28. maj 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

108. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

109. Godkendelse af låneomlægning og vedståelse af garanti i Andelsboligforeningen Hanstholm 1982

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes afgørelse om konvertering af lån i Andelsboligforeningen Hanstholm 1982 samt vedståelse af kommunegaranti på et efterstående lån.

Redegørelse

Andelsboligforeningen Hanstholm 1982 består af 13 andelsboliger, der er beliggende på Bygmarken 139-155 og Bygmarken 207-213 i Hanstholm. Boligforeningen ønsker at omlægge et realkreditlån med en hovedstol på 1 mio. kr. og restgæld pr. 31.03.2019 på 665.000 kr. Som betingelse for at kunne udbetale det nye lån, stiller Realkredit Danmark krav om, at Thisted Kommune vedstår garantien på det efterstående realkreditlån med hovedstol på 3.514.000 kr. og restgæld pr. 30.3.2019 på 2.589.000 kr. Kreditforeningens ønske om kommunal vedståelse af garanti er i tråd med, at Kommunalbestyrelsen i henhold til konverteringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1 kan vedstå kommunegarantier for efterstående lån i støttede private andelsboligforeninger. Dernæst skal konvertering af lån, der sker på låntagers eget initiativ, ifølge konverteringsbekendtgørelsens § 10, stk. 2 godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Andelsboligforeningens realkreditbelåning er sammensat af de to lån nævnt ovenfor. Lånet, der ønskes omlagt, er et fastforrentet 5% annuitetslån med en restløbetid på 14 år og 3 måneder med afdrag. Boligforeningen ønsker at omlægge lånet til enten:

Andelsboligforeningen foretrækker det 30-årige lån, idet ydelsesbesparelsen her vil være større end ved det 15-årige lån grundet den lange løbetid.

Omlægningen vil derfor betyde en løbetidsforlængelse på 15-16 år i scenarie 1 og 0-1 år i scenarie 2, så sidstnævnte omlægning er ensbetydende med, at løbetiden stort set ikke forlænges. Begge konverteringer vil være uden overskydende provenu.

Formålet med låneomlægningen er at opnå en ydelsesbesparelse. Den ekstra likviditet skal ifølge andelsboligforeningens administrator anvendes til at højne kvaliteten af andelsboligerne til gunst for andelshaverne/lejerne og mindske behovet for stigning i huslejerne, eller at fremtidige prisstigninger helt kan bortfalde i en længere periode.

Kommunegaranti

Kommunegarantien på lånet med hovedstol på 3.514.000 kr. udgør 18,8% af restgælden, og ultimo 2018 udgjorde garantien 479.000 kr. Lånet udløber i år 2039. Der er ikke givet andre kommunegarantier på lån i andelsboligforeningen.

Vedståelse af garanti er at betragte som påtagelse af ny garanti, hvorfor vedståelse af garantien på lånet med hovedstol på 3.514.000 kr. skal godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. kommunestyrelseslovens § 41, stk. 1.

Løbetiden på det nye lån

Til og med 31. marts 2018 modtog andelsboligforeningen rentesikring. Idet andelsboligforeningen har modtaget rentesikring, har andelsboligforeningen status som støttet andelsboligforening.

I sin egenskab af støttet privat andelsboligforening er Andelsboligforeningen Hanstholm 1982 omfattet af konverteringsbekendtgørelsen. Ifølge konverteringsbekendtgørelsen kan der i særlige tilfælde med kommunalbestyrelsens godkendelse foretages løbetidsforlængelse. En løbetidsforlængelse ved omlægningen af lånet med hovedstol på 1 mio. kr. vil ikke påvirke kommunegarantien på det efterstående lån, idet denne kommunegaranti fortsætter med samme procentsats og på samme vilkår som ellers. Samtidig påvirker løbetidsforlængelsen ikke den økonomiske risiko for Thisted Kommune, der knytter sig til kommunegarantien på det efterstående lån, uanset om lånet i scenarie 1 eller 2 vælges.

Ved frivillige lånekonverteringer i almene boligforeninger er det kutyme, at konverteringerne foretages uden løbetidsforlængelse. Ud fra et hensyn om at sidestille private andelsboligforeninger med almene boligforeninger i sager om frivillige lånekonverteringer, indstiller Center for Økonomi og Løn (CØL) i nærværende sag, at lånekonverteringen i scenarie 2 vælges, hvilket indebærer, at der stort set ingen løbetidsforlængelse sker.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019).

Konverteringsbekendtgørelsen (lovbekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000).

Økonomiske konsekvenser

Låneomlægningen og vedståelse af garantien på det efterstående lån har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Sagen kan betyde nedsættelse af huslejen til gavn for beboerne i andelsboligforeningen.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Realkreditlånet med hovedstol på 1 mio. kr. i Andelsboligforeningen Hanstholm 1982 omlægges.

2. Låneomlægningen foretages uden provenu og med en forlængelse af restløbetiden på maksimalt 1 år.

3. Kommunegarantien på det efterstående lån med hovedstol på 3.514.000 kr. vedstås.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 122:

Ad 1 - 3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

110. Handleplan for områder med underskud i forhold til budget 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Handleplan for afvikling af underskud på Børne- og Familieudvalgets område i 2019.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget fik den 11. marts 2019 forelagt budgetopfølgningen for udvalgets område pr. 31. januar 2019 til efterretning.

Budgetopfølgningen viste et forventet merforbrug på udvalgets område på 1,0 mio. kr., når overførslerne fra 2018 var indregnet.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2019 en tilsvarende sag for kommunens samlede budgetopfølgning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 14 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

Handleplan

Udvalget har et område med forventet merforbrug i 2019, idet dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 7,0 mio. kr. inklusiv et overført underskud fra 2018 på 1,5 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget er en stigning i børnetallet. Ved budgetlægningen for 2019 var der en forventning om 2.507 0-5 årige 1. januar 2019, det faktiske antal viste sig at være 2.593 børn. Stigningen skyldes både flere fødsler og tilflytninger i 2018 end forventet, og en stor andel af de yderligere 86 børn forventes at skulle have et pasningstilbud i 2019.

Handleplanen anviser følgende tiltag, for igen at få balance i økonomien på dagtilbudsområdet:

 • Opbremsning og udskydelse af aktiviteter/udviklingsprojekter for det samlede dagtilbudsområde (fælleskonti).
 • Der passes flere børn i de kommunale institutioner, end der er budgetteret med i 2019, og der tildeles ikke yderligere ressourcer til dette.
 • Serviceniveauet i 2020/2021 nedjusteres i de kommunale tilbud (medfører også lavere tilskud til de private tilbud), så det resterende underskud kan hentes.

Handleplanen for dagtilbudsområdet er vedhæftet.

Servicerammen

Der arbejdes med at reducere forbruget inden for servicerammen ved at udskyde aktiviteter til næste år og flytte anlægslignende projekter/aktiviteter fra driftskonti til anlægskonti.

Reduktion af forbrug i 2019:

 • Sprogundervisningsområdet 0,5-1,0 mio. kr.
 • Dagtilbud 0,5-1,0 mio. kr.
 • Øvrige områder er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. januar

Fra drift til anlæg:

 • IT på skoleområdet 3,0 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Kompetenceudvikling dagtilbud 3,2 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Vedligeholdelsesprojekter på skoleområdet 2-3 mio. kr.
 • Vedligeholdelsesprojekter på fritidsområdet 0,5-1,5 mio. kr.

Øvelsen med at flytte fra drift til anlæg kræver en anlægsbevilling, der finansieres af driften (det vil sige driftsbudgettet nedsættes tilsvarende).

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for servicerammen blive reduceret.
 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for anlægsrammen stige. Ifølge kommunens forretningsgang for anlægssager skal der anvises rådighedsbeløb eller bevillinger til finansiering af en anlægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 29. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Handleplanen for dagtilbudsområdet godkendes.
 2. Arbejdet omkring reduktion af serviceudgifterne tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 49:

Ad 1. Handleplanen på dagtilbudsområdet kan ikke godkendes, idet udvalget under ét forventes at overholde bevillingen, således merforbruget på dagtilbud dækkes af mindreforbrug på øvrige områder. Endelig bemærker udvalget, at der i forvejen mangler budgetdækning på 5. mio. kr. på dagtilbud.

Ad 2. Der rejses en sag efter sommerferien i forhold til flytning mellem drift og anlæg.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 23. april 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Medarbejderne er bekymrede for serviceniveauet.

Område-MED Skoler, 24. april 2019, pkt. 7:

Område-MED Skoler bakker op om BFU's beslutning, om at der bør kompenseres for manglende demografiregulering.

Fraværende i Område-MED Skoler - 24. april 2019:

Karen Johansen, Elin Hove, Lars Munch Jørgensen og Charlotte Holst Høybye.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 89:

Ad 1. Udvalget tager til efterretning, at Børne- og Familieudvalget løser udfordringerne inden for eget område.

Ad 2. Tages til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 14. maj 2019, pkt. 66:

Per Skovmose foreslog, at sagen tages af dagsordenen og udsættes til efteråret. De øvrige fastholder, at sagen behandles.

Søren Zohnesen, Jane Rishøj og Mette Kjærulff godkender handleplanen, idet budgetopfølgning behandles i september sammen med flytningen fra drift til anlæg. Såfremt der er mulighed for det, søges institutionerne helt eller delvist kompenseret for flere børn.

Casper Søe-Larsen ønsker påkrævede besparelser indfriet ved at reducere udgiften til administrative ydelser/ansatte/projektansatte fremfor pædagogisk personale.

Per Skovmose stemte imod, idet han ikke kan bakke handleplanen op med henvisning til de flere børn i daginstitutionerne.

Sagen genoptages.

Sagen genoptages i Thisted Kommunalbestyrelse tirsdag den 28. maj 2019 efter anmodning fra Morten Bo Bertelsen.

Beslutning

Casper-Søe Larsen stillede følgende ændringsforslag:

Påkrævede besparelser indfries ved at reducere udgiften til administrative ydelser/ansatte/projektansatte fremfor pædagogisk personale. Evt. finansiereret via konto 6.

For stemte:

Casper Søe-Larsen

Imod stemte:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Undlod at stemme:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Ib Poulsen, Per Skovmose og Peter Sørensen.

Per Skovmose stillede følgende ændringsforslag:

Kommunalbestyrelsen sender sagen retur til Børne- og Familieudvalget (BFU) således BFU kan arbejde efter de enstemmige beslutninger, som er truffet i BFU 9/4 samt den enstemmige opbakning til samme beslutning truffet i Økonomiudvalget 24/4 2019.

For stemte:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Ib Poulsen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemte:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Esben Oddershede undlod at stemme.

For flertalsindstillingen i Børne- og Familieudvalget stemte:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Ib Poulsen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen og Peter Sørensen.

Flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget godkendt.

Til toppen

111. Fordeling af anlægspulje ( 1 mio. kr.) 2019 til de selvejende haller.

Udskriv

Sagstema

Fordeling af anlægsmidler til de selvejende haller fra anlægspulje xa-542, hvor der i 2019 er et rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Redegørelse

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat 1 mio. kr. til renovering af de 13 selvejende haller.

Ved renoveringsprojekter, som får tilskud fra anlægspulje xa-542, skal den enkelte hal selv finansiere mindst 20 % af omkostningerne jf. strategi vedrørende anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune. (Bilag)

Samtlige selvejende haller har haft mulighed for at søge puljen. Der er indkommet ønsker til puljen fra 12 af hallerne. Sjørring Kultur og Idrætscenter har ikke søgt, da de har lavet en selvstændig ansøgning til budget 2020 på renovering og nyindretning af omklædningsrum. Hørdum og Nordthy Hallen har efterfølgende valgt at udskyde deres ansøgning, da de ikke mener at kunne nå det i indeværende år.

Udspillet til fordeling af midlerne er lavet på baggrund af "Strategi vedrørende anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune". (Se bilag)

I fordelingen er der taget højde for, at nogle haller er momsregistrerede, nogle delvis momsregistrerede mens andre ikke er momsregistrerede.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der igen i år er ønsker fra hallernes side om støtte til projekter væsentlig udover den afsatte million. Samtidig er der også fra flere haller indkommet forventede ønsker for både 2020 og 2021.

Renoveringspuljen foreslås fordelt således:

Anlægsmidlerne udbetales således, at hallerne modtager halvdelen af beløbet forud og resten af beløbet, når der foreligger dokumentation for udgifternes afholdelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Strategi og retningslinjer vedr. anlægsbevillinger og lån til de selvejende idrætshaller besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2019 (XA-542) afsat 1 mio. kr. til renovering af de 13 selvejende haller.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen, der gives tilskud til selvejende haller

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen, der gives tilskud til selvejende haller

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af pulje XA-542. Bevillingen fordeles til de selvejende haller som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Folkeoplysningsudvalget, 6. maj 2019, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2019:

Steffen Kjær Thiesen

Jonas Jensen

Børne- og Familieudvalget, 14. maj 2019, pkt. 69:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 123:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

112. Frigivelse af anlægsbevilling - Indretning og forbedring af Huset

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsbevilling til indretning og forbedring af Huset på Havrevej i Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med udvidelse af behandlingstilbuddene i Huset ønskes der en opgradering af Husets lokaler på Havrevej 35 og 37, således de er tidssvarende.

Gennem de sidste par år er de opgaver, som Huset løfter vokset, i form af nye opgaver omkring Step Up og U-Turn Thisted. Dette betyder et pres på vores nuværende lokaler, hvor Husets klubtilbud alene har ca. 40 børn og unge besøgende hver dag. Derudover har kontaktpersonskorpset tilknyttet ca. 85 unge, som også gør brug af lokalerne. Endvidere benytter Familieindsatser og Sundhedsplejen lokalerne til forskellige tilbud.

Vi ønsker derfor at skabe hyggelige og hjemlige rammer, hvor de mest udsatte børn og unge vil føle sig trygge og tilpasse. Vi ønsker, at lokalerne blandt andet skal males i varme og indbydende farver og generelt indrettes således, at børn og unge ønsker at være der. Atmosfæren i lokalerne skal gøre, at børn og unge finder en sikker base, hvor de er trygge og kan udvikle sig.

Vi tror på, at de fysiske rammer skal være uformelle og give et indtryk af omsorg, hygge og imødekommenhed. Indgangen, møblerne og belysningen skal bryde med det måske forventede billede af en kommunal institution, hvor stearinlys, frugt, kaffe/te skal byde alle velkomne. Det er vores overbevisning, at netop det første indtryk er utroligt vigtigt. Derfor vil vi have fokus på at gøre skridtet ind over dørtærsklen så behageligt som muligt, så børn, unge, forældre og samarbejdspartnere straks føler sig velkommen.

Beløbet forventes anvendt således:

 • Maling - 80.000 kr.
 • El - 30.000 kr.
 • Gamer-rum - 10.000 kr.
 • Projekter + lærred - 10.000 kr.
 • TV+tilbehør - 10.000 kr.
 • Diverse indretning - 35.000 kr.

Total - 175.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Det nævnte projekt i redegørelsen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "XA-897 Børne- og Familieområdet - pulje".

Der er i alt 500.000 kr. i rådighedsbeløb på "XA-897 Børne og Familieområdet - pulje" i 2019.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. november 2018 godkendt, at der frigives 325.000 kr. af ovennævnte anlægsbevilling.

Med denne sagsfremstilling ønskes det resterende rådighedsbeløb i 2019 frigivet: 175.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til etablering af udearealer omkring Huset. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-897.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. maj 2019, pkt. 68:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 124:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

113. Leje af lagerplads

Udskriv

Sagstema

Det beskyttede værksted Thyværkstedet har behov for at leje lagerplads i forbindelse med, at værkstedet har fået tilbud om at varetage produktionen af børnesengemøbler for virksomheden Scanliving.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til deponering af 916.700 kr. i forbindelse med indgåelse af lejemål.

Redegørelse

Det beskyttede værksted Thyværkstedet har fået mulighed for at varetage produktionen af børnemøbler for firmaet Scanliving.

Af Scanlivings hjemmeside fremgår:
"Siden 1990 har Scanliving specialiseret sig i funktionsmøbler til børn og unge.

Møblerne produceres i Danmark af skandinavisk fyr. Alle råvarer kommer fra kontrollerede skovbrug og bliver forarbejdet med stor ansvarlighed og faglig viden.

Alle dele er overfladebehandlede med biolak på vandbasis.

​Vore produkter sælges igennem møbelforhandlere i hele Europa. Vi henviser gerne til nærmeste forhandler. Social ansvarlighed betyder meget for os. Ikke kun i forhold til vore medarbejdere og samarbejdspartnere, men også dem vi støtter.

​Som eksempelvis de danske hospitalsklovne som hver dag yder en utrolig stor og vigtig indsats.

Samtlige modeller er TÜV testede med certifikat.

Hermed er alle europæiske samt internationale sikkerhedskrav opfyldt".

Opgaven forudsætter, at Thyværkstedets lager- og pakkeplads udvides, hvilket der er mulighed for ved at leje lokaler i nærheden, på Industrivej 20, Thisted. Der vil her kunne indgås aftale om leje af 400 m2, indeholdende de fornødne toilet- og personalerumsfaciliteter til 10 til 15 personer, til en årlig leje på 130.000 kr.

Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Antallet af visiterede borgere til Thyværkstedet har været støt stigende siden kommunalreformen. Værkstedet er bygget til 110 borgere, men rummer i dag 134 indskrevne borgere:

 • 34 i beskyttet beskæftigelse
 • 88 i aktivitets- og samværstilbud
 • 10 i klubtilbud i kombination med STU
 • 4 i jobafklaring

På grund af pladsmangel er der pt. lukket for tilgang.

Der vil være flere gevinster ved at gribe muligheden for en ny produktion:

 1. Produktionen vil opfylde et kontinuerligt behov for meningsfuld beskæftigelse for de indskrevne borgere.
 2. Den vil afhjælpe pladsproblemerne og åbne for muligheden for at skabe plads til indretning af skærmende arbejdspladser i eksisterende rammer til borgere med massivt støttebehov, som herefter kan tilbydes dagbeskæftigelse.
 3. Produktionen forventes at ville give et overskud fra 2020 på ca. 450.000 kr. Et råderum, som anbefales anvendt inden for handicap- og psykiatriområdet, bl.a. til afvikling af oparbejdet merforbrug.

Produktionen forudsætter leje af pakke- og lagerhal. I den forbindelse skal der på anlægsbudgettet deponeres et beløb på 916.700 kr.

Merindtjeningen er beregnet ud fra KL's kalkulationsregler for produktion på beskyttede værksteder.

Finansiering:

Deponeringen foreslås finansieret således:

Bevillingsprogram 571, Udviklingspulje Handicap- og psykiatri, restbeløb 2019: 632.000 kr.

Bevillingsprogram 855, Implementering af CURA, Handicap- og psykiatri, 284.700 kr., idet beløbet ikke forventes anvendt i 2019.

Retsgrundlag

SEL § 103. Beskyttet beskæftigelse.

KL's kalkulationsregler for produktion på beskyttede værksteder.

Økonomiske konsekvenser

Deponering af 916.700 kr. kan finansieres af beløb afsat på investeringsoversigten på handicap- og psykiatriområdet i 2019.

I 2020 vil der mangle 284.700 kr. på bevillingsprogram 855, hvilket der skal tages højde for ved budgetlægningen for 2020.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Kassen tilføres 916.700 kr.

Påvirkning af renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning af anlægsrammen:

Ingen.

Afledte driftsudgifter:

130.000 kr.

Fremadrettede driftsbesparelser:

450.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Handicaprådet den 23. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der i 2019 frigives anlægsmidler til deponering af 916.700 kr. i forbindelse med indgåelse af privat lejemål til offentligt formål.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 110:

Indstilles til godkendelse.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 21. maj 2019, pkt. 2:

Område-MED Handicap og Psykiatri anbefaler indstillingen.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 21. maj 2019:

Carina Moos, Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lone Kappel Sunesen, Anne-Mette Dieckmann, Linda Langballe Jensen

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 125:

Indstilles til godkendelse.

Handicaprådet, 23. maj 2019, pkt. 7:

Anbefales.

Fraværende i Handicaprådet - 23. maj 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen, Laila Toftdahl

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

114. Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug

Udskriv

Sagstema

Handleplan for budgetoverholdelse fra 2019 på handicap- og psykiatriområdet og afvikling af merforbrug.

Redegørelse

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts, punkt 57, blev budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 fremlagt. På handicap- og psykiatriområdet viste opfølgningen et forventet merforbrug i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler på 9,9 mio. kr.

Udvalget tog opfølgningen til efterretning og igangsatte arbejdet med handleplaner med baggrund i beslutningen på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2019, punkt 54, hvor det blev besluttet, at direktørerne skal udfærdige handleplaner for budgetoverholdelse og afvikling af gæld på institutioner inden for maksimalt 3 år, samt at direktørerne skal søge at sikre overholdelse af servicerammen inden for eget område.

Social- og Sundhedsudvalgets opdrag til forvaltningen i forhold til handleplanen var, at der skal fremgå, hvilken tilgang der har været på området gennem de seneste år, og det skal fremgå, hvordan kompleksiteten på området har udviklet sig.

Forvaltningen fremlægger på den baggrund handleplan for, hvordan der skabes balance mellem forbrug og budget i den løbende drift, samt hvordan der kan skabes råderum for afvikling af opstået gæld. Planen i sin helhed er vedlagt som bilag. Der er i nedenstående taget afsæt i seneste budgetopfølgning, som er blevet yderligere forværret siden budgetopfølgningen pr. 31. januar 2019.

Udviklingen i tilgang og kompleksitet over de senere år:

 • Thisted Kommune har siden kommunalreformen udviklet højt specialiserede tilbud til borgere med meget ressourcekrævende behov. I perioden 2010–2018 er antallet af døgndækkede botilbud for udviklingshæmmede og sindslidende borgere steget med 60 pladser, hvoraf 10 pladser omfatter borgere, som har behov for 1-1 støtte i alle vågne timer.
 • Tilgangen til bostøtte i eget hjem har også været støt stigende. Det skyldes dels, at der er flere borgere med psykisk sårbarhed/sygdom, dels den ændrede arbejdsmarkedsindsats, hvor færre borgere tilkendes førtidspension, men hvor en social indsats er forudsætningen for, at borgeren kan deltage i denne indsats.
 • Tilgangen til området generelt har også øget tilgangen til de beskyttede værksteder og andre dagtilbud.
 • Handicap- og psykiatriområdet er rammestyret, hvorfor der ikke tilføres ressourcer i takt med mængdetilgangen. I årene 2012–2018 er den samlede budgetramme for Handicap- og Psykiatriafdelingen faldet med 32 mio. kr. i faste priser. Dog er der i 2019 tilført 3,6 mio. kr. til området.

Løbende budgetudfordringer:

De løbende budgetudfordringer omhandler hovedsageligt to forhold:

 • En dyr enkeltsag på børneområdet, hvor det har været nødvendig at købe en ekstern plads til 2,6 mio. kr.
 • Vigende indtægter ved salg af pladser på børneområdet på 0,3 mio. kr.
 • I alt løbende budget udfordringer på 2,9 mio. kr.

Handleplan for budgetoverholdelsen i 2019-2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for budgetoverholdelse i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Område

Handling

2019

2020–2021

§ 18

Ikke udbetalte restbeløb

0,8

§ 18

Budgetreduktion

0,75

Institutioner

Budgetreduktion

1,85

1,95

Fællesområdet

Budgetreduktion

0,25

0,2

Råderum til at skabe balance i den løbende drift

2,9

2,9

Det akkumulerede merforbrug:

Handicap- og psykiatriområdet har et akkumuleret overført merforbrug på brutto samlet 12.010.755 kr. Herfra skal dog fratrækkes de institutioner, som har et overført mindreforbrug på sammenlagt i alt 2.136.979 kr.

Netto merforbruget er dermed på 9.873.776 kr.

Merforbruget fordeler sig således [sammenlagt afrundingsdifference på 2 kr.]:

 • Bjergbo: 6.053.206 kr.
 • 10 øvrige sociale tilbuds netto merforbrug: 1.867.664 kr.
 • Fællesområdet: 1.952.908 kr.

Handleplan for afvikling af de akkumulerede merforbrug inden udgangen af 2021:

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til handleplan for afviklingen af det akkumulerede merforbrug i 2019-2021 [beløbene er angivet i mio. kr.]:

Overført merforbrug, netto

Handling

9,9

Bjergbo

Afdrag på merforbrug

1,5

Øvrige institutioner

Afvikling af merforbrug

3,25

”Kan–tilbud”

Budgetreduktion til og med 2021

2,7

§ 18 midler

Henholdsvis ophør og reduktion af § 18-midler

1,45

Øvrige ydelser

Budgetreduktion til og med 2021

1,0

Afskaffet merforbrug i alt

9,9

Servicerammen:

Servicerammen på handicap- og psykiatriområdet er overskredet med 1,8 mio. kr.

Med ovenstående handleplaner vil udfordringerne på servicerammen også blive løst.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet. Jf. økonomistyringsregulativet er de enkelte direktører ansvarlige for at udarbejde en handleplan (rekonstruktionsplan), når opfølgningen viser en afvigelse.

Handleplanen skal sikre en tilpasning af forbruget til det budget, der er til rådighed, og skal indeholde de tiltag, der er nødvendige for at skabe balance for året.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ovenstående handleplan følges, vil den løbende udfordring på 2,9 mio. kr. være løst, jf. ovenstående tabel.

Ligeledes vil afviklingen af det oparbejdede merforbrug på 9,9 mio. kr. være afviklet inden udgangen af 2021, jf. ovenstående tabel.

Endelig vil udfordringen på 1,8 mio. kr. på servicerammen også blive løst.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En løbende tilpasning af budgetterne på 2,9 mio. kr. årligt og afvikling af merforbruget på 9,9 mio. kr. over 3 år vil have konsekvenser for serviceniveauet på det specialiserede socialområde. Det vil betyde personalereduktioner. Ovenstående forslag er et forsøg på at sikre, at konsekvenserne er spredt bedst muligt med færrest mulige konsekvenser for borgerne.

En afledt konsekvens af ovenstående kan betyde flere anbringelser på private og regionale tilbud, da kapaciteten i egen kommune begrænses. Besparelserne vil have størst konsekvenser for frivillighedsområdet og de åbne væresteder, da budgettet på disse områder begrænses markant. Disse tilbud benyttes oftest som forebyggende tiltag.

Høring og sagsgang

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Handicaprådet - høring - den 8. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens handleplan på handicap- og psykiatriområdet, inklusiv de foreslåede finansieringsforslag, godkendes.

Tidligere besluttet

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 2:

Område-MED's drøftelser:

Område-MED beklager, at der ikke har været tid til at drøfte udfordringerne og handleplanen ude i de enkelte MED–udvalg.

Handleplanen betyder serviceforringelser fra institutioner, som i forvejen er presset.

Der er bekymring for, at reduktioner kan betyde flere indlæggelser og dyre anbringelser i private og regionale tilbud.

Der udtrykkes stor bekymring for, at der ikke budgetteres med tilgang til området.
Det er bekymrende, at enkeltsager kan have så fatale konsekvenser for økonomien på hele området.
Der stilles spørgsmål ved, om den fortsatte rammestyring af området er realistisk, henset til at borgerens behov er udredt til at være mere ressourcekrævende, end tilbuddene har budget til.
Det, at borgernes behov er større en ressourcetildelingen, er også en udfordring i forhold til at imødekomme krav fra Socialtilsynet, Styrelsen for patientsikkerhed.

Sygefraværet er bekymrende og kan være afledt af et presset arbejdsmiljø.
Der er bekymring for de institutioner, som rummer særligt ressourcekrævende beboere.
”Kan-tilbuddene” har haft en betydelig tilgang af borgere, ofte henvist fra Jobcentret til ressourceforløb. Reduktion af budgettet til kan-tilbud vil få konsekvenser for åbningstiden.
”Kan”-tilbuddene har en klar forebyggende indsats i forhold til genindlæggelser i psykiatrien.
Der er bekymring for, at budgetreduktioner vil betyde, at muligheden for at arbejde udviklingsorienteret med borgerne bortfalder.

Færre unge vil kunne få hjælp til at klare sig i hverdagen og hjælp til at understøtte beskæftigelsesrettede indsatser.

Der stilles spørgsmål ved, om taksten for LAB-lovsydelser er realistisk.

Det bemærkes, at man kunne ønske sig bedre sammenhæng mellem social- og beskæftigelsesområdet.

Ledernes uddybende bemærkninger vedlægges som bilag.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 9:
Indstilles til godkendelse.

Handicaprådet, 8. april 2019, pkt. 2:

Handicaporganisationerne tager skarpt afstand fra at følge den opstillede handleplan for afvikling af merforbrug i Handicap- og Psykiatriafdelingen.

Det er organisationernes opfattelse, at den af Direktionen fastsatte ramme, herunder tidsplanen for afvikling af merforbrug, er for stram, henset til at de overførte merforbrug er oparbejdet over flere år.

Handleplanen er udarbejdet på en måde, som giver et retvisende og forståeligt billede af afdelingens økonomiske situation og betingelser.

Hvis handleplanen følges, vil det få ødelæggende konsekvenser for den omsorg, behandling og udvikling, som vore svageste medborgere har krav på. Krav som kommunale tilbud, via vore institutioner, har pligt til at indfri.

Ifølge handleplanen har Handicap- og Psykiatriafdelingen over ganske lang tid formået at rumme en meget øget tilgang af borgere med stigende behov uden at få tilført øgede midler. Hertil kommer en negativ budgettilpasning på netto 28,4 mio. kr. Afdelingen rammes alt for hårdt af servicerammens konsekvenser.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til at få indarbejdet ændring på den økonomiske styring, således at øget pres på afdelingen medfører øgede bevillinger. For handicaporganisationerne er det vigtigt at få sikret afdelingens mulighed for at kunne håndtere fremtidige udfordringer, herunder dyre enkeltsager.

Det er handicaporganisationernes overbevisning, at Handicap- og Psykiatriafdelingen vil kunne magte at håndtere opgaverne på ansvarlig vis uden den stramme økonomistyring.

Handicaporganisationerne anbefaler, at der gives tid til i samarbejde med alle led i afdelingen at få ændret/tilpasset de økonomiske rammer. Kommentarer fra MED-udvalget viser evner og vilje til samarbejde.

Handicaporganisationerne anbefaler, at afgørelse om afdelingens fremtidige økonomiske betingelser forelægges den samlede kommunalbestyrelse.

Det bekymrer handicaporganisationerne, at §18-midler indregnes i det samlede driftsbudget.

En flerårig underbudgettering kan på ingen måde alene være handicap- og psykiatriområdets problem/opgave.

Vi henstiller, at der under udarbejdelse af fremtidige budgetter indregnes allerede kendte økonomiske overskridelser.

Fraværende i Handicaprådet - 8. april 2019:

Jesper Houe, Tina Andersen

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 72:

Udvalget ønsker at ændre følgende i forvaltningens handleplan for håndtering af den løbende drift: Forvaltningens handleplan lyder på årlige besparelser på 2,9 mio. kr. Udvalget ønsker dog, at der alene kigges på en besparelse på § 18 på 200.000 kr., Drengshøj på 150.000 kr., Møllehuset 400.000 kr., og at der ikke lægges besparelser ind på fællesområdet. Det betyder, at udvalget mangler at pege på finansiering svarende til 1.350.000 kr. Udvalget peger på følgende finansiering:

Finansiering af reduktionen på § 18 området sker gennem puljen til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet på 500.000 kr. og 100.000 kr. fra borgerservice

Der mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift.

I forhold til afdrag af gæld indstiller udvalget forvaltningens handleplan undtaget "kan" tilbud Rampen, Drivhuset og Værestedet med en reduktion på samlet 300.000 kr.

Udvalget peger i stedet på finansiering gennem 300.000 kr. fra sygefraværsprojektet på ældreområdet.

Udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder på en ny normeringsmodel på institutionsområdet, således budget tilpasses behov på de enkelte institutioner.

Samtidig ønsker udvalget, at forvaltningen analyserer fremtidige behov i forhold til tilgang på området både i forhold til bostøtte og enkeltsager med henblik på budgetlægning 2020.

Udvalget påpeger således, at de alene ser mulighed for at finansiere løbende merforbrug med 2.150.000 kr. og mangler således 750.000 kr. til finansiering af den løbende drift. Udvalget påpeger endvidere, at handleplanen alene gælder i 2019, og at handleplanen for de efterfølgende år henlægges til drøftelser som led i forhandlingerne til budget 2020.

Udvalget ønsker en temadrøftelse med Kommunalbestyrelsen snarest og ønsker efterfølgende sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 94:

Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på jf. økonomistyringsregulativet at få besluttet en handleplan, der gør, at budgettet overholdes, at gælden afvikles og at servicerammen overholdes. Som led i en sådan handleplan er Økonomiudvalget indstillet på at give en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 100:

Udvalget anmoder om en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2019. Derudover vælger udvalget at fastholde den løbende besparelse på 250.000 kr. på Drengshøj og 150.000 kr. på Møllehuset.

I forhold til den løbende udfordring på driften fra 2020 beslutter udvalget, at dette foreløbig laves som en rammebesparelse i 2020, og at en konkretisering af besparelsen afventer rammerne for budget 2020.

I forhold til afvikling af gæld på området godkender udvalget handleplanen som forelagt af forvaltningen, dog afventer en beslutning om afvikling af de 1,45 mio. kr. på § 18 midler rammerne for budget 2020 og lægges i første omgang som en rammebesparelse på hele handicap- og psykiatriområdet i 2020.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 126:

Tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. for 2019 indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

115. Status på etablering af læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på etablering af læge- og sygeplejeklinik på plejecentret Trye i Frøstrup samt indstilling om at bruge overskydende projektmidler til kontorfaciliteter tættere på beboerne for plejepersonalet på Trye.

Redegørelse

Thisted Kommune modtager 3,9 mio. kr. i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til etablering af en læge- og sygeplejeklinik i Frøstrup placeret på plejecentret Trye. Kommunen finansierer selv de resterende 1,3 mio. kr. af projektets budget. Projektet omhandler integration mellem den eksisterende private lægeklinik og den kommunale sygeplejeklinik i Frøstrup, således at der kan skabes gode rammer for sammenhængende patientforløb på tværs af kommunen og almen praksis. Ydermere er placeringen af klinikken på det lokale plejecenter til gavn for centrets beboere i kraft af kortere vej til læge samt mulighed for sparring mellem læge og plejepersonale, som vil øge fagligheden på centret.

Status på projektet er, at licitationen er afholdt planmæssigt, samt at licitationsresultatet er under budget, hvorfor der ikke har været behov for tilretninger af projektet. Derudover afholdes møder med borgere i lokalsamfundet om, hvordan lokalsamfundet kan bidrage til projektet, således at projektet kommer alle parter til størst mulig gavn. Projektet forløber således planmæssigt, og indflytning forventes i udgangen af oktober 2019.

Kontorfaciliteter på plejecentret Trye

Licitationsresultatet endte på 4.519.683 kr., som er 680.317 kr. under projektets budget på 5,2 mio. kr. Projektets byggeudvalg bestående af formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt sundheds- og ældrechefen har drøftet, hvordan man skal forholde sig til projektets overskydende midler. Drøftelsen endte med en indstilling om, at såfremt der også efter endt byggeri er overskydende midler i projektet, prioriteres disse til etablering af et kontor i Tryes plejeafsnit.

Baggrunden for denne indstilling er, at der i Tryes plejeafsnit er meget begrænsede kontorfaciliteter. Kontorfaciliteter bruges af personalet til at koordinere indsatsen omkring beboerne fx i forhold til fald i funktionsniveau, specielle indsatser i forhold til ernæring og meget andet. I dag er personalet nødt til at gå ned i "kælderen", hvor den nye lægeklinik skal ligge, og hvor de er meget langt fra beboerne. Alternativt kan personalet bruge kontorfaciliteter, der er for små til, at alle på vagt kan være i rummet. Kontorfaciliteter tæt på beboerne vil dels give mere tryghed for personalet, fordi de kan være tæt på beboerne i løbet af koordineringsmøder, og dels vil det give tryggere rammer for beboerne. Derudover vil det give mulighed for at højne kvaliteten i plejen, fordi personalet vil have bedre mulighed for at koordinere indsatsen. Kontoret har været et ønske igennem flere år.

Såfremt det godkendes i Kommunalbestyrelsen, at de overskydende projektmidler bruges til etablering af et kontor, vil beslutningen skulle drøftes på et beboermøde, hvor beboerne ligeledes skal godkende beslutningen. Baggrunden er, plejecentre er omfattet lov om almene boliger. Muligheden for at skabe et kontor i plejeafsnittet er ved ombygning af et køkken, der i dag kun bruges til opbevaring, og køkkenet er en del af boligfællesarealet. Køkkenet vil derfor skulle omdannes til serviceareal, såfremt det skal bygges om til kontorfaciliteter, og det skal vedtages på et beboermøde for at kunne udføres.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomiske konsekvenser

Efter licitationsresultatet er der 680.317 kr. tilbage i budgettet, som ikke forventes brugt. Et nyt kontor på Trye forventes at koste ca. 600.000 kr., fordi man vil være nødt til at tilbagekøbe boligfællesareal til serviceareal.

Estimatet på udgift til tilbagekøbet af boligfællesarealet er:

Pris for 20 m2

Merpris for tilbagekøb af køkkenareal

Etablering af kontor

Total

371.067 kr.

125.000 kr.

100.000 kr.

596.067 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og bemærker, at de forventede udgifter til opførelse af læge- og sygeplejeklinik på licitationstidspunktet og udgifter til nyt kontor ventes at kunne blive afholdt inden for den eksisterende anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til anlægsprojekt XA-898 "Læge- og sygeklinik på Trye". CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.
 2. Overskydende midler fra projektet benyttes til etablering af kontorfaciliteter.

Tidligere besluttet

Direktionen, 14. maj 2019, pkt. 6:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 105:

Ad 1.

Tages til efterretning.

Ad 2.

Indstilles til godkendelse, da der opleves manglende plads på Trye til at udføre det nødvendige administrative arbejde i forbindelse med plejen af beboerne.

Ældre-/Seniorrådet, 21. maj 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 21. maj 2019:

Henning Bøjer

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 127:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. For indstillingen stemte 25. Casper Søe-Larsen stemte imod. Per Skovmose undlod at stemme.

Til toppen

116. Godkendelse af sundhedsaftale 2019

Udskriv

Sagstema

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særligt fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Handicaprådet - orientering - den 23. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. At Sundhedsaftalen 2019 godkendes.
 2. At der udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 102:

Ad 1.

Udvalget indstiller Sundhedsaftalen til godkendelse.

Ad 2.

Udvalget ønsker at pege på formanden for Børne- og Familieudvalget Søren Zohnesen, formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Henrik Gregersen og medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jens Otto Madsen.

Børne- og Familieudvalget, 14. maj 2019, pkt. 70:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. maj 2019, pkt. 75:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 15. maj 2019:

Lene Kjelgaard Jensen

Ældre-/Seniorrådet, 21. maj 2019, pkt. 7:

Taget til efterretning. Ældre-/Seniorrådet ser frem til at se de konkrete indsatser, som udarbejdes fremadrettet.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 21. maj 2019:

Henning Bøjer

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 128:

Ad 1. Sundhedsaftalen 2019 - 2023 indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse.

Handicaprådet, 23. maj 2019, pkt. 6:

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende i Handicaprådet - 23. maj 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen, Laila Toftdahl

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Til toppen

117. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 revidering af Grønt Danmarkskort

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 om revidering af Grønt Danmarkskort til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

I forbindelse med ændring af planloven i 2017 blev det et krav, at kommunerne skulle udpege et Grønt Danmarkskort i kommuneplanen, og at der på tværs af kommunegrænserne skulle nedsættes lokale naturråd, hvis opgave var at bidrage med input til Grønt Danmarkskort. Det Lokale Naturråd har udarbejdet en rapport med rådets samlede anbefalinger - bilag 1.

Den 27. november 2018 besluttede Thisted Kommunalbestyrelse at igangsætte revision af Grønt Danmarkskort i form af et kommuneplantillæg, startende med en debatfase. Debatoplægget var i høring fra den 10. december 2018 til 17. januar 2019. Der indkom bemærkninger fra Region Nordjylland, foreningen Thy's Natur og et fælles høringssvar fra Landbo Thy og Landbrug & Fødevarer, se disse på bilag 2. Det bemærkes at repræsentanter for Thy's Natur og Landbo Thy, Landbrug & Fødevarer har siddet med i Det Lokale Naturråd.

Bemærkningen fra Region Nordjylland omhandler råstofplanen og samarbejdet vedr. de konkrete råstofsager. Thy's Natur har bemærkninger, som primært omhandler landskabskarakteranalysen og uddybning af de forslag, som Det Lokale Naturråd er kommet med. Bemærkningerne fra Landbo Thy og Landbrug & Fødevarer er opbakning til processen og til kommuneplantillægget. Bemærkningerne har ikke givet anledning til justeringer af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 5.

Planforslag og indhold

Med Kommuneplantillæg nr. 5 indarbejdes Det Lokale Naturråds anbefalinger i Kommuneplan 2017-2029 via Grønt Danmarkskort.

Kommuneplantillægget omfatter justeringer af udpegningerne af særlige naturområder, potentielle naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Forslagene er gengivet på bilag 3 i et skema, der forklarer baggrunden for justeringen. Udvidelserne af de særlige naturområder er hovedsageligt på Naturstyrelsens arealer og omfatter arealer, der allerede er fredede, beskyttede eller omfattet af klitfredning, samt udvidelser af Natura 2000-områder fastlagt af Miljøstyrelsen efter vedtagelsen af gældende Kommuneplan 2017-2029. Udvidelse af potentielle naturområder omfatter primært klitplantagerne ejet af Naturstyrelsen. Udpegningerne af særlige og potentielle naturområder understøtter Nationalparkbekendtgørelsen, Nationalparkplanen, samt Naturstyrelsens driftsplaner. Der udpeges mindre arealer til økologiske forbindelseslinjer, som understøtter de eksisterende udpegninger. Se et oversigtskort over justeringer på bilag 4.

Med Kommuneplantillægget udpeges følgende:

Særlige naturområder: 2096 ha

Potentielle Naturområder: 7755 ha

Økologiske forbindelseslinjer: 49 ha

På baggrund af naturrådets anbefalinger er der desuden foretaget justeringer i redegørelsen under afsnittene "Prioritering" og "Forudsætninger", og hele afsnittet "Det Lokale Naturråd" er ændret. Endelig har Det Lokale Naturråd fremsat en række fokuspunkter og retningslinjer for udpegningerne til Grønt Danmarkskort, som allerede fremgår i eller understøtter den gældende kommuneplan. Her giver anbefalingerne ikke anledning til ændringer i Kommuneplan 2017-2029.

I forbindelse med planforslaget er der udarbejdet en miljøscreening, som ikke har givet anledning til bemærkninger.

Forslag til kommuneplantillæg ses her:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/21458

Retsgrundlag

Planlovens § 23c.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 120:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 131:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

118. Forslag til Lokalplan 200-010 - Solcelleanlæg ved Tved samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 200-010 Solcelleanlæg ved Tved samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26. marts 2019 at igangsætte revision af eksisterende planlægning for et solcelleanlæg ved Tved. Planlægningen ønskes tilpasset i forhold til afstand til naboer og en bygningshøjde (transformere m.v.) ikke over 3 m. Derudover skal forhold som beplantning og retablering indgå i planlægningen.

Projektejer har bearbejdet projektet og udtaget arealer mod nord og øst, så området er reduceret fra ca. 87 ha til ca. 57 ha. Afstanden til nærmeste nabo er nu ca. 350 m mod 100 m i den eksisterende lokalplan. Hele området omkranses af et 5 m bredt plantebælte. Lokalplanen indeholder bestemmelser om retablering af området efter endt anvendelse af anlægget. Projektejer har afholdt flere møder med naboer og indgået aftaler med hensyn til afgrænsning af området.

Kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at udtage de arealer, som den nye lokalplan ikke omfatter, af planlægningen.

Link til forslag til Lokalplan 200-010:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/933

Link til forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2029:

https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/21392.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Der er foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planforslagene vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 123:

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Kristian Tilsted inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 132:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker en høringsperiode på 8 uger.

Henning Holm og Ib Poulsen undlader at stemme.

Beslutning

Kristian Tilsted ønsker sin habilitet prøvet. Kristians Tilsteds habilitet sættes til afstemning.

For stemte:

Jørgen Andersen, Henrik Gregersen, Preben Holler, Kaj Krik, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ib Poulsen, Per Skovmose og Peter Sørensen.

Imod stemte:

Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Casper Søe-Larsen, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Kristian Tilsted undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen fandt ikke, at Kristian Tilsted var inhabil, hvorfor han deltog i behandling af sagen.

Morten Bo Bertelsen stillede følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalgets indstilling ændres til: Indstilles til godkendelse med den ændring, at høringsperioden i stedet bliver 8 uger.

For stemte:

Morten Bo Bertelsen, Jens Otto Madsen, Casper Søe-Larsen

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Henning Holm undlader at stemme.

For Teknik og Erhvervs indstilling stemte 26.

Henning Holm undlader at stemme.

Til toppen

119. Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for Dokken, Thisted Sydhavn

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Dokken, Thisted Sydhavn.

Redegørelse

Behandlerhuset Dokken i Thisted Sydhavn har haft stigende succes og efterspørgslen af sundhedstilbud er forøget. Derfor ønsker de at udvide nord for den eksisterende bygning, hvor der i dag er et rekreativt græsareal (bilag 1). Udvidelsen omfatter ca. 3.000 m2 fordelt på 1-4 etager med en bygningshøjde op til ca. 15,5 m. Dette er højere end de tilladte 12 m inden for gældende kommuneplanramme. Planerne kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2019 debatoplæg "Projektforslag for Dokken" (bilag 2), som har været i høring fra den 30. januar - 27. februar 2019. Der er indkommet to bemærkninger, en fra Thisted Sejlklub (bilag 3) og en fra Løve Apoteket (bilag 4).

Bemærkning fra Thisted Sejlklub henviser til,

- Bygningshøjden i forhold til skygge.

- Besværet adgangsforhold for medlemmer af sejlklubben.

- Øget trafik og behov for parkering.

- Gener fra byggeplads ved realisering.

- Ønske om inddragelse i lokalplanprocessen.

- Opbakning til dele af projektet.

Bemærkning fra Løve Apoteket henviser til,

- Antallet af parkeringspladser bør matche behovet fra brugerne.

- Opbakning til udvidelsen af Dokken.

Der er opbakning til projektet. Teknik og Erhverv foreslår, at projektansøger belyser de punkter, der er fremkommet i høringsfasen f.eks. med en analyse af lys/skyggeforhold ud fra en 3d model og en redegørelse for parkeringsforholdene, som indgår i det videre planarbejde. Den endelige fastlæggelse af bygningsvolumen, behandling og brug af de umiddelbare nærarealer, herunder promenaden, skal ligeledes indgå i planforslaget.

Planområdet ligger inden for risikozonen af Tican Fresh Meat A/S og her er de berørte myndigheder, Miljøstyrelsen og Nordjyllands Beredskab er blevet hørt. Teknik og Erhverv har modtaget høringssvar fra begge myndigheder. Teknik og Erhverv har afholdt et møde med begge parter og er i fortsat dialog om vilkårene for en tilstrækkelig beredskabsplan for det endelige projekt.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at planlægning for udvidelse af Dokken i Thisted Sydhavn igangsættes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 124:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

120. Lokalplan 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt Kommuneplantillæg nr. 2 - endelig vedtagelse

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. oktober 2018 at igangsætte planlægning for etablering af et aflastningsområde for detailhandel i Thisted Øst ved Østerbakken/Leopardvej med en indledende debatfase.

Den 29. januar 2019 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende planforslagene i 8 ugers offentlig høring. Planforslagene var i offentlig høring fra den 30. januar 2019 til den 27. marts 2019.

Kommuneplantillæg nr. 2 udlægger et centerområde, Aflastningsområde Thisted Øst med mulighed for etablering af større udvalgsvarebutikker, der ikke uden videre kan placeres i bymidten. Kommuneplantillægget fastsætter en samlet arealramme på 10.000 m² til udvalgsvarebutikker og giver yderligere mulighed for etablering af tankstation.

Lokalplan 1-027 Aflastningsområdet Thisted Øst omfatter en del af kommuneplanrammen og fastsætter en arealramme til udvalgsvarebutikker på 4.000 m² og giver mulighed for etablering af to udvalgsvarebutikker.

Se den digitale Lokalplan 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/919/17622

OBS. PDF'en, der kan tilgås via ovenstående digitale plan, er lokalplanforslaget, som blev vedtaget den 29. januar 2019.

Se PDF af Lokalplan 1-027 til endelig vedtagelse her:

https://dokument.plandata.dk/20_9565083_1557135037016.pdf

Se Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2029 her:
https://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/40#/19003

Indkomne bemærkninger i høringsfasen

Der er indkommet i alt to bemærkninger til planforslagene i høringsfasen. De to bemærkninger er indgivet af henholdsvis lodsejer og Vejdirektoratet.

Ejer af området omfattet af Kommuneplantillæg nr. 2 har indgivet høringssvar, som ønsker en reducering af det område, som vil være omfattet af Aflastningsområde Thisted Øst. Bemærkningen imødekommes. Planerne tilrettes så arealet omfattet af Kommuneplantillæg nr. 2 reduceres med ca. 0,9 ha, fra ca. 6,3 ha til ca. 5,4 ha. Området ses på Bilag 1.

Vejdirektoratet har indgivet høringssvar om vejbyggelinjen ved Aalborgvej. Vejdirektoratet præciserer, at vejbyggelinjen er 25 m, og ikke 50 m som beskrevet i planforslagene. Man ønsker samtidig at fastholde et afstandsbælte på 50 m fra Aalborgvej uden mulighed for etablering af skilte eller udstillingsvirksomhed. Høringssvaret imødekommes. Afstandsbæltet er allerede varetaget ved Kommuneplantillæg nr. 2, dermed giver høringssvaret kun anledning til mindre formuleringsmæssige tilretninger.

De indkomne høringssvar kan ses i deres helhed i Bilag 2.

Retsgrundlag

Planloven §§ 5 l, 5 n, 11, og 15.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at Lokalplan 1-027 Aflastningsområde Thisted Øst samt Kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endeligt med de ovennævnte ændringer.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 125:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 134:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

121. Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af Hotel Klitheden

Udskriv

Sagstema

Indkomne bemærkninger ved debatfase for udvidelse af Hotel Klitheden.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. januar 2019 at afholde en debatfase forud for lokalplanprocessen for udvidelse af Hotel Klitheden. Beslutningen blev taget for at give borgere i Vorupør og alle andre mulighed for at tilkendegive deres holdning til projektet, inden forslag til kommuneplantillæg og lokalplan igangsættes. Beslutningen blev taget, daprojektet overskrider den gældende planlægning med hensyn til højde, bebyggelsesprocent og anvendelse.

Der er indkommet 11 bemærkninger i debatfasen fra umiddelbare naboer, beboere andre steder i Vorupør og en fælles udmelding fra Vorupør Borgerforening. Der rettes især bemærkninger til højde og volumen samt andre forhold som indbliksgener, skyggekast og afvigelser fra den eksisterende bygningskultur.

Som projektforslaget foreligger nu, vil der i lokalplanprocessen skulle tages højde for lovmæssige forhold for planlægning i kystnærhedszonen, da placeringen ligger inden for denne. Reglerne for kystnærhedszonen gælder for kommunerne, der skal tage særlige hensyn, når de udarbejder kommune- og lokalplaner i områder ved kysten. Det vil sige, at alle forhold ved projektet, der overskrider eksisterende planlægning, skal planlægningsmæssigt begrundes og bearbejdes i lokalplanarbejdet.

Yderligere beskrivelse findes på Bilag 1 - Udvidelse af Hotel Klitheden. Bilag 2 sammenfatter bemærkningerne og bilag 3 er alle indkomne bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning §§ 15 og 16.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv anbefaler på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes i den ansøgte form.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 85:

Udvalget forespørger om mulighederne for projekttilpasning ud fra afgivne høringssvar inden yderligere politisk behandling.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Sagen genoptages

Redegørelse:

Projektejer har indsendt tilpasset tegningsmateriale i forlængelse af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets behandling af sagen på mødet den 8. april 2019.

Projektet er reduceret i højden fra 15,5 m. til 12,5 m. Det nye tegningsmateriale ses i bilag 4, og de tidligere tegninger ses i bilag 5.

Teknik og Erhverv har fra projektansøger efter høringsfristens udløb modtaget ca. 34 underskrifter fra borgere i Vorupør, der er positive overfor projektet med den reviderede højde. Det bemærkes, at bortset fra 2 er de pågældende ikke er direkte naboer til hotellet.

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller på baggrund af de indkomne bemærkninger, at der træffes beslutning om, hvorvidt projektet skal fremmes i den reviderede form.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 126:

Indstilles til godkendelse i den reviderede form af flertallet. Imod stemte Peter Skriver Nielsen og Preben Holler.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 135:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Ulla Vestergaard, Morten Bo Bertelsen og Jens Kr. Yde undlader at stemme.

Beslutning

Peter Skriver Nielsen stillede på vegne af den socialdemokratiske gruppe følgende ændringsforslag:

Afgørelsen udsættes til der er udarbejdet et nyt plangrundlag for udviklingen af Vorupør. På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets førstkommende møde iværksættes arbejdet til afslutning hurtigst muligt af hensyn til projektansøger for Hotel Klitheden og i samarbejde med byen og borgerne ved afholdelse af borgermøde.

For ændringsforslaget stemte:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Preben Holler, Mette Kjærulff, Peter Skriver Nielsen, Ida Pedersen, Jane Rishøj og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henrik Gregersen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Peter Larsen, Jens Ott Madsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemte 24.

Imod stemte: Preben Holler og Peter Skriver Nielsen.

Jane Rishøj undlod at stemme.

Til toppen

122. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2018

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2018.

Redegørelse

Regnskab 2018 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 23. april 2019. Det udarbejdede årsregnskab for 2018 er revideret og påtegnet uden forbehold af revisionsfirmaet PWC.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Regnskabsopgørelse i hovedtal

2017

kr.

2018

kr.

Indtægterne - person- og godsbefordring

4.175.355

4.198.126

Kommunale tilskud

4.167.694

4.958.220

Indtægter - i alt

8.343.049

9.156.346

Personaleudgifter - løn og vederlag mv.

3.092.277

3.279.841

Øvrige driftsudgifter (diesel, forsikringer m.v.), vedligeholdelse og administration

2.318.691

2.944.498

Udgifter - i alt

5.410.968

6.224.339

Resultat før renter og afskrivninger

2.932.082

2.932.007

Renteudgifter

733.715

700.568

Afskrivninger

2.407.193

2.407.193

Resultat i alt

-208.825

-175.754

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakt for I/S Mors-Thy Færgefart.

Det bemærkes, at Thisted Kommune har påpeget, at der fremover skal være formelle underskrifter på diverse dokumenter.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes andel af det kommunale driftstilskud udgør 36 %.

Ved afslutningen af regnskabet for 2018 udgør driftstilskuddet 1.784.959 kr., hvilket er en forøgelse (merudgift) på 308.959 kr. i forhold til det oprindelige budget for Færgeselskabet. Det forøgede driftstilskud forventes afholdt inden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budget i 2019.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at regnskab 2018 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 132:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 136:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

123. I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2020

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2020 fremlægges til godkendelse.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart behandlede den 23. april 2019 budgetforslag for 2020. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2018 og forventede driftstiltag i 2020, bilag 1.

Forslag til driftsbudget 2020:

Færgen er på værft og på bedding hvert andet år. Færgen har været på værft i 2018, hvor der yderligere har været ekstra reparation af broklap (reparation af broklap kommer ikke igen i 2020), og skal det igen i 2020, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være større end i 2019.

Taksterne foreslås uændrede, men at der indføres et rabatkort på 500 kr. til 350 kr. sammen med det nuværende rabatkort på 1.000 kr. til 600 kr. Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakt for færgeselskabet.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes tilskud for 2020 forventes at være uændret i forhold til 2019.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at budget 2020 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 133:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 137:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

124. Anlægsregnskab. Tviskjær etape 2/Bavnhøj udstykning.

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Tviskjær etape 2/Bavnhøj udstykning.

Redegørelse

Der blev den 19. december 2017 givet anlægsbevilling til Tviskjær etape 2/Bavnhøj udstykning.

Udstykning af Tviskjær er udført på nær færdiggørelsesarbejdet (asfaltslidlag, kantsten og vandrender). Bavnhøj udstykningen kommer ikke til udførsel og afventer lokale og politiske ønsker. Det betyder dermed, at forbruget er ca. det halve, og at de forventede indtægter er tilsvarende mindre.

Når udstykningen skal færdiggøres, vil Teknik og Erhverv søge anlægsbevilling til dette.

Arbejdet blev afleveret den 14. september 2018.

Se vedhæftede bilag 1 og 2, oversigtskort og billeder.

Anlægsregnskab for XA-854 Tviskjær etape 2/Bavnhøj udstykning

Udgiftsbevillingen er søgt for udstykning af både Tviskjær etape 2 samt Bavnhøj. Der er udstykket 18 grunde på Tviskjær.

I strategi for byggemodning 2018-2021 er Bavnhøj udtaget af planen, og der er ikke arbejdet videre med udstykningen.

Ved udarbejdelse af anlægsregnskab er der solgt 5 grunde på Tviskjær. Indtægterne for salg af de resterende 13 grunde vil blive indtægtsført på den årlige anlægsbevilling til "Salg af byggemodnede boliggrunde".

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 135:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 138:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

125. Anlægsregnskab - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2018.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 19. december 2017 i alt 5.600.000 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2018.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte projekter:

 • Udskiftning af tagbelægning m.v. på Østre Skole, Thisted - 1.117.900 kr. (bilag 1)
 • Udskiftning af vinduer på skråfacade Nørbygaard, Hanstholm - 1.497.191 kr. (bilag 2)
 • Opførelse af kold hal Rævebakken, Vildsund - 2.023.965 kr. (bilag 3)
 • Indretning af handicaptoilet og omklædning for "Nyttecenter" på Tigervej 6 - 965.851 kr. (bilag 4).

Anlægsregnskab for XA-856 – Udvendig ejendomsvedligeholdelse 2018.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 136:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 139:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

126. Ny befolkningsprognose

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn fremlægger den nye befolkningsprognose for kommunen til efterretning.

Redegørelse

På baggrund af beslutning i det daværende Thisted Byråd den 21. maj 2011 ajourføres befolkningsprognosen hvert andet år, og seneste ajourføring skete i 2017.

Derfor forelægger Center for Økonomi og Løn en ny ajourført prognose for årene 2019-2034 til efterretning. Prognosen er i lighed med tidligere år udarbejdet af konsulentfirmaet COWI.

Prognosen udarbejdes først og fremmest for at få et billede af den udvikling, som kan forventes i kommunens forskellige delområder, idet de oplysninger ikke fremgår af den prognose, som udgives af Danmarks Statistik. Derudover udarbejdes prognosen også for at få et billede af den befolkningsudvikling, som kan forventes, hvis man baserer prognosen på forudsætninger, som gælder mere specifikt for Thisted Kommune, herunder forudsætninger om dødelighed, fødselsfrekvenser og flyttemønster.

De overordnede konklusioner for den nye befolkningsprognose er, at:

 • Kommunens samlede befolkningstal vil falde marginalt de næste år.
 • Antallet af 6-16 årige over de næste 4 år vil falde med godt 400.
 • Der bliver færre 17-64 årige.
 • Der bliver flere 65-79 årige og væsentligt flere 80 årige og derover.

Der gives nedenfor et resume af prognosens resultater, mens den samlede rapport om prognosen er tilknyttet som bilag til dette dagsordenspunkt.

Udvikling i forhold til den tidligere prognose

Generelt adskiller denne nye befolkningsprognose sig fra den foregående, som blev udarbejdet i 2017, idet nedgangen i befolkningstallet i den nye prognose forventes at blive væsentligt lavere end forventet i den tidligere prognose. Årsagerne til forskellen mellem de to prognoser er primært et relativt højt antal fødsler og tilflytninger i perioden 2017-2019, mens også en forventning om et højere antal tilflytninger fremadrettet, relateret til den nationale befolkningstilvækst, påvirker befolkningstallet positivt.

Af nedenstående tabel fremgår differencen mellem den gamle og den nye prognose i år 2023. Det fremgår blandt andet, at den nye prognose forventer knap 800 borgere mere end den gamle prognose. Derudover kan det ses, at de største forskelle på de to prognoser skal findes i aldersgrupperne: 17 - 64 årige og 0 - 5 årige, men at der i alle aldersgrupperne forventes flere borgere end i den gamle prognose.

Svagt faldende befolkningstal

Thisted Kommunes befolkningstal har de senere år været faldende. Således bor der i dag godt 1.900 mennesker færre i kommunen, end der gjorde for 10 år siden, hvilket svarer til et fald på ca. 4 procent. Hvis det går som forudsagt i prognosen, vil denne udvikling aftage i de kommende år. Prognosen forudsiger således, at befolkningstallet i løbet af de kommende 10 år vil falde med omkring 700, hvilket svarer til et fald på 1-2 procent. Dermed forventes kommunens befolkningstal over de næste 10 år at falde fra knap 43.700 til knap 43.000.

Stigende antal ældre

Befolkningsudviklingen i Thisted Kommune har i de senere år været karakteriseret ved en stigende gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen for Thisted Kommunes borgere var i 2009 knap 42 år. I dag, 10 år senere, er denne gennemsnitsalder steget til godt 44 år. Denne stigende tendens ser ifølge prognosen ud til at fortsætte, hvorfor gennemsnitsalderen i 2029 forventes at være knap 46 år. Til gengæld forventes gennemsnitsalderen fem år senere, i 2034, ikke at være steget væsentligt og dermed stadig at ligge lige under 46 år.

Denne udvikling i befolkningens gennemsnitsalder afspejler den underliggende udvikling i de forskellige aldersgrupper. Jævnfør nedenstående tabel forventes antallet af 17 - 64 årige i løbet af de næste fem år at falde med knap 1.000 indbyggere, svarende til et fald på knap 4 procent, mens antallet af 80 årige eller derover i samme periode forventes at stige med 440 indbyggere, hvilket svarer til en stigning på lige under 19 procent. Frem mod 2034 forventes antallet af indbyggere i aldersintervallet 17 - 64 årige at falde med knap 2.950 eller knap 12 procent, mens antallet af indbyggere på 80 år eller derover forventes at stige med ca. 1.650, hvilket svarer til en stigning på 70 procent.

Prognose for de enkelte aldersgrupper:

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Den nye befolkningsprognose vil i lighed med tidligere blive lagt til grund for en genberegning af de økonomiske rammer for de områder, som er omfattet af demografireguleringsordningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 14. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at den nye prognose tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen den 14. maj 2019, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 140:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

127. Udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen - orientering om mulighed for ansøgning

Udskriv

Sagstema

Orientering om muligheden for at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen.

Redegørelse

Erhvervsministeriet har i brev af 4. februar 2019 inviteret kommunalbestyrelserne i landets kystkommuner til at ansøge om udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Mulighederne omhandler ansøgning om:

 • omplacering af sommerhusområder
 • udpegning af udviklingsområder
 • overførelse af eksisterende sommerhusområder til byzone.

Kriterierne for at søge er en vedtaget planstrategi, hvor høring og stillingtagen til ændringer også er gennemført inden ansøgningsfristen den 1. december 2019. Thisted Kommune søgte i 2017 om udlæg af et udviklingsområde ved Silstrup, og der har ikke været drøftet andre steder i kommunen, hvor muligheden skal undersøges. Teknik og Erhverv vurderer, at det pt. kun er relevant eventuelt at søge om omplacering af sommerhusområder, da problematikken med at få overført sommerhusområder til byzone ikke er særlig relevant for Thisted Kommune.

Kriterierne for at søge om omplacering af sommerhusområder er:

 • Sommerhusene skal være beliggende i sammenhængende områder, og sommerhusområderne skal placeres i tilknytning til eksisterende eller planlagte bysamfund, feriecentre eller sommerhusområder, hvor der er et turistmæssigt potentiale.
 • Den enkelte kommune skal anvise, hvilke ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen der kan tilbageføres, så der byttes eksisterende ubebyggede sommerhusområder med nye i forholdet 1:1 i de kommuner, hvor det er muligt.
 • Offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, således at både borgere og turister også fremadrettet kan have glæde af de åbne kyster.
 • Der kan ikke udlægges nye sommerhusgrunde inden for områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven, strandbeskyttelseslinjen eller i klitfredede områder.
 • Nye sommerhusområder skal placeres uden for områder med særlige landskabsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser og må ikke være i strid med væsentlige nationale interesser.
 • Kommunerne skal i kommuneplanstrategien beskrive, hvordan de nye sommerhusgrunde kan understøtte vækst og udvikling lokalt. Som led i strategien skal kommunerne også gennemgå eksisterende ubebyggede sommerhusområder og vurdere, om de kan tilbageføres.

Teknik og Erhverv har foretaget en indledende screening af de eksisterende sommerhusområder i kommunen, og der er fortsat restrummelighed (udstykkede ubebyggede grunde), særligt i sommerhusområder langs fjorden (undtagen Skyum Østerstrand) og i området ved Nørklit. Det vil derfor være urealistisk, at kommunen ikke skal anvise områder, der skal udgå af planlægningen, hvis man skal have lov til udlæg et andet sted.

Kommunens sommerhusområder er i forskellige faser af planlægning, og det er oplagt at udtage områder, der ikke er lokalplanlagt eller udstykket. I et landsplandirektiv fra 2007 er sommerhusområdet ved Kærgården i Vestervig udvidet med en ramme på ca. 60 grunde. Dette område indgår i kommuneplanrammerne, men er ikke lokalplanlagt. Derudover findes et areal ved Lild Strand, som er udlagt i en byplanvedtægt fra 1973. Arealet er ejet af Naturstyrelsen, og det er urealistisk, at de vil arbejde med udstykning af sommerhuse på arealet eller sælge arealet til formålet. Der er ikke en bebyggelsesplan i byplanvedtægten, men beregning ud fra statens vejledning giver ca. 43 grunde.

Det vil sige, at Thisted Kommune umiddelbart kan søge om omplacering af ca. 100 grunde, hvis de to områder ved Kærgården og Lild Strand udtages af planlægningen.

Grundet kriterierne for udlæg af områder er det usandsynligt, at der kan findes nye områder, der ligger attraktivt, og en omplacering vil derfor, efter Teknik og Erhvervs vurdering, skulle findes ved omdannelse af f.eks. ikke-rentable feriehoteller og tiloversblevne campingpladser og lignende i kystnærhedszonen, som kan ændre status til sommerhusområde. Umiddelbart tyder det dog på, at det vil være vanskeligt at finde arealer, der lever op til kriterierne for udpegning.

Teknik og Erhverv gennemfører en analyse af området og vil fremlægge resultatet samt indstilling om eventuel udarbejdelse af temaplanstrategi på kommende møde (juni). Hvis Kommunalbestyrelsen i juni beslutter, at der skal ansøges, skal en temaplanstrategi vedtages på møderne i august, for at processen kan være gennemført til ansøgningsfristen den 1. december 2019.

Kommunalbestyrelsen skal derudover vedtage en (ordinær) planstrategi for revision af kommuneplanen. Teknik og Erhverv vil fremlægge en procesplan for denne i efteråret. Denne planstrategi skal omfatte de temaer, der indgår i kommuneplanen og herunder ferie- og turisme generelt.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. maj 2019, pkt. 140:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 22. maj 2019, pkt. 141:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

128. Business Region North Denmark - Årsregnskab for 2018

Udskriv

Sagstema

Business Region North's Årsberetning for 2018 forelægges Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Redegørelse

Business Region North (BRN) godkendte på sit bestyrelsesmøde den 26. april 2019 årsregnskabet for 2018. Sammen med godkendelsen af regnskab og årsberetning, blev det besluttet at fremsende årsberetningen til de enkelte byråd for at medvirke til formidling af BRN's arbejde.

Årsberetningen er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 29. maj 2019

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

129. Lukket punkt: Kontraktindgåelse

Til toppen

130. Lukket punkt: Opførelse af boliger samt salg af areal

Til toppen