Beskæring af beplantning langs veje

Er du ejer af en ejendom, hvor beplantningen har bredt sig ud over fortovet eller rabatten, beder vi dig om at foretage indklipning og beskæring til skel, således at beplantningen holdes inde på det private areal.

Billede af beskærings højder for beplantning langs veje

Beskæring af beplantning

Skitsen skal forstås således (og gælder både for by- og landzone)

  • Hele kørebanen + 1 m til hver side skal være fri for beplantning i 4,5 m højde.
  • Over fortov/cykelsti og rabat skal der være frit i 2,8 m højde.
  • Hæk og hegn skal holdes bag skel mod vejen.

Beskæring skal foretages således

Over kørebanen og over den nærmeste meter af rabat/fortov (ved kørebanen) skal der være en fri-højde på 4,5 m, mens der over den resteende del af fortovet skal være en frihøjde på 2,8 m. Vejbelysning, vejskilte og brandhaner skal altid friholdes.

Kommunens ret til at kræve beskæring udført

Kommunen kan ifølge Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje kræve, at indklipning og be-skæring bliver udført. Er det nødvendigt vil kommunen fastsætte en tidsfrist for arbejdets udførelse. Overskridelse medfører, at klipning m.m. vil blive udført for grundejers regning.

Beskæring af træer omkring gadebelysningen

Træbeskæring er nødvendig for at sikre at gadebelysningen kan komme ned på vejbanen, ligesom vej-skilte altid skal være synlige. Af hensyn til sikkerheden skal brandhaner altid holdes fri for beplantning.

Spørgsmål

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik og Erhverv, Drifts- og Anlægs-afdelingen.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk