Info til kandidater

Hvis du er stemmeberettiget til kommunalvalget, er du som udgangspunkt også valgbar. De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men det er også muligt at stille op på en lokalliste eller alene. 

Som kandidat til valget kan opstilles enhver, der har valgret.

Kandidatlister

En kandidatliste må ikke indeholde mere end 31 kandidater og skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere som stillere. Stillere skal opfylde betingelserne for valgret til Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune.

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg i 2013 og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, der anmoder om fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere, kan tidligst indleveres fra tirsdag den 5. september 2017 og sidste frist for indlevering er tirsdag den 19. september 2017, kl. 12.00.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra tirsdag den 19. september 2017 og sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, er tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 12.00.

Kandidatlister indleveres til valgbestyrelsens formand ved Ledelsessekretariatet, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Ingen kan være kandidat på mere end en liste, og ingen må være stiller for mere end 1 kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. Den der optræder som stiller for flere kandidatlister, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidatlisterne. 

Kandidaterne skal stå på kandidatlisten i den rækkefølge, som de ønsker at stå på stemmesedlen. Kandidatlisten skal indeholde oplysning om, hvorvidt kandidaterne er opstillet i den anførte rækkefølge (partiliste), eller om der er sideordnet opstillet.
Kandidatlisten skal indeholde oplysning om listebetegnelse.

Du kan læse mere om valgbarhed og hvordan man stiller op på KL’s hjemmeside. Blanketter til indlevering af kandidatlisterne kan hentes i Ledelsessekretariatet, Asygade 30, 7700 Thisted.

Listeforbund og valgforbund 

Anmeldelse om listeforbund/valgforbund skal afleveres til valgbestyrelsens formand v/Ledelsessekretariatet, Asylgade 30, Thisted, senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Anmeldelsen af forbund eller meddelelse om tilbagetrækning fra forbund skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Det samlede antal kandidater på lister, der indgår listeforbund, må højst indeholde 35 kandidater. 

Blanketter til anmeldelse af kandidatlister og valgforbund/listeforbund til kommunalvalget kan fås ved henvendelse til Ledelsessekretariatet, Asylgade 30, 7700 Thisted, tlf. 9917 1717.

Håndbog for kandidater

I forbindelse med informationsmødet for nye kandidater har vi lavet en håndbog, som fortæller om både den politiske og administrative organisering, økonomien i de forskellige udvalg og den politiske proces generelt.

Læs Politikerhåndbogen 2018 - 2021

Bogstavsbetegnelser

I henhold til § 33, stk 3, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21.07.2017, bekendtgøres herved de bogstavbetegnelser, der ved valgene den 21.11.2017 til kommunalbestyrelserne og regionsrådene skal tildeles kandidatlister for nedennævnte partier, og som ikke kan tildeles andre kandidatlister:

A. for Socialdemokratiet
B. for Radikale Venstre
C. for Det Konservative Folkeparti
D. for Nye Borgerlige
F. for SF - Socialistisk Folkeparti
I. for Liberal Alliance
O. for Dansk Folkeparti
S. for Slesvigsk Parti
V. for Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. for Enhedslisten - De Rød-Grønne
Å. for Alternativet

De øvrige bogstaver i alfabetet kan anvendes ved tildeling af bogstavbetegnelser til andre kandidatlister end dem, der er nævnt overfor. Bogstavet X kan dog ikke tildeles nogen kandidatliste, jf. § 34, stk. 1, i lov om kommunale og regionale valg.

Informationen kommer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 02.08.2017

Vigtige datoer for kandidater


Tirsdag den 5. september 2017
Kandidatlister, der kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00

  • Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der søger fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere (Kandidatlisen vil modtage svar vedr. ansøgningen fra valgbestyrelsen seneste d. 26. september 2017).

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00

  • Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere.


Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00

  • Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af en ny kandidatliste til valgbestyrelsen.

  • Sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlister over for valgbestyrelsens formand.

  • Sidste frist for at anmelde indgåede listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant. 

  • Sidste frist for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Kandidatlister samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund skal indleveres til: Ledelsessekretariatet, Rådhuset, Asylgade 30, 7700 Thisted.

Tirsdag den 21. november 2017 kl. 8.00 - 20.00
Valgdag 

Onsdag den 22. november 2017
Valgresultatet fintælles 

Mandag den 1. januar 2018
Den nyvalgte kommunalbestyrelse tiltræder

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00