Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser


Offentliggjort den 12. februar 2020 - med klagefrist den 11. marts 2020

Lundvej 17, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 12a Lund By, Lild. Der er givet tilladelse til at opføre en ny bolig.

Offentliggjort den 11. februar 2020 - med klagefrist den 10. marts 2020

Sennels Hede 20, Sennels, 7700 Thisted. Matr.nr. 43a m.fl. Sennels By, Sennels. Der givet tilladelse til at opføre et udhus.

Offentliggjort den 10. februar 2020 - med klagefrist den 9. marts 2020

Stenbjerg Kirke Vej 79C, Stenbjerg, 7752 Snedsted. Matr.nr. 10e Stenbjerg By, Nørhå. Der er givet tilladelse til opførelse af et enfamiliehus med integreret garage og drivhus.

Offentliggjort den 23. januar 2020 - med klagefrist den 20. februar 2020

Stenbjergvej 13, Nørhå, 7752 Snedsted. Matr.nr. 27b Nørhå By, Nørhå. Der er givet tilladelse til en tilbygning.

Toftumvej 3, Heltborg, 7760 Hurup. Matr.nr. 5g Heltborg By, Heltborg. Der er givet tilladelse til en bolig og garage.

Offentliggjort den 17. januar 2020 - med klagefrist den 14. februar 2020

Tråbakken 10, 7700 Thisted. Matr.nr. 1d, Ø. Skårup, Nors. Der er givet lovliggørende tilladelse til et brændeskur på 72 m2.

Offentliggjort den 14. januar 2020 - med klagefrist den 11. februar 2020

Kanalvej 30, 7700 Thisted. Matr.nr. 3q, Snejstrup By, Jannerup. Der er givet lovliggørende tilladelse til indretning af en fritidsbolig i en eksisterende bygning.


Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Kristian Rønnow Nielsen tlf. 99 17 22 60

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
BBR: bbrkontoret@thisted.dk 
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk