Vandløbsprojekter ved Dover Mølle Å og Vashøj Bæk

Som del af vandplanerne og vandområdeplanerne har Thisted kommune søgt om at realisere følgende vandområdeprojekter i Dover Mølle Å og Vashøj Bæk: En ca. 290 meter rørlagt strækning i Dover Mølle å (AAL-1193), samt restaureringsstrækninger i Vashøj Bæk og Dover Mølle Å (ref. 466).

 

Projektet forventes realiseret i 2017.

Vandløbsrestaureringer i forbindelse med vandområdeplanerne har til sigte at forbedre det fysiske miljø, samt sikre kontinuitet i vandløb, således at der skabes bedre forhold samt fri passage for fisk og smådyr.

 

Beskrivelse af indsatser

Rørlægningen i Dover Mølle Å (AAL-1193)
Indsatsen drejer sig om frilægning af rørlagt strækning på 364 meter i den øvre ende af Dover Mølle Å. Ved opmåling i september 2013 er rørlægningen målt til en længde af 286 m. En fjernelse af rørlægningen vil skabe fri passage til 1.412 m vandløb.

 

Restaurering af Vashøj Bæk og Dover Mølle Å (Ref. 466)
Indsatsen drejer sig om restaurering af Dover Mølle Å og Vashøj Bæk, ialt 2514 meter vandløb. Strækningen restaureres ved udlægning af gydegrus og skjulesten.

 

Tilskud

Projekterne er 100 % finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriet.


Forundersøgelses-rapporterne kan ses her:

AAL-1193 (Rørlægning i Dover Mølle Å)

Ref. 466 (restaurering af Dover Mølle Å og Vashøj Bæk)