Naturpleje ved Nordre Kærvej Vesløs

Thisted Kommune har i samarbejde med lodsejere en dyreholder etableret et naturplejeprojekt ved Nordre Kærvej - Vesløs

Formålet med projektet er at opretholde den værdifulde eng og rigkær, der på grund eutrofiering og tilgroning af tagrør er i tilbagegang.

Med tilskud fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne er der nu etableret ca. 2600 meter hegn på det ca. 10 ha store projektområde, hvilket muliggør en afgræsning af arealet. Herefter vil der fremover være kvæg på arealet.

En afgræsning er med til at holde engen og kildevældet lysåbent til gavn for de sjældne plantearter.