerne og rødt blinkende lys af mellem intensitet (2.000 cd) i nattetimerne. På selve mølletårnet skal der være fast rødt lys af lav intensitet (32 cd) hele døgnet. I det vedtagne projekt, som stadig gælder for de 3 vindmøller uden for hindringsplanet, skal møllehuset have fast rødt lys af lav intensitet (10 cd) hele døgnet.

Teknik og Erhverv vurderer, at den ændrede lysafmærkning, særligt de blinkende lys på møllehuset, vil være en væsentlig ændring af projektet og med en påvirkning, som vurderes at kunne være til væsentlig gene. Om natten vurderes lysafmærkningen at ville bryde det mørke rum og tilføre nattemørket et markant teknisk element, som vil kunne virke generende for naboer.

Teknik og Erhverv kan på den baggrund ikke udelukke, at der kan være en væsentlig påvirkning af miljøet ved det ændrede projekt og har derfor truffet afgørelse om, at det ændrede projekt er VVM-pligtigt. VVM-processen skal begynde med en debatfase, hvor der indkaldes forslag og idéer til miljøkonsekvensrapporten. Teknik og Erhverv har udarbejdet en debatfolder, se bilag 2, og indstiller, at processen indledes med en høringsfase på 4 uger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at VVM-processen igangsættes, og at debatoplægget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 193:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 208:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

182. Vangvej 16, Klitmøller -Thisted Bolig - Skema A

Udskriv

Sagstema

Thisted Bolig ansøger om godkendelse af Skema A for opførelse af 14 nye almene familieboliger på Vangvej i Klitmøller.

Redegørelse

Projektet er udført som tæt lav bebyggelse.

Der vil være tale om 5 stk. type 1 boliger på 85 m² og 9 stk. type 2 boliger på 108 m².

Det gennemsnitlige støtteberettigede boligareal er 100 m² og det samlede boligareal 1.400 m².

Forventet start: November 2019

Forventet aflevering: August 2020

Det forventes, at projektet udbydes som begrænset udbud i enten hoved- eller fagentreprise.

Projektets anlægsøkonomi

Boligselskabet har udfyldt Skema A med et byggebudget, som ligger på niveau med rammebeløbet gældende for familieboliger 2019.

Den samlede anlægsramme er på 28.056.000 kr.

Projektets finansiering

Finansieringen af almene boliger efter 1. januar 2019, med et gennemsnitligt boligareal på mellem 90 – 105 m², er som følger:

88 % kreditforeningslån 24.689.928 kr.

10 % kommunal grundkapital 2.805.600 kr.

2 % beboerindskud 561.120 kr.

Pr. juli 2019 er antallet af ledige andelsboliger i Thisted Kommune 1,1 %

Kommunen kan kun godkende nyt alment byggeri, hvis der er under 2 % ledige boliger.

Projektets huslejeniveau

Den skitserede driftsøkonomi for boligerne giver en månedlig husleje for store lejligheder på 8.937 kr. og for små lejligheder 7.034 kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118a i forhold til grundkapital-lån og § 115 stk. 7 i forhold til lejeledighed.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Bolig har ikke valgt realkreditinstitut og kan ikke informere os om størrelsen på den kommunale garanti. Ud fra tidligere sager forventes den kommunale garanti at være ca. 72 % af realkreditlånet 24.689.928 kr., svarende til en garanti på ca. 17,8 mio. kr.

Sker der ændringer i forudsætningerne under projektforløbet, vil der tilsvarende ske ændringer i garantibeløbet.

Thisted Kommune skal yde et lån på ca. 2,8 mio. kr. i form af kommunal grundkapital. Beløbet finansieres af kassen.

Kommunegarantiens og grundkapitallånets størrelse vil kunne ændres under projektforløbet, hvis forudsætningerne bag projektet ændres.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærker, at en vurdering af boligbehovet er relevant i vurderingen af kommunens økonomiske risiko ved projektet, og at der fra boligselskabets side ikke er redegjort tilstrækkeligt for boligbehovet.

CØL bemærker desuden, at forudsat de nye 14 nye almene boliger på Vangvej i Klitmøller er fuldt udlejede, vurderes risikoen for effektuering af kommunegarantien og tab på grundkapitallånet at være meget begrænset. Mange faktorer påvirker imidlertid efterspørgslen efter de 14 boliger i perioden, hvor garantien og grundkapitallånet eksisterer, og det er især vanskeligt at vurdere efterspørgslen efter boligerne på lang sigt. Risikovurderingen er derfor vanskelig at foretage. Thisted Boligs disponible del af dispositionsfonden udgjorde knap 6 mio. kr. ultimo 2018, hvorfor boligorganisationen vurderes at have økonomisk styrke til at yde tilskud til lejetab i boligselskabets afdelinger af en vis størrelse. CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Et endeligt tilsagn kan betyde udgifter til boligstøtte mv.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. august 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Skema A godkendes.
 2. Der betales en kommunal grundkapital på 10 % af anlægssummen svarende til 2.805.600 kr. Beløbet finansieres af kassen.
 3. Der stilles en kommunal garanti på 17,8 mio. kr.
 4. Det godkendes, at der udbydes i indbudt licitation.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. august 2019, pkt. 5:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 194:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 209:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse, under forudsætning af godkendelse af punkt 214.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

183. Trafiksikkerhedsplan for Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af trafiksikkerhedsplanog udførelse af trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2019.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 20. marts 2018 0,5 mio. kr. til revidering af trafiksikkerhedsplanen med tilhørende bilag. Der er nu lavet en ny trafiksikkerhedsplan, se bilag 1. Nedenfor er et resume af arbejdet og resultatet heraf.

Trafiksikkerhedsplanen 2019-2020 udpeger en række indsatsområder og konkrete fysiske tiltag, som kan forbedre trafiksikkerheden i Thisted Kommune. De fysiske tiltag er beskrevet i projektkataloget, bilag nr. 7. Trafiksikkerhedsplanen med tilhørende projektkatalog fungerer som arbejdsredskab til prioritering af indsatsen.

Der er primært analyseret på kommunevejene, men uheld på statsveje er også omtalt.

De forskellige forslag til forbedringer, som projektkataloget indeholder, er kommet igennem 3 indgange:

1) Uheldsregistrering

Der er besigtiget 12 lokationer i kommunen, hvor der er sket flere uheld end det kan forventes (såkaldt sort plet eller grå strækning). Analysen fra disse lokationer har bidraget til flere løsningsforslag til forbedring af trafiksikkerheden, bilag nr. 7, side 3 - 16. Læsevejledning fremgår af side 2.

2) Borgerinddragelse

894 borgere har svaret igennem en online borgerundersøgelse. Dette har resulteret i, at 38 lokationer er besigtiget med tilhørende løsningsforslag til forbedring af trafiksikkerheden, bilag nr. 7, side 82 - 121.

3) Skoleelever fra 0-10 klassetrin

2.715 elever fra kommunens fri- og kommunale skoler har svaret på en online elevundersøgelse om trafiksikkerhed. Alle 26 skoler er efterfølgende besigtiget sammen med skolens personale. Dette har resulteret i 62 lokationer med forslag til forbedringer af trafiksikkerheden, bilag nr. 7, side 17-81.

Prioritering af løsninger

Der er udarbejdet en prioriteringsmodel, se bilag 8,der skal understøtte arbejdet med at vælge, hvilke løsninger der skal igangsættes. I prioriteringsmodellen er der opsat forskellige parametre, som hjælper med at udpege de steder, som giver mest trafiksikkerhed pr. krone, som investeres. Parametrene er bl.a.:

 1. Tilskadekommende/dræbte
 2. Trafikfarlig skolevej
 3. Høj hastighed og
 4. Omkostninger.

Hvordan ser det ud med trafiksikkerheden i Thisted Kommune?

Der arbejdes konstant på reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Antallet af tilskadekommende falder både på landsplan og i Thisted Kommune. Det viser, at de forskellige indsatser har effekt. Indsats dækker over mange delelementer som f.eks. oplysning og kampagner, undervisning i daginstitutioner og skoler, ombygning af veje, færdselskontrol, adfærd, teknologiske løsninger, lovgivning og planlægning.

Foruden det menneskelige tab er det også omkostningsfuldt for samfundet at behandle en tilskadekommen. Så det giver god mening at investere i trafiksikkerhed.

På kommunevejene er antallet af uheld stigende i perioden 2013-2017, mens antallet af personskadeuheld er faldende (se bilag 1, side 8). Der er registreret 182 personskader på kommunevejene i perioden 2013-2017. I samme periode er der registreret 102 personskader på statsvejene i Thisted Kommune (se bilag 5, side 10).

Tendenslinjen for personskadeuheld for Thisted Kommune er stejlere end på landsplan (se bilag 1), hvilket betyder, at antallet af personskader reduceres mere end på landsplan.

Thisted Kommune har fortsat for mange uheld men med den fortsatte investering i forbedringer af eksisterende og nye veje samt udbygning af vejnettet til bløde trafikanter, kan vi styrke trafiksikkerheden yderligere.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den 26. februar 2019 bevilligede Kommunalbestyrelsen 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Teknik og Erhverv anbefaler, at der som udgangspunkt udføres trafiksikkerhedsmæssige investeringer med højeste indeks, se bilag nr. 10.

Det forventes, at de 19 projektforslag, oplistet på bilag 10, kan realiseres for den frigivne anlægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. august 2019

Økonomiudvalget den 21. august 2019

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller:

 1. At trafiksikkerhedsplanen (bilag 1) og tilhørende bilag godkendes.
 2. At Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkender, at den frigivne anlægsbevilling benyttes til at realisere de foreslåede projekter oplistet på bilag 10 således, at projekter med højest indeks realiseres først.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. august 2019, pkt. 195:

Ad 1.

Indstilles til godkendelse.

Ad 2:

Godkendt, men projekt 10 i bilag 10 fjernes af listen, og øvrige relevante projekter prioriteres jf. bilag 9. Det skal bemærkes, at det er fordi, der er vedtaget en rundkørsel i Vorupør i 2019/2020.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 12. august 2019:

Kaj Kirk

Økonomiudvalget, 21. august 2019, pkt. 210:

Ad 1-2. Indstillingerne fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

184. Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.

Redegørelse

Beskæftigelsesstrategien tager afsæt i Thisted Kommunes politik for Erhverv og Beskæftigelse, men har nære samarbejdsflader til Politikken for Sårbare voksne og ældre for så vidt angår en række sårbare ledige og sygemeldte, samt til Ungestrategien for ledige og sygemeldte under 30 år.

Idet beskæftigelsesindsatsen har mange samarbejdsrelationer, foreslås det, at strategien sendes i høring inden endelig vedtagelse, så der sikres den bredest mulige forankring.

Det foreslås, at strategien sendes i høring hos følgende samarbejdspartnere, som det fremgår af strategiens afsnit om tilblivelse og inddragelse af interessenter:

 • LO
 • DA
 • Dansk Industri
 • Dansk Byggeri
 • Thy Erhvervsforum
 • DH-Thisted (Danske Handicaporganisationer)

Høringsbrev udsendes den 19. juni 2019. Frist for høringssvar sættes til den 5. juli 2019 kl. 12.00.

Derudover drøftes strategien i Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 5. juli 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at strategien sendes i høring til de høringsparter, der fremgår af afsnittet om ”Strategiens tilblivelse, herunder inddragelse af interessenter”.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 18. juni 2019, pkt. 87:

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 18. juni 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 5. juli 2019, pkt. 1:

Godkendt.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på baggrund af de modtagne høringssvar (se bilag), at:

 1. I det omfang, der måtte være modstrid mellem fokus på, at borger skal være kortest tid på offentlig forsørgelse, og at der bør være tale om varige løsninger for borgeren, må vægtningen med udgangspunkt i gældende lovgivning på området være på kortest mulig vej til selvforsørgelse. Af Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 1 nr. 3 fremgår således, at ”Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie."

Målsætning 2.2 fastholdes derfor i sin nuværende ordlyd.

 1. Det præciseres yderligere i strategien, at det er nødvendigt med sammenhæng mellem den virksomhedsrettede og den borgerrettede indsats.
  Det foreslås, at der ændres på side 4 i første boks (”ambitionen”), således at der i stedet for den nuværende indledning indledes med følgende:
  ”Vores ambition for beskæftigelsesindsatsen er på baggrund heraf at skabe en beskæftigelsesindsats, hvor der er fokus på både det borgerrettede perspektiv og det virksomhedsrettede perspektiv og sammenhængen mellem disse, således at der kan skabes fælles løsninger, der gavner både den enkelte borger og områdets virksomheder”.

Derefter forsættes med følgende ”Vi vil derfor i borgerindsatsen…… kommer i job eller uddannelse” og resten af teksten forbliver som nu.

 1. Det præciseres i strategien, at rekruttering handler både om målrettet kompetenceudvikling af ledige fra Thisted Kommune og tiltrækning af arbejdskraft udefra.
  Målsætning 1.1 Rekruttering foreslås derfor ændret således,

A. at sætningen ” Vi vil bistå med rekruttering ved hjælp af match og kompetenceudvikling af ledige borgere fra Thisted Kommune….” ændres til følgende ”Vi vil gennem kompetenceudvikling målrettet efterspørgslen
på arbejdsmarkedet og det gode match mellem den ledige og arbejdspladsen bistå med rekruttering af ledige borgere fra Thisted Kommune….”

B. at der i stedet for ”…bistå med rekruttering af medarbejdere generelt f.eks. fra andre kommuner….” kommer til at stå ”…bistå med rekruttering af medarbejdere fra andre kommuner og udlandet…”. Desuden vil der i
forbindelse med implementeringen blive arbejdet på at beskrive, hvordan samarbejdet med andre jobcentre omkring rekruttering styrkes.

 1. Det fastholdes, at der i Beskæftigelsesstrategien ikke skrives særligt om handicappede, idet disse er omfattet af hele strategien på lige fod med borgere uden handicap. Strategien omfatter alle borgere, der er omfattet af jobcentrets målgrupper, og ingen af disse er nævnt særskilt. Dog vil handicapområdet blive drøftet særskilt i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for implementering af beskæftigelsesstrategien, idet handicapområdet er genstand for særskilte ministermål.
 1. De øvrige høringssvar vil blive drøftet i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for implementering af strategien.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. august 2019, pkt. 116:

Godkendt.

Fremsendes til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 14. august 2019:

Torben Overgaard

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. august 2019:

Mette Kjærulff og Niels Jørgen Pedersen

Til toppen

185. Lukket punkt: Kapitaltilførsel

Til toppen

186. Lukket punkt: Salg af areal

Til toppen