Vandløbsprojekter i Hørsted Å-systemet

Hørsted Å -systemet er Thisted kommunes tredje største vandløbssystem, der udover hovedløbet består af otte mindre vandløb.

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune foretaget følgende forundersøgelser på indsatser i Hørsted Å-systemet:

 

Restaurering af en strækning på ca. 1151 meter i Gisselbæk, Ref. 524, fjernelse af stem ved dambrug i Hørsted Å, AAL-1306, fjernelse af to rørlægninger i Trædholm Bæk, AAL-4447 og AAL-1291, fjernelse af fire rørlægninger i Snedsted Å, AAL-1300, AAL-1301, AAL-1304 og AAL-1305.

 

 

Stemmet ved Koustrup dambrug blev fjernet i 2016.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

Beskrivelse af indsatserne

Rørlægninger i Snedsted Å, AAL-1301, AAL-1300, AAL-1304 og AAL-1305
Der er udpeget fire rørlagte strækninger i Snedsted Å. De to øverste fritlægges i deres nuværende tracé, mens de to nederste beholdes som rørlagte, mens vandløbet flyttes øst på.

Rørlægninger i Trædholm Bæk, AAL-1291 og AAL-4447
Ved den ene rørlægning (AAL-4447) fjernes halvdelen af røret, mens der udlægges sten og grus. Ved den anden rørlægning flyttes vandløbstracéet ind i den naturlige lavning i området. Derudover udlægges grus og skjulesten.

 

Restaurering af strækning i Gisselbæk, ref. 524
Strækningen er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Indsatsen har til formål at forbedre den fysiske vandløbs-kvalitet på en 1151 meter lang strækning. Strækningen har båret præg af, at vandløbet ikke har været ordentligt af-hegnet, og derfor er blevet nedtrådt af kreaturer med deraf følgende øget næringsstof-tilledning og sedimentvandring i vandløbet. Der udlægges gydebanker og skjulesten for at forbedre gydemulighederne for fisk og skjulesteder for fisk og smådyr. Der plantes rødel ud i mindre grupper for at give skygge, hvilket er med til at begrænse grødevækst og holde vandtemperaturen nede.

 

Spærring ved Koustrup Dambrug (AAL-1306)
Stemmeværket ved Koustrup Mølle Dambrug var udpeget som en spærring i vandplanen og de dårlige passageforhold skulle forbedres.

Fjernelsen af stemmeværket og restaurering af den opstrømsliggende strækning omfattede nedrivning af det eksisterende stemmeværk, retablering af vandløbstrace, etablering af stryg samt udlægning af sten og gydegrus opstrøms Damsgårdvej.

 

 

 

Gennemførelsen af projektet har givet bedre mulighed for frie vandringer til 20,7 km vandløb opstrøms.

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten og detailprojektet kan ses her:

AAL-4447, fjernelse af rørlægning i Trædholm Bæk

AAL-1291, fjernelse af rørlægning i Trædholm Bæk

AAL-1300, fjernelse af rørlægning, Snedsted Å

AAL-1301, fjernelse af rørlægning, Snedsted Å

AAL-1304 og AAL-1305, fjernelse af to rørlægninger i Snedsted Å

Ref. 524, restaurering af Gisselbæk

AAL-1306 Koustrup Dambrug (Forundersøgelse)