Vandløbsprojekt ved Hansted Mølleå (Forundersøgelse)

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune lavet forundersøgelse på indsats i Hansted Mølleå:

Restaurering af en strækning på ca. 3 km, Ref. 616.Der er lavet forundersøgelse, men pt. ikke søgt om realisering.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatsen
Den pågældende strækning er udpeget til restaurering grundet dårlige fysiske forhold. Indsatsen har derfor til formål at forbedre de fysiske forhold på en 2,96 km lang vandløbsstrækning. Strækningen har varierende fremtræden på forskellige delstrækninger af
vandløbet.

På den nederste del af strækningen er Hansted Mølleå udlagt som naturvandløb, og fremtræder smalt og stærkt slynget gennem et bakket hede-område. I vandløbet er der her en del tagrør.

På den øverste strækning er vandløbet bredere og fremtræder nogle steder lettere kanaliseret. Der er græssende dyr ned til vandløbet, og brinkerne bærer nogle steder præg af, at afgræssende dyr samt kronvildt går
nede i vandløbet. De nedtrådte brinker har nogle steder ført til et bredere vandløbsprofil og øget sedimentvandring.
Der udlægges gydebanker og skjulesten for at forbedre gydemulighederne. På den kanaliserede del af strækning vil der blive foretaget brinkbearbejdning, hvor der fjernes en skovlfuld jord fra den ene side af vandløbet, og tilføres en tilsvarende mængde grus/sten i den anden side af vandløbet.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Forundersøgelses-rapporten kan ses her:

Forundersøgelse, Ref. 616, Hansted Mølleå

Bilag til forundersøgelse