Politikker og aftaler

Her kan du se en samlet oversigt over vedtagede politikker, planer og aftaler i Thisted Kommune

Politikker

Asyl- og integrationspolitik

Politikken er Thisted Kommunes udmøntning af rammer og ansvar inden for de internationalt gældende konventioner og aftaler, den nationale lovgivning samt de øvrige gældende aftaler og politikker, som er vedtaget i Thisted Kommune – herunder Vision 2022.

Læs asyl- og integrationspolitikken og læs implementeringsplanen for politikken

Befolkningsprognosen 2017-2032
Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal og kommunens alderssammensætning. Og prognosen for 2017 og frem er klar - vi bliver lidt færre, lidt ældre, men stadig spredt geografisk - også de næste mange år vil vi have en struktur med mange landsbyer/mindre byer. 

Læs befolkningsprognosen 

Beskæftigelsesplan - Jobvækst Thy

Læs Beskæftigelsesplan 2018 - "Jobvækst Thy" samt tillæget "Strategiplan - Jobvækst Thy"

Børne, unge og familiepolitik
Den sammenhængende børne, unge og familiepolitik er Thisted Kommunes grundlag for arbejdet med børn, unge og familier med særlig behov for støtte.

Læs den sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik


Læs planen for forebyggelse af ungdomskriminalitet i Thisted Kommune

 

Demenspolitik
Læs demenspolitikken

 

Energi- og ressourcepolitik samt handlingsplan 2014
Målet med politikken er fortsat at fremme en ambitiøs energi- og miljømæssig udvikling i alle dele af kommunen. Målet er også, at Thisted Kommune fortsat skal være på verdenskortet som Danmarks førende klimakommune. Det vil sige en foregangskommune, der har det størst mulige fokus på nedbringelse af belastningen fra klimagasser og optimal udnyttelse af alle ressourcer i kommunen.

Læs Energi- og ressourcepolitikken
Læs handlingsplanen

Eliteidrætspolitik

Thisted Kommune er eliteidrætskommune - hvorfor og hvordan kan du læse mere om i vores eliteidrætspolitik

Erhvervspolitik 2015-2017
Erhvervspolitikken skal blandt andet være med til at sikre, at kommune og erhverv kan arbejde med samme mål for øje og samle kommune og erhvervsaktører i samarbejde og netværk med henblik på fælles satsning.

Læs erhvervspolitikken

Fritidspolitik (folkeoplysningspolitik)

Læs Thisted Kommunes fritidspolitik (folkeoplysningspolitik) - læs også bilagene håndbog for folkeoplysende foreninger samt håndbog for aftenskoler

Frivillighedspolitik

Læs frivillighedspolitik
Læs retningslinjer for §18-midler til frivilligt socialt arbejde

Frivillig drejebog

Handicappolitik
Læs handicappolitik
Læs handleplan 

Indkøb- og udbudspolitik

Vores politik for indkøb og udbud er relevant for dig som er, eller gerne vil være, leverandør til Thisted Kommune.
Læs indkøbs- og udbudspolitikken

Det kan også være relevant for dig at læse vores informationsfolder "Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune".

Kostpolitik
Læs kostpolitikken

Kulturpolitik
Læs kulturpolitikken

Landdistriktspolitik
Landdistriktspolitikken skal overfor borgere, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere redegøre for Thisted Kommunes udviklingsmål i forhold til landdistrikterne, ligesom den skal fungere som et samarbejdsgrundlag mellem de forskellige aktører i landdistrikterne og Thisted Kommune.

Læs landdistriktspolitikkenSundhedspolitik

Læs sundhedspolitikken 2014-2017


Udsatte- og misbrugspolitik
Læs udsatte- og misbrugspolitik

Udsatte- og misbrugspolitik - implementeringsplan

 

Ungepolitik

Ungepolitikken skal skabe grundlaget for en stærk, aktiv og engageret ungekultur, hvor unge får mulighed for at udfolde sig som helt menneske både i fællesskab med andre, i uddannelse og i fritiden.

Læs ungepolitikken

Værdighedspolitik

Værdighedspolitikken 2016-2019


Strategier


Strategiplan 2017-2019 for Teknik & Erhverv

Strategiplanen for Teknik & Erhverv skal skabe synlighed, ensartethed og sammenhæng mellem overordnede visioner og mål og de konkrete fremtidige handlinger i Teknik & Erhverv.
Læs strategiplanen


Kanalstrategi

Kanalstrategien beskriver, hvilke kanaler mellem borger og kommune, der skal arbejdes med i de kommende år.
Læs kanalstrategien


Digitaliseringsstrategi
Digitaliseringsstrategien 2012-2015 fastsætter Thisted Kommunes initiativer og mål i forbindelse med Den Fællesoffentlige Digitaliseringstrategi.

Læs digitaliseringsstrategien for Thisted Kommune


Aftaler

Styringsaftale på det sociale område
Læs aftalen for 2014                   Læs aftalen for 2015

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00