26. feb 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (O)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

29. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Kommunalbestyrelsen.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Kommunalbestyrelsen § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

30. Udfordringsretten i forhold til ændring af vejnavn

Udskriv

Sagstema

Ønske om brug af den udvidede udfordringsret i forbindelse med ændring af vejnavn i Hanstholm.

Redegørelse

Vi har modtaget nedenstående henvendelse fra Per Skovmose dateret den 11. februar 2019:

"Jeg anmoder om, at der på KB mødet 26/2-19 rejses flg. sag:

"HAWSKOVEN eller HAVSKOVEN"

Det gamle område i Hanstholm, som i folkemunde gik under navnet "Mink-Skoven", er nu overtaget af Hansholm-rådet, som har fået lavet en rekreativ perle. En afstemning i lokalområdet viste et markant flertal for, at området fremadrettet skulle gå under navnet "HAWSKOVEN".

Skoven / området hedder officielt Hansholm Byplantage, men kaldes nu i folkemunde for "HAWSKOVEN".

Vejen ind til området hed "minkvejen", og den har man fra Hanstholm Rådet anmodet om at få omdøbt til "Hawskoven". Det ønske er så blevet afvist af "Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering", da vejnavnet "Hawskoven" ikke er i overensstemmelse med dansk retskrivning. Man vil fra styrelsens side godkende navnet "Havskoven". (Der er gadenavne i Thisted Kommune, som staves med "HAW"!!!)

Jeg mener sagen er af stor principiel betydning, da en styrelse langt væk fra et lokalområde ikke bør kunne afvise et navn med lokal islæt og stavemetode.

Jeg anbefaler derfor, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ud i den enkelte Kommunalbestyrelse."

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Udvidet udfordringsret (2017-2021).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Per Skovmose anbefaler, at Kommunalbestyrelsen pålægger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at rejse sagen med henvisning til udfordringsretten, så det i denne og fremadrettede sager af samme karakter bliver en beslutning, der kan træffes ude i den enkelte Kommunalbestyrelse.

Beslutning

Sagen oversendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget for udredning fra v til w.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

31. Hensigtserklæring vedr. førtidspension

Udskriv

Sagstema

Hensigtserklæring vedr. praksis i Thisted Kommune i forhold til førtidspensioner.

Redegørelse

Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har på et dialogmøde drøftet praksis vedr. førtidspensionsområdet i Thisted Kommune. Drøftelsen tog udgangspunkt i den hensigtserklæring, begge udvalg vedtog i 2015 vedr. samme område.

Hensigten med dialogmødet var at etablere fælles forståelse og enighed om den tilgang, som Thisted Kommune ønsker at have i forbindelse med afklaring til og tilkendelser af førtidspension. Forvaltningen har på baggrund af dialogmødet udarbejdet et forslag til en hensigtserklæring, som skal drøftes på mødet.

På møderne i både Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget forelægges hensigtserklæringen fra 2015 og den hensigtserklæring, der blev udarbejdet som følge af dialogmødet for udvalgene. På mødet i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget forelægges udvalget endvidere Social- og Sundhedsudvalget bemærkninger til den nye hensigtserklæring.

Det er endvidere oplægget, at der afholdes et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor udvalgsformændene for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget fremlægger hensigtserklæringen.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LF 193 02/03, jf. Lov Bek. nr. 1342 af 21. november 2016)

Lov om social pension (Nr. 217 af 16. maj 1984, jf. Lov Bek. nr. 1208 af 17. november 2017)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 13. november 2018

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. november 2018

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Hensigtserklæringen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til høring.
 2. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender hensigtserklæringen.
 3. Der afholdes temamøde i Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i hensigtserklæringen.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 13. november 2018, pkt. 217:

Drøftet.

Udvalget ønsker at drøfte hensigtserklæringen til næste møde igen.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. november 2018, pkt. 167:

Drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 3:

Drøftet - udvalget ser frem til endelig behandling i februar.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Genoptagelse af sag

Redegørelse

Hensigtserklæringen vedr. praksis i Thisted Kommune i forhold til førtidspensioner bliver den 29. januar 2019 behandlet på et temamøde i Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse. I forlængelse heraf forelægges hensigtserklæringen henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget til godkendelse på møder i februar 2019.

Til sagsfremstillingen er både den nye, og den tidligere hensigtserklæring vedr. førtidspension vedlagt.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LF 193 02/03, jf. Lov Bek. nr. 1342 af 21. november 2016)

Lov om social pension (Nr. 217 af 16. maj 1984, jf. Lov Bek. nr. 1208 af 17. november 2017)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at hensigtserklæringen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 23:

Udvalget godkender indholdet i hensigtserklæringen og overlader de endelige formuleringer til formanden for udvalget i samarbejde med Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 23:

Formuleringen godkendt.

Sagen genoptages.

Jens Otto Madsen, Morten Bo Bertelsen og Joachim P. Kjeldsen har i mail af 19. februar 2019 bedt om, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsesmøde tirsdag den 26. februar 2019.

Beslutning

Jens Otto Madsen, Morten Bo Bertelsen og Joachim P. Kjeldsen stillede følgende ændringsforslag:

1. Hensigtserklæringens 5. afsnit ændres til

Rehabiliteringsteamet peger dog udelukkende på iværksættelse af ressourceforløb, når der vurderes at være yderligere udviklingsmuligheder for borger, og når der kan peges på tilbud, der kan understøtte en sådan udvikling. Når der ikke kan peges på tiltag, der med rimelighed må forventes at kunne udvikle borgers arbejdsevne yderligere, indstilles borger til fleksjob eller førtidspension, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Ordet "længere" er i forhold til originalteksten slettet i afsnittets anden sætning: "når der ikke længere kan peges på..."

2. Desuden tilføjes et syvende punkt til de seks punkter i hensigtserklæring:

* Indsatser skal ske i respekt for borgerens selvstændighed og ressourcer og med fokus på, at borgeren er ekspert i eget liv.

For forslaget stemte:

Morten Bo Bertelsen, Joachim P. Kjeldsen, Jens Otto Madsen, Ib Poulsen og Casper Søe-Larsen.

Imod stemte:

Jørgen Andersen, Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Henning Holm, Olene Kjelgaard Jensen, Mette Kjærulff, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Torben Overgaard, Ida Pedersen, Niels Jørgensen Pedersen, Jane Rishøj, Per Skovmose, Peter Sørensen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard, Jens Kr. Yde og Søren Kanne Zohnesen.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

32. Afslutning af anlægsregnskab - Implementering af IT-Vision og mål 2017

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægsregnskab - Implementering af IT-Vision og mål 2017.

Redegørelse

I december 2016 blev der frigivet 3 mio. kr. til implementering af den IT-vision og målsætning, der blev vedtaget medio 2015.

Anlægsbevillingen blev fordelt således:

 • Chromebooks til 7. klasse 1 mio. kr.
 • Udskiftning og opgradering af accespoints, switche m.m. 1 mio. kr.
 • Løbende udskiftning og vedligehold af nuværende devices 1 mio. kr.

Anlægsregnskabet er nu afsluttet og viser følgende:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 5. februar 2019, pkt. 20:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 32:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

33. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anmodning om frigivelse af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa-568) på Dagtilbudsområdet i 2019.

Redegørelse

Som en del af budgetforliget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. i år 2019 på Dagtilbudsområdet.

I den oprindelige projektbeskrivelse er det tænkt til anvendelse i forhold til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens 20 daginstitutioner og midlerne skulle prioriteres i forhold til:

 • Arbejdsmiljø
 • Styrkelse af læringsmiljø
 • Tidlig indsats for børn

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med alle institutioner i forhold til følgende temaer:

 • Arbejdsmiljøtiltag, eksempelvis opmærksomhedspunkter i forhold til arbejdspladsvurderinger (APV), bemærkninger ved sikkerhedsrunderinger, m.m.
 • Læringsmiljø, et fokus på at skabe inkluderende læringsfællesskaber og læringsmiljø for alle børn.
 • Tidlig indsats, samtalerum og forældresamarbejde, styrkelse heraf ved bedre indretning af fysiske rum.

Forvaltningen har herefter prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne.

Se samlet oversigt i vedhæftede bilag.

Med denne sagsfremstilling ønskes 1,9 mio.kr. anvendt til de beskrevne anlæg i vedhæftede, og de resterende 0,2 mio. kr. ønskes frigivet til andre uforudsete anlæg i 2019.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven samt gældende arbejdsmiljølovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Ud af det det samlede rådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. ønskes 2,1 mio.kr. frigivet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at2,1 mio. kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa568) på i alt 2,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet frigives til de beskrevne indsatser.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 5. februar 2019, pkt. 21:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 33:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

34. Anlægsbevillinger til anlægsprojekt i forbindelse med læge- og sygeplejeklinik på Trye

Udskriv

Sagstema

Anlægsbevillinger til anlægsprojekt på Trye i Frøstrup, hvor der etableres en læge- og sygeplejeklinik.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der på anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 5.200.000 kr. (xa-898) til ombygning af lokaler på plejecentret Trye i Frøstrup. Formålet med ombygningen er at understøtte rekrutteringen af læger til almen praksis i Thy ved at skabe attraktive og tidssvarende faciliteter i en ny lægeklinik samt nye samarbejdsflader med de kommunale sundhedstilbud.

Thisted Kommune modtager støtte til projektet fra Sundheds- og Ældreministeriet, og der er i den forbindelse krav om, at tilskuddet fra ministeriet bruges inden den 1. juni 2019. Sundheds- og Ældreafdelingen har ansvaret for projektet, herunder overholdelse af frister og afrapportering til ministeriet. Byggeriet forventes færdigt til indflytning i løbet af efteråret 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat en samlet udgift til projektet på 5,2 mio. kr. i budgettet for 2019. Kommunen modtager en indtægt på 3,9 mio. kr. som tilskud til projektet fra Sundheds- og Ældreministeriet. Egenfinansieringen er dermed på 1,3 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen

Nej

Påvirkning af renter og afdrag

Ingen

Påvirkning af anlægsrammen

Nej, der er afsat rådighedsbeløb på XA-898 på henholdsvis udgifter 5,2 mio. kr. og indtægter -3,9 mio. kr.

Omprioritering inden for anlægsrammen

Nej

Afledte driftsudgifter

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser

Ingen

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en anlægsbevilling på 5.200.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på xa-898.
 2. Der gives en anlægsindtægtsbevilling på 3.900.000 kr. finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på xa-898.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 24:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 34:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

For indstillingen stemte 25.

Casper Søe-Larsen stemte imod.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

35. Anmodning om garantistillelse - Vesløs Fjernvarme

Udskriv

Sagstema

Vesløs Fjernvarme A.m.b.a ansøger om kommunegaranti til lån i Kommunekredit vedrørende investering i ny kedel til 2,5 mio. kr.

Redegørelse

Vesløs Fjernvarme ønsker at gå fra træpiller til flis, og der er beregnet en årlig besparelse herved på 100.000 kr. Udover driftsøkonomi er det også et ønske om driftssikkerhed.

Lånet ønskes med fast rente og med en løbetid på 20 år.

Som alle andre forsyningsvirksomheder skal Vesløs Fjernvarme betale garantiprovision til kommunen på 0,5 % årligt af restgælden ultimo året.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier, samt beslutning i Kommunalbestyrelsen om opkrævning af garantiprovision.

Økonomiske konsekvenser

En garanti for lån til Vesløs Fjernvarme vil ikke påvirke Thisted Kommunes lånemuligheder, idet der er tale om garanti for lån til en forsyningsvirksomhed. Der vil naturligvis altid være en risiko for, at kommunegarantier kan blive aktuelle.

Vesløs Fjernvarme har oplyst, at der ønskes et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år. Center for Økonomi og Løn har ingen indvendinger uanset varmeværkets valg af finansiering og forventer, at varmeværket optager de(t) lån, som matcher værkets risiko- og afdækningsprofil.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at garantianmodningen på 2,5 mio. kr. imødekommes.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 36:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt. Idet der gør opmærksom på, at der under økonomiske konsekvenser skulle have stået, ”der ønskes et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år”.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

36. Markedsføring og branding af Thy med Thy Alive

Udskriv

Sagstema

Samarbejde med Thy Alive og ansøgning om støtte på 300.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i 2020.

Redegørelse

Thy Alive ansøger Kommunalbestyrelsen om et tilskud på 300.000 kr. årligt i 2019 og 2020. Tilskuddet dækker 10.1 % af de samlede indtægter for festivalen i 2019 og 8.4 % i 2020. Forøges tilskuddet fra 175.000 kr. (2018) til 300.000 kr. bliver det i henhold til forretningsplanen muligt at brande området med idealistiske og forandringsparate personer, som kender området.

Gennem ca. 10 år har Thy Alive udviklet en lokal forankret kvalitetsfestival. Thy Alive har gennem de senere år positioneret sig og vist vejen med et unikt og kunstnerisk indhold, som har medført, at mange fra storbyerne har rettet blikket mod Thy og besøgt festivalen i Thy.

Thy Alive når i dag langt ud med sine fortællinger og har dagsdato 6.688 følgere på Facebook, 2.122 på Instagram og sender nyhedsbreve til 747 abonnenter. Kvaliteten og interessen for Thy Alive har gennem tiden bragt Thy på det nationale DR 1, på scenen ved kulturmødet på Mors, TV Midt/Vest, P6 Beat og blev i 2017/2018 nævnt i ca. 300 artikler på tværs af landet.

Gennem årene har festivallen haft konstant publikumsvækst, og fra 2014 til 2018 steg antal gæster med 100 % til 2.400 gæster. Med denne vækst og udfordringerne med lokalforeningerne i Thisted, Aalborg, Aarhus og København har det været nødvendigt at organisere sig med ledelse og bestyrelse/Advisory board med deltagelse af repræsentanter fra erhvervslivet og et bredt udsnit af thyboer.

Thy Alive har udarbejdet en forretningsplan for 2019 og 2020, som sætter retning og nye mål, hvor der over en tre årig periode skal vækstes fra 2.400 til 3.900 gæster i 2021. Thy Alive har gennem de senere år fået en viden, besøgsstatistikker og knowhow om Thy, som kan bruges til at understøtte de planer, som Thisted Kommune har med at blive kendt uden for Thy. Med de nye tiltag kan Thy Alive og Thisted Kommune i samarbejde markedsføre områdets potentialer autentisk og ægte og blandt andet tilbyde:

 1. Fortællingen om Thy udarbejdes i samarbejde med Thisted Kommune og viser blandt andet: Erhvervssamarbejder, det entreprenante iværksættermiljø, fritids- og foreningslivet, livet fra Bybo til Thybo, formidlingen af praktik/jobopslag og kulturlivet/samarbejdet med Statens Museum for Kunst (SMK).
 2. Branding af Thy uden for Thy i samarbejde med lokalforeningerne i Thisted, Aalborg, Aarhus og København med min. ét årligt event i nævnte byer og ved for eksempel karrieremesse.
 3. Med synlig bæredygtighed understøttes Thisted Kommunes energi-, ressource- og klimaindsats med den eksperimenterende festival, som med min. ét pop-up-event viser vejen mod fremtidens bæredygtige festival.

Gennem markedsføring og branding bliver der mulighed for at understøtte Thisted Kommunes bosætningsstrategi, hvor vi ønsker at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der bosætter sig i Thisted Kommune. Ved festivalen i 2018 besøgte 400 personer Thy for første gang, og 56 % af disse personer var i aldersintervallet fra 20 til 35 år.

Thy Alive modtog et samlet tilskud på i alt 175.000 kr. fra Thisted Kommune i 2018. Resultatet i 2018 var på 94.000 kr., idet Thy Alive modtog Den Nordjyske Kulturpris for at nytænke musikfestivaltraditioner og beherske det umuliges kunst. I 2016 og 2017 var der begge år et mindre underskud.

Teknik og Erhverv vurderer, at projektet kan leve op til kriterierne for medfinansieringspuljen:

Gennemføres forretningsplanen vil det være tæt relateret til kommunalbestyrelsens vision 2022 om, at Thisted Kommune er et attraktivt sted at bo. Thisted Kommune har et aktivt og stærkt frivilligt miljø, som samskaber lokal udvikling med borgerne. Samtidig brandes Thy, Cold Hawaii og Nationalpark Thy som fortsat skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. Det lokale erhvervsliv er centralt for den fremtidige udvikling i Thisted Kommune, og her i projektet belyses iværksætteriet.

Projektets budget i 2019 har indtægter på 2,97 mio. kr. med et resultat på 44.000 kr., hvor Thisted Kommune støtter med 10.1 % af de samlede indtægter. Med budget 2020 stiger indtægterne til 3,56 mio. kr. med et resultat på 39.000 kr., hvor Thisted Kommune støtter med 8.4 % af de samlede indtægter.

Retsgrundlag

Den nye erhvervsfremmelov § 14 som omhandler rammerne for kommunernes erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 300.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020 finansieres af medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 6. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Thisted Kommune støtter Thy Alive med 300.000 kr. i hvert af årene 2019 og 2020. Beløbet kan finansieres fra puljen til medfinansiering.
 2. Kontraktforhandling omkring markedsføring og branding, herunder den store fortælling samt den bæredygtige festival aftales efterfølgende med Alive Festival.
 3. Kommunalbestyrelsen tilbydes en plads i Advisory board for Thy Alive blandt erhvervsfolk og kulturpersoner.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse. Det bemærkes, at der er begrænsede midler i puljen til medfinansiering i budget 2019.

Ad 3. Direktionen anbefaler, at der ikke er politisk repræsentation i Advisory board for Thy Alive.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 32:

Indstilles til godkendelse med den bemærkning at en administrativ medarbejder indtræder i Advisory Board.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 37:

Indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturvalget indstilles til godkendelse af flertallet.

Jens Kr. Yde ønsker en tidligere graduering af tilskuddet nemlig 300.000 kr. i 2019, 225.000 kr. i 2020 og forventeligt 150.000 kr. i 2021.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

For Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets indstilling stemte 25.

Ib Poulsen stemte imod.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

37. Ansøgning om midler til anlæg af tværkommunalt cykel- og oplevelsesspor

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune har indledt et samarbejde med ønsket om at etablere et tværkommunalt cykel- og oplevelsesspor. Thisted Kommune vil skulle bidrage med 800.000 kr. til projektet.

Redegørelse

De to kommuner har i et samarbejde udviklet et projekt med følgende hovedindhold:

"Kystsporet", som projektet kaldes indtil videre, skal via en rute på mere end 200 km binde strækningen fra Blokhus til Vorupør sammen i et rekreativt forløb. Sporet skal først og fremmest appellere til cyklister og skal danne grundlag for at udvikle og synliggøre nye turisme- og oplevelsesmuligheder. Projektet omfatter tre hovedindsatser:

 1. En del, der vedrører anlæg, hvor 5 km sti skal etableres (resten af ruten vil benytte eksisterende spor), og hvor det samlede ruteforløb opgraderes undervejs. Der skal desuden anlægges rekreative knudepunkter, formidling og skiltning
 2. En del, der vedrører forretningsudvikling, hvor der sammen med turismeerhvervet udvikles nye produkter og synlighed, herunder en fælles fortælling, film, fotos og web-indhold
 3. En del, der vedrører lokalsamfund, hvor der arbejdes med at integrere sporet som et aktiv for lokalsamfundene på ruten

Ruten vil passere Nationalpark Thy, Bulbjerg, Svinklovene, Fosdalen og byer som Klitmøller, Lild, Vester Thorup og Slettestrand. Det vil sikre en unik naturoplevelse kombineret med kyst- og kulturhistorien og de lokale fødevarer. Det eksakte ruteforløb og indhold planlægges sammen med eksperter på feltet, og dele af ruten udformes som etaper, så brugerne gives alternativer til at skulle cykle hele ruten.

Projektbudgettet er på 4,3 mio. kr., og hver af de to kommuner må i perioden 2019-2020 bidrage med 800.000 kr. samt arbejdstimer. Budget og kortmateriale fremgår af medsendte bilag.

Der er på nuværende tidspunkt sikret støtte fra Jammerbugt Kommune med 800.000 kr., den nationale Landdistriktspulje med 350.000 kr. og fra Vækstforum Nordjylland med 675.000 kr.

Projektet skal i øvrigt gennemføres i samarbejde med de lokale turistbureauer, Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Dansk Kyst- og Naturturisme og Nordea Fonden m.fl., og der er allerede etableret dialog med disse. Restfinansieringen forventes skaffet via flere af disse samarbejdspartnere.

Projektet lever op til de vedtagne kriterier for medfinansieringspuljen:

Projektet matcher Kommunalbestyrelsens Vision 2022, hvor der er fokus på at skabe Danmarks førende naturoplevelser.

Thisted Kommune bidrager med 800.000 kr. samt arbejdstimer for 150.000 kr. ud af et samlet budget på 4,3 mio. kr., hvorved den eksterne finansiering ligger på 78 %.

Projektets forretningsmodel fokuserer på produktudvikling og nye arbejdspladser i turismeerhvervet. Mindst 25 virksomheder kommer gennem individuelle forløb til at arbejde med forretningsudvikling, 3 nye virksomheder forventes etableret, 15 nye produkter forventes lanceret, og 5 udviklingsinitiativer forventes via workshops igangsat af lokalsamfund.

Turistinformation Møn oplyser, at der på den sammenlignelige 175 km lange vandrerute, "Camønoen", i 2018 var 12.000 registrerede vandrere og nok lige så mange ikke-registrerede, ialt 20-25.000 gæster, hvoraf langt de fleste vurderes at komme udefra. Kystsporet må på samme vis kunne forventes at generere omtrent 25.000 nye overnatninger (svarende til en stigning på 1,5 %). Dette mål skal også ses i forhold til, at Kystsporet bliver markedsført som nævnt ovenfor, og samtidig vil en række erhvervsaktører målrettet arbejde for at tiltrække nye kunder med afsæt i de muligheder, som ruten giver. Desuden konkluderer VisitDenmark, at turismeaktører rundt omkring i landet oplever, at gæsterne i stigende grad efterspørger muligheden for at være aktive, når de holder ferie i de danske kyst- og naturområder. Et øget antal overnatninger på 25.000 vil kunne resultere i et øget årligt turismeforbrug på cirka 10,4 mio. kr. ved et døgnforbrug på 415 kr. pr. gæst. Det, at ruten primært følger et allerede etableret spor, gør, at der ikke forventes nævneværdige ekstra driftsudgifter.

I øvrigt understøtter projektet de af Partnerskab for Vestkystturisme udpegede særlige feriesteder, Slettestrand/Thorup Strand og Vorupør/Klitmøller, og projektet vil i videst muligt omfang indarbejde allerede eksisterede oplevelser på eller i umiddelbar nærhed af ruten og dermed styrke turismeproduktet og de lokalsamfund, som ruten passerer.

Efter eventuel bevilling fra Thisted Kommune nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, som løfter projektet over de kommende 2 år.

Retsgrundlag

Ifølge Lov om erhvervsfremme § 14, kan kommunerne varetage lokale erhvervsfremmeaktiviteter, der omfatter erhvervsudvikling. Ifølge stk. 3 skal kommunerne ved igangsættelse af erhvervsfremmeaktiviteter, herunder aktiviteter inden for vækst og udvikling i turismeerhvervet, der går videre end lokal erhvervsudvikling, sikre sig, at aktiviteten ligger inden for rammerne af den samlede strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats, jf. § 9, stk. 1, nr. 1.

Det må her understreges, at selv om det aktuelle projekt går på tværs af kommunegrænser, vil Thisted Kommunes udgifter til projektet vedrøre indsatser i Thisted Kommune, og tilsvarende vil Thisted Kommunes virksomhedsrettede timeforbrug anvendes på virksomheder beliggende i Thisted Kommune. Thisted Kommune vil således ikke håndtere erhvervsudvikling uden for kommunegrænsen. Tilmed er der vished for, at projektet ikke overlapper indsatser i andre dele af det nye erhvervsfremmesystem. Som sådan betragtes indsatsen som lokal erhvervsudvikling, hvor der blot opnås en synergi ved at binde ruteforløbet sammen over kommunegrænsen.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 800.000 kr., fordelt med 400.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. i 2020, kan finansieres via medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Der bevilges 800.000 kr. til projektet, fordelt med 400.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. i 2020, finansieret af medfinansieringspuljen.
 2. Thisted Kommune bidrager med timer til projektets realisering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 6:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse. Det bemærkes, at der er begrænsede midler i puljen til medfinansiering i budget 2019.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 38:

Ad 1-2 indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

38. Anlægsbevilling - Vejanlæg

Udskriv

Sagstema

Prioritering og frigivelse af rådighedsbeløbet på "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb".

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2019 er der til XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb i 2019 afsat 6,6 mio. kr. og i 2020 10,0 mio. kr.

Teknik og Erhverv foreslår anvendelse af midlerne som angivet i bilag og nævnt under økonomiske konsekvenser.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges anlægsbevilling til flg. projekter:

2019

2020

I ALT

Nr.

Projektforslag

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

Udgifter

Indtægter

1

Silstrupvej - cykelsti (Thisted)

1.000.000

0

3.500.000

-1.800.000

4.500.000

-1.800.000

2

Rundkørsel, Kystvejen/Vesterhavsgade/Vorupørvej (Vorupør)

1.000.000

0

2.500.000

0

3.500.000

3

Cykelsti, Chr. Hansens Vej (Hanstholm)

3.300.000

0

-

-

3.300.000

4

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

1.300.000

0

-

-

1.300.000

I ALT

6.600.000

0

6.000.000

-1.800.000

12.600.000

-1.800.000

Projektforslagene kan finansieres af rådighedsbeløbet på "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb", hvor der er afsat 6,6 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i 2020.

Indtægten vedr. projektforslag nr. 1 er et tilskud på 40% fra Staten - Vejdirektoratet "Pulje til fremme af Cyklisme" - se bilag. Indtægten vil tilgå kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen i 2019, beløbet er afsat i budget 2019

I 2020 vil der tilgå kassen 1,8 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Der skal erhverves arealer for at realisere nogle af projekterne. Såfremt det viser sig at være nødvendigt at ekspropriere, vil dette blive forelagt til politisk stillingtagen senere.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at:

 1. Nævnte projektforslag godkendes, og at Teknik og Erhverv bemyndiges til at disponere de 1,3 mio. kr. der er afsat til trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
 2. Thisted Kommune tiltræder tilsagnsskrivelsen fra Vejdirektoratet om tilskud.
 3. I henhold til ovennævnte tabel gives der anlægsudgiftsbevillinger til projekterne 1 - 4 på ialt 12,6 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling til projekt 1 på ialt 1,8 mio. kr.
 4. Anlægsudgiftsbevillingerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb" med 6,6 mio. kr. i 2019 og med 6,0 mio. kr. i 2020 og der vil i 2020 tilgå kassen 1,8 mio. kr.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 41:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 39:

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

39. Anlægsbevilling - Asfalt 2019

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til udførelse af asfaltbelægninger i 2019.

Redegørelse

I budget 2019 er der afsat følgende midler til asfaltbelægninger:

Driftsbudgettet

8,325

mio. kr.

Anlæg (Investeringsoversigten)

12,500

mio. kr.

I alt

20,825

mio. kr.

Følgeomkostninger som opretning, sætning af svingsten, udskiftning af vejbrønde, rabatforstærkning, kørebaneafmærkning m.v. er indeholdt i arbejderne.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget prioriterer anvendelsen af midlerne.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i budget 2019 afsat 12,5 mio. kr. i rådighedsbeløb på XA-710 Puljen til asfaltbelægninger.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at der gives anlægsbevilling på 12,5 mio. kr. til asfaltbelægninger i 2019 finansieret af rådighedsbeløbet på "XA-710 Pulje til Asfaltbelægninger".

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 42:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 40:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

40. Nedlæggelse af del af vejareal Strandvejen 7700 Thisted

Udskriv

Sagstema

Der skal træffes beslutning om nedlæggelse af del af Strandvejen i Thisted.

Redegørelse

Strandvejen i Thisted er en kommunevej. Den forbinder Østerbakken og Vegendalvej, se bilag 1.

Slagteriet Tican er placeret på sydsiden af Strandvejen. Tican ønsker at virkeliggøre lokalplan 1-002 Slagteriet Tican. I den forbindelse er det nødvendigt at nedlægge del af Strandvejen således, at Tican kan udvide.

Vejarealet, der ønskes nedlagt, er illustreret på bilag 2.

Arealet afhændes i henhold til lokalplan 1-002 Slagteriet Tican til Tican Slagteriet.

Tican har planer om at udvide, og i denne forbindelse blev der udarbejdet Lokalplan 1-002 Slagteriet Tican Thisted, se bilag 3. Lokalplanen er vedtaget i 2012 og har til formål at sikre slagteriet de nødvendige fysiske rammer til de daglige aktiviteter, at afskærme området med hensyn til lugt og støj samt med afsæt i fødevaresikkerheden at sikre, at der ikke er fri passage ind til og igennem slagteriområdet.

I lokalplan 1-002 Slagteriet Tican Thisted er der beskrevet, at Strandvejen langs slagteriets nordside lukkes for gennemkørende trafik i den sydøstlige ende, men der bevares en stiadgang denne vej.

For at realisere denne del af lokalplanen skal vejarealet nedlægges.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Bekendtgørelse nr. 1520 af 27/12/2014: §§ 15, 124 stk. 6 og 7.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær udskillelse af det nedlagte vejareal skønnes til ca. 20.000 kr.

Udgiften afholdes af slagteriet Tican mod, at Tican overtager det nedlagte vejareal.

Andre konsekvenser

Ændringen vil medføre en omvejskørsel for beboerne på Johnsens Allé og Spangbergsvej for bilkørsel til Thisted midtby. Mens de bløde trafikanters gene vurderes at være begrænset, da der opretholdes en stiforbindelse. Teknik og Erhverv har været i dialog med Tican om stiens trace, men dette er ikke fastlagt endeligt endnu.

Høring og sagsgang

Det er lovbestemt, at beslutningen om nedlæggelse af kommuneveje skal offentliggøres (internettet).

De berørte ejendomme tilskrives om den påtænkte nedlæggelse, og der oplyses om 8 ugers frist for indsigelser.

Proceduren for nedlæggelse af vejareal er beskrevet herunder:

1. Indstilling til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget (KMTU) og Kommunalbestyrelsen (KB) om nedlæggelse af vejarealet.

2. Høringsperiode med mindst 8 uger for indsendelse af bemærkninger.

3. Indstilling til KMTU og KB om endelig nedlæggelse af vejarealet med bemærkninger, der er indkommet i høringsperioden.

Dette forløb skønnes at vil have en varighed af ca. 4 - 5 mdr.

Sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. august 2018

Økonomiudvalget den 22. august 2018

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at processen igangsættes på Strandvejen i Thisted med nedlæggelse af del af vejareal, hvorved Strandvejen ændres til en blind vej.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. august 2018, pkt. 148:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 22. august 2018, pkt. 177:

Indstilles til godkendelse.

Thisted Kommunalbestyrelse, 28. august 2018, pkt. 159:

Godkendt.

Sagen genoptages

Nedlæggelse af del af Strandvejen har nu været i den lovpligtige høring. Høringen er sket på Thisted Kommunes hjemmeside, samt med brev sendt til e-boks til grundejere i det berørte område ved Vegendalvej, Johnsens Alle og Spangsbergvej. Høringsperioden har været fra den 3. september til den 12. november 2018. Der er i høringsperioden indkommet en indsigelse mod nedlæggelse af del af Strandvejen i Thisted. Indsigelsen var fra advokaten for ejeren af Strandvejen 67A og 67B. Indsigelsen var imod, at de mistede vejadgangen til klientens ejendom. Thisted Kommune har haft sat sagen i bero, indtil vi har overtaget ejendommen pr. 1. februar 2019.

Tican har ikke kunnet opnå frivillig aftale med ejeren af ejendommen Strandvejen 67A og 67B. Derfor er overtagelsen sket ved ekspropriation foretaget af Thisted Kommune, adgangen til ekspropriation er for at kunne virkeligøre lokalplan 1-002 Slagteriet Tican.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at del af den kommunale vejstrækning Strandvejen i Thisted nedlægges og overdrages til slagteriet Tican.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 44:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 41:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

41. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - XA-852 Energimæssige investeringer i 2018.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2018 bevilget sammenlagt 48 mio. kr. Bevillingerne er givet på grundlag af overordnede informationer om hvilke områder, der skulle satses på. I 2018 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

Belysningsprojekter, VVS- og ventilationsprojekter, energistyringsprojekter, isoleringsprojekter samt vedvarende energi.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

Kommentar til 2018:

CO2 besparelsen i 2018 er lavere end i 2017, da vi i 2017 nedlagde næsten samtlige oliefyr i Thisted kommune.

Tilbagebetalingstiden i 2018 er højere end i de forrige år, da levetiden for de igangsatte projekter i 2018 har et gennemsnit på 20 år, hvilket giver en større rentabilitetsfaktor.

Rentabilitetsfaktor er de antal gange, investeringen tjener sig hjem, før den skal genanskaffes.

Den akkumulerede besparelse, fordelt på energiformer som følge af energiinvesteringerne i 2009 – 2018 på bygningsområdet, kan opgøres således:

Art

Mængde

Enhed

El

16.504.958

kWh

Olie

982.632

liter

Gas

1.305.642

m3

Fjernvarme

716.725

kWh

Anlægsregnskab for XA-852 Energimæssige investeringer - 2018

Indtægten er energitilskud fra Energistyrelsen i forbindelse med energimæssige forbedringer.

Anlægsbevillingen er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2017.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 4. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2018

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018

Indstilling

Teknik og Erhverv indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 4. februar 2019, pkt. 49:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

42. Analyse af udgifterne til administration og ledelse

Udskriv

Sagstema

Analyse af udgifterne til administration og ledelse jævnfør budgetforliget til Budget 2019.

Redegørelse

En opgørelse af de senest tilgængelige data fra Kommunerne- og Regionernes Løndatakontor fra november 2018 viser, at Thisted Kommune for hver 1.000 indbyggere bruger 16,8 årsværk til administration og ledelse, hvilket svarer til indeks 107 ift. landsgennemsnittet. Medarbejdere ansat indenfor administration og ledelse vedrører såvel centralt som decentral ansat personale og omfatter kategorierne administrative medarbejdere, administrative chefer, myndighedsopgaver samt decentrale ledere. I forhold til landsgennemsnittet ligger Thisted stort set på gennemsnittet i forhold til administrative medarbejdere (indeks 103), mens andelen af administrative chefer ligger under landsgennemsnittet i Thisted (indeks 88). Modsat ligger Thisted over landgennemsnittet i forhold til myndighedsopgaver og decentrale ledere (henholdsvis indeks 108 og 116).

Der bruges i alt 734 årsværk til administration og ledelse i Thisted. Ca. halvdelen (365) er "almindelige" administrative medarbejdere. Den anden halvdel består så af administrative chefer, myndighedsopgaver og decentrale ledere, jævnfør sagens bilag, Tabel 1.

Der bruges i alt 2.771 årsværk til 'øvrig personale' i Thisted, altså personale der ikke kan relateres til administration og ledelse. Ikke overraskende består de største grupper af pædagoger, lærere og social- og sundhedsmedarbejdere. I kategorien øvrig personale bruges der i Thisted Kommune også flere årsværk pr. 1.000 indbyggere. 63,4 årsværk pr. 1.000 indbygger i Thisted i forhold til landsgennemsnittet på 53,2, hvilket svarer til indeks 119.

Samlet (alt personale) bruges der hermed 80,2 (16,8 + 63,4) årsværk pr. 1.000 indbygger i Thisted, mens der i landet som helhed bruges 69 (15,7 + 53,2) årsværk pr. 1.000 indbyggere.

Sættes andelen af personale ansat til administration og ledelse i forhold til det samlede antal ansatte er konklusionen, at nok bruger Thisted flere årsværk til adm. og ledelse pr. 1.000 indbyggere end landet som helhed, men set i forhold til det samlede antal kommunalt ansatte, bruges der i Thisted forholdsvis få årsværk til administration og ledelse (indeks 92).

Som det fremgår at sagens bilag, Tabel 2 har Thisted Kommune en placering som nr. 84 ud af 98, når det gælder årsværk til administration og ledelse. Der er altså kun 14 kommuner med et højere forbrug af stillinger end Thisted Kommune. Ses der derimod på de samlede udgifter til administration og ledelse, hører Thisted på landsplan til i den billigste fjerdedel med en placering i Regnskab 2017 som nummer 23. I Regnskab 2014 var Thisted placeret som nummer 38. I løbende priser er forbruget i perioden fra 2014 til 2017 faldet med 0,1 %, mens landet som helhed i samme periode har oplevet en stigning på 4,9 %.

En forholdsvis høj andel af Thisteds udgifter til ledelse og administration går derfor til stillinger (ansat af kommunen) - og tilsvarende mindre til varekøb og tjenesteydelser (købt 'ude i byen'). Det indikerer endvidere, at det stadig stigende behov for forskellige konsulentydelser, herunder f.eks. projektering anlæg, udbud og kontrakter, juridiske spørgsmål mv. i højere grad udføres af egne medarbejdere.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og budgetforlig 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at analysen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. februar 2019, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 44:

Taget til efterretning.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

43. Budget 2020 - procedure

Udskriv

Sagstema

Beslutning om procedure for behandlingen af budget 2020.

Redegørelse

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal kommunens budget for 2020 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober 2019. Inden går imidlertid både et længere politisk og administrativt forløb, og der er derfor tradition for, at der i årets første måneder behandles en plan for hele processen.

Center for Økonomi og Løn fremlægger på den baggrund et forslag til budgetprocedure.

Det forventede økonomiske udgangspunkt

Det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen i Thisted Kommune har varieret en del over de sidste år. I perioden fra 2014 til 2017 startede budgetlægningen med basisbudgetter med forholdsvis store kassetræk, en kassebeholdning som ikke gav plads til de træk og med et forhold mellem drift og anlæg, som ikke levede op til Kommunalbestyrelsens målsætning. Et hovedtema for budgetlægningen i årene 2014 til 2017 var derfor besparelser på serviceudgifterne.

Anderledes for årene 2018 og 2019, hvor balancen mellem basisbudgettets udgifter og indtægter var blevet mere gunstig, og hvor kasseholdningen var kommet op på et niveau, som lå klart over Kommunalbestyrelsens målsætning. I den situation kom den fulde anvendelse af Thisted Kommunes beregnede andel af kommunernes serviceramme mere i centrum, og et hovedtema blev derfor, hvordan den vækst, som de statslige rammer for serviceudgifterne tillod, skulle anvendes.

Vurderet ud fra kommunens aktuelle likviditet og overslagsbudgetterne for de næste år ser det ud til, at det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2020 på de væsentligste punkter kommer til at ligne udgangspunkterne for budget 2018 og 2019. Likviditeten ligger fortsat over Kommunalbestyrelsens målsætning, og kassetrækket i overslagsbudgetternes første år ligger ikke meget over det beløb - 100 mio. kroner i perioden 2018 til 2020 - som Kommunalbestyrelsen har disponeret ud fra.

Som udgangspunkt vil de nuværende overslag for både drifts- og anlægsudgifter derfor kunne videreføres.

En ubekendt faktor er dog en eventuel udligningsreform. Regeringen udsatte i 2018 beslutningen om at ændre udligningssystemet, og konsekvenserne af en eventuel reform er derfor ikke kendt. Aktuelt er Thisted Kommune imidlertid uforholdsmæssigt meget afhængig af et enkelt kriterie i udligningen, nemlig kriteriet om kompensation som følge af tilbagegang i befolkningstallet. Og da virkningerne af det kriterie set ud fra et landsperspektiv har udviklet sig en del anderledes end forventet, vil det meget let kunne indgå i en reform.

Samlet tegner der sig derfor et billede, hvor det økonomiske udgangspunkt for arbejdet med budget 2020 mest sandsynligt vil lægge sig tæt op af udgangspunkterne fra budget 2018 og 2019. Fra 2021 og frem kan situationen med behov for reduktioner i serviceudgifterne imidlertid igen gøre sig gældende.

Proceduren

På baggrund af det forventede udgangspunkt indstiller Center for Økonomi og Løn, at tilrettelæggelsen af årets budgetforløb i hovedtæk følger forløbet fra budget 2019. Det indebærer

 • at forløbet overordnet deles op i tre faser: en politisk strategifase i marts-april, en administrativ fase i maj-juli og igen en politiske fase i august-oktober, hvor der bl.a. træffes endelig beslutning om budgettet.
 • at Kommunalbestyrelsen i august holder et to-dags budgetseminar (29.-30. august 2019).
 • at der udvælges to temaer til særlig behandling.
 • at det administrative budgetoplæg for
  • serviceudgifterne tager udgangspunkt i det allerede godkendte serviceniveau, og at eventuelle ubalancer mellem budget og service beskrives i form af behovs- og råderumsforslag.
  • anlægsområdet udarbejdes indenfor de økonomiske rammer, som fremgår af overslagsbudgetterne.
  • overførselsudgifterne udarbejdes ud fra de seneste prognoser for det forventede antal modtagere.
  • skatter, tilskud og udligning udarbejdes ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding.
 • at Direktionen fremlægger et budgetoplæg med balance mellem udgifter og indtægter, dog under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens beslutning om at bruge 100 mio. kroner af kassen i 2018-2020.

Som nye ting i forhold til budget 2019 foreslås det

 • at der ud over behovs- og råderumsblokke laves forslag til omprioritering indenfor det enkelte udvalgsområde.
 • at udvalgene i juni orienteres om forslagene på deres område, og at det samlede materiale til budgetseminaret udsendes én uge inden budgetseminaret.

Som særlige temaer for budgetlægningen foreslås digitalisering og kommunens indtægter, herunder statstilskud og udligning.

Forslaget til aktivitets- og tidsplan og budgetprincipper fremgår i detaljer af bilag 1.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 36-38.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019 (godkendelse)

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019 (orientering)

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at det fremlagte forslag til budgetprocedure godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 19. februar 2019, pkt. 1:

Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at temamødet for Kommunalbestyrelsen skal flyttes til et andet tidspunkt.

Økonomiudvalget, 20. februar 2019, pkt. 31:

Godkendes med den bemærkning, at temamødet for Kommunalbestyrelsen afholdes mandag den 29. april 2019 i stedet for den 25. april 2019.

Fraværende i Økonomiudvalget - 20. februar 2019:

Ib Poulsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Bilag

Til toppen

44. Forslag til procesplan for ny demensstrategi

Udskriv

Sagstema

For at understøtte arbejdet med de nye politikker i Thisted Kommune, ønsker Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen at erstatte gældende politikker på forvaltningens område til nye strategier. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til et kommissorium for processen for udarbejdelsen af en ny demensstrategi for Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har i efteråret 2018 arbejdet på bedre overskuelighed, sammenhæng og tværgående fokus i kommunens politikker. Dette har betydet, at der er udformet 8 overordnede politikker, som skal udtrykke Kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for valgperioden plus et år.

For at understøtte arbejdet med de nye politikker i Thisted Kommune erstattes den gældende politik på demensområdet med en ny demensstrategi. Den nye strategi vil relatere sig til Politik for sårbare voksne og ældres velfærd og udformes med fokus på de fastsatte målsætninger i politikken.

En ny demensstrategi i Thisted Kommune vil yderligere tage udgangspunkt i regeringens demenshandlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025", hvori en af de overordnede målsætninger er, at Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner. Et af skridtene mod at blive en mere demensvenlig kommune er at udarbejde en demensstrategi på kommunalt niveau. Handlingsplanen opfordrer til, at demensstrategien kan beskrive kommunens forskellige indsatser på området, samt at demensstrategien udarbejdes i en proces med inddragelse af mennesker med demens og deres pårørende. Forvaltningen har derfor udarbejdet et kommissorium for processen til udarbejdelsen af en demensstrategi, hvor der er lagt vægt på en inddragende proces, hvor borgere med demens, deres pårørende samt relevante foreninger inviteres til at deltage i et borgermøde.

Det er i kommissoriet beskrevet, hvordan tidsplanen kan udfoldes, hvad borgermødet vil indeholde, hvem der deltager i styre- og arbejdsgrupperne mv. Kommissoriet findes som bilag til sagen.

Retsgrundlag

Udformning af en demensstrategi er ikke obligatorisk ved lov, men er et initiativ fra regeringens handlingsplan "Et trygt og værdigt liv med demens - National demenshandlingsplan 2025", som Thisted Kommune ønsker at imødekomme.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i den nye demensstrategi vil der i løbet af 2019 blive udarbejdet forskellige handlingsplaner. Det forventes, at der på baggrund af handlingsplanerne fremlægges forslag til økonomisk udmøntning, som der til budget 2020 kan prioriteres midler til.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Kommunalbestyrelsen - orientering - den 26. februar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Kommissorium for proces til udarbejdelse af en ny demensstrategi sendes i høring.
 2. Kommissorium efter endt høring godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 9:

Sendes i høring.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Ældre-/Seniorrådet, 15. januar 2019, pkt. 13:

Ældre-/Seniorrådet tilslutter sig forslaget til kommissorium og ser frem til at deltage i processen. Rådet vil dog gerne inddrages mere efterfølgende borgermødet og inden mødet i styregruppen, hvor materialet gennemlæses og godkendes til at sende i høring. Evt. kan processen rykkes en måned.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 15. januar 2019, pkt. 13:

Ole Christensen, Kirsten Nielsen

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 26:

Godkendt med Ældre-/Seniorrådets bemærkning.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 26. februar 2019:

Kaj Kirk

Til toppen

45. Lukket punkt: Evt. partnerskab

Til toppen

46. Lukket punkt: Salg af kommunalt areal

Til toppen