30. apr 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

75. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 30. april 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

76. Ungestrategi

Udskriv

Sagstema

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har oversendt udkast til ungestrategi til politisk behandling og vedtagelse.

Redegørelse

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har haft som formål at koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen fra 16 til 30 år. Udvalget har valgt at opfylde sit formål ved at udarbejde et udkast til en ungestrategi for unge 16 til 30 årige i Thisted Kommune. Udvalget har i efteråret 2018 arbejdet med strategien og besluttede den 9. januar 2019, at oversende udkastet til ungestrategi til politisk behandling. Idet udvalget refererer til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, har § 17, stk. 4 udvalget udtrykt ønske om, at udkastet til ungestrategi behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, før det forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Udkast til ungestrategi er vedhæftet sagen.

Idet ungeindsatsen varetages bredt af mange aktører, foreslår forvaltningen, at forslaget til strategi sendes i høring bredt før endelig vedtagelse, så det sikres, at en endelig ungestrategi har bedst muligt ejerskab fra alle aktører.

Dette sendes til høring hos følgende:

 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie
 • Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted
 • Lokal-MED Campus 10
 • Lokal-MED UU
 • EUC Nordvest
 • Thy-Mors HF & VUC
 • Thisted Gymnasium
 • SOSU Skive, Thisted og Viborg
 • UCN
 • FGU bestyrelsen Thisted, Mors, Jammerbugt
 • Thy Produktionsskole

Høringsperioden vil være fra fredag den 8. februar 2019 til og med torsdag den 28. marts 2019.

Efter modtagelse af høringssvar fremsender Børne- og Familieforvaltningen sammen med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den endelige ungestrategi til drøftelse i følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019
 • Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter ungestrategien med eventuelle bemærkninger fra de øvrige udvalg på mødet den 10. april 2019 med henblik på videresendelse til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 18. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Område-MED Skoler den 19. marts 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Handicaprådet - høring - den 27. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til ungestrategi og kommer med anbefalinger til udkast til ungestrategi.
 2. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler proces for vedtagelse af ungestrategi.
 3. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter og sender udkast til ungestrategi i høring jf. foreslået procesplan.
 4. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget efter endt høring drøfter revideret udkast til ungestrategi jf. foreslået procesplan.
 5. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget efter endt høring oversender revideret udkast til ungestrategi til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 6. Kommunalbestyrelsen beslutter revideret ungestrategi for Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 11, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

Udvalget anbefaler, at strategien sendes i høring. Udvalget ser frem til at se høringssvar ved næste behandling af strategien.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt med den bemærkning at Skoleledergruppen samt Thy Erhvervsforum suppleres som høringsparter.

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 18. februar 2019, pkt. 4:

Ungestrategien er drøftet.

Afbud: Henriette Christensen

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 5:

Område-MED anbefaler desuden, at der skal være et særlig fokus på overgange mellem de 15-18 årige.

Forud for endelig behandling, ønsker medarbejdersiden at punkterne behandles i MED-systemet.

Område-MED Skoler, 19. marts 2019, pkt. 5:

Strategien er drøftet og taget til efterretning.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 4:

Område-MED Handicap og Psykiatri har drøftet følgende:

Undring over ikke at have været inddraget i processen omkring udarbejdelse af ungestrategien.

Handicap- og Psykiatriafdelingen har kompetencerne og erfaringen med at arbejde udviklingsorienteret med psykisk sårbare/syge unge. Denne ekspertise er ikke sat i spil.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at tværsektoriel koordinering forudsætter, at der er fornødne ressourcer til stede i de sektorer, som forventes at bidrage med indsatser.

Det er vigtigt, at sociale indsatser understøttes af beskæftigelsesrettede indsatser lige så vel som det modsatte.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Handicaprådet, 27. marts 2019, pkt. 5:

Handicaporganisationerne undrer sig over, at STU ikke er omtalt i strategien. I det hele taget, at borgere med handicap ikke er omtalt – blinde og andre har også behov for uddannelse og beskæftigelse. Gør opmærksom på betydningen af, at borgernes behov udredes, også løbende, hvis situationen ændres, eller der vurderes at være behov herfor.

Handicaporganisationerne håber, at ovenstående opmærksomhedspunkter indarbejdes i kommende handleplaner.

Handicaporganisationerne kan i øvrigt tilslutte sig ungestrategien.

Fraværende i Handicaprådet - 27. marts 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen

Ny indstilling på baggrund af høringssvar:

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på baggrund af de modtagne høringssvar, at:

 1. Strategiens fokus på flere unge til erhvervsuddannelserne fastholdes, da Thisted Kommunes erhvervsstruktur tilsiger et behov for flere unge på erhvervsuddannelserne end de fastsatte nationale mål.
 2. Det fastholdes, at der i ungestrategien ikke skrives særligt om handicappede unge, fordi strategien omfatter alle unge under 30 år, herunder også handicappede unge, jf. beskrivelse på strategiens side 5 ”Kort introduktion til strategiens område”.
 3. Der ikke ændres i den eksisterende Ungestrategi, men at forslag til supplerende indhold drøftes i de arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med implementering af ungestrategien.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 73:

Ad 1.

Udvalget indstiller en anden vægtning i forhold til erhvervsuddannelser mere i overensstemmelse med høringssvarene, herunder at det er lige så væsentligt, at unge har tilgang til gymnasiale uddannelser, hvis dette er ønskerne.

Ad 2.

Indstilles til godkendelse, men har dog et særligt fokus på, at det er væsentligt, at der nuanceres i tilgangen til den enkelte unge, som har behov for hjælp.

Ad 3.

Udvalget indstiller, at der tilføjes følgende i ungestrategien:

Under overskriften: Udfordringer på erhvervs- og ungeområdet i Thisted Kommune:

Udvalget ønsker tilføjet, at der er udfordringer med rekruttering på hele sundhedsområdet og på det tekniske område såsom ingeniører etc.

Udvalget ønsker tillige at se implementeringsplan for ungestrategi samt løbende følge implementeringen.

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 53:

Indstilles til godkendelse, idet det forudsættes at punkt 3 tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. april 2019, pkt. 60:

Børne- og Familieudvalgets indstilling af 9. april 2019 følges.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Ændringsforslag fra Jens Otto Madsen:

Strategi for Koordineret ungeindsats sendes tilbage til udvalget for en tilpasning til høringssvar og diskussionen i Kommunalbestyrelsen.

For stemte: Morten Bo Bertelsen og Jens Otto Madsen.

Imod stemte: Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Jane Rishøj, Peter Skovmose, Casper Søe-Larsen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Kaj Kirk og Ib Poulsen undlod at stemme.

Ændringsforslaget falder.

For Børne- og Familieudvalgets indstilling stemte 24.

Imod stemte: Morten Bo Bertelsen.

Jens Otto Madsen undlod at stemme.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 30. april 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

77. Nedlæggelse af § 17, stk. 4-udvalg: Udvalget for den Koordineret Ungeindsats

Udskriv

Sagstema

Nedlæggelse af § 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats.

Redegørelse

Oprettelsen af § 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats blev godkendt på mødet i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2018.

Af kommissoriet for udvalget fremgår det, at formålet med udvalget er følgende: Udvalget skal koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen 16-30 år.

På mødet i udvalget den 3. juni 2018 besluttede udvalget, at metoden til dette skulle være at udarbejde et udkast til en ungestrategi med det formål at sætte rammen og retningen for kommunens ungeindsats.

Med den forventede godkendelse af udkastet til ungestrategien har Udvalget for Koordineret Ungeindsats opfyldt sit formål. På baggrund heraf indstilles det, at udvalget nedlægges. I forlængelse heraf indstilles der til, at afrapportering vedrørende den Koordinerede Ungeindsats fremadrettet behandles af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Kommunalstyrelsesloven § 17, stk. 4 samt Forretningsorden for Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse.

Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg: Udvalget for Koordineret Ungeindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke, idet der ikke er ydet særskilt vederlag for medlemsskab af § 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Udvalget for Koordineret Ungeindsats den 9. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at § 17 stk. 4-udvalget for Koordineret Ungeindsats nedlægges.

Tidligere besluttet

Udvalget for Koordineret Ungeindsats, 9. januar 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 30. april 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

78. Evaluering af Udvalget for Sammenhængende Anlæg

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en evaluering af Udvalget for Sammenhængende Anlæg med det formål at viderebringe udvalgets erfaringer til eventuelle kommende rådgivende udvalg (§ 17, stk. 4 udvalg).

Redegørelse

I 2018 har Kommunalbestyrelsen nedsat to rådgivende udvalg. Helt overordnet var formålet at styrke det koordinerede politiske arbejde på nogle af de politiske temaer, der har et særligt tværgående sigte. I den sammenhæng blev det besluttet at nedsætte et Udvalg for Sammenhængende Anlæg og et Udvalg for Koordineret Ungeindsats. Udgangspunktet har endvidere været, at udvalgene skal have medlemmer fra de relevante fagudvalg, men ikke have repræsentanter udefra i form af f.eks. lokale aktører, eksperter mv. Derudover er et § 17, stk. 4 udvalg kendetegnet ved at være et midlertidigt udvalg, der opløses, når formålet med udvalgets rådgivende arbejde er indfriet.

Der ønskes en evaluering af udvalgets arbejde med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvordan vurderer udvalget, at formålet med udvalgets arbejde er blevet indfriet?
 • I hvilket omfang har resultaterne af udvalgets arbejde stået mål med indsatsen?
 • Hvad har været særligt positivt ved udvalgets arbejde?
 • Hvad har været problematisk ved udvalgets arbejde?
 • Hvilke anbefalinger vil udvalget give videre til eventuelle nye rådgivende udvalg?

Retsgrundlag

Kommunalstyrelsesloven § 17, stk. 4 samt Forretningsorden for Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse.

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg: Udvalget for Sammenhængende Anlæg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Udvalget for Sammenhængende Anlæg den 18. marts 2019

Indstilling

Direktøren for Teknik og Erhverv indstiller, at evaluering af § 17, stk. 4 udvalget drøftes, og at det besluttes, hvad der overgår til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere besluttet

Udvalget for Sammenhængende Anlæg, 18. marts 2019, pkt. 3:

Udvalget er tilfreds med, at arbejdet har givet et godt overblik over kommunens bygningsmasse.

Resultatet er svært målbart, såfremt det ikke følges op af handling, og der skal endvidere være et klart mål og formål med udvalgets arbejde. Det har ikke i tilstrækkelig grad været tilfældet.

Indstilles til godkendelse, at udvalget nedlægges.

Ny høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 83:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 30. april 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

79. Revisionsberetning nr. 25 - delberetning for regnskabsåret 2018

Udskriv

Sagstema

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2018. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2018 først er afsluttet, når BDO har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Center for Økonomi og Løn fremsender hermed revisionsberetning nr. 25 til Kommunalbestyrelsens behandling. Den udførte revision har givet anledning til en bemærkning.

Redegørelse

Beretningen indeholder en redegørelse for den udførte revision af årsregnskabet for 2018 med konklusioner for hvert af de undersøgte områder. Der er mere specifikt foretaget revision af de sociale regnskaber med statsrefusion samt udvidet forvaltningsrevision af mentorstøtten på arbejdsmarkedsområdet.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. Gennemgang af sager vedrørende integrationsprogrammet har imidlertid resulteret i følgende bemærkning:

"På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende integrationsprogram ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen har foretaget gennemgang af 4 sager. I sagerne er det ikke dokumenteret, at der foretages opfølgning på jobsøgning ved jobsamtalerne og der mangler opfølgning på CV. I 3 sager er virksomhedsrettet tilbud ikke givet rettidigt og i 2 sager mangler underskrevet integrationskontrakt. Herudover er der øvrige enkeltstående fejl i sagerne. Kommunen har i sit ledelsestilsyn konstateret samme problemstillinger."

Som følge af revisionsbemærkningen har Jobcenter Thisted udarbejdet handleplan, jf. sagens bilag, der forventes at reducere de fejl, som revisionen har påpeget, samt de fejl som jobcenteret selv har fundet i de løbende ledelsestilsyn.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Revisionsberetningen findes på sagen og er tidligere, jævnfør styrelseslovens bestemmelser, udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Direktionen den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for økonomi og Løn indstiller, at revisionsberetningen godkendes med handleplanen fra Jobcenter Thisted.

Tidligere besluttet

Direktionen, 23. april 2019, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 84:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget den 24. april 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 30. april 2019:

Peter Sørensen

Til toppen

80. Regnskab 2018

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2018 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2018.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2018" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2018" findes på siderne 9-11, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a.:

 • At mindreforbruget på driften primært kan henføres til færre udgifter til overførselsindkomster, overførsler fra tidligere år vedr. området for fællesudgifter og administration samt færre udgifter til børn- og familieområdet.
 • At merforbruget på anlæg primært kan henføres til mindreindtægter som følge af periodemæssige forskydninger af de forventede indtægter.
 • At mindreforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske lånoptag.
 • At årets finansforskydninger bl.a. skyldes et salg af kommunens ejerandele i HMN Naturgas, og at kommunens tilgodehavende hos borgerne faldt.

Omdisponering mellem drift og anlæg

Som en del af afslutningen af regnskab 2018 gennemgik forvaltningen årets posteringer på driftsområdet og anlægsområdet, og der blev som resultat af gennemgangen flyttet:

 • udgifter til asfaltbelægning for ca. 7,7 mio. kroner fra drift til anlæg
 • udgifter til renovering på Thyværkstedet for 0,3 mio. kroner fra drift til anlæg

Flytningen fra drift til anlæg har ingen konsekvenser for kommunens samlede udgifter, men har givet et mindreforbrug på driftsområdet og et merforbrug på anlægsområdet. Mindreforbruget på driften er i marts-sagen om overførsel fra 2018 til 2019 trukket fra det beløb, som søges overført, og dermed lagt i kassen. For anlægsområdet skal gives tillægsbevillinger (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) finansieret af beløbet, som blev lagt i kassen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen i sensommeren har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med.

Det er også ved behandlingen i sensommeren, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller:

 1. At regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.
 2. At der bevilges 7.773.000 til anlægsprojektet Asfalt 2018 (rådighedsbeløb og anlægsbevilling)
 3. At der bevilges 335.000 til anlægsprojektet Udvidelse af køkkenfaciliteterne Thyværkstedet (rådighedsbeløb og anlægsbevilling)
 4. At udgiften finansieres af det beløb, som driftsoverførslen fra 2018 til 2019 blev reduceret med som følge af omplaceringen (kassefinansiering)

Tidligere besluttet

Direktionen, 23. april 2019, pkt. 2:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 85:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

81. Budgetforlig 2019 - øget brug af konkurrenceudsættelse

Udskriv

Sagstema

Behandling af notat om øget brug af konkurrenceudsættelse.

Redegørelse

Som en del af budgetforlig 2019 aftalte forligskredsen, at ”Forligspartierne er enige om at se på mulighederne for at øge omfanget af konkurrenceudsættelse dog undtaget velfærdsområderne”.

På den baggrund redegør Center for Økonomi og Løn i det vedlagte bilag for Thisted Kommunes aktuelle brug af konkurrenceudsættelse og mulighederne for at øge den.

Begge dele sker med udgangspunkt i den såkaldte ”Indikator for Konkurrenceudsættelse” (IKU), som den er defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet og opgjort af ministeriet og Kommunernes Landsforening.

Af redegørelsen fremgår det bl.a.

 • at Thisted Kommunes indikator for konkurrenceudsættelse ved sidste opgørelse lå på 26,8 procent og dermed 0,3 procentpoint under landsgennemsnittet.
 • at kommunernes indikator for konkurrenceudsættelse varierer mellem 17,5 procent og 51 procent.
 • at knap 80 procent af mulighederne for at øge konkurrenceudsættelsen ligger inden for velfærdsområderne og dermed uden for det område, som Kommunalbestyrelsen har ønsket at se på.
 • at der, når det gælder de øvrige områder, er en vis mulighed for at øge konkurrenceudsættelsen inden for byudvikling, bolig og miljø, transport og infrastruktur samt administration, hvor de ikke-konkurrenceudsatte udgifter udgør henholdsvis 22,1 mio. kr. 45,3 mio. kr. og 206,5 mio. kr.
 • at de samlede udgifter, som kan konkurrenceudsættes udgør 1.852 mio. kr. og at en stigning på 1 procentpoint i IKU’en derfor kræver, at de konkurrenceudsatte udgifter øges med 18,5 mio. kr.
 • at en 100 procents konkurrenceudsættelse indenfor de tre områder derfor vil øge Thisted Kommunes IKU med henholdsvis 1,2 procentpoint, 2,4 procentpoint og 11 procentpoint.
 • at IKU'en til stadighed påvirkes af en række tilfælde faktorer som aktivitetsomfang, borgernes brug af fritvalgsordninger og kommunernes kontering, og at det derfor ikke er uden problemer at bruge indekset til at fastsætte et mål for Kommunalbestyrelsens indsats på området.
 • at afsnittet om emnet i regeringen og KL´s seneste økonomiaftale kan ses som et tegn på, at der kommer centrale initiativer, som vil understøtte den enkelte kommunes udbygning af konkurrenceudsættelsen, men også at kommunernes brug af konkurrenceudsættelse indtil da ikke øges væsentligt.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Kommunalbestyrelsen afventer de forventede centrale initiativer på området.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 86:

Indstilles til godkendelse af flertallet.

Peter Larsen og stemmer imod, idet han ønsker at igangsætte konkurrenceudsættelse.

Beslutning

Ændringsforslag fra Casper Søe Larsen:

Der arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af de i sagsfremstillingen nævnte områder: byudvikling, bolig og miljø, transport og infrastruktur samt administration, som udgør henholdsvis 22,1 mio. kr., 45,3 mio. kr. og 206,5 mio. kr.

For stemte: Peter Larsen og Casper Søe-Larsen.

Imod stemte 25.

Ændringsforslaget falder.

For Center for Økonomi- og Løn’s indstilling stemte 26.

Imod stemte: Peter Larsen.

Til toppen

82. Hanstholm Havn - Regnskab 2018

Udskriv

Sagstema

Regnskab for Hanstholm Havn 2018 - til godkendelse i Thisted Kommunalbestyrelse.

Redegørelse

Hanstholm Havn er en kommunal selvstyrehavn, og i medfør af havnelovens § 9 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen efter havnebestyrelsens indstilling godkende regnskabet.

Årsregnskabet er påtegnet af den samlede bestyrelse, og er revisionspåtegnet uden forbehold.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Retsgrundlag

Havnelovens § 9, stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Ledelsessekretariatet og Center for Økonomi og Løn indstiller, at Hanstholm Havns årsregnskab for 2018 godkendes.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 87:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

83. Hanstholm Havn - yderligere garantistillelse

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om yderligere kommunegaranti fra Hanstholm Havn på 75 mio. kr. til diverse projekter. P.t. udgør kommunens garantistillelse overfor havnen 1.110,25 mio. kr., hvoraf de 550 mio. kr. er midlertidige byggekreditter, som udløber i 2020.

Redegørelse

Hanstholm Havn har den 25. februar 2019 ansøgt Thisted Kommunalbestyrelse om kommunegaranti til optagelse af følgende lån:

 1. 40 mio. kr. til finansiering af havneudvidelse.
 2. 27 mio. kr. til finansiering af infrastrukturdelen af et beddinganlæg.
 3. 8 mio. kr. til finansiering af et nyt havnekontor.

Havnens ansøgning fremgår af sagens bilag.

Havnens ansøgning har været til vurdering i Kommunekredit, hvis mulighed for at yde lån afhænger af, om der er tale om infrastruktur eller suprastruktur, hvor det i følge statsstøttereglerne ikke er lovligt for Kommunekredit at yde lån - og for kommunen at stille garanti - for investeringer, som er subrastruktur. Under subrastruktur henregnes fx lagerbygninger, kontorer, kraner og servicekøretøjer.

Jævnfør ovnstående opdeling, har bevillingskomiteen i Kommunekredit besluttet at yde lån til ovenstående punkt 1 og 2, hvorimod det ikke er muligt for Kommunekredit at yde lån og for kommunen at stille garanti til punkt 3. Finansiering af et nyt havnekontor vil altså skulle ske på anden vis og uden kommunal garantistillelse.

Ud fra havnens ansøgning og Kommunekredits vurdering, har Kommunalbestyrelsen hermed mulighed for at stille en garanti på 67 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunernes styrelse, EU’s statsstøtteregler, havneloven, lånebekendtgørelsen samt udtalelse fra Statsforvaltningen.

Økonomiske konsekvenser

Da Thisted Kommune ikke opkræver garantiprovision på kommunale selvstyrehavne, har sagen ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at Kommunalbestyrelsen stiller en yderligere kommunegaranti på 67 mio. kr. fordelt med:

 1. 40 mio. kr. til finansiering af havneudvidelse.
 2. 27 mio. kr. til finansiering af infrastrukturdelen af et beddinganlæg.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 88:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

84. Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af resterende anlægsmidler (3,75 mio. kr.) på skoleområdet.

Redegørelse

Der er i 2019 afsat 4 mio. kr. til anlæg på skoleområdet.

Den 29. januar 2019 blev der af Kommunalbestyrelsen frigivet 250.000 kr. til uopsættelige renoveringsopgaver.

De resterende 3,75 mio. kr. ønskes anvendt til at sætte fokus på skolebibliotekerne. Pengene skal være med til at understøtte skolevæsnets fokus på sprog og læsning. Midlerne foreslås anvendt til at ændre i de fysiske rammer på skolebibliotekerne, så de bliver spændende og inspirerende og kan være med til at understøtte læselysten hos eleverne.

Børne- og Familieforvaltningen har drøftet forslag til fordelingen med skolelederne, og der peges på en fordeling med 100.000 kr. i grundtildeling pr. matrikel, hvorefter de resterende midler fordeles efter elevtal. Herefter vil den enkelte skoleleder udarbejde et oplæg, som endeligt godkendes af Forvaltningen.

Den foreslåede fordeling ser således ud:

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 afsat 4 mio. kr. (Xa-566) til skolerenovering. Der er tidligere frigivet 250.000 kr.

En frigivelse af 3,75 mio. kr. betyder, at alle de afsatte midler er frigivet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til fysiske rammer på skolebibliotekerne på 3,75 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-566.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 51:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der på hver skole evt. kan anvendes anlægsmidler mere bredt med udgangspunkt i temaet sprog og læsning.

Per Skovmose følger forvaltningens indstilling med den bemærkning, at skolernes faciliteter tilsyneladende er i tip top i orden.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 90:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget følges af Jens Kr. Yde, Henning Holm, Morten Bo Bertelsen og Ulla Vestergaard.

Niels Jørgen Pedersen stemmer imod. Ønsker at investeringen stilles i bero, indtil der foreligger en plan for folkebibliotekerne og skolebibliotekerne og evt. en sammenlægning af disse.

Ib Poulsen og Peter Larsen undlader at stemme.

Beslutning

For flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget stemte 27.

Til toppen

85. Ferieplan for elevernes ferie- og fridage i skoleåret 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af ferieplanen for skoleåret 2020/2021.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et forslag til skoleelevernes ferieplan for skoleåret 2020/2021:

Sommerferie: Lørdag den 27. juni – søndag den 9. august

Efterårsferie: Lørdag den 10. oktober – søndag den 18. oktober

Juleferie: Lørdag den 19. december – søndag den 3. januar

Vinterferie: Lørdag den 13. februar – søndag den 21. februar

Påskeferie: Lørdag den 27. marts – mandag den 5. april

St. Bededag: Fredag den 30. april – søndag den 2. maj

Kr. Himmelfart: Torsdag den 13. maj – søndag den 16. maj

Pinseferie: Lørdag den 22. maj – mandag den 24. maj

Grundlovsdag: Lørdag den 5. juni

Sommerferie: Lørdag den 26. juni –

De nævnte datoer er inklusiv i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er nævnt ovenfor.

Forvaltningens forslag til ferieplanen har været til udtalelse i skolebestyrelserne den 21. januar 2019, på Område-MED Skoler den 23. januar 2019 og i Fælleselevrådet den 13. marts 2019.

Alle udtalelser tilslutter sig forslaget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Forslaget har været til høring i skolebestyrelser i perioden 23. november 2018 - 21. januar 2019

Område-MED Skoler - Høring 23. januar 2019

Fælles Elevråd - Høring 13. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 50:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt,

Til toppen

86. Indkøb af barnevogne til dagplejen

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af el-drevne barnevogne til dagplejen.

Redegørelse

I anlægsbudgettet for 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen i alt 1,8 mio. kr. til indkøb af el-drevne barnevogne til dagplejen, fordelt over 2018 og 2019.

Indkøbet var i udbud, som blev vundet af firmaet Baby Sam. 45 barnevogne blev indkøbt og leveret i 2018, og yderligere 45 barnevogne skal indkøbes og leveres i indeværende år.

Bevillingen skal ses i sammenhæng med dagplejernes fysiske arbejdsmiljø, som generelt er belastende, især for ryg, skuldre og hænder ved brug af manuelle barnevogne.

Retsgrundlag

Udbudslovens § 56.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede indkøb, under henvisning til anlægsbevillingen, vil i 2019 blive 889.748 kr. til indkøb af 45 barnevogne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at 0,9 mio. kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa-838) på dagtilbudsområdet frigives til den beskrevne indsats.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 55:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 91:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

87. Tiltag til yderligere understøttelse af brandsikkerhed på plejecentre

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på brandsikkerheden på Thisted Kommunes plejecentre samt forslag til yderligere understøttelse af brandsikkerheden på Sct. Thøgersgaard og Kastaniegården og forslag til indkøb af mobile sprinkleranlæg til kommunens plejecentre.

Redegørelse

Kommunen har ansvar for at sikre brandsikkerhed på de kommunale plejecentre, og i den forbindelse gennemgås brandsikkerheden på de pågældende institutioner årligt af Nordjyllands Beredskab. I forbindelse med gennemgang af brandsikkerheden på Thisted Kommunes plejecentre i februar 2019 er status, at kommunens plejecentre stort set opfylder reglerne for brandsikkerhed. Dette er meldt ind til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i forbindelse med en landsdækkende undersøgelse af brandsikkerheden på landets plejecentre.

På foranledning af Transport-, Bygnings- og Boligministerens brev til de danske kommuner har Drift og Anlæg været på et opfølgende besøg på plejecentrene Sct. Thøgersgaard og Kastaniegården, fordi der på disse to centre er behov for yderligere tiltag til understøttelse af brandsikkerheden. I det følgende beskrives forbedringsbehovene i forhold til brandsikkerheden på de to plejecentre samt de umiddelbare og langsigtede tiltag, der er sat i værk for at øge brandsikkerheden.

Kastaniegården

I forbindelse med bygningsrenovering i 1990 er flugtvejstrappen på den vestlige gavl nedlagt. Dette betyder, at der er flere lejligheder, der kun har adgang til én flugtvej, mod de lovpligtige 2 flugtveje. For at imødekomme den manglende flugtvej har plejehjemmet fået etableret en direkte alarmoverførsel til det vagthavende plejepersonale, når der sker aktivering af det automatiske brandalarmeringsanlæg, samtidig med at der er installeret yderligere slukningsmateriel.

Med disse tiltag opnår Kastaniegården et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. For at forbedre brandsikkerheden yderligere bliver der etableret en flugtvejstrappe på vestgavlen til at betjene stueplan og 1. sal. Prisoverslag på flugtvejstrappe ca. 140.000 kr. Plejecentret oplyser, at der p.t. ikke er nogen af beboerne, der ryger, samt at alle kogeplader er frakoblet.

Sct. Thøgersgaard

Plejecentret er opdelt i et demensafsnit i stueplan og aflastningsafsnit på 1. sal. Stueplanet opfylder brandkravene til et plejehjem. Aflastningsafsnittet på 1. sal har plads til 7 personer. Dette afsnit er ikke sprinklet, men opdelt i to små brandsektioner med henholdsvis 4 og 3 værelser i hver brandsektion.

Der er også på Sct. Thøgersgaard etableret direkte alarmoverførsel til det vaghavende personale for at forbedre brandsikkerheden. Med det tiltag og to på nattevagt opnår Sct. Thøgersgaard et acceptabelt brandsikkerhedsniveau. Fra 1. sal findes der to interne flugtveje, som ikke fører direkte til det fri. For at forbedre brandsikkerheden yderligere fra 1. sal etableres en flugtvej direkte til det fri på nordsiden af bygningen. Prisoverslag på etablering af flugtvejstrappe ca. 125.000 kr. Plejecentret oplyser, at der på aflastningsafsnittet på 1. sal ikke må forefindes rygere. I stueplan er en af beboerne ryger.

Tiltag på kort og langt sigt

Som beskrevet er der behov for mindre forbedringer i forhold til brandsikkerheden på Kastaniegården og Sct. Thøgersgaard. Der er sat umiddelbare tiltag i værk, som skal forbedre brandsikkerheden med det samme. Dette drejer sig om henholdsvis installering af yderligere slukningsmateriel, alarmoverførsel og bemanding. For at sikre brandsikkerheden yderligere indstilles, at Drifts- og Anlægsafdelingen indkøber og opsætter ekstra flugtvejstrapper på begge plejecentre.

Derudover indstiller forvaltningen, at Sundheds- og Ældreafdelingen i 2019 indkøber to mobile sprinkleranlæg til de boliger, hvor der er rygere. Et mobilt sprinkleranlæg, som dækker to rum (stue og soverum), vil koste ca. 75.000 kr. inkl. montering. Statistikken viser, at rygning udgør en forøget risiko for brand ved plejekrævende borgere, som ikke er selvhjulpne. Ved indkøb af to mobile sprinkleranlæg kan disse opsættes, demonteres og flyttes til det/de plejecentre, hvor der er beboere, der ryger, og kan dermed bruges på alle kommunens plejecentre, hvor behovet opstår. Prioritering og opsætning koordineres med sundheds- og ældrechefen.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018 (BR18) § 82 - § 158.

Økonomiske konsekvenser

De 2 flugtvejstrapper finansieres over udvendig bygningsvedligeholdelse, i alt ca. 265.000 kr.

Finansieringen af to sprinkleranlæg á 75.000 kr., dvs. i alt 150.000 kr. foreslås prioriteret fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje på investeringsoversigten, XA-569.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Ingen.

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen.

Påvirkning af anlægsrammen

Nej.

Omprioritering indenfor anlægsrammen

Ja, omprioritering af rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2019 fra Sundheds- og Ældreområdets udviklingspulje (XA-569).

Afledte driftsudgifter

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen.

Øvrige bemærkninger

Ingen.

CØL har ikke yderligere kommentarer.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til indkøb af mobile sprinkleranlæg.
 2. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 på XA-569 "Udviklingspulje" på Sundheds- og Ældreområdet.
 3. Drifts- og Anlægsafdelingen indkøber og opsætter ekstra flugtvejstrapper på begge plejecentre, finansieret over udvendig bygningsvedligeholdelse, i alt ca. 265.000 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 10:
Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 76:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 93:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

88. Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler

Udskriv

Sagstema

Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er indsatser, som vil give en stor sundhedsgevinst for kommunens medarbejdere og borgere samt på længere sigt give en økonomisk besparelse for Thisted Kommune. Sagen har endvidere personalemæssig betydning, hvorfor Direktionen på møde den 13. november 2018 besluttede, at forslaget om røgfri arbejdstid og røgfri matrikler sendes i MED-høring og til efterfølgende politisk behandling.

Redegørelse

Tobakssundhedsskadelige effekter betyder, at rygning er den vigtigste forebyggelige årsag til tab af gode leveår blandt befolkningen. Foruden tabet af gode leveår for den enkelte medfører rygning også store udgifter til behandling og pleje for samfundet, hvoraf en del af disse udgifter afholdes af kommunerne. En opgørelse har vist, at en kommune på Thisted Kommunes størrelse udelukkende i medfinansiering til behandling af sygdomme relateret til rygning må forvente at have betalt omkring 33 mio. kr. i 2017 (Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark - Risikofaktorer).

Rygning er derfor et vigtigt fokusområde, både i relation til den enkelte borgers velbefindende, men også i relation til de stigende økonomiske udfordringer på sundhedsområdet. Med henblik på at styrke den forebyggende indsats på tobaksområdet i Thisted Kommune besluttede Social- og Sundhedsudvalget i januar 2018, at Thisted Kommune skal være en del af Røgfri Fremtid partnerskabet. Med beslutningen om at blive partner i Røgfri Fremtid har Thisted Kommune skabt et strategisk fundament, som skal være med til at sikre en positiv udvikling på området, hvor de indsatser, som er mest virkningsfulde, prioriteres.

Røgfri Fremtid partnerskabet er et forum, hvor partnerskabets medlemmer deler viden med hinanden. En af anbefalingerne fra netværket er, at Thisted Kommune i højere grad prioriterer strukturelle tiltag. Dette understøttes af KL og Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at alle kommuner tager stilling til at indføre røgfri arbejdstid og røgfri matrikler. Røgfri arbejdstid er en af de mest effektive måder at beskytte medarbejdere mod passiv rygning samt at støtte medarbejdere, som ønsker at være røgfri. Indtil videre har 21 kommuner indført røgfri arbejdstid, herunder de to nordjyske kommuner Vesthimmerland og Rebild. Direktionen besluttede på møde den 13. november 2018 at sende forslaget og røgfri arbejdstid og røgfri matrikler i MED-høring og til efterfølgende politisk behandling.

For at sikre en fælles forståelse af røgfri arbejdstid og røgfri matrikler skal en retningslinje fastsætte de regler, som er gældende for alle ansatte i Thisted Kommune. Bilag 1 er et udkast til retningslinjen. Af udkastet fremgår det, at ingen ansatte i Thisted Kommune må ryge i arbejdstiden. Dette gælder både indendørs, udendørs, i borgerens hjem, i tjenestebiler, i egen bil, på kommunens matrikler og uden for kommunens matrikler. Yderligere fremgår det, at den enkelte institutionsleder er ansvarlig for, at retningslinjen bliver overholdt, samt at gentagende overskridelser i sidste ende kan få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Indførelse af røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er en indgribende indsats, som kan have stor personalemæssig betydning. Erfaringer fra andre kommuner har endvidere vist en række elementer, som har betydning for en succesfuld implementering. Blandt andet er medarbejderinddragelse gennem MED-systemet en vigtig faktor, som har stor betydning for medarbejdernes tilslutning til indsatsen. Yderligere skal den endelige beslutning om røgfri arbejdstid meldes ud i god tid før effektueringen. På denne måde har medarbejderne mulighed for at vænne sig til tanken om røgfri arbejdstid og røgfri matrikler.

Det er vigtigt ikke at sidestille røgfri arbejdstid og rygestop. Dog kan røgfri arbejdstid være en anledning for nogen til at stoppe. De medarbejdere, som ønsker at stoppe, skal således tilbydes hjælp til rygestop gennem deltagelse på gratis rygestopkurser. Rygestopkurset kan foregå på arbejdspladsen, hvor deltagerne modtager de rette redskaber til et succesfuldt rygestop. Rygestopkurserne vil både tilbydes i perioden op til effektueringen samt i perioden efter. På denne måde sikres det, at rygestoppet ikke skal ske fra den ene dag til den anden samt muligheden for længerevarende støtte til de med behov.

Retsgrundlag

KL's publikation: Forebyggelse for fremtiden

Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke om tobak

Andre konsekvenser

Røgfri arbejdstid og røgfri matrikler er en indgribende indsats, som kan have stor personalemæssige betydning. Indsatsen skal ikke sidestilles med rygestop, dog skal de, som ønsker at stoppe, sikres den rette hjælp.

Høring og sagsgang

Område-MED Sundhed og Ældre den 20. november 2018

Område-MED Handicap og Psykiatri den 20. november 2018

Område-MED Skoler den 22. november 2018

Område-MED Drift og Anlæg den 12. december 2018

Område-MED Kultur og Fritid den 14. januar 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 15. januar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 22. januar 2019

Område-MED Skoler den 23. januar 2019

Område-MED Administration 30. januar 2019

Lokal-MED Center for IT og Digitalisering den 25. februar

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. februar 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 27. februar 2019

Hoved-MED den 18. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udvalget drøfter og godkender røgfri arbejdstid og røgfri matrikler.

Tidligere besluttet

Område-MED Sundhed og Ældre, 20. november 2018, pkt. 7:

Punktet udsættes til mødet i januar, så sagen kan drøftes i de lokale MED-udvalg forinden.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 20. november 2018:

Lene Furbo, Bente Brandhøj Petersen, Sonja Kjeldtoft

Område-MED Handicap og Psykiatri, 20. november 2018, pkt. 7:

Punktet udsættes til mødet i januar, så sagen kan drøftes i de lokale MED-udvalg forinden.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 20. november 2018:

Lene Drejer, Anne-Mette Dieckmann

Område-MED Skoler, 22. november 2018, pkt. 6:

Område-MED skoler ønsker den nuværende rygepolitik videreført. Det foreslås, at der bruges midler til forebyggelse.

Såfremt ny politik gennemføres, ønskes sætningen "Yderligere så er det ikke tilladt at ansatte med flekstid flekser ud for at ryge." slettet, idet fleks ses som frihed fra arbejde.

Område-MED sender sagen i Lokal-MED.

Fraværende i Område-MED Skoler den 22. november 2018:

Thomas Frost Andersen, Lars Munch Jørgensen, Anke Breum.

Område-MED Drift og Anlæg, 12. december 2018, pkt. 5:

Medarbejderne er meget delte på dette punkt. Der bør være større indsats på hjælp til rygestop, frem for flere forbud og regler.

Område-MED Drift og Anlæg indstiller, at den nuværende rygepolitik videreføres. Der er enighed om, at der skal være konsekvenser, hvis gældende og kommende regler overtrædes. Gerne med en skriftlig advarsel (Specielt ved kommunale biler/maskiner).

Hvis forslaget alligevel vedtages, bør der foretages en ændring af ordlyden, da den nuværende lægger op til, at der heller ikke må ryges i parker, veje, ved legepladser og andre offentlige matrikler (kommunalt ejede grunde).

Fraværende i Område-MED Drift og Anlæg - 12. december 2018:

Kim Nørgaard

Område-MED Kultur og Fritid, 14. januar 2019, pkt. 8:

Tilslutning til anbefalinger fra Område-MED for skoler.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 15. januar 2019, pkt. 8:

Sendes i høring i lokale MED-udvalg.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 22. januar 2019, pkt. 5:

Område-MED sender punktet til videre behandling i de respektive Lokal-MED.

Der skal ske en tilbagemelding til Søren Stenstrup om beslutningen fra Lokal-MED senest fredag den 22. februar kl. 10.00.

Efterfølgende samles beslutningerne, og punktet behandles igen på næste møde i Område-MED den 19. marts 2019.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 22. januar 2019:

Susanne Damgaard, Kjeld Klarborg Eskildsen, Jane Hjulmand Knudsen, Katrine Kroghøj Sørensen, Hanne Yde Nielsen, Susanne Harbøll

Område-MED Skoler, 23. januar 2019, pkt. 12:

Sagen genoptaget den 23. januar 2019.

Høringssvar fra Lokal-MED skoler er vedhæftet på sagen.

Høringssvarene fra Lokal-MED er tilsvarende det protokollerede fra Område-MED Skoler fra 22. november 2018.

Dog tilføjes det, at KTC gør opmærksom på problematikken med udsatte borgeres rygemulighed i undervisningstiden.

Fraværende i Område-MED Skoler - 23. januar 2019:

Philip Lehn Brand, Laila Lynge Vestergaard

Område-MED Administration, 30. januar 2019, pkt. 3:

Område-MED Administrationen ønsker, at fastholde den eksisterende rygepolitik, men ønsker også et øget fokus på tilbud om rygestop samt på forebyggelse.

Fraværende i Område-MED Administrationen den 30. januar 2019:

Henriette Christensen, Renée Fanøe-Christensen, Julie Teresa Neidhardt

Lokal-Med Center for IT- og Digitalisering, 25. februar 2019, pkt. 6:

Baggrunden for forslaget er, at borgernes sundhed i Thisted Kommunes ligger under landsgennemsnittet.

Røgfri arbejdstid blev drøftet på CID Centermøde den 22. februar 2019 samt på indeværende MED-møde.

Lokal-MED-udvalget for Center for IT og Digitalisering tilslutter sig indstillingen fra Område-MED Administration om at bibeholde den nuværende politik.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. februar 2019, pkt. 7:

Generelt peges på dilemmaer i, at vi arbejder inden for et område, hvor medarbejdernes arbejdsplads og borgernes hjem eller dagtilbud er på samme matrikel.

Der er argumenter for, at nuværende rygepolitik fungerer tilfredsstillende og gode eksempler på, hvordan forskellige arbejdspladser får det til at fungere.

Der er også argumenter for, at en stramning vil være fremmende for sundhed og forebyggelse.

Endelig er der argumenter for, at det er medarbejdernes frie valg, om man vil ryge eller ikke.

Hvis der gives mulighed for at flekse ud i arbejdstiden, vil der være forskelsbehandling af medarbejdere, som er omfattet af fleksregler, og de der ikke er.

Der gøres endvidere opmærksom på problemerne med at håndhæve et totalt rygeforbud.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. februar 2019:

Leo Jørgensen, Lene Drejer, Lise Thure, Inge Lise Andersen, Anne-Mette Dieckmann

Område-MED Sundhed og Ældre, 27. februar 2019, pkt. 5:

Område-MED Sundhed og Ældre har modtaget høringssvar fra de lokale MED-udvalg. Der er blandede tilbagemeldinger fra de lokale MED-udvalg. Lidt mere end halvdelen er for røgfri arbejdstid. Der er flere arbejdssteder, der har haft røgfri arbejdstid i flere år, og andre der peger på, at en indførelse af røgfri arbejdstid skal følges op af rygestoptilbud og nogle præciseringer af, hvordan forbuddet skal håndhæves. Disse erfaringer kan måske indhentes på de steder, som har haft røgfri arbejdstid i flere år.

Enkelte lokal-MED er imod røgfri arbejdstid.

Som Sundheds- og Ældreafdeling er vi meget opmærksomme på rygnings skadelige konsekvenser.

Fraværende i Område-MED Sundhed og Ældre - 27. februar 2019:

Nina Odde, Christian Hedeholm Sørensen, Carina Rosengaard Wohlgemuth, Dorthe Pihl, Lene Furbo, Sonja Kjeldtoft

Hoved-MED-udvalget, 18. marts 2019, pkt. 3:

Hoved-MED ønsker nyt udkast til rygepolitik, der med baggrund i høringssvarene har mere fokus på balancen mellem hensyn til borgerne, medarbejderne, sundhed og signalværdi.

Fraværende i Hoved-MED den 18. marts 2019:

Lone Becker

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 9:

Hoved-MED's beslutning er taget til efterretning.

Genoptagelse af sag:

På baggrund af indkomne høringssvar har forvaltningen udfærdiget et 2. udkast til retningslinje, hvor der er ændret på følgende forhold:

 • Røgfrie matrikler. Af høringssvarene fremgik, at det i praksis vil være svært at håndhæve, at hverken medarbejdere eller borgere må ryge på Thisted Kommunes matrikler. Derfor er røgfri matrikler udgået af retningslinjen, som nu udelukkende omhandler røgfri arbejdstid.
 • Rygning i flekstid. Det primære høringssvar var en kritik af retningslinjens formulering: Det er ikke tilladt, at ansatte med flekstid flekser ud for at ryge. MED-systemet påtalte, at flekstid ikke er arbejdstid med løn, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at arbejdspladsen opstiller retningslinjer for medarbejdernes fritid. Derfor er retningslinjen tilpasset, således den nu udelukkende forholder sig til arbejdstiden, som defineres som den tid, medarbejderen arbejder, inklusiv betalte pauser og alt fravær med løn.
 • Rygning i egen bil. Af 1. udkast til retningslinjen fremgik, at rygning i egen bil i arbejdstiden var en overskridelse af reglerne. Mange høringssvar problematiserede denne formulering med den begrundelse, at egen bil er en privat genstand, som arbejdspladsen ikke bør blande sig i. Derfor er retningslinjen ændret således, at den ikke længere forholder sig til forskellige fysiske placeringer, men blot fastslår, at rygning i arbejdstid ikke er tilladt.
 • Særlige forhold vedrørende dagplejere. Af høringssvarene blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt en kommunal retningslinje er gældende for dagplejere, som passer børn i eget hjem. Med hjemmel i Lov om røgfri miljøer § 15 er der i retningslinjen tilføjet særlige forhold vedrørende dagplejere. Heraf fremgår, at de lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet, mens andre lokaler i dagplejerens hjem, hvor børnene færdes, skal være røgfri i den periode, hvor børnene er til stede.

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redigeret forslag til røgfri arbejdstid godkendes på baggrund af de indkomne høringssvar.

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 7:
Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at i retningslinjen, afsnit 3, 2. linje slettes sætningen "og alt fravær med løn".

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 75:

Redigeret forslag til retningslinje for røgfri arbejdstid indstilles til godkendelse med Direktionens tilføjelse.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 95:

Ulla Vestergaard og Peter Larsen stemmer for.

Flertallet stemmer imod og fremadrettet tilbydes medarbejdere gratis rygeafvænning.

Peter Larsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

For Social- og Sundhedsudvalgets indstilling stemte:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Jane Rishøj, Peter Sørensen, Kristian Tilsted og Ulla Vestergaard.

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Morten bo Bertelsen, Preben Holler, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Torben Overgaard, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Forslaget falder.

Til toppen

89. Eventuel revision af lokalplan nr. 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby

Udskriv

Sagstema

Med udgangspunkt i en konkret henvendelse fra ejeren af Torvegade 1B om ændring af anvendelse og facade belyser Teknik og Erhverv forskellige alternativer i forhold til afgørelse i sagen, herunder indstilling om revision af den bevarende lokalplan for Thisted Midtby.

Redegørelse

Teknik og Erhverv har modtaget en ansøgning om ændring af vindueshuller samt etablering af en glasskydedør på ejendommen Torvegade 1B. Bilag 1 viser den eksisterende facade samt det ansøgte. Ejendommen er i den bevarende lokalplan registreret med høj bevaringsværdi - bilag 2 viser fotos af facaden.

De facadeændringer, som fremgår af bilaget, strider mod dele af lokalplanens bestemmelser bl.a. § 7.1 om facader, da denne fastlægger, at der ”ikke må isættes større vinduespartier end de eksisterende, og der må ikke etableres nye murhuller til terrassedøre og nye vinduer. Oprindelige murhuller må ikke ændres ved udvidelse eller tilmuring". Derudover er projektet i strid med § 7.4 i lokalplanen, som fastlægger, at vinduer i samme bygning skal have samme højde-bredde forhold, og der i det forespurgte indgår væsentligt forskellige vinduesformater i forhold til højde samt et dørparti, som bryder med facadens nuværende fagdeling. Det ansøgte er med andre ord ikke i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Med henblik på at afdække mulighederne for eventuelt at meddele dispensation fra lokalplanen har Teknik og Erhverv indhentet vurdering fra en ekstern rådgiver, som vurderer, at der ikke foreligger nogen mulighed for dette. Rådgivers vurdering fremgår af bilag 3.

Det vurderes, at såfremt der skal gives tilladelse til ændringer som det ansøgte, vil det kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. I denne sammenhæng skal man være opmærksom på præcedensvirkning, det vil sige, at man ved lignende ansøgninger vil skulle udarbejde en ny lokalplan. En ny lokalplan, der udelukkende omfatter den pågældende ejendom, vil derfor udvande den bevarende lokalplans bestemmelser, som derfor reelt vil miste sin betydning.

Teknik og Erhverv har siden 2013, hvor den bevarende lokalplan blev vedtaget, konstateret nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til bestemmelserne. Det drejer sig bl.a. om:

 • Mulighederne for at indgå konstruktiv dialog med ejere af bevaringsværdige bygninger i forhold til fortsat anvendelser (f.eks. Torvegade eksemplet)
 • Regulering af ny bebyggelse - lokalplanen indeholder ikke bestemmelser herfor
 • Bestemmelsen om, at der skal beregnes 50 m2 friareal pr. bolig, som har vist sig meget vanskelig at administrere.

Det er derfor hensigtsmæssigt at foretage en række justeringer i den bevarende lokalplan, som giver Teknik og Erhverv mulighed for at indgå i en konstruktiv dialog med ansøgere om ændringer af facader i respekt for bygningernes bevaringsværdi og samtidig kunne arbejde for fortsat liv i Thisted Midtbys bygninger. Dette skal ske ud fra nogle stramme retningslinjer, som der til dels er i lokalplanen i dag men også ud fra, hvad giver mening i det konkrete tilfælde.

Alternativer

 1. Der meddeles afslag på ansøgningen
 2. Der udarbejdes ny lokalplan alene for Torvegade 1B, hvilket danner præcedens for kommende ansøgning, hvorved den bevarende lokalplan har mistet sin betydning
 3. Den bevarende lokalplan revideres bl.a. for at indarbejde muligheder som angivet ovenfor i punktform.

Teknik og Erhverv vurderer, at den bevarende lokalplan grundlæggende er et godt redskab i forhold til bevaring af Thisted Midtby, men, at der mangler fleksibilitet i planen. Teknik og Erhverv indstiller derfor, at arbejdet med revision af den bevarende lokalplan iværksættes.

Retsgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at lokalplan nr. 1-004 Bevarende lokalplan for Thisted Midtby revideres med henblik på større fleksibilitet i administrationen heraf samt regulering af nybyggeri og friarealer.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 89:

Joachim Plaetner Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder Joachim Plaetner Kjeldsen inhabil, hvorfor han ikke deltager i behandling af sagen.

Indstilles til godkendelse af flertallet. Jørgen Andersen undlader at stemme.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 97:

Indstilles til godkendelse af Peter Larsen, Jens. Kr. Yde, Niels Jørgen Pedersen og Ulla Vestergaard.

Morten Bo Bertelsen og Henning Holm stemmer imod, idet de ønsker at bevare den nuværende lokalplan.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Beslutning

Joachim P. Kjeldsen ønsker sin habilitet prøvet. Kommunalbestyrelsen ønsker spørgsmålet sat til afstemning.

For Joachim P. Kjeldsens inhabilitet i denne sag stemte: Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Morten Bo Bertelsen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Henning Holm, Kaj Kirk, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Jens Otto Madsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Jane Rishøj, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Joachim P. Kjeldsen, Torben Overgaard og Per Skovmose undlod at stemme.

Joachim P. Kjeldsen erklæres ikke inhabil, hvorfor han deltog i behandlingen af sagen.

For Teknik og Erhvervs indstilling stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Imod stemte: Morten Bo Bertelsen, Henning Holm Jens Otto Madsen og Peter Skriver Nielsen.

Jane Rishøj undlod at stemme.

Til toppen

90. Udfordringsretten i forhold til ændring af vejnavn - sagen genoptages

Udskriv

Sagstema

Ønske om brug af den udvidede udfordringsret i forbindelse med ændring af vejnavn i Hanstholm.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Per Skovmose dateret den 11. februar 2019:

"Jeg anmoder om, at der på KB mødet 26/2-19 rejses flg. sag:

"HAWSKOVEN eller HAVSKOVEN"

Det gamle område i Hanstholm, som i folkemunde gik under navnet "Mink-Skoven", er nu overtaget af Hanstholm-rådet, som har fået lavet en rekreativ perle. En afstemning i lokalområdet viste et markant flertal for, at området fremadrettet skulle gå under navnet "HAWSKOVEN".

Skoven / området hedder officielt Hanstholm Byplantage, men kaldes nu i folkemunde for "HAWSKOVEN".

Vejen ind til området hed "minkvejen", og den har man fra Hanstholm Rådet anmodet om at få omdøbt til "Hawskoven". Det ønske er så blevet afvist af "Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering", da vejnavnet "Hawskoven" ikke er i overensstemmelse med dansk retskrivning. Man vil fra styrelsens side godkende navnet "Havskoven". (Der er gadenavne i Thisted Kommune, som staves med "HAW"!!!)

Jeg mener sagen er af stor principiel betydning, da en styrelse langt væk fra et lokalområde ikke bør kunne afvise et navn med lokal islæt og stavemetode.

Jeg anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ud i den enkelte Kommunalbestyrelse."

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Udvidet udfordringsret (2017-2021).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Per Skovmose anbefaler, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ude i den enkelte Kommunalbestyrelse.

Tidligere besluttet

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. februar 2019, pkt. 30:

Sagen oversendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget for udredning fra v til w.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. marts 2019, pkt. 61:

Udsættes, indtil der foreligger en afklaring om stednavnet Hawskoven efterfølgende kan have indflydelse på vejnavnet. Mulighederne undersøges hos relevante myndigheder.

Sagen genoptages

Redegørelse:

Teknik og Erhverv har undersøgt mulighederne for, om et stednavn kan påvirke et vejnavn hos Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som svarer:

Enhver kan anmode om at få registreret et stednavn efter eget ønske, da der ikke er så restriktive regler om stavemåde for et stednavn som for et vejnavn. Grundejeren skal dog acceptere dette.

Derefter kan kommunen som adressemyndighed oprette et vejnavn magen til stednavnet, såfremt det ønskes af den enkelte kommune.

I tilfældet med Hawskoven kan SDFE ikke nægte kommunen at oprette et vejnavn, når stednavnet Hawskoven er registreret, men SDFE vil ikke anbefale dette, bl.a. fordi det er uhensigtsmæssig i forhold til øvrige registre og ikke følger dansk retskrivning, samt at f.eks. udrykningsfartøjer kan få vanskeligt ved at kode vejnavnet ind (se bilag).

Teknik og Erhverv har kontaktet Naturstyrelsen, som ejer arealet. De oplyser, at "Hawskoven" allerede er optaget som stednavn https://sdfe.dk/hent-data/danske-stednavne/ og, at Thisted Kommune frit kan anvende vejnavnet Hawskoven i forhold til kommunens videre arbejde, f.eks. som adresse - hvilket vil sige, at kommunen kan anmode om ovenstående.

Høring og sagsgang:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at kommunen anmoder om at navngive vejen ind til området "Hawskoven", som en følge af det allerede registrerede stednavn "Hawskoven".

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 91:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

91. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "Trafiksikker landsby"

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - "Trafiksikker landsby" vedrørende områdefornyelse Sjørring, Snedsted og Hundborg.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 30. august 2016 at give en anlægsbevilling til områdefornyelsen Sjørring, Snedsted og Hundborg og godkendte den 28. marts 2017 programmet for områdefornyelsen.

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Kommunal andel

400.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

2.000.000 kr.

600.000 kr.

7.000.000 kr.

Statslig andel

200.000 kr.

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

300.000 kr.

3.500.000 kr.

I alt

600.000 kr.

3.000.000 kr.

3.000.000 kr.

3.000.000 kr.

900.000 kr.

10.500.000 kr.

I områdefornyelsen er der 4 delprojekter, et af delprojekterne handler om de trafikale udfordringer i alle 3 byer, og der er i alt afsat 1.900.000 kr. af de 10.500.000 kr. til formålet. Borgerne udtrykker generel utryghed i forhold til at færdes i trafikken, og selvom udfordringerne er forskellige i byerne, er en overordnet problemstilling for høj hastighed, hvilket trafikmålinger også viser.

På borgermødet om temaet i august 2018 deltog ca. 150 borgere fra de 3 byer. Her blev udfordringerne drøftet, og efterfølgende er udarbejdet en projektmappe (bilag "Trafiksikker landsby"), som ligger til grund for en fondsansøgning ved TrygFonden. Trafiksikker landsby projektet har et samlet budget på i alt 4.550.000 kr., hvor de 1.900.000 kr. er bevilliget i områdefornyelsen. Der skal derfor findes 2.650.000 kr., før projektet kan realiseres.

I december 2018 bevilligede TrygFonden 991.650 kr. til projektet.

Der er i den statslige pulje til byfornyelse mulighed for at hjemtage yderligere 500.000 kr. i refusion til projektet, såfremt de medfinansieres med 50 % fra Thisted Kommune. Medfinansieringen finansieres af den allerede afsatte pulje til sanering på 500.000 kr. I alt 1.000.000 kr. som en videreførelse af områdefornyelsen.

Områdefornyelsen skal skabe lokal handlekraft og lokal forankring. På den baggrund er Sjørring Maskinfabrik blevet spurgt, om de ønsker at være en del af projektet i Sjørring, hvilket har medført en aftale om produktion og sponsorat af porte til projektet. Besparelsen i projektets budget er ca. 650.000 kr.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et budget på 4.550.000 kr. og finansieres således:

Finansiering

Tillægsbevilling - udgift

Tillægsbevilling - indtægt

Bevilling områdefornyelse

1.900.000 kr.

Trygfonden

1.000.000 kr.

1.000.000 kr.

-1.000.000 kr.

Rabat/sponsorat Sjørring Maskinfabrik

650.000 kr.

Pulje til sanering xa-658

500.000 kr.

500.000 kr.

Refusion fra Staten

500.000 kr.

500.000 kr.

-500.000 kr.

I alt

4.550.000 kr.

2.000.000 kr.

-1.500.000 kr.

Der skal således gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Områdefornyelsesprojektet (xa-770). Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. i tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på - XA 658 pulje til sanering.

Områdefornyelsesprojektets bevilling:

Nuværende Bevilling - xa-770

Tillægsbevilling

Samlet bevilling

Udgiftsbevilling

10.500.000 kr.

2.000.000 kr.

12.500.000 kr.

Indtægtsbevilling

- 3.500.000 kr.

- 1.500.000 kr.

-5.000.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

7.000.000 kr.

500.000 kr.

7.500.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet til den kommunale medfinansiering i tillægsbevillingen er afsat i budget 2019.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Udgiftsbudgettet hæves med 2,0 mio. kr., hvoraf der kun er indregnet 0,5 mio. kr. i den oprindelige anlægsramme.

Der er ikke anvist finansiering af de sidste 1,5 mio. kr. fra andre rådighedsbeløb i overensstemmelse med forretningsgangen for anlægssager.

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Gennemførsel af projektet giver de 3 byers borgere en øget tryghed og sikkerhed i trafikken. Altså både mentalt og fysisk. Projektet skal fremstå som et foregangsprojekt for alle landsbyer i hele Danmark.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. april 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2.000.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til Områdefornyelse Sjørring, Snedsted og Hundborg, delprojekt "Trafiksikker landsby" del 2.
 2. Den kommunale medfinansiering på 500.000 kr. i tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på xa-658 Pulje til Sanering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 12:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 90:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 98:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der ønskes neutrale farver.

Niels Jørgen Pedersen undlader at stemme.

Beslutning

For Økonomiudvalgets flertalsindstilling stemte 25.

Niels Jørgen Pedersen stemte imod.

Casper Søe-Larsen undlod at stemme.

Til toppen

92. Anlægsbevilling - Byggemodning af Snedsted syd boligområde

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om anlægsbevilling til byggemodning af 11 boliggrunde i Snedsted, se bilag.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2018 "Helhedsplan for strategisk byggemodning", hvor en revideret udstykningsplan på Enehøjvej i Snedsted blev forudsat som baggrund for byggemodning af kommunale byggegrunde.

Teknik og Erhverv har i dialog med de byggeinteresserede udarbejdet en bebyggelsesplan for området med 11 byggegrunde. Thisted Kommune ejer arealet.

Samtidig med projektering af byggemodningen udarbejdes lokalplan 4-002 Byggemodning Snedsted. Der er samarbejde med Snedsted Byfornyelse, og her tages der højde for, at der i området syd-øst for lokalplanområdet etableres et grønt rekreativt område til gavn for hele byen. Lokalplanforslaget forventes forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i maj 2019.

I spildevandsplan 2016 - 2021 er området spildevandskloakeret, dvs. at overfladevand skal nedsives. Derfor vil der blive arbejdet med LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand), hvor grønne fællesarealer benyttes til afledning af vandet.

Arealet byggemodnes således, at byggegrundene kan udbydes til salg primo 2020.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Samtlige byggemodningsomkostninger udgør 3.200.000 kr. excl. moms.

Det forventes, at grundene kan sælges til en gennemsnitspris på 300.000 kr. excl. moms, svarende til en indtægt på 3.300.000 kr. for i alt 11 grunde.

Der søges om anlægsudgiftsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.200.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 3.300.000 kr.

Udgifterne og indtægterne til byggemodningen kan finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2019 XA-274 Byggemodning - pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Der vil fremadrettet være en årlig mindreindtægt på 25.000 kr., som er vedrørende udlejning af jord

Andre konsekvenser

Arealet udlejes som landbrugsareal, og lejeaftale med lejer skal opsiges. Den samlede mistede årlige lejeindtægt for arealet er 25.000 kr. Til budgetforhandling 2020 udarbejdes en budgetblok med en samlet opgørelse over mistede lejeindtægter med henblik på en kompensation.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.200.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 3.300.000 kr. til byggemodningen Snedsted syd finansieret af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer afgivet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 96:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 99:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

93. Opførelse af 20 skæve boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted - godkendelse af byggeregnskab

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af byggeregnskab og huslejeniveau i forbindelse med opførelse af 20 skæve boliger på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted.

Redegørelse

Den 1. november 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen, som punkt 198, at der stilles en kommunegaranti på 13.542.850 kr. til afdelingen med de 20 skæve boliger, som Thisted Bolig ønskede at opføre på Vestre Kirkegårdsvej i Thisted. Boligerne er målrettet til særlige sociale grupper af borgere, der har behov for en socialpædagogisk støtte. Anskaffelsessummen, inden afholdelse af licitationen, lød på 21.542.850 kr. og skulle finansieres via et tilskud fra ministeriet på 8 mio. kr. og et realkreditlån. Ministeriets tilskud er betinget af en månedlig husleje på ca. 3.000 kr. ekskl. forbrug.

Kuben Management har, på vegne af Thisted Bolig, den 9. december 2018 fremsendt det endelige byggeregnskab til kommunal godkendelse. Skæringsdatoen for byggeriet er 1. november 2017, og jf. § 24, stk. 1. i bekendtgørelse om skæve boliger burde byggeregnskabet have været fremsendt til Thisted Kommune senest 1. juli 2018. Når kommunens godkendelse af byggeregnskabet er indhentet, fremsender Kuben byggeregnskabet til godkendelse hos ministeriet, hvorefter tilskuddet på 8 mio. kr. kan blive udbetalt.

Byggeregnskab

Byggeregnskabet viser samlede nettoanlægsudgifter på 21.542.850 kr. svarende til den budgetterede anskaffelsessum inden afholdelse af licitationen. De faktisk medgåede udgifter forbundet med opførelse af boligerne overstiger budgettet med knap 1,2 mio. kr., men idet Thisted Boligs dispositionsfond finansierer disse merudgifter via et tilskud, er den endelige anskaffelsessum på 21.542.850 kr. identisk med den anskaffelsessum, der forelå inden licitationstidspunktet.

Merforbruget på knap 1,2 mio. kr. skyldes primært ekstra udgifter til nedrivning og forurening, idet man har været nødt til at oprense grunden, som var stærkt forurenet. Byggeregnskabet indeholder udgifter på 1.032.376 kr., som er skyldige og afsatte beløb, og som mere konkret består af låneomkostninger og udgifter til stakit til nabo, værn på altaner og sluthonorar til rådgivere.

Husleje

Den endelige husleje (dvs. huslejen på skema C-tidspunktet) på 706 kr. pr. m2 og 2.941 kr. pr. bolig pr. måned er identisk med huslejeniveauet på skema A-tidspunktet, dvs. inden licitationstidspunktet som følge af at anskaffelsessummen på skema A- og C-tidspunktet er identisk.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger) (bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2009).

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019).

Kommunestyrelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015).

Økonomiske konsekvenser

Idet der er tale om opførelse af nye skæve boliger, indgår der ikke kommunalt grundkapitallån i finansieringen af anskaffelsessummen. Som før nævnt er den kommunale regarantis størrelse i byggeregnskabet (dvs. på skema C-tidspunktet) på 13.542.850 kr. identisk med regarantiens størrelse på skema A-tidspunktet, der blev godkendt den 1. november 2016, dvs. den kommunale regaranti er uændret.

I henhold til § 16 i bekendtgørelsen om skæve boliger kan ministeriet tilbagekalde det afgivne tilsagn på 8 mio. kr. helt eller delvist, hvis projektets formål eller anskaffelsessummen afviger betydeligt fra det tidligere godkendte projekt. Hvis det derfor med tiden viser sig at blive vanskeligt at udleje de 20 boliger til den primære målgruppe, dvs. socialt udsatte, er boligerne, ifølge Thisted Bolig, af en sådan størrelse og indretning, at også andre borgere vil kunne finde boligerne interessante. Udlejes boligerne ikke til den primære målgruppe, vil der være risiko for, at statstilskuddet bortfalder helt eller delvist. Et eventuelt bortfald af statstilskud vil i så fald skulle finansieres af boligorganisationen via tilskud og evt. lån, hvilket boligorganisationen pt. vurderes at være i stand til. Ud fra en økonomisk betragtning er det derfor afgørende, at boligerne udlejes til den primære målgruppe.

Det skal bemærkes, at Landsbyggefonden ikke giver driftsstøtte til afdelinger med skæve boliger med en anstrengt driftsøkonomi.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Byggeregnskabet godkendes.

2. Huslejeniveauet på 706 kr. pr. m2 pr. år svarende til 2.941 kr. pr. bolig pr. måned godkendes.

3. En kommunal regaranti på 13.542.850 kr. godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 98:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 100:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

94. Center for Sundhed og udbygningen af Thy Hallen - Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. etablering af Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2019 og overslagsårene afsat i alt ca. 94 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen og etablering af Center for Sundhed i tilknytning til Thy Hallen.

Ud af de 94 mio. kr. søges 8 mio. kr. finansieret af fonde. Der er positiv dialog med konkrete fonde, men fondene kan først træffe afgørelse, når endeligt skitseprojekt og tegninger på myndighedsniveau tegner sig.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. oktober 2017 at frigive 340.000 kr. til brugerinddragelse, samordning af skitseoplæg og tidsplan for Center for Sundhed med skitseoplæg og tidsplan for Thy Hallen. Derudover udarbejdelse af oplæg vedr. etapeopdeling, tidsplan og udbudsformer.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 er der derfor i dialog med sundhedstilbuddene blevet påbegyndt udarbejdelse af et nyt skitseprojekt vedr. Center for Sundhed tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutninger. Skitseforslaget integreres og samordnes med det skitseprojekt vedr. Thy Hallen, som foreninger, skoler, institutioner og andre medvirkede til at udarbejde i en længere proces, der strakte sig hen over 2016 og 2017. Det hidtidige skitsearbejde er blevet finansieret af de midler, som Kommunalbestyrelsen frigav i oktober 2017.

Der pågår således en proces, hvor alle interessenter inddrages.

I februar og marts 2019 er der afviklet møder og workshop med sundhedstilbuddene, og den 28. marts præsenterede man 1. version af et samlet skitseprojekt for alle interessenter, herunder skoler, institutioner og foreninger, som der så efterfølgende skal arbejdes videre med på baggrund af interessenternes bemærkninger og ønsker.

Tiden er derfor inde til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om bl.a. projektorganisering (styregruppe m.m.), etaper, udbudsformer, helt overordnet tidsplan samt frigivelse af anlægsmidler til det fortsatte arbejde med planlægning og projektering af projekterne.

Projekterne forslås organiseret med styregruppe, projektgruppe og interessentinddragelse som beskrevet i bilag.

Under hensyn til bl.a. udbudsregler, overordnede vision, anlægsrammen, Thy Hallens fortsatte drift, optimal ressourceudnyttelse og byggestyring anbefales der følgende udbudsformer og hovedetaper:

ETAPE 1 - totalentreprise:

Udvikling af Centerhallen og ny 3/4 hal.

Nyt spring-, bevægelses- og motorikcenter.

ETAPE 2 - totalentreprise EU - udbud:

Center for Sundhed.

Ombygning af eksisterende foyerområde m.m. (Ankomst, Motionscenter, Cafe, Sale, Bevægelse m.m.)

ETAPE 3 – evt. fagentreprise:

Udearealer.

Hovedetaperne er i tråd med projekternes historik, hvor Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen har været forankret i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Der arbejdes i øjeblikket med udvikling af en detaljeret tidsplan for etaperne. På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af, at etape 1 kan stå færdig medio 2021, og at etape 2 kan tages i brug ultimo 2022, evt. nogle måneder før afhængig af, hvilke løsninger der findes vedr. Thy Hallens fortsatte drift under byggeperioden. Dette under forudsætning af de valgte etaper og udbudsformer, som vurderes optimale ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og tidsmæssigt perspektiv.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Under dette arbejde ligger også de 2 bygherrerådgiveraftaler, som vil være omdrejningspunktet for arbejdet med hele udbudsproceduren.

Når endeligt skitseprojekt foreligger, og der er afklaring af budgetternes robusthed, herunder foretaget nærmere undersøgelser af ombygningen af eksisterende faciliteter, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen med henblik på det videre arbejde med gennemførelsen af de skitserede udbud (licitationer).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og udbudsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale således:

Anlægs nr. og navn:

Rådighedsbeløb i 2019 og overslagsårene:

Beløb der søges frigivet:

xa 567 Kommunale Haller

36.394 mio. kr.

1,0 mio. kr. i 2019

xa 825 Center for Sundhed

57.444 mio. kr.

0,8 mio. kr. i 2020

I alt:

93.834 mio. kr.

1,8 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen, hvor der til etablering af Center for Sundhed først er afsat rådighedsbeløb fra 2020 og fremefter. Der frigives derfor 1,0 mio. kr. fra xa-567 i 2019 og 0,8 mio. kr. fra xa-825 i 2020. Behovet for eventuelt at fremrykke en del af rådighedsbeløbet til 2019 vil blive vurderet i løbet af efteråret.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019 og 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslag til projektorganisering (styregruppe m.m.), hovedetaper, udbudsformer og overordnet tidsplan som beskrevet i sagsfremstilling og bilag fremsendes til godkendelse.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen i 2019 og 0,8 mio. kr. til etablering af Center for Sundhed i 2020 til det fortsatte arbejde med afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbud af projekterne som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbet på henholdsvis xa-567 Kommunale Haller med 1,0 mio. kr. i 2019 og xa-825 Center for Sundehed med 0,8 mio. kr. i 2020.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 99:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse, idet det skal henstilles, at planlægning af parkeringspladser m.v. ligeledes indarbejdes i det samlede projekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 74:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 56:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 101:

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilles til godkendelse af Ulla Vestergaard, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm og Jens Kr. Yde.

Indstillingen fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilles til godkendelse af Peter Larsen, Ib Poulsen og Niels Jørgen Pedersen med bemærkning om, at der i udbudsmaterialet ønskes pris på henholdsvis en 3/4 hal og en hel hal.

Beslutning

Mindretalsindstillingen fra Økonomiudvalget er godkendt.

Til toppen

95. Anlægsregnskab - Hanstholm Fyr 2. del af istandsættelse

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for XA-738 Fyrbygningen, 2. del af istandsættelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. februar 2016 en anlægsbevilling på 11.300.000 kr.

Bevillingen blev givet til indvendig istandsættelse samt renovering af udearealerne.

En tidligere bevilling omfattede istandsættelse af klimaskærmen.

I sagsfremstillingen til den 23. februar 2016 blev det nævnt, at der vil være tale om istandsættelse af meget gamle bygninger, hvorfor det har været vanskeligt at beregne et præcist budget. Det kan blive nødvendigt at reducere på omfanget af de opgaver, som kan medtages i renoveringsprojektet.

Her ved regnskabsafslutningen kan det oplyses, at alle de opgaver, der var planlagt til udførelse, er medtaget.

Sidste del af opgaverne blev afsluttet her ved årsskiftet, hvor fornyelse af den gamle signalmast blev afsluttet.

Anlægsregnskab for XA-738 Fyrbygningen 2. del af istandsættelse.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 8. april 2019

Økonomiudvalget 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 101:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 102:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

96. Anlægsregnskab - Hurupvej - Hurup - Vestervig - Etablering af dobbeltrettet cykelsti

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Hurupvej, mellem Vestervig og Hurup.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har i forbindelse med etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Hurupvej, mellem Vestervig og Hurup, givet følgende anlægsbevillinger:

Fra projektets start var der budgetteret med 8,0 mio. kr. jævnfør beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2014.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25.02.2014

Bevilling til ekspropriation

1.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 24.02.2015

Anlægsbevilling

3.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 26.04.2016

Tillægsbevilling

3.500.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

8.000.000 kr.

Cykelstien er nu færdiggjort med slidlag og striber, jf. bilag.

Anlægsregnskabet for XA-599 Cykelsti, Vestervig - Hurup

Der var store udfordringer med samarbejdet med den udførende entreprenør. Entreprenøren gik konkurs i forløbet.

Undervejs i forløbet fremsatte entreprenøren et krav om ekstrabetaling på ca. 2,0 mio. kr. Teknik og Erhverv kunne ikke imødekomme et eneste af de udokumenterede krav. Teknik og Erhverv indbragte kravet for Voldgiftnævnet, og der var berammet hovedforhandling den 11. januar 2019. Den 12. december 2018 frafaldt modparten kravet.

Merforbruget skyldes bl.a. det langstrakte forløb, hvor andre entreprenører har udført tillægsarbejder. Der har også være større behov for afvandingsløsninger, end det var forventet ved entreprisens start.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 102:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 103:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

97. Anlægsregnskab - Østerbakken/Leopardvej ændring af kryds til rundkørsel

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for ændring af prioriteret kryds til rundkørsel ved Østerbakken/Leopardvej i Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har den 25. november 2014 givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til ændring af krydset Østerbakken/Leopardvej til en rundkørsel.

Den 25. oktober 2017 godkendte Strategi- og Økonomiudvalget en omdisponering af midler, så der blev flyttet 500.000 kr. til projektet ved Kulturrummet og 500.000 kr. til projektet renovering af Østerbakken, strækningen mellem Korsgade og Thylandsvej. Anlægsbevillingen var herefter 3,5 mio. kr.

Rundkørslen er nu færdiggjort.

Anlægsregnskabet for XA-667 Ændring af vejkryds - Østerbakken/Leopardvej.

Mindreforbruget skyldes, at projektet blev billigere end forventet pga. gunstige entreprenørtilbud.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 103:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

98. Anlægsregnskab - Renovering af gadelys 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af gadelys 2018.

Redegørelse

Der blev den 30. januar 2018 givet anlægsbevilling til renovering af gadelys i 2018 - etape 7.

Arbejdet er udført, se bilag.

Anlægsregnskabet for XA-860 Renovering af gadelys - 2018:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 105:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 105:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

99. Anlægsregnskab - Østerbakken, Thisted

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for renovering af Østerbakken i Thisted.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har, i forbindelse med renoveringen af Østerbakken, givet følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 20. september 2016

3.500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2017

3.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 25. oktober 2017

500.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

7.000.000 kr.

Renoveringsarbejdet er færdiggjort, og arbejdet blev udført i 2 etaper. 1 etape fra Strandvejen til Thylandsvej (afleveret 8.12.2017). 2 etape fra Korsgade til Strandvejen (afleveret 11.04.2018).

Se vedhæftet bilag.

Anlægsregnskabet for XA-765 Østerbakken, Thisted - Renovering.

Merforbruget på 211.463 kr. skyldes primært valg af granitkantsten.

Da Østerbakken er centralt placeret i Thisted, og strækningen er en af kommunens mest trafikerede veje med ca. 12.000 køretøjer i døgnet, vægtede Teknik og Erhverv en æstetisk flot granitkantsten frem for en betonkantsten. Endvidere var der ekstra udgifter til afvanding af midterhelleanlæggene.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 104:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

100. Anlægsregnskab - Vestergårdsvej, Thisted - Vejudvidelse

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for XA-260 Vestergårdsvej, Thisted - Vejudvidelse.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. juni 2011 at give en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af vejudvidelse af Vestergårdsvej i Thisted. Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2016 at give en tillægsbevilling til anlægsudgiften på 6,0 mio. kr., og samtidig blev der givet en tillægsbevilling til anlægsindtægten på 1,353 mio. kr.

Renoveringsarbejdet er nu færdiggjort, og der er blevet indbetalt vejbidrag fra tilstødende lodsejere.

Der er indgået aftale om hvilende bidrag ved matrikel nr. 6p, som udgør 589.813 kr. Bidraget skal indbetales til kommunen, når ejeren vil byggemodne arealet.

Anlægsregnskabet for XA-260 Vestergårdsvej, Thisted - vejudvidelse:

For at realisere visionen om en udbygning og færdiggørelse af boligområdet i Thisted Øst skulle Vestergårdsvej først udvides og gøres færdig med en rundkørsel for tilslutning til Fårtoftvej.

Udbygningen af Vestergårdsvej har ubetinget været en succes, alle grunde på Myntevej er solgt, og 19 grunde af de 25 er allerede bebygget. Pt. er Chillivej udbudt til salg, her er forventningen, at det går ligeså strygende med salget.

Da bevillingen til vejudvidelsen af Vestergårdsvej blev givet, var den økonomiske ramme under forudsætning af, at eksisterende asfalt og vejkasse kunne genanvendes.

Der blev i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet lavet undersøgelser af eksisterende asfalt og vejkasse.

Disse undersøgelser viste, at den eksisterende vejkasse var i så dårlig stand, at den ikke kunne genanvendes. Undersøgelserne viste også, at der var leraflejringer og kridtaflejringer, som var nødvendige at udskifte med egnede materialer for at sikre den nye vej. Derfor blev hele den eksisterende asfalt affræset og vejkassen udskiftet.

Merforbruget på 932.204 kr. skyldes udgiften til udskiftning af asfalt og vejkasse samt ekstra indbygning af bundsikringsgrus pga. leraflejringer og kridtaflejringer.

Der blev i forbindelse med anlægsbevillingen lavet en foreløbig beregning for vejbidraget fra de tilstødende ejendomme.

Efter vejrenoveringen blev der lavet en ny beregning ud fra de faktiske omkostninger for renoveringen.

Denne beregning var lavere end den forventede beregning, derfor er der en mindreindtægt på 72.056 kr.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 106:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 107:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

101. Anlægsregnskab - Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har i forbindelse med Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm givet følgende anlægsbevillinger:

Kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2017

500.000 kr.

Kommunalbestyrelsesmøde den 27. juni 2017

3.000.000 kr.

Samlet anlægsbevilling

3.500.000 kr.

Erhvervsbyggemodningen er færdiggjort, og arbejdet blev afleveret den 10. januar 2019.

Anlægsregnskab for XA-800 Erhvervsbyggemodning - Industrivangen, Hanstholm

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 107:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

102. Anlægsregnskab - Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, Thisted

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, Thisted

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 19. december 2017 10.750.000 kr. til etablering af Ny Beredskabsstation, Fabriksvej 4, 7700 Thisted.

Bygningsarbejdet er nu afsluttet.

Anlægsregnskab for XA-776 - Ny Beredskabsstation.

Merforbruget på 293.799 kr. begrundes i fjernelse og bortskaffelse af asfalt, som lå under beton i forbindelse med renovering og efterisolering af nyt gulv i vaskehal samt fjernelse og bortskaffelse af fundamentsklodser fra tidligere ventilationsanlæg samt etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 108:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 109:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

103. Erhvervsstrategi 2019-22

Udskriv

Sagstema

Erhvervsstrategi for de næste fire år skal vedtages.

Redegørelse

Forslag til en ny erhvervsstrategi, som følger op på Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2018, er nu på vej. Strategien følger op på de tre første målsætninger i denne politik.

Erhvervsstrategien samler alle temaer og indsatser omkring erhvervsudvikling i bred forstand, herunder turisme.

De hovedudførende parter på erhvervsstrategien er Thisted Kommunes afdeling for Erhverv samt Thy Erhvervsforum.

Processen har været en præsentation og workshop omkring en række erhvervspolitiske temaer på et møde for kommunens erhvervsliv i december 2018, fulgt af dialogmøder med en række erhvervsorganisationer.

Herefter blev et tidligt udkast præsenteret for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i februar 2019, og et tilrettet forslag præsenteret på et høringsmøde for erhvervsorganisationerne i Business Thy-samarbejdet.

På baggrund af bemærkninger foreligger nu et tilrettet forslag til Erhvervsstrategi 2019-22.

Retsgrundlag

Ny erhvervsfremmelov § 14 som indrammer kommunernes kompetence på området.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Høring fra 13. marts til 27. marts 2019

Direktionen den 2. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019(Til efterretning)

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at forslag til Erhvervsstrategi 2019-22 godkendes og sendes i høring i 14 dage.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. marts 2019, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. marts 2019, pkt. 52:

Godkendt med enkelte justeringer.

Genoptagelse af sag:

Erhvervsstrategien har været i høring til og med 27. marts 2019.

Der er indkommet høringssvar fra Thy Erhvervsforum og DI Thy-Mors. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forslaget til erhvervsstrategi har endvidere været præsenteret for erhvervslivet på et Business Breakfast-møde den 26. marts, dog uden det gav anledning til ændringsforslag.

På baggrund af høringssvarene er der foretaget enkelte mindre justeringer og tilføjelser.

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at revideret Erhvervsstrategi 2019-22 godkendes.

Direktionen, 2. april 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Direktionen den 2. april 2019:

Lone Becker

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. april 2019, pkt. 67:

Godkendt med mindre justeringer.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

104. Lukket punkt: Forlods-udbetaling

Til toppen

105. Lukket punkt: Køb og nedrivning

Til toppen

106. Lukket punkt: Puljeansøgning

Til toppen

107. Lukket punkt: Ekspropriation - den videre proces

Til toppen