Landzonetilladelse

Her finder du en oversigt over de landzonetilladelser, som Thisted Kommune har givet i henhold til Planloven.

Aktuelle tilladelser


Offentliggjort den 17. september 2019 - med klagefrist den 15. oktober 2019

Sennelsvej 147, 7700 Thisted. Matr. nr. 6u Hov By, Sennels. Der er givet tilladelse til etablering af et minivådområde.

Offentliggjort den 12. september 2019 - med klagefrist den 10. oktober 2019

Vestergade 44, 7741 Frøstrup. Matr.nr. 18e Frøstrup By, Tømmerby. Der er givet tilladelse til et halvtag og opstilling af et kølerum, et fryserum og en container.

Offentliggjort den 4. september 2019 - med klagefrist den 2. oktober 2019

Grurup Kirkevej 2, 7755 Bedsted. Matr.nr. 3a Grurup By, Grurup. Der er givet tilladelse til at opføre et nyt udhus. 

Offentliggjort den 3. september 2019 - med klagefrist den 1. oktober 2019

Norsvej 81, 7700 Thisted. Matr.nr. 5a Vorring By, Nors. Der er givet tilladelse til lovliggørelse af udhus.

Oddesundvej 200B, 7752 Snedsted. Matr.nr. 7000c Irup Hgd.s Agermark, Hørdum. Der er givet tilladelse til opførelse af en ny toiletbygning.

Offentliggjort den 22. august 2019 - med klagefrist den 19. september 2019

Egebaksandevej 1, 7700 Thisted. Matr.nr. 4a Faddersbøl Hgd., Hundborg. Der er givet tilladelse til udvidelse af sø.

Offentliggjort den 21. august 2019 - med klagefrist den 18. september 2019

Villerslevvej 19B, Villerslev, 7755 Bedsted. Matr.nr. 11z Villerslev By, Villerslev. Der er givet tilladelse til opstilling af to shelters.

Offentliggjort den 15. august 2019 - med klagefrist den 12. september 2019

Lodbjergvej 33E, 7770 Vestervig. Matr.nr. 6d Lodbjerg klitter, Lodbjerg. Der er givet tilladelse til fornyelse af shelterplads.

Offentliggjort den 12. august 2019 - med klagefrist den 9. september 2019

Ingerslevvej 6, Vorupør, 7700 Thisted. Matr.nr. 27l Vorupør, Hundborg. Der er givet tilladelse til at opføre et nyt sommerhus.


Klagevejledning - landzonetilladelser

Du kan klage via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk .

Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900* for privat personer og kr. 1800* for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

*De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar 2017 hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Skovbakke tlf. 99 17 22 49 eller Kristian Rønnow Nielsen tlf. 99 17 22 60

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk