Drikke- og grundvand

Oppumpet grundvand kan anvendes til mange formål, men et af de vigtigste er det drikkevand, vi alle behøver.

Hovedparten af det drikkevand, der anvendes i Thisted kommune, kommer fra de mange vandværker, som findes spredt over hele kommunen.

Kontrol af drikkevandet
For at sikre en god drikkevandskvalitet udfører Thisted Kommune en løbende kontrol af det grundvand, som pumpes op til vandværkerne, og som dernæst sendes ud til forbrugerne som drikkevand. Kontrollen består af analyser af vandprøver samt tilsyn med vandværkerne.

Tilsyn med private boringer og brønde
Brugere af private enkeltvandsforsyninger (egen boring eller brønd) skal have samme drikkevandskvalitet som øvrige borgere i Thisted kommune.
Derfor skal disse anlæg også kontrolleres. Dette gøres ved at ejerne af private brønde og boringer mindst hvert 5. år for udtaget og analyseret en vandprøve. Analysen skal ske som en "forenklet kontrol", hvor der bl.a. analyses for pH, ledningsevne, bakterier, nitrat og fosfat.

Sløjfning af brønd og boringer
Alle brønde og boringer, som er ført ned til et grundvandsmagasin, kan virke som "skorsten", der leder forureninger fra jordoverfladen ned til magasinet. Derfor skal boringer, der ikke er i brug, sløjfes. Dette skal gøres af en autoriseret brøndborer. Brøndboreren bruger en speciel type ler til at lukke brønden, så forureninger fra overfladen forhindres i at løbe ned i grundvandet.

Det er vigtigt, at brønde ikke sløjfes ved at blive fyldt med sand, grus, bygningsaffald eller andet, da der så vil være gode muligheder for, at forureningerne kan føres med regnvandet ned til grundvandet.

Vandråd
Thisted Kommune var blandt initiativtagerne til at etablere et egentligt vandråd, hvor alle kommunens vandværker kan deltage. I praksis deltager alle vandværker på nær ét. Link til Vandråd Thy: www.vandraadthy.dk.

Undersøgelse af grundvandet
I juni 2008 udførte Miljøcenter Aalborg målinger fra luften med helikopterbåret udstyr. Målingerne har givet et detaljeret kendskab til grundvand og jordlag i tre områder i Thisted kommune. De tre områder er Hvidbjerg Klitplantage, Snedsted og Østerild.

Denne kortlægning er et led i en række undersøgelser, der skal danne grundlaget for den fremtidige beskyttelse af grundvandet. Læs mere om metoden her Pressemeddelelse fra Miljøcenter Aalborg.

Beskyttelse af grundvandet
Resultaterne af kortlægningen kommer til at indgå i Thisted Kommunes arbejde med indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Resultaterne kan også bruges af vandværkerne til at vurdere, hvor en fremtidig indvinding af drikkevand kan foretages.

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder
Som yderligere beskyttelse af boringer til almen drikkevandsforsyning, har vandværkerne fået mulighed for at sætte restriktioner på brugen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). BNBO er det område, som et vandværk pumper vand op fra i det tidsrum, der går mellem 2 drikkevandsanalyser af boringen.

Thisted Kommune har fået beregnet BNBO´er for alle sårbare kildepladser med tilskud fra en særlig pulje til dette fra Naturstyrelsen.

Yderligere oplysninger om grundvand og grundvandsbeskyttelse:

Naturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 07-02-2017