Databeskyttelse

Når Thisted Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at Thisted Kommune kan levere den ydelse, har vi dog brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder oplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder og databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.  

Dataansvarlig


Thisted Kommune er dataansvarlig – hvordan kontakter du os? Thisted Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Find kontaktoplysninger


Hvilke oplysninger indhenter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end nødvendig er, for at behandle din sag.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle oplysninger kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre oplysninger beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Når vi behandler personoplysninger om dig, følger vi gældende lovgivning for, hvor længe vi må og skal opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt. Normalt er slettefristen 5 år efter, at en sag er afsluttet, men det varierer en smule mellem sagsområder.

Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til Rigsarkivet. Så selvom vi ikke længere har data om din sag i vores systemer, findes sagen i Rigsarkivet. Data slettes først 75 år efter, at sagen er indleveret, men som part kan du søge om lov til at se sagen i Rigsarkivet.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivning.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger:

Torben Hedegaard Hansen
Asylgade 30
7700 Thisted

Kontaktes på databeskyttelse@thisted.dk

Husk, at du ikke burde sende personoplysninger med din egen e-mailadresse.

Du kan henvende dig sikkert til kommunen ved at anvende digital post, enten via borger.dk eller via e-boks.dk.
Find frem til databeskyttelsesrådgiver under Thisted Kommune, som du finder under ”offentlige myndigheder – kommuner”.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Krav på sletning af oplysninger

Når visse betingelser er opfyldt, har du et krav på, at Thisted Kommune sletter dine oplysninger, som Thisted Kommune har om dig. Da lovgivningen pålægger danske kommuner, herunder Thisted Kommune, en række opgaver, er dit krav på sletning dog begrænset.  Hvilke betingelser skal være opfyldt for, før du må kræve, at Thisted Kommune sletter dine oplysninger:

  • Din personoplysninger skal ikke være længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  • Du tilbagekalder et evt. samtykke, som du har givet Thisted Kommune, og som er det eneste grundlag for kommunens behandling af dine oplysninger.
  • Du har gjort berettiget indsigelse mod behandlingen.
  • Thisted Kommune skal overholde en retlig forpligtelse jfr. EU-retten eller dansk lov.

Thisted Kommune kan nægte at slette dine oplysninger i det omfang oplysningernes behandling er nødvendig:

  • for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed
  • for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som Thisted Kommune som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den Thisted Kommune har fået pålagt
  • af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h) og i), samt artikel 9, stk. 3
  • til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
  • for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ovennævnte undtagelser betyder bl.a., at Thisted Kommune som offentlig myndighed ikke er forpligtet til at slette personoplysninger om dig, hvis andre regler gør, at vi ikke må slette dem. Det kan f.eks. være offentlighedslovens regler om notatpligt og journaliseringspligt. Disse regler gør, at Thisted Kommune som offentlig myndighed kun i få tilfælde vil kunne slette et dokument. Sletning kan normalt kun ske, hvor der er lovhjemmel til det, eller hvor et dokument ved en fejl er journaliseret på en forkert sag, og hvor dokumentet derefter journaliseres på den korrekte sag.

Når du skriver til os

Her kan du læse yderligere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du skriver til Thisted Kommune. Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen.

Vi behandler endvidere oplysningerne for at opnå en effektiv og rationel sagsstyring og for at kunne holde styr på, hvilke sager Thisted Kommune har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Din henvendelse er rettet mod kommunens afdelingspostkasser. Den vil blive fordelt med blik på at finde den relevante sagsbehandler.

Det kan også være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder og lignende, som skal bidrage til sagens oplysning.

Cookies på hjemmesiden

Thisted Kommunes information om brug af cookies på hjemmesiden kan du finde her.

Selvbetjening

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice


Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00

Åbningstider:

Se åbningstider under de 2 afdelinger i venstre side