Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider for virksomheder, der udfører serviceydelser.
Thisted Kommune har en sagsbehandlingstid på 130 dage for ansøgninger om miljøgodkendelser for mindre miljøbelastede virksomheder (bilag 2) og en sagsbehandlingstid på 200 dage for ansøgninger om miljøgodkendelser for store og komplekse virksomheder (bilag 1). Hvilke listepunkter der er omfattet kan ses af denne oversigt.

Sagsbehandlingstiden kan forlænges, hvis sagen skal politisk behandles eller der skal laves parallel sagsbehandling efter anden lovgivning.

Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor Natur- og Miljøafdelingen har modtaget alle oplysninger, som ansøgerne skal indsende i henhold til § 7 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Natur- og Miljøafdelingen kan forlænge sagsbehandlingstiden én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Hvis denne mulighed benyttes, skal Natur- og Miljøafdelingen oplyse ansøgeren om varigheden af den nye sagsbehandlingstid inden udløbet af den oprindelige godkendelsesdato, samtidig med en begrundelse for forlængelsen.

Der vil altid være tale om en konkret vurdering, om der er tale om en tjenesteydelse eller ej. I almindelighed defineres tjenesteydelse som selvstændig erhvervsvirksomhed, som udføres mod en økonomisk modydelse. Produktionsvirksomheder vil som hovedregel ikke være omfattet af begrebet ”tjenesteydelse”. Som eksempel kan en knallertbane være omfattet af bestemmelsen, hvis virksomheden tager betaling for, at andres kan benytte sig af banen. Derimod er det ikke en tjenesteydelse at producere noget, som kan sælges.

Kommunen skal derfor konkret vurdere, om virksomheden udfører en tjenesteydelse, altså om virksomheden udfører et arbejde for andre mod betaling.

Fastsættelse af sagsbehandlingstider er et krav i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 284 fra 25. marts 2010. Thisted Kommunes sagsbehandlingstider er fastsat på baggrund af kommunens nuværende opgavemængde og ressourcer på området, og de vil derfor løbende blive revurderet.